Đề tài "Ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán và các giải pháp khắc phục"

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

1
1.794
lượt xem
593
download

Đề tài "Ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán và các giải pháp khắc phục"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán và các giải pháp khắc phục"

 1. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 1 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục TÓM TẮT ĐỀ TÀI Chương 1 – Các vấn đề lý luận chung - Giới thiệu các khái niệm về chứng khoán, thị trường chứng khoán, lạm phát, các chỉ số đánh giá hiệu quả chứng khoán. - Giải thích tác động của lạm phát đến thị trường chứng khoán thông qua các nhân tố lãi suất, giá cả và các chính sách của nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát như thay đổi mức lãi suất chiết khấu, quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc v.v… Chương 2 – Tình hình thực tế của Thị trường chứng khoán và các cổ phiếu cụ thể trước và sau lạm phát - Đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam ở hai giai đoạn trước và trong thời kỳ lạm phát. - Phân tích sự thay đổi của 5 cổ phiếu tiêu biểu cho các ngành ở hai giai đoạn trước và sau thời kỳ lạm phát thông qua các số liệu cụ thể, các bảng, biểu đồ giá, khối lượng giao dịch của các loại cổ phiếu này. Chương 3 – Các giải pháp can thiệp vào Thị trường chứng khoán trong giai đoạn kiềm chế lạm phát - Định hướng phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian tới. - Hoạt động của sàn GDCK Tp.HCM - Các giải pháp can thiệp vào thị trường chứng khoán trong giai đoạn lạm từ góc độ quản lý của nhà nước, giải pháp dành cho các doanh nghiệp phát hành chứng khoán và các nhà đầu tư.
 2. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 2 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục PHẦN 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. Đặt vấn đề Có thể nói từ năm 2005 đến nay, Thị Trường Chứng Khoán ở Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng, là kênh huy động động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên từ giữa năm 2007, lạm phát đã tác động xấu đến toàn bộ nền kinh tế của nước ta nói chung cũng như góp phần tạo nên một bức tranh đỏ ảm đạm trên Thị Trường Chứng Khoán nói riêng. Chính vì thế, nhóm đã chọn nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán và các giải pháp khắc phục.” 2. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ về những ảnh hưởng của lạm phát tới Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam trong thời gian qua và tìm ra các giải pháp khắc phục các ảnh hưởng ấy đối với việc quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp cũng như giải pháp dành cho các nhà đầu tư. Phương pháp nghiên cứu: đề tài phương pháp duy vật biện chứng dựa trên hai nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển xét theo các tính chất khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng – phong phú của chúng với những số liệu thực tế, các bảng biểu cũng như các đồ thị minh hoạ. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán nói chung và đến 5 loại cổ phiếu tiêu biểu của các ngành như Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định (BMC), Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM), Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB), Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE), Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT) - Phạm vi nghiên cứu: các cổ phiếu được khảo sát trên sàn GDCK TP.HCM (HOSE); trong khoảng thời gian trước khi xảy ra lạm phát (năm 2006, đầu năm 2007) và trong thời gian xảy ra lạm phát (giữa năm 2007 đến tháng 10 năm 2008).
 3. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 3 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục PHẦN 2 – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1 – Các vấn đề lý luận chung 1.1 Giới thiệu chung về chứng khoán 1.1.1 Khái niệm chứng khoán Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán. 1.1.2 Đặc điểm và vai trò của chứng khoán a) Đặc điểm: Chứng khoán là giá khoán động sản, tức là các công cụ vốn dài hạn. b) Vai trò của chứng khoán: Chứng khoán là công cụ rất hữu hiệu trong nền kinh tế thị trường để tạo nên một lượng vốn tiền tệ khổng tồ tài trợ dài hạn cho các mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hay các dự án đầu tư của Nhà Nước và tư nhân. Chứng khoán là giấy tờ có giá trị kinh tế hay nói cách khác đó là công cụ tài chính có giá trị tương ứng như tiền mặt và được mua bán hoặc chuyển nhượng. Chứng khoán là một loại hàng hóa rất tiêu biểu trong cơ chế kinh tế thị trường tự do. 1.1.3 Phân loại chứng khoán a) Căn cứ vào nội dung chứng khoán - Chứng khoán nợ là loại chứng khoán do Nhà Nước hoặc các doanh nghiệp phát hành cần huy động vốn cho các mục đích tài trợ dài hạn. Ví dụ: trái phiếu. - Chứng khoán vốn là giấy tờ chứng nhận sự góp vốn kinh doanh vào công ty cổ phần. Ví dụ: các loại cổ phiếu. b) Căn cứ vào hình thức chứng khoán - Chứng khoán vô danh là loại chứng khoán không có gi tên người sở hữu trên các cổ phiếu, trái phiếu. Loại chứng khoán này có thể dễ dàng mua bán hay chuyển đổi trên thị trường chứng khoán.
 4. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 4 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục - Chứng khoán ký danh là loại chứng khoán mà tên người sở hữu lưu giữ trong hồ sơ của chủ thể phát hành trên chứng khoán. Việc chuyển tên người sở hữu chứng khoán này có phần khó khăn hơn và phải có sự đồng ý của cơ quan phát hành chứng khoán. c) Căn cứ vào lợi tức chứng khoán - Chứng khoán có lợi tức ổn định là loại chứng khoán mà người cầm giữ loại chứng khoán này được hưởng lợi tức ổn định theo tỷ lệ lãi suất tính trên mệnh giá chứng khoán điển hình là trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. - Chứng khoán có lợi tức không ổn định là loại chứng khoán mà các nhà đầu tư mong đợi 1 mức lợi tức cao hơn nhiều so với chứng khoán có lợi tức ổn định, lãi suất không được ghi trên chứng khoán. Các loại chứng khoán này thường mang tính chất rủi ro cao và không ổn định. 1.2 Giới thiệu chung về Thị trường chứng khoán 1.2.1 Khái niệm và bản chất của Thị trường chứng khoán a) Khái niệm: Thị trường giao dịch chứng khoán là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán. b) Bản chất: Thị trường chứng khoán phản ánh các quan hệ trao đổi, mua bán quyền sở hữu tư liệu sản xuất và vốn bằng tiền, tức là mua bán quyền sở hữu vốn. Trong nền kinh tế thị trường, vốn được lưu thông như một loại hàng hóa có giá trị và giá trị sử dụng. Thị trường chứng khoán là hình thái phát triển cao của nền sản xuất hàng hóa. 1.2.2 Đặc điểm và vai trò của Thị trường chứng khoán a) Đặc điểm: Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính, được chuyên môn hóa về mua bán các chứng khoán trung và dại hạn. Thị trường chứng khoán ra đời là một tất yếu khách quan. b) Vai trò: - Thị trường chứng khoán là phương tiện huy động vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. - Thị trường chứng khoán là công cụ khuyến khích dân cư tiết kiệm và sử dụng tiền tiết kiệm này vào đầu tư, từ đó xã hội hóa việc đầu tư. - Thị trường chứng khoán thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả.
 5. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 5 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục - Thị trường chứng khoán góp phần điều hòa vốn giữa các ngành trong nền kinh tế, tạo nên sự phát triển nhanh và đồng đều trong nền kinh tế. - Thị trường chứng khoán là công cụ thu hút và kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài. Phân loại Thị trường chứng khoán 1.2.3 a) Caên cöù vaøo phöông dieän phaùp lyù cuûa hình thöùc toå chöùc thò tröôøng - Thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc (The stock exchange) Hay coøn goïi laø thò tröôøng chöùng khoaùn taäp trung, laø thò tröôøng hoaït ñoäng theo caùc qui ñònh phaùp luaät, laø nôi mua baùn caùc loaïi chöùng khoaùn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø chöùng khoaùn ngoaïi leä. Thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc coù ñòa ñieåm vaø thôøi gian mua baùn roõ reät, giaù caû ñöôïc ñònh theo theå thöùc ñaáu giaù coâng khai, coù söï kieåm soaùt cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chöùng khoaùn. Thò tröôøng chöùng khoaùn chính thöùc ñöôïc theå hieän baèng caùc Sôû giao dòch chöùng khoaùn. - Thò tröôøng chöùng khoaùn phi chính thöùc (Over the counter market – OTC) Hay coøn goïi laø thò tröôøng chöùng khoaùn phi taäp trung (coøn goïi laø Thị trường chứng khoán ngaàm), laø thò tröôøng mua baùn chöùng khoaùn ngoaøi sôû giao dòch, khoâng coù ñòa ñieåm taäp trung nhöõng ngöôøi moâi giôùi, nhöõng ngöôøi kinh doanh chöùng khoaùn nhö ôû sôû giao dòch chöùng khoaùn, khoâng coù söï kieåm soaùt cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chöùng khoaùn, khoâng coù ngaøy giôø hay thuû tuïc nhaát ñònh maø do söï thoaû thuaän cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc coâng ty chöùng khoaùn thaønh vieân. Phöông thöùc giao dòch thoâng qua maïng ñieän thoaïi vaø vi tính. Caùc chöùng khoaùn giao dòch treân thò tröôøng naøy thöôøng laø caùc loaïi chöùng khoaùn khoâng ñöôïc ñaêng kyù, ít ngöôøi bieát hay ít ñöôïc mua baùn. b) Caên cöù vaøo tính chaát phaùt haønh hay quaù trình löu haønh cuûa chöùng khoaùn - Thò tröôøng chöùng khoaùn sô caáp Thò tröôøng chöùng khoaùn sô caáp coøn goïi laø thò tröôøng caáp moät hay thò tröôøng phaùt haønh laø thò tröôøng phaùt haønh caùc loaïi chöùng khoaùn. Ñaây laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn chöùng khoaùn môùi phaùt haønh laàn ñaàu cho pheùp caùc chuû theå caàn nguoàn taøi chính tieáp nhaän ñöôïc caùc nguoàn taøi chính baèng vieäc phaùt haønh caùc chöùng khoaùn môùi, nhöõng chöùng khoaùn baùn cho ngöôøi ñaàu tieân mua noù nhaèm thu huùt voán ñaàu tö.
 6. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 6 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục Thò tröôøng sô caáp laø thò tröôøng taïo voán cho ñôn vò phaùt haønh. Thò tröôøng naøy taäp trung caùc nguoàn voán nhaø roãi cuûa caùc nhaø ñaàu tö veà phía caùc ñôn vò phaùt haønh, ñoàng thôøi caùc chöùng khoaùn ñöôïc chuyeån ñeán tay caùc nhaø ñaàu tö laàn ñaàu. Thò tröôøng sô caáp laøm taêng voán cho neàn kinh teá ñoàng thôøi taïo ra haøng hoaù chöùng khoaùn cho thò tröôøng thöù caáp. Vieäc phaùt haønh chöùng khoaùn ôû thò tröôøng sô caáp nhaèm thu huùt moïi nguoàn voán ñaàu tö, tieát kieäm vaøo phaùt trieån kinh teá. Ñoái töôïng mua baùn treân thò tröôøng chöùng khoaùn sô caáp laø quyeàn söû duïng caùc nguoàn taøi chính. Thò tröôøng naøy chæ ñöôïc toå chöùc moät laàn, vieäc phaùt haønh chöùng khoaùn ñöôïc baét ñaàu keå töø khi ñôn vò phaùt haønh chöùng khoaùn chaøo baùn chöùng khoaùn ra coâng chuùng vaø chaám döùt khi toaøn boä soá chöùng khoaùn cuûa ñôït phaùt haønh ñeán tay caùc nhaø ñaàu tö thöù nhaát. - Thò tröôøng chöùng khoaùn thöù caáp Thò tröôøng chöùng khoaùn thöù caáp laø thò tröôøng caáp hai hay thò tröôøng löu thoâng, thò tröôøng mua ñi baùn laïi caùc chöùng khoaùn ñaõ ñöôïc phaùt haønh treân Thị trường chứng khoán sô caáp, laøm thay ñoåi quyeàn sôû höõu chöùng khoaùn. Ñaây laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn chöùng khoaùn ñeán tay ngöôøi thöù hai, töùc laø thò tröôøng dieãn ra vieäc mua baùn laïi caùc chöùng khoaùn ñaõ ñöôïc phaùt haønh treân thò tröôøng chöùng khoaùn sô caáp. Thò tröôøng chöùng khoaùn thöù caáp laø moät thò tröôøng caïnh tranh töï do. Treân thò tröôøng naøy, caùc nhaø ñaàu tö, caùc nhaø moâi giôùi, caùc nhaø kinh doanh chöùng khoaùn ñöôïc töï do tham gia. Maët khaùc, giaù caû cuûa chöùng khoaùn phaûn aûnh nguyeân taéc caïnh tranh vaø keát quaû cuûa quan heä cung caàu chöùng khoaùn. Thò tröôøng thöù caáp laø moät thò tröôøng hoaït ñoäng lieân tuïc khoâng ngöøng nghæ. Caùc nhaø ñaàu tö coù theå mua baùn chöùng khoaùn nhieàu laàn treân thò tröôøng naøy. c) Caên cöù vaøo phöông thöùc giao dòch - Thò tröôøng giao ngay (Spot market) coøn goïi laø thò tröôøng thôøi ñieåm, töùc laø thò tröôøng thöïc hieän vieäc giao dòch mua baùn chöùng khoaùn theo giaù thoûa thuaän cuûa ngaøy giao dòch nhöng vieäc thanh toaùn vaø giao hoaùn seõ dieãn ra tieáp sau ñoù hai ngaøy. - Thò tröôøng töông lai (Future market) là thò tröôøng mua baùn chöùng khoaùn theo moät hôïp ñoàng ñònh saün, giaù caû ñöôïc thoaû thuaän trong ngaøy giao dòch nhöng vieäc thanh toaùn vaø giao hoaùn seõ dieãn ra trong moät kyø haïn nhaát ñònh trong töông lai.
 7. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 7 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục d) Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm caùc loaïi haøng hoaù löu haønh treân thò tröôøng chöùng khoaùn Theo caên cöù naøy, thò tröôøng chöùng khoaùn ñöôïc chia ra thaønh ba loaïi thò tröôøng: - Thò tröôøng coå phieáu -Thò tröôøng traùi phieáu - Thò tröôøng caùc coâng cuï coù nguoàn goác chöùng khoaùn 1.3 Lạm phát và các nguyên nhân gây ra lạm phát 1.3.1 Khái niệm và bản chất của lạm phát a) Khái niệm: Lạm phát là hiện tượng cung tiền tệ kéo dài làm cho mức giá cả chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong một thời gian nhất định. b) Bản chất: Lạm phát là một hiện tượng tiền tệ khi những biến động tăng lên của giá cả diễn ra trong một thời gian dài. Phân loại lạm phát 1.3.2 Dựa vào tỷ lệ lạm phát, các nhà kinh té chia làm 3 loại: - Lạm phát vừa phải: là loại lạm phát một số, tỷ lệ tăng giá thấp dưới 10%/năm Đồng tiền mất giá không lớn, chưa ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh. Mọi người vẫn sẵn sàng giữ tiền để thực hiện giao dịch. - Lạm phát phi mã: là loại lạm phát 2 hay 3 só, tức trong khoảng hơn 10%. Lạm phát phi mã trong 1 thời gian dài sẽ gây ra những biến dạng kinh tế nghiem trọng, đồng tiền bị mất giá nhanh. - Siêu lạm phát: là loại lạm phát trên 4 số, tức tỷ lẹ lạm phát lên đến hàng ngàn phần trăm, người ta ví nó như căn bệnh ung thư gây chết người, có tác động rất lớn đến nền kinh tế, người ta bị chìm trong khối tiền tẹ khi hàng hóa đều khan hiếm. Tiền tệ không thực hiện chức năng phương tiện trao đổi vì không ai muốn bán hàng để lấy những đồng tiền vô giá trị. 1.3.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát a) Xét theo nguồn gốc: - Nguyên nhân cơ bản và sâu xa: nền kinh tế quốc dân bị mất cân đối, sản xuất sút kém, ngân sách quốc gia bị thâm hụt dẫn đến lạm phát.
 8. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 8 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục - Nguyên nhan trực tiếp: cung cấp tiền tệ tăng trưởng quá mức cần thiết. - Nguyên nhân quan trọng: hệ thống chính trị bị khủng hoảng do những tác động bên trong hoặc bên ngoài làm cho lòng tin của dân chúng vào chế độ của Nhà Nước bị xói mòn, từ dó làm cho uy tín và sức mua của đồng tiền bị giảm sút, họ không tiêu xài hoặc đánh giá thấp giấy bạc mà Nhà Nước phát hành. b) Xét theo chủ quan – khách quan - Nguyên nhân chủ quan: những chính sách quản lý kinh tế không phù hợp của Nhà Nước như chính sách cơ cấu kinh tế, chính sách lãi suất, chính sách thuế … làm cho nền kinh tế bị mất cân đối, hiệu quả sản xuất bị sút kém, ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia.. - Nguyên nhân khách quan: thiên tai, động đất, sóng thần … là những nguyên nhân bất kahr kháng hoặc nền kinh tế sau chiến tranh bị tàn phá, tình hình biến động của thị trường nhiên liệu, vàng, ngoại tệ thế giới … dẫn tới thiếu hàng hóa, đồng tiền mất giá. c) Xét theo lý thuyết cung – cầu - Lạm phát cầu kéo (Demand-pull inflation) xảy ra khi tổng cầu tăng trong khi tổng cung không tăng hoặc tăng chậm hơn tổng cầu. Lúc đó, một lượng tiền lớn dùng để mua hàng hóa ít ỏi sẽ làm tăng giá. - Lạm phát chi phí đẩy (Cost-push inflation) xảy ra khi chi phí sản xuất gia tăng hoặc khi năng lực sản xuất của quốc gia giảm sút. 1.4 Các nhân tố của lạm phát ảnh hưởng tới Thị trường chứng khoán 1.4.1 Nhân tố giá cả Bình thường, lãi suất thực chất không là gì khác hơn ngoài chi phí mà một ngưòi phải trả cho việc sử dụng tiền của người khác. Thế nhưng câu chuyện về lãi suất khi nó chạy sang thị trường chứng khoán lại không dừng lại ở đó. Lạm phát gia tăng thì giá phải trả để sử dụng vốn của người khác sẽ tăng lên để tương xứng với mức độ gia tăng của giá cả. Chính vì vậy, lãi suất huy động của ngân hàng phải tăng lên dẫn tới lãi suất cho vay của các ngân hàng cũng tăng lên, nó tác động đến hành vi tiêu dùng của các cá nhân và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp, gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp, khiến cho thu nhập thấp hơn và cuối cùng là nó có khuynh hướng làm cho thị trường chứng khoán trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Dễ thấy, chính bản thân các doanh nghiệp cũng cần vay tiền từ ngân hàng thương mại để duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất. Một khi các khoản vay từ ngân hàng trở nên đắt hơn thì các doanh nghiệp sẽ có tâm lý ngại vay tiền và thực tế thì họ phải trả lãi suất cao
 9. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 9 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục hơn cho các khoản vay. Với một doanh nghiệp trong thời kỳ tăng trưởng thì điều này có thể tác động nghiêm trọng, doanh nghiệp phải thu hẹp phạm vi hoạt động và kết quả là lợi nhuận bị giảm sút. Như chúng ta đã biết, một trong những cách để định giá một doanh nghiệp chính là đưa tất cả các dòng tiền kỳ vọng trong tương lai chiết khấu về hiện tại. Lấy giá trị của doanh nghiệp chia cho số lượng cố phần đang lưu hành ta có giá trị một cổ phần. Gía chứng khoán thay đổi tuỳ theo các kỳ vọng khác nhau của nhà đầu tư về công ty ở các thời điểm khác nhau. Do đó mà nhà đầu tư sẵn sàng mua hoặc bán cổ phần ở các mức giá khác nhau. Một khi doanh nghiệp bị thị trường nhìn thấy là sẽ cắt giảm các chi phí đầu tư tăng trưởng hoặc là doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận ít hơn vì chi phí vay nợ tăng cao hoặc là doanh thu sụp giảm do người tiêu dùng thì dòng tiền tương lai được dự đoán sẽ giảm đi. Và hệ quả là giá cổ phần của doanh nghiệp sẽ thấp xuống. Nếu số lượng doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán có sự sụp giảm này đủ lớn thì xét toàn bộ thị trường, chỉ số thị trường chứng khoán sẽ giảm. Nhân tố lãi suất 1.4.2 Mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu là mối quan hệ trực tiếp và ngược chiều nhau. Giá của trái phiếu là giá trị hiện tại của các dòng tiền. Khi lãi suất thị trường càng cao thì các dòng tiền bị chiết khấu với lãi suất càng lớn, do vậy dẫn đến giá trái phiếu càng nhỏ. Do đó, giữa lãi suất thị trường và lãi suất trái phiếu có quan hệ tỷ lệ nghịch: khi lãi suất ngân hàng tăng cao hơn lãi suất trái phiếu, giá trái phiếu sẽ sụt giảm. K h ô ng  ch ỉ vậy, q uan  he ä  giöõa  laõi sua át thò  tröôøng  vaø  laõi sua át ch öù ng   khoa ù n  laø  m o ái  quan  he ä  giaùn  tieáp taùc  ñ o ä ng  ñ e á n  giaù  cu û a  ch öù ng  khoa ù n.  Ne á u  laõi sua át   thò  tröôøng  cao  h ô n  laõi sua át  ch öù ng  khoa ù n  thì giaù  ch öù ng   khoa ù n  se õ  giaû m,  ñ e à u  naøy  khieán  cho  hoaït ñ o ä ng  treân  thò  tröôøng  ch öù ng   khoa ù n  giaû m  su ùt vì ng öô øi  ta thích g ôûi tieàn  vaøo  nga â n  haøng  h ô n  laø  m u a   ch öù ng  khoa ù n.  Laõi suaát cuûa chöùng khoaùn seõ aûnh höôûng ñeán giaù cuûa chöùng khoaùn. AÛnh höôûng naøy caøng lôùn neáu kyø haïn cuûa chöùng khoaùn caøng daøi. Vì caùc chöùng khoaùn daøi haïn ruûi ro cao hôn caùc chöùng khoaùn ngaén haïn. Neáu nhöõng nhaø ñaàu tö muoán mua chöùng khoaùn daøi haïn thì hoï seõ ñoøi hoûi moät laõi suaát chöùng khoaùn cao hôn nhieàu ñeå buø ñaép caùc ruûi ro ñoù. Các chính sách của nhà nước trong việc kiềm chế lạm phát 1.4.3
 10. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 10 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục a) Thay đổi lãi suất chiết khấu: Lãi suất chiết khấu là chi phí mà các ngân hàng thuơng mại phải trả cho việc vay tiền từ ngân hàng trung ương. Nói rõ ràng hơn thì khi các ngân hàng thương mại cần tiền, họ có thể vay ở ngân hàng trung ương bằng cách mang chiết khấu các giấy tờ có giá với một lãi suất do ngân hàng trung ương công bố từ trước, gọi là lãi suất chiết khấu. Bởi đó là một trong những cách hữu hiệu nhất mà ngân hàng trung ương nỗ lực để kiểm soát lạm phát. Không một quốc gia nào muốn để lạm phát ở mức cao. Việt Nam cũng không nằm ngoài mục tiêu đó, chúng ta đang cố gắng khống chế tỷ lệ lạm phát ở mức 8%. Bằng việc thay đổi lãi suất chiết khấu, ảnh hưởng đến lượng cung tiền trong xã hội, ngân hàng trung ương hy vọng có thể kiểm soát lạm phát. Đây cũng là cách làm phổ biến của hầu hết các quốc gia. Hiểu một cách cơ bản nhất thì khi ngân hàng trung ương gia tăng lãi suất chiết khấu tức là họ đang nỗ lực làm cho lượng cung tiền trong xã hội giảm bằng cách tạo chi phí vay tiền đắt hơn. Nó khiến cho việc vay tiền của ngân hàng thương mại từ ngân hàng trung ương trở nên đắt hơn. Người chơi chứng khoán sẽ không thể vay của ngân hàng để đầu tư vào Thị trường chứng khoán như trước đây, do đó, lượng người và lượng vốn tham gia Thị trường chứng khoán sẽ ít đi. b) Quy định mức dự trữ bắt buộc Khi lượng dự trữ tiền cơ sở của các ngân hàng thương mại thay đổi vì chính sách tiền tệ thắt chặt của Nhà Nước sẽ dẫn đến ngân hàng thương mại phải điều chỉnh tương ứng các mức hạn cho vay tương ứng trên tổng dư nợ của ngân hàng, lượng tiền cung từ ngân hàng ít đi, số tiền vay được để chơi chứng khoán ít hơn, dân tự huy động tiền nhàn rỗi của mình nhiều hơn c) Chỉ thị 03 về thắt chặt cho vay chứng khoán Sau nhiều đánh giá của các chuyên gia về tình trạng bong bóng của thị trường, chính phủ đã quyết định ban hành chỉ thị 03 về thắt chặt cho vay chứng khoán. Chỉ thị này ngay khi mới ra đời đã làm cho thị trường chứng khoán chấn động. Trên sàn giao dịch CK TPHCM, chỉ số VN - Index trong thời điểm đó cũng chỉ xoay quanh ngưỡng trên 1.000 điểm. So với xu thế tăng, VN - Index nghiêng về chiều hướng điều chỉnh giảm nhiều hơn. Giám đốc điều hành một quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại VN nhận định, nguyên nhân khiến TTCK đi đến kết quả trên là tác động bởi Chỉ thị 03 của NHNN vừa mới ban hành. Mặc dù đến thời điểm đó, NHNN vẫn chưa có động thái nào trước sự phản ứng quyết liệt của các NH cổ phần và NĐT. Nhưng trên thực tế, các NH cổ
 11. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 11 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục phần đã và đang dần tạm ngừng cho vay cầm cố CP. Chính vì vậy, tâm lý của NĐT rất hoang mang trong việc quan sát tình hình để kiếm cơ hội đẩy hàng thu hồi vốn trả nợ cho nhà băng. Theo vị giám đốc trên, nhiều khả năng CK sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong thời gian tới khi các NH cổ phần mạnh tay siết chặt cho vay cầm cố hơn so với hiện nay. Trên thực tế, lượng tiền NĐT đổ vào thị trường đang dần bị thu hẹp. Điều này được chứng minh qua hiện tượng bỏ cọc mua CP của Tập đoàn Bảo Việt trong đợt đấu giá vừa qua, khiến giá CP của tập đoàn này đang trong trạng thái điều chỉnh. Không chỉ có CP của Bảo Việt, mà theo vị GĐ điều hành trên, nếu hạn chế mức cho vay cầm cố dưới 3% trên tổng dư nợ thì chắc chắn luồng tiền NĐT bỏ mua các CP khác sẽ bị hạn chế lại, vì lượng tiền NĐT đang bỏ vào trên thị trường phần lớn vay mượn từ NH. Theo ông, nếu NHNN cương quyết khống chế hạn mức cho vay cầm cố dưới hạn mức 3% trên tổng dư nợ thì không còn cách nào khác là NH phải thu hồi nợ. Tuy nhiên, ông cho rằng, như vậy NHNN đã vô tình hạn chế sự phát triển dịch vụ tín dụng và tính tự chủ của các NH cổ phần. Vì trên thực tế, nếu NĐT muốn tham gia mua cổ phần của một DN nào đó để trở thành đối tác chiến lược thì không lý do gì các NH lại từ chối. Vả lại, trước khi quyết định cho vay, các NH đều có sự phân chia danh mục, khoản vay để đảm bảo nguồn vốn và hạn chế rủi ro. Như vậy, theo ông này nếu hạn chế cho vay cầm cố CK, NHNN chỉ nên kiểm soát chặt NH khi cho các nhà đầu cơ vay kinh doanh CP. Không chỉ có NĐT cá nhân mà ngay cả những NĐT có tổ chức cũng luôn cần đến nguồn vốn của NH. Duy chỉ có các NĐT nước ngoài mới có sẵn nguồn tiền lớn đầu tư. Do vậy, việc NHNN hạn chế cho vay cầm cố sẽ ảnh hưởng nhất định đến NĐT trong nước, nhưng đồng thời lại là cơ hội cho NĐT nước ngoài. Vì thông thường, NĐT ngoại vẫn luôn có xu hướng mua vào khi giá CP trên thị trường có dấu hiệu sụt giảm. Tuy nhiên không thể đổ lỗi cho quyết định này hoàn toàn, mà nguyên nhân chính là do tâm lý bất ổn của nhà đầu tư. Phó Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cho biết: “Theo tôi, Chỉ thị 03 sẽ không gây tác hại quá lớn như một số thông tin thổi phồng lên đâu. Những người chơi chứng khoán phần lớn bằng vốn vay mượn NH chiếm tỷ lệ bao nhiêu chưa ai biết được mà đã vội cho rằng thị trường đã bị cho uống thuốc quá liều”. Tuy nhiên nói gì thì nói, sau thời điểm đó, TTCK Việt bắt đầu chuỗi mất điểm và trở lại vị trí thực của nó 1.5 Các nhóm chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả của chứng khoán 1.5.1 Chỉ số thanh khoản Chæ ra khaû naêng cuûa coâng ty ñaùp öùng nôï ngaén haïn cuõng nhö chuyeån taøi saûn hieän thôøi thaønh tieàn maët ñeå traû nôï
 12. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 12 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục a) Chæ tieâu voán hoaït ñoäng thuaàn Chæ tieâu voán hoaït ñoäng thuaàn laø cheânh leäch giöõa taøi saûn löu ñoäng vaø nôï ngaén haïn, laø soá voán maø coâng ty caàn ñeå ñöa vaøo caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy. Soá tieàn naøy nhaèm duy trì möùc ñoä höõu hieäu cuûa voán hoaït ñoäng. Ñaûm baûo ñieàu naøy cho pheùp coâng ty naâng cao khaû naêng thanh toaùn nhöõng moùn nôï ñeán haïn. = Voán oaït oäng h ñ thuaànToaøn oä saûn b taøi ngaén haïn Toaøn oä ngaén - b nôï haïn b) Chæ tieâu khaû naêng thanh toaùn hieän haønh (Rc) Toaønoä saûn b taøi ngaénaïn h R= c Toaøn oäôï b n ngaénaïn h Chæ tieâu khaû naêng thanh toaùn hieän haønh cho thaáy doanh nghieäp coù bao nhieâu taøi saûn coù theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn maët ñeå ñaûm baûo thanh toaùn cho caùc khoaûn nôï ngaén haïn. Chæ tieâu naøy ño löôøng khaû naêng traû nôï cuûa doanh nghieäp. Chæ tieâu naøy ñöôïc chaáp nhaän hay khoâng tuyø thuoäc vaøo söï so saùnh vôùi tyû soá thanh toaùn trung bình ngaønh maø doanh nghieäp ñang kinh doanh hoaëc so saùnh vôùi caùc naêm tröôùc ñeå thaáy söï tieán boä hoaëc giaûm suùt. Neáu chæ tieâu Rc giaûm cho thaáy khaû naêng thanh toaùn giaûm vaø cuõng laø daáu hieäu baùo tröôùc nhöõng khoù khaên veà taøi chính seõ xaûy ra. Neáu chæ tieâu Rc khaù cao vaø coùõ1u höôùng taêng nghóa laø coâng ty luoân saün saøng thanh toaùn caùc khoaûn nôï. Tuy nhieân neáu Rc quaù cao seõ laøm giaûm hieäu quaû söû duïng voán vì coâng ty ñaàu tö quaù nhieàu vaøo taøi saûn ngaén haïn, töùc laø coâng ty quaûn lyù taøi saûn ngaén haïn chöa coù hieäu quaû. Theo quan ñieåm cuûa nhieàu nhaø phaân tích, xu höôùng cuûa phaân tích chæ soá Rc ôû möùc ñoä an toaøn trong khoaûng 2,0 c) Chæ soá khaû naêng thanh toaùn nhanh (Rq) Chæ soá khaû naêng thanh toaùn nhanh (Rq) laø chæ tieâu ñöôïc tính toaùn döïa treân nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù theå nhanh choùng ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh tieàn, bao goàm taát caû caùc taøi saûn löu ñoäng tröø haøng toàn kho
 13. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 13 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục Toaønoä saûn b taøi ngaénaïnHaøng kho h- toàn = R q Toaønoäôïngaénaïn bn h d) Chæ soá thanh khoaûn (k) Chæ soá thanh khoaûn laø chæ tieâu ñaùnh giaù chính xaùc nhaát khaû naêng thanh toaùn nôï ñeán haïn cuûa coâng ty, ñaùnh giaù ngaân quyõ maø coâng ty coù theå söû duïng töùc thôøi + Tieàn Caùc chöùng khoaùn theåaùn c treân tröôøng coù b ñöôï thò k= Toaønoäôïngaénaïn bn h Neáu k >1: toát k=1: bình thöôøng k
 14. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 14 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục Meänhiaù phieáu g traùi = Chæoá phieáu s traùi Toaønoä daøi aïn b voán h b) Chæ soá coå phieáu öu ñaõi Chæ soá coå phieáu öu ñaõi chæ ra soá voán huy ñoäng töø coå phieáu öu ñaõi chieám bao nhieâu phaàn traêm trong toaøn boä voán daøi haïn Meänhiaù phieáu ñaõi g coå öu = Chæ oá phieáu ñaõi s coå öu Toaønoä daøi aïn b voán h c) Chæ soá coå phieáu thöôøng Chæ soá coå phieáu thöôøng cho bieát soá voán daøi haïn huy ñoäng ñöôïc töø coå phieáu thöôøng chieám bao nhieâu phaàn traêm trong toaøn boä voán daøi haïn +t + Meänhiaù phieáu g coå thöôøng haëng voán thunhaäp laïi dö giöõ = Chæ oá phieáu s coå thöôøng Toaøn oäoán haïn bv daøi Neáu chæ soá traùi phieáu chieám tyû troïng lôùn chöùng toû traùi phieáu ñang löu haønh cao, ñöôïc xem nhö caùn caân nôï cuûa coâng ty lôùn. Ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh lôïi cuûa coâng ty bò aûnh höôûng lôùn vaøo söï thay ñoåi cuûa laõi suaát. d) Chæ soá nôï treân voán coå phaàn Chæ soá nôï treân voán coå phaàn laø tyû leä giöõa traùi phieáu vaø coå phieáu öu ñaõi treân coå phieáu thöôøng + Traùi hieáuCoå hieáu ñaõi p p öu = Chæ oá ôï treânoán phaàn sn v coå +t + Meänhiaù phieáu g coå thöôøng haëng voán thunhaäp laïi dö giöõ Chỉ số bảo chứng 1.5.3 Chæ soá baûo chöùng coøn goïi laø chæ soá trang traûi, nhaèm ño löôøng khaû naêng cuûa coâng ty ñeå ñaùp öùng vieäc traû laõi cho caùc traùi chuû vaø traû coå töùc cho caùc coå ñoâng öu ñaõi
 15. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 15 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục a) Heä soá thanh toaùn laõi traùi phieáu Heä soá thanh toaùn laõi traùi phieáu laø tyû leä giöõa lôïi nhuaän tröôùc khi traû laõi vaø thueá vôùi tieàn laõi traùi phieáu phaûi traû haøng naêm. Lôïinhuaän tröôùcthueáaø vay(EBIT) v laõi = Heäoáhanhoaùn traùi hieáu st t laõi p Laõitraùi hieáu traûaøng p phaûi h naêm Heä soá treân quaù thaáp hay khoâng ñaùp öùng thanh toaùn tieàn laõi cho caùc traùi chuû laøm cho coâng ty thaát baïi trong vieäc vay nôï. Heä soá naøy cho thaáy möùc ñoä an toaøn trong thanh toaùn laõi cho caùc traùi chuû. Khi coâng ty thieáu khaû naêng thanh toaùn laõi cho caùc traùi chuû seõ ñaët coâng ty vaøo tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï. b) Heä soá thanh toaùn coå töùc öu ñaõi Lôïinhuaän thueá sau = Heäoáhanhoaùn töùc ñaõi st t coå löu Coå öuñaõi töùc Heä soá naøy cho thaáy möùc ñoä an toaøn trong vieâc thanh toaùn coå töùc cho caùc coå ñoâng. Khi coâng ty khoâng ñuû khaû naêng thanh toaùn coå töùc cho coå ñoâng, seõ ñaët coâng ty vaøo tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï vaø aûnh höôûng ñeán giaù trò coå phieáu öu ñaõi treân thò tröôøng Chỉ số về khả năng lợi nhuận và sử dụng tài sản 1.5.4 Vieäc tính toaùn khaû naêng lôïi nhuaän chæ ra soá lôïi nhuaän maø coâng ty ñaït ñöôïc cho moãi ñoàng doanh thu (doanh soá). Caùc nhaø phaân tích thöôøng nhìn vaøo caû lôïi nhuaän goäp vaø lôïi nhuaän roøng (lôïi nhuaän sau thueá) ñeå ñaùnh giaù khaû naêng taïo lôïi nhuaän a) Heä soá lôïi nhuaän goäp Lôïinhuaän goäp Heä oá nhuaän = s lôïi goäp Doanh hu huaàn tt b) Heä soá lôïi nhuaän roøng
 16. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 16 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục Lôïinhuaän roøng Heä oá nhuaän = s lôïi roøng Doanh huthuaàn t d) Tyû leä hoaøn voán coå phieáu thöôøng Tyû leä hoaøn voán coå phieáu thöôøng laø moät trong caùc chæ tieâu ño löôøng quan troïng khaû naêng taïo lôïi nhuaän cuûa coâng ty naêm naøy so vôùi naêm khaùc Lôïinhuaän roøng oå öuñaõi - C töùc = Tyû hoaøn coå haàn leä voán p thöôøng +t + Meänhiaù phieáu g coå thöôøng haëng voán thunhaäp laïi dö giöõ e) Giaù soå saùch cuûa coå phieáu thöôøng Giaù saùch soå Toång saûn aøiaûn hình toång phaûi - coå hieáu ñaõi taøi - t s voâ - nôï traû p öu = cuûa phieáu coå Soá phieáu coå thöôøng thöôøng Đánh giá thu nhập 1.5.5 a) Thu nhaäp cuûa moãi coå phieáu thöôøng (EPS) Lôïinhuaän thueá oå öuñaõi sau - C töùc EPS = Soá phieáu coå thöôøng löu haønh ñang b) Coå töùc cho moät coå phieáu thöôøng (DPS) Lôïinhuaän thueá oå öuñaõi Lôïinhuaän laïi sau - C töùc - giöõ DPS = Soá phieáu coå thöôøng löu haønh ñang c) Chæ soá giaù caû treân thu nhaäp (P/E) Giaù tröôøng coå hieáu thò cuûa p = Chæoá iaù treân nhaäp s g caû thu EPS
 17. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 17 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục Heä soá P/E cao chæ ra raèng nhaø ñaàu tö ñang traû giaù cao cho thu nhaäp ngaøy hoâm nay. Hoï laøm nhö vaäy hy voïng thu nhaäp töông lai seõ cao hôn. Caùc coå phieáu coù heä soá P/E cao coù khuynh höôùng traû coå töùc thaáp d) Heä soá chi traû coå töùc Heä soá naøy laø tyû leä phaàn traêm lôïi nhuaän roøng traû cho coå ñoâng thöôøng döôùi daïng coå töùc DPS Heäoá hitraûoå = sc c töùc EPS e) Lôiï töùc hieän thôøi (heä soá laõi coå phaàn treân thôøi giaù) Lôïi töùc hieän thôøi cho coå phieáu thöôøng theå hieän tyû leä hoaøn voán coå töùc döïa treân giaù trò thò tröôøng hieän thôøi cuûa coå phieáu. Coå haøng töùc naêm moãi phieáu cuûa coå thöôøng = Lôïitöùcieän cuûa phieáu h thôøi 1coå thöôøng Giaù thò röôøng moãi phieáu trò t cuûa coå thöôøng Chương 2 – Tình hình thực tế của Thị trường chứng khoán và các cổ phiếu cụ thể trước và sau lạm phát 2.1 Tình hình Thị trường chứng khoán Việt Nam 2.1.1 Chỉ số chứng khoán trước lạm phát Sau khi ra nhập WTO, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước chuyển biến đáng kể. Thị trường chứng khoán VN bắt đầu có những sự khởi sắc nhất định. Chúng ta có thể thấy rõ điều này thông qua số lượng các quỹ đầu tư nước ngoài đăng ký tham gia hoạt động tại thị trường tài chính VN tăng nhanh. Mức cầu chứng khoán gia tăng đã giúp chỉ số VN Index liên tục tăng trong 4-5 tháng đầu năm 2006, và đạt mức kỷ lục là 632,69 điểm (ngày 25/4/2006). Sau giai đoạn đó, Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc với những phiên tăng điểm kéo dài và ổn định. Trong giai đoạn đó, những cơn sốt cổ phiếu đang diễn ra. Giới đầu tư bắt đầu săn lùng những cổ phiếu lần đầu IPO. Điều này đã đẩy giá chứng
 18. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 18 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục khoán tăng mạnh. Những công ty lớn lần đầu niêm yết được giới đầu tư quan tâm như ACB, FPT … liên tiếp tạo lập kỷ lục về giá niêm yết. Tiếp nối thành công của năm 2006, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có những bước chuyển mình trong năm 2007. Với những phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng, thị trường chứng khoán đã và đang chứng minh vị thế và tầm ảnh hướng đáng phải có của nó với đời sống kinh tế đất nước. Nền kinh tế bước vào năm 2007 tràn đầy tín hiệu lạc quan. Việc tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm tạo cơ sở cho niềm tin về tương lai phát triển của kinh tế đất nước. Niềm tin được thể hiện mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Giới đầu tư nước ngoài liên tục huy động vốn và chuyển tiền vào Việt Nam chuẩn bị cho những kế hoạch giải ngân dài hơi với quy mô lớn. Nhà đầu tư và các công ty trong nước cũng tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực tài chính chứng khoán – chính xác, tài chính và chứng khoán trở thành một dạng “mốt”. Thị trường chứng khoán chính thức có một bước nhảy vọt cả về số lượng các công ty niêm yết, chất lượng hàng hóa và quy mô giao dịch. Làn sóng các công ty niêm yết cuối năm 2006 nhằm hưởng ưu đãi thuế đã không gây ra khủng hoảng như một số chuyên gia dự báo, mà trái lại, đã trở thành một lực đẩy tích cực. Với sự góp mặt của FPT, PVD, PPC, SSI, DPM, HPG…, số lượng các cổ phiếu lớn có ảnh hưởng liên thông gần với VN-Index tăng lên. Thị trường không còn chịu tác động chỉ từ một hai mã cổ phiếu nên có độ cân bằng cao hơn. Tính thanh khoản lên cao chưa từng thấy, đưa thị trường vào giai đoạn phát triển bùng nổ. Số lượng tài khoản nhà đầu tư cũng như giá trị giao dịch tăng từng phiên. Nếu như đầu năm 2006, giá trị giao dịch mỗi phiên chỉ vài chục tỉ đồng thì năm 2007 con số này đạt khoảng 1.000 tỉ đồng. Thị trường chứng khoán chính thức trở thành kênh thu hút vốn cho doanh nghiệp, kênh đầu tư sinh lời của người dân – nơi đâu đó giấc mơ đổi đời đã trở thành sự thật. Khởi đầu năm 2007 với con số 751,77 điểm, chỉ sau hơn 3 tháng VN-Index đã vọt lên đỉnh 1170,67 điểm ngày 12/3. Đây chính là giai đoạn thăng hoa nhất trong lịch sử 8 năm vận hành của Thị trường chứng khoán. Trái “bong bong chứng khoán” trở thành chiếc túi không đáy hút liên tục các nguồn tiền khác nhau. Chặng đường tới đỉnh bắt đầu với đợt tăng giá của các công ty lớn (bluechip) có kết quả kinh doanh tốt. Thị trường được đẩy lên khỏi mức 1.000 điểm. Lợi nhuận đem lại từ đầu tư chứng khoán đi vào câu chuyện thường ngày của mọi nhà, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, kéo một lượng nhà đầu tư mới ra nhập thị trường. Các cổ phiếu tiếp tục tăng
 19. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 19 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục giá sau Tết. Nổi bật ở giai đoạn này là các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như các cổ phiếu các công ty nhỏ sàn HOSE (TP.HCM) và cổ phiếu các công ty thuộc tổng công ty Sông Đà, các công ty in sách giao khoa trên sàn HASTC (Hà Nội). Giá nhiều cổ phiếu tăng không ngừng khiến các chỉ số phân tích cơ bản bị bỏ lại đằng sau đủ để nhiều nhà đầu tư cảm thấy chúng quá đắt. Khi mọi người đều nghĩ “quá cao” thì giảm giá là điều tất yếu. Thị trường giảm liên tục từ giữa tháng 3. Cổ phiếu mất giá khiến không ít nhà đầu tư mà đa phần là những người mới gia nhập thị trường thua lỗ nặng. Đây là bài học đầu tiên trong năm nhưng cũng rất cần thiết với nhà đầu tư. Chỉ có mất mát từ thị trường mới có thể tác động được vào những quan niệm như: Thị trường chứng khoán là cỗ máy in tiền, cứ mua là lãi, đầu tư là công việc nhàn hạ, dễ dàng, thậm chí nhiều người còn coi Thị trường chứng khoán như sòng bạc. Từ mức đỉnh 1170,67 điểm thị trường rơi xuống mức đáy 905,53 ngày 24/4. Khi mà nhiều người, thậm chí là các chuyên gia đã nghĩ đến sự sụp đổ, bong bong vỡ hay hiệu ứng domino thì thị trường chứng minh điều ngược lại. Thị trường và những người tham gia vào nó đã trưởng thành. Đợt giảm giá chỉ là điều chỉnh mà không có đổ vỡ. Khi giá nhiều mã cổ phiếu giảm khoảng 30% cũng là cơ hội đầu tư quay trở lại. Được tiếp thêm sức mạnh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thị trường bắt đầu tăng giá trong tháng năm. Thị trường giai đoạn này tăng trở lại khá nhanh nhưng không lập lại được mức đỉnh cũ, chỉ đạt 1113,19 điểm ngày 23/5. Bị ảnh hưởng bởi đợt đấu giá Bảo Việt, thị trường lại một lần nữa đi xuống. Tuy nhiên, trong xu thế giảm giá kéo dài của toàn thị trường lại xuất hiện những con cá hồi bơi ngược dòng. Tiêu điểm thời gian này là giao dịch của cá cổ phiếu “hiếm” như BMC, TCT, SGH,LBM. Các cổ phiếu này có đặc điểm chung là số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường ít, phần nào được kiểm soát. Khi có các thông tin tốt về kết quả sản xuất hay những lợi thế về tài nguyên, đất đai, giá lập tức được đẩy lên. Số lượng đặt mua có thể đạt đến triệu đơn vị, trong khi đó số lượng bán ra chỉ nhỏ giọt từng chút một như một động tác để đẩy giá lên kịch trần. Sau gần 3 tháng đến ngày 23/8 VN Index lại rơi xuống 887,62 điểm. Thị trường tiếp tục cho thấy sức đẩy ở mức 900 điểm. Như được hồi sức sau ngày nghỉ lễ 2/9, VN-Index quay lại con đường chinh phục đỉnh cao. Tuy nhiên, dẫn đạo xu hướng không còn là bluechip mà là các cổ phiếu nhỏ, các cổ phiếu sàn hà Nội và các cổ phiếu mới niêm yết. VN Index quay trở lại 1106,6 điểm ngày 3/10. Việc giá cổ phiếu các công ty mới niêm yết tăng mạnh như động lực đưa các công ty đã có dự định niêm yết nhanh chóng lên sàn. Nhưng khi thời gian niêm yết đã được ấn định thì cũng là lúc thị trường bắt đầu trở nên khó khăn. Cùng với SSI chuyển từ sàn HN sang, khi DPM, HPG niêm yết, thị trường đuối sức dần và bắt đầu tuột dốc. VN-Index lại quay trở về
 20. Đề tài nghiên cứu khoa học của SV 20 Ảnh hưởng của lạm phát đến Thị Trường Chứng Khoán và các giải pháp khắc phục 900 điểm với nỗi lo về nguồn vốn dành cho những đợt phát hành thêm và IPO các công ty quốc doanh cực lớn sắp cổ phần hóa. 2.1.2 Chỉ số chứng khoán trong giai đoạn lạm phát Trái với dự đoán của nhiều nhà đầu tư về tương lai của Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008, tình hình lạm phát đã kéo Thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại với những con số thực của nó. Liên tục những phiên giảm giá của thị trường trong những tháng đầu năm 2008. Hy vọng tái lập mốc 1000 lung lay, và VN index nhanh chóng xuống khỏi những mức mà nhiều nhà đầu tư cho rằng đã chạm đáy. Ngay sau khi có tin tức về chỉ thị 03, nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu khiến cho thị trường liên tiếp đi vào những phiên mất điểm. hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán khiến cho nhiều nhà đầu tư e ngại về tính thanh khoản của thị trường. Ngay sau đó là những chính sách vĩ mô của nhà nước liên tục đẩy thị trường vào tình thế “hiểm nghèo”. Những dự báo về khả năng đột biến của lạm phát thời gian tới là một áp lực chính trong những phiên giao dịch vào tháng 5/2008. Xu hướng giao dịch trên sàn không có nhiều khác biệt so với phiên liền trước. Đà giảm đã có trong dự tính của nhiều nhà đầu tư. Điểm mà họ quan tâm là những dự báo về lạm phát vừa xuất hiện trên thị trường. Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố những dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2008, trong đó đề cập đến khả năng xấu nhất lạm phát có thể lên tới 22,3%, và lạc quan nhất cũng ở mức 16,7%. Tỷ lệ trên thực sự gây “sốc” đối với những hy vọng về đà giảm của lạm phát trong thời gian tới, nhất là khi đã có dấu hiệu giảm tốc trong hai tháng vừa qua. Với nhà đầu tư chứng khoán, có thể hiểu dự báo trên đi cùng với môi trường đầu tư có khả năng sẽ xấu thêm, mà lạm phát vốn được xem là một nguyên nhân chính gây sụt giảm của thị trường từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, có dự báo của một tổ chức uy tín nước ngoài lại chưa được phổ biến rộng rãi. Đó là dự báo khá lạc quan của bộ phận nghiên cứu Ngân hàng Stanard Chartered. Ngân hàng toàn cầu này đưa ra dự báo lạm phát của Việt Nam có thể lên tới 20% trong quý 2/2008, nhưng ngay sau đó sẽ giảm nhanh và kết thúc năm ở dự báo 14%. Xa hơn, Stanard Chartered lạc quan khi dự tính tỷ lệ trên chỉ còn 7,5% trong quý 1 và quý 2/2009 (thấp hơn nhiều so với năm nay). Nhìn lại hai dự báo trên, có một điểm chung là lạm phát vẫn diễn biến phức tạp và có thể tăng mạnh trong quý 2 tới. Đây là một bất lợi đối với khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản