Đề tài “Ghép kênh trong SDH ”

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
1.146
lượt xem
472
download

Đề tài “Ghép kênh trong SDH ”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại hiện nay, công nghệ viễn thông đã có những tiến bộ vượt bậc trong đó phải nói đến lĩnh vực truyền dẫn số. Các hệ thống truyền dẫn ban đầu chủ yếu dựa trên cơ sở hạ tầng sẵn có của các tuyến truyền dẫn tín hiệu tương tụ (analog). Các hệ thống này hoàn thiện dần và được tiêu chuẩn hoá thành các hệ thống cân đồng bộ PDH (Pleislochrouous Digital Hierachy) Các hệ thống PDH phát triển chủ yếu trên cơ sở đáp ứng những dịch vụ thoại thông thường. Cùng với sự phát triển của......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài “Ghép kênh trong SDH ”

 1. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng Më ®Çu T rong thêi ®¹i hiÖn nay, c«ng nghÖ viÔn th«ng ®· cã nh÷ng tiÕn bé vît bËc trong ®ã ph¶i nãi ®Õn lÜnh vùc truyÒn dÉn sè. C¸c hÖ thèng truyÒn dÉn ban ®Çu chñ yÕu dùa trªn c¬ së h¹ tÇng s½n cã cña c¸c tuyÕn truyÒn dÉn tÝn hiÖu t¬ng tô (analog). C¸c hÖ thèng nµy hoµn thiÖn dÇn vµ ®îc tiªu chuÈn ho¸ thµnh c¸c hÖ thèng c©n ®ång bé PDH (Pleislochrouous Digital Hierachy) C¸c hÖ thèng PDH ph¸t triÓn chñ yÕu trªn c¬ së ®¸p øng nh÷ng dÞch vô tho¹i th«ng thêng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ viÔn th«ng, c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô viÔn th«ng kh«ng ngõng t¨ng lªn, c¸c lo¹i dÞch vô phi tho¹i nh héi nghÞ truyÒn h×nh, truy nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu tõ xa, ®a dÞch vô .v.v.. ®ßi hái ph¶i cã m¹ng líi linh ho¹t h¬n vµ b¨ng tÇn lín h¬n. Sù phøc t¹p cña hÖ thèng truyÒn dÉn dùa trªn tiªu chuÈn PDH kh«ng thÓ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu nµy. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ trªn, tiªu chuÈn hÖ thèng truyÒn dÉn míi dùa trªn c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt ®· ®îc h×nh thµnh, ®ã lµ tiªu chuÈn ph©n cÊp sè cËn ®ång bé SDH (Synchronous Digital Hierachy) Kü thuËt truyÒn dÉn SDH cã rÊt nhiÒu u thÕ so víi kü thuËt PDH tríc ®ã. Nã lµm qu¸ tr×nh ghÐp kªnh ®¬n gi¶n h¬n, linh ho¹t h¬n, gi¶m ®¸ng kÓ lîng thiÕt bÞ trªn m¹ng. Nã ®îc nghiªn cøu víi môc ®Ých cung cÊp c¸c giao diÖn tèc ®é cao h¬n cho c¸c dÞch vô trong t¬ng lai trong khi ®ã vÉn hoµn toµn t¬ng thÝch víi hÇu hÕt mäi giao diÖn PDH ®ang tån t¹i. Nã t¹o ra kh¶ n¨ng qu¶n lý tËp trung nh mét m¹ng truyÒn dÉn thèng nhÊt lµm thay ®æi hoµn toµn quan niÖm vÒ hÖ thèng truyÒn dÉn tríc ®ã, vèn chØ lµ c¸c hÖ thèng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi “GhÐp kªnh trong SDH ” b¶n b¸o c¸o gåm néi dung sau: Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ SDH Ch¬ng II : CÊu tróc bé ghÐp SDH Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o PGS-PTS Lª §øc H©n ®· híng dÉn Em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Sinh viªn : TrÇn YÕn Ph¬ng 1
 2. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng C¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t SDH : Synchronous Digital Hierarchy PDH : Plesiochronous Digital Hierarchy HDTV : High Division Television B – ISDN : BroadBand Intergrated Sersives Digital Network UNI : user - Network Interface OAM $ P : Operation Administration, Maintenance and Provisioning STM : Synchronous Transport Module C: Container VC : Virtual Container TU : Tributary Unit TUG : Tributary Unit Group AU : Administrtive Unit AUG : Administrative Unit Group POH : Path Overhead RSOH : Regen Secsion Overhead MSOH : Multiplex Secsion Overhead N: New data flag D: Decrement bit I: Increment bit PTR : Pointer REI : Remote Error Indication RFI : Remote Failure Indication RDI : Remote Detect Indication (tªn gäi cò: FERF - Remote Alarm) NPI : Non Pointer Indication BIP: Bit Interleaved Parity DEC : Data Communication Channel NE : Network Element SONET : Synchronous Optical Network 2
 3. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng CCITT : Consultative Commite on International Telegraphy and Telephone ETSI : European Telecommunication Standards Institute TMN : Telecommunication Management Network SMX : Sychronous Multiplex SDXC : Sychronous Digital Cross Connect BITS : Building Intergrated Timing Supply Q: Quality P: Priority EXT : External CNET : Control Network LTE : Line terminal Equipment EST : External Sychronisation Interface RSU : Remote Subscriber Unit TM : Terminal Multiplexer 3
 4. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng Ch¬ng I: giíi thiÖu chung vÒ SDH I-/ Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ PDH ( Pleislochronous Digital Hierachy) 1-/ C¸c tiªu chuÈn ghÐp kªnh cËn ®ång bé PDH. Kü thuËt ghÐp kªnh cËn ®ång bé lµ mét d¹ng ghÐp kªnh víi thêi gian, sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp kªnh theo byte ®èi víi PCM 30/32 vµ ghÐp theo bit ®èi víi ghÐp kªnh bËc cao. C¸c cÊp truyÒn dÉn sè cËn ®ång bé ®ang tån t¹i theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u, B¾c Mü, NhËt B¶n. Theo tiªu chuÈn cña Ch©u ¢u, muèn ®îc luång sè cao h¬n ph¶i ghÐp 4 luång thÊp h¬n víi nhau. 2,048 8,448 34,36 139,26 Mb/s Mb/s 8 4 K1 565,12 1 1 1 1 K2 MUX 8 PCM 2 MUX 2 MUX 2 MUX 2 140/56 30 3 2/8 3 8/34 3 34/140 3 5 K30 4 4 4 4 H×nh 1-1: Ph©n cÊp sè cËn ®ång bé cña Ch©u ¢u Bèn cÊp truyÒn dÉn ®Çu tiªn cña ch©u ¢u ®îc CCITT c«ng nhËn lµm tiªu chuÈn quèc tÕ. Tiªu chuÈn cña B¾c Mü nh h×nh 1-2. K1 K2 X4 X7 X9 PCM 63 45 405 24 Mb/s Mb/s Mb/s K24 H×nh 1-2: Ph©n cÊp sè cËn ®ång bé cña B¾c Mü 4
 5. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng Tiªu chuÈn cña NhËt nh h×nh 1-3 K1 K2 X4 X5 X3 X4 PCM 63 32 100 400 24 Mb/s Mb/s Mb/s Mb/s K24 H×nh 1-3: Ph©n cÊp sè cËn ®ång bé cña NhËt 2-/ Nhîc ®iÓm cña hÖ thèng PDH * T¸ch xen phøc t¹p, yªu cÇu thiÕt bÞ cång kÒnh lµm gi¶m chÊt lîng truyÒn dÉn. HiÖn nay nhu cÇu sö dông dÞch vô phi tho¹i cµng ngµy cµng lín nh truyÒn d÷ liÖu trong mét c«ng ty ®a quèc gia, cho mét tê b¸o ph¸t hµnh trªn toµn quèc ... Nhng víi kü thuËt PDH, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu mét qu¸ tr×nh t¸ch xen phøc t¹p, qua nhiÒu cÊp. 140 140 140 140 LTE 34 34 LTE 34 34 8 8 8 8 2 2 H×nh 1-4 : Qu¸ tr×nh t¸ch - Xen luång 2Mb/s tõ luång 140Mb/s Víi qu¸ tr×nh xen nh vËy, c¸c kªnh dïng ®Ó phôc vô nh kÓ trªn sÏ cã gi¸ thµnh cao, ®é tin cËy gi¶m lµm ¶nh hëng ®Õn sù phôc vô vµ ®é tin cËy cña toµn hÖ thèng. * Kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m¹ng kÐm, ®Æc biÖt lµ víi m¹ng viÔn th«ng tèc ®é cao. Do nhu cÇu vÒ th«ng tin tríc ®©y cha cao, cÊu h×nh m¹ng ®¬n gi¶n, dÔ qu¶n lý do vËy cÊu tróc khung PDH kh«ng t¹o ra kh¶ n¨ng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý riªng. C¸c nghiÖp vô cho phÐp trong khung tÝn hiÖu lµ ®ång bé khung, c¶nh b¸o mËt ®ång bé ®iÒu khiÓn chÌn. 5
 6. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng * Tèc ®é tiªu chuÈn ho¸ cho m¹ng viÔn th«ng cßn thÊp Theo khuyÕn nghÞ cña CCITT, tèc ®é bit cao nhÊt ®îc tiªu chuÈn ho¸ cho m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ lµ 140 Mb/s, tèc ®é bit cao nhÊt cho m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ lµ 565 Mb/s. Víi giíi h¹n tèc ®é nh vËy trªn m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ kh«ng t¹o ra ®îc mét xa lé th«ng tin, phôc vô cho nhiÒu lo¹i dÞch vô t¹o truyÒn th«ng kh¸c nhau thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t cña truyÒn th«ng sè. * ThiÕt bÞ cång kÒnh ThiÕt bÞ ghÐp kªnh bËc cao vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®êng ®éc lËp víi nhau. VÝ dô nh trong hÖ thèng th«ng tin quang, thiÕt bÞ ghÐp kªnh bËc cao vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi quang ®éc lËp víi nhau, h¬n n÷a m· ®êng cña hai lo¹i thiÕt bÞ nµy lµ kh¸c nhau. §Çu ra cña thiÕt bÞ ghÐp kªnh lµ m· HDB 3 cßn ®Çu ra thiÕt bÞ ®Çu cuèi quang lµ 5B6B. * Trªn thÕ giíi tån t¹i hai lo¹i tiªu chuÈn ph©n cÊp truyÒn dÉn kh¸c nhau. §ã lµ 2 lo¹i tiªu chuÈn cña ch©u ¢u vµ cña B¾c Mü. Hai tiªu chuÈn nµy cã sù kh¸c biÖt vª c¶ luång c¬ së ®Õn c¸c cÊp tèc ®é cao. Sù kh¸c nhau nµy g©y ra khã kh¨n trong viÖc hoµ m¹ng vµ ®ång m¹ng quèc tÕ. II-/ Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng SDH (Synchronous Digital Hierachy) 1-/ LÞch sö ph¸t triÓn cña SDH Ph©n cÊp sè ®ång bé SDH lµ mét thÕ hÖ truyÒn dÉn míi ngµy nay trªn thÕ giíi. SDH t¹o ra mét cuéc c¸ch m¹ng trong c¸c dÞch vô viÔn th«ng thÓ hiÖn mét kü thuËt tiªn tiÕn cã thÓ ®¸p øng réng r·i c¸c yªu cÇu cña c¸c thuª bao, ngêi khai th¸c còng nh c¸c nhµ s¶n xuÊt ... tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra cho nghµnh viÔn th«ng trong thêi ®¹i míi, kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña thÕ hÖ PDH mµ chóng ta ®ang sö dông hiÖn nay. Trong t¬ng lai, hÖ thèng ®ång bé SDH sÏ ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn nhê c¸c u ®iÓm vît tréi so víi PDH ®Æc biÖt lµ SDH cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi PDH trong m¹ng hiÖn hµnh, cho phÐp thùc hiÖn viÖc hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng líi viÔn th«ng trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. C¸c tiªu chuÈn cña SDH thùc sù b¾t ®Çu vµo n¨m 1985 t¹i Mü, n¬i mµ nhiÒu n¨m tríc ®©y rÊt nhiÒu h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ truyÒn dÉn c¸p quang ®· ph¸t triÓn c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó m· ho¸ cho tÝn hiÖu riªng cña hä. §iÒu nµy dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ viÖc quy ho¹ch, khai th¸c, b¶o dìng, qu¶n lý vµ khai th¸c m¹ng hÕt søc phøc t¹p. Trong hoµn c¶nh ®ã, n¨m 1985 c«ng ty BELLCORE lµ c«ng ty con cña c«ng ty BELL t¹i Mü ®· ®Ò nghÞ mét ®¼ng cÊp truyÒn dÉn míi nh»m môc ®Ých kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm cña hÖ thèng cËn ®ång bé PDH. §¼ng cÊp míi nµy ®îc ®Æt tªn lµ SONET (Synchronous Optical Network ; M¹ng quang 6
 7. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng ®ång bé) dùa trªn nguyªn lý ghÐp ®ång hå víi nhau trong ®ã c¸p quang ®îc sö dông lµm m«i trêng truyÒn dÉn. N¨m 1988, trªn c¬ së tiªu chuÈn SONET vµ tiªu chuÈn ghÐp kªnh kh¸c nhau ë ch©u ¢u, Mü, NhËt, CCITT (nay lµ ITU - T) ®· ®a ra tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ c«ng nghÖ truyÒn dÉn theo cÊu tróc sè ®ång bé SDH (Synchronous Digital Hiecrachy) dïng cho truyÒn dÉn c¸p quang vµ viba. Tiªu chuÈn SDH ®îc nªu trong khuyÕn nghÞ G707, G708, G709 cña CCITT ®Þnh nghÜa mét sè tèc ®é truyÒn dÉn c¬ së ë SDH. Tèc ®é nhá nhÊt cña SDH lµ 155 Mvit/s cña luång STM -1. STM (Synchronuos Transport Module - 1: M« ®un truyÒn t¶i møc 1). C¸c ®é truyÒn dÉn cao h¬n STM -4 lµ 622 Mb/s vµ STM -16 lµ 2.5 Gb/s. 2-/ Kh¸i niÖm vÒ SDH Ph©n cÊp sè ®ång bé SDH lµ m¹ng truyÒn dÉn t¹o bëi sù kÕt hîp c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn cã tèc ®é kh¸c nhau lµ 1,5; 2; 6,3; 34; 45; 140 Mb/s. 34 Mbit/s 1,5 Mbit/s 140 Mbit/s SDH 6,3 Mbit/s 2 Mbit/s 45 Mbit/s H×nh 1-5 : CÊu tróc truy nhËp * ¦u ®iÓm cña SDH - §¬n gi¶n ho¸ c¸c kü thuËt ghÐp / t¸ch kªnh so víi PSH. - M· truyÒn dÉn cho tÝn hiÖu quang ®îc tiªu chuÈn ho¸ t¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ cña nhµ s¶n xuÊt. - Truy nhËp tíi c¸c luång nh¸nh tèc ®é thÊp kh«ng cÇn ®Õn qu¸ tr×nh t¸ch/ ghÐp kªnh trän vÑn tÝn hiÖu tèc ®é cao. §iÒu nµy cho phÐp c¸c øng dông nèi xen rÏ vµ nèi chÐo kªnh cã hiÖu qu¶. - C¸c kªnh qu¶n lý m¹ng cung cÊp c¸c kh¶ n¨ng qu¶n lý, vËn hµnh vµ b¶o dìng m¹ng ®îc qu¶n lÝ cã hiÖu qu¶. 7
 8. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng - DÔ dµng ph¸t triÓn ®Õn c¸c møc ghÐp cao h¬n. - Cho phÐp truyÒn t¶i c¸c tÝn hiÖu sè ë c¸c tèc ®é bit x¸c ®Þnh trong khuyÕn nghÞ ITU - T G.702 (lo¹i trõ 8 Mb/s) vµ c¸c tèc ®é bit b¨ng réng. §iÒu nµy cho phÐp thiÕt bÞ SDH ®îc ®a vµo m¹ng hiÖn t¹i mét c¸ch trùc tiÕp vµ mét ph¹m vi réng c¸c dÞch vô. - Tiªu chuÈn SDH ®Þnh nghÜa ®é c¸p trung b×nh tiÕp nhËn bªn trong thiÕt bÞ tõ c¸c nguån cung cÊp kh¸c nhau. * C¸c nhîc ®iÓm cña SDH - Kü thuËt phøc t¹p h¬n do cÇn ph¶i ghi l¹i sù t¬ng quan vÒ pha gi÷a tÝn hiÖu luång vµ mµo ®Çu. - Do xuÊt ph¸t tõ Mü nªn dung lîng kh«ng ®¶m b¶o cho hÖ thèng tÝn hiÖu CEPT. - ViÖc nhåi byte - byte t¨ng ®é Jitter h¬n kiÓu bit - bit cña PDH. - §ång hå ph¶i ®îc cung cÊp tõ ngoµi. - ThiÕu tÝn hiÖu ghÐp trung gian 8 Mb/s - Luång STM -1 tèc ®é 155 Mb/s chØ chøa 63 luång 2 Mb/s hoÆc 3 luång 34 mb/s. * So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a PDH vµ SDH Cã thÓ tãm t¾t sù kh¸c nhau gi÷a kü thuËt PDH vµ kü thuËt SDH nh sau: PHD SDH Bé dao ®éng néi dao ®éng tù do Dao ®éng néi ®îc ®iÒu khiÓn ®ång bévíi nguån ®ång hå ngoµi GhÐp kªnh kh«ng ®ång bé GhÐp kÖnh ®ång bé GhÐp luång theo nguyªn lý xen bit GhÐp luång theo nguyªn lý xen byte Truy xuÊt luång riªng lÎ sau khi t¸ch / Truy xuÊt trùc tiÕp tõ nguån tèc ®é ghÐp ®Õn cÊp t¬ng øng. cao h¬n. * C¸c khuyÕn nghÞ cña ITU - T vÒ SDH G . 707 - C¸c tèc ®é bit cña SDH G . 708 - Giao diÖn nót m¹ng cña SDH G . 709 - CÊu tróc ghÐp ®ång bé G . 773 - Giao thøc cña giao diÖn Q 8
 9. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng G . 774 - M« h×nh th«ng tin qu¶n lý SDH ®Ó quan s¸t ph©n tö m¹ng G . 782 - C¸c lo¹i vµ nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña thiÕt bÞ ghÐp SDH. G . 783 - C¸c ®Æc tÝnh cña khèi chøc n¨ng trong thiÕt bÞ ghÐp SDH G . 784 - Qu¶n lý SDH G . 803 - CÊu tróc m¹ng truyÒn dÉn dùa trªn c¬ së SDH G . 957 - C¸c giao diÖn quang cña thiÕt bÞ vµ hÖ thèng SDH G . 958 - C¸c hÖ thèng truyÒn dÉn SDH sö dông c¸p sîi quang * Ph©n cÊp tèc ®é bit cña SDH Theo khuyÕn nghÞ G . 707 c¸c cÊp tèc ®é bit trong SDH nh 1,5 Mb/s; 2Mb/s; 6,3Mb/s ; 34Mb/s; 45Mb/s vµ 140Mb/s lµ c¸c giao diÖn gi÷a hÖ thèng PDH vµ SDH ®îc gäi lµ c¸c luång nh¸nh PDH. C¸c luång nh¸nh nµy qua bé ghÐp SDH ®Ó h×nh thµnh c¸c luång sè ®ång bé STM - N Tèc ®é nhá nhÊt cña SDH lµ STM - 1 = 155,52 Mb/s c¸c tèc ®é cao h¬n b»ng béi sè nguyªn lÇn tèc ®é c¬ b¶n, c¸c tèc ®é cña SDH ®îc liÖt kª trong b¶ng díi ®©y. CÊp SDH Tèc ®é (Mb/s) stm – 1 155,52 stm – 4 622,08 stm –16 2488,32 stm – 64 9953,28 9
 10. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng Ch¬ng II: CÊu tróc bé ghÐp SDH I-/ C¬ së ghÐp kªnh SDH Qu¸ tr×nh ghÐp kªnh cña SDH gåm hai ®o¹n ®éc lËp ®ã lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh khèi truyÒn dÉn ®ång bé c¬ së STM - 1 vµ sù h×nh thµnh c¸c khèi STM - N cÊp cao h¬n b»ng c¸ch xen byte c¸c luång STM - 1. S¬ ®å ghÐp kªnh SDH ®îc biÓu diÔn trong h×nh 2.1 SDH Multiplexing structure xN x1 AU - 4 VC - 4 C-4 STM - AUG x3 N x1 TUG - TU - 3 VC - 3 x3 3 0 AU - 3 VC - 3 C-3 x7 x7 x1 TUG - TU - 2 VC - 2 0 C-2 2 Pointer x3 Procesing TU - VC - 0 C- Multiplexing 12 12 Aliging x4 0 Mapping TU - VC - 0 C- 11 11 H×nh 2-1 : S¬ ®å ghÐp kªnh theo khuyÕn nghÞ ITU - T Tõ h×nh vÏ trªn ta thÊy theo tiªu chuÈn cña ITU- T ta cã thÓ ghÐp vµo STM-N c¸c luång nh¸nh 1,544 M; 2,048 M; 6,312 M; 34,368 M; 44,736 M; 139;763 M hay luång cã tèc ®é t¬ng ®¬ng AMT (asynchronous Transfer mode). Chøc n¨ng cña c¸c khèi trong bé ghÐp SDH ®îc m« t¶ nh sau: a. Khèi C - n (Container - n) Lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt trong khung truyÒn dÉn, lµ n¬i bè trÝ vµo ®ã c¸c luång tÝn hiÖu truyÒn dÉn thÊp nhÊt nh lµ c¸c luång PDH, luång h×nh, luång sè liÖu. 10
 11. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng C¸c C - n t¬ng øng víi tèc ®é truyÒn dÉn kh¸c nhau cho hai hÖ SONET vµ SDH Ký hiÖu TÝn hiÖu ®êng truyÒn (Kb/s) C - 11 1.544 C - 12 2.048 C-2 6.312 C-3 44.736 C-3 34.368 C-4 139.264 C¸c Container C - n gåm cã: - C¸c byte th«ng tin - C¸c bit hoÆc c¸c byte nhåi cè ®Þnh trong khung kh«ng mang néi dung d÷ liÖu mµ chØ sö dông ®Ó t¬ng thÝch víi tèc ®é bit cña tÝn hiÖu PDH ®îc ghÐp vµo tèc ®é bit cña Container cao h¬n. - C¸c byte nhåi kh«ng cã ®Þnh ®Ó ®¹t ®îc ®ång chØnh mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. Khi cÇn thiÕt c¸c byte nµy sö dông cho c¸c byte d÷ liÖu. Trong trêng hîp nµy trong khung cã bit ®iÒu khiÓn nhåi ®Ó th«ng b¸o cho ®Çu thu biÕt c¸c byte nhåi kh«ng cè ®Þnh cã thÓ lµ byte d÷ liÖu. b. Khèi VC - n (Vitual Container) : Container ¶o VC = C + POH Chøc n¨ng cña POH lµ mang th«ng tin bæ trî th«ng b¸o vÞ trÝ n¬i mµ Container nµy sÏ ®îc truyÒn ®Õn. Trong VC th× POH ®îc g¾n vµo ®Çu khung vµ t¹i ®Çu thu sÏ ®îc dÞch ra tríc khi mµ Container ®îc gi¶i m·. Ngoµi ra POH cßn cã chøc n¨ng mang th«ng tin vÒ gi¸m s¸t vµ b¶o tr× ®êng truyÒn. Ta cã thÓ ph©n biÖt hai cÊp VC tuú lo¹i t¬ng øng víi kÝch thíc cña Container C. -TÊt c¶ c¸c Container khi ®îc ghÐp trong Container lín h¬n th× ®îc gäi lµ Container cÊp thÊp c¸c Container ¶o cÊp lµ VC - 11, VC - 12, VC -2. - TÊt c¶ c¸c Container ®îc truyÒn trùc tiÕp vµo khung STM - 1 ®îc gäi lµ Container ¶o cÊp cao nh lµ VC - 4, VC -3. 11
 12. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng 3 4 C-11 C-12 POH : mµo ®Çu 9 9 ®o¹n VC - 11 VC - 12 H×nh 2-2 : CÊu tróc VC - 11 vµ VC - 12 12 C-2 POH 9 H×nh 2-3 : CÊu tróc VC - 2 VC - 3 POH 84 J1 B3 C2 G1 C-3 9 F2 H4 Z3 Z4 Z5 H×nh 2- 4 : CÊu tróc VC - 3 c. §¬n vÞ luång TU (Tributary Unit) TU = VC + PTR 3 4 VC - 11 VC - 12 PTR PTR 9 9 TU - 11 TU - 12 12
 13. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng PTR (pointer) dïng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ VC trong khung. Cø 1 khung 125 µs sÏ cã 1 byte pointer, byte pointer sÏ ®îc g¾n vµo 1 vÞ trÝ cè ®Þnh trong khung cÊp cao h¬n. VC - 2 PTR 12 9 TU - 12 H×nh 2-5 : CÊu tróc c¸c TU TU - 3 = VC - 3 + PTR 3VC - 3 cã thÓ ®îc ghÐp vµo VC -4 theo nguyªn t¾c xen tõng byte sau ®ã ®îc ph¸t ®i trong khung AU - 4. VC - 3 PTR 85 9 H×nh 2-6 : CÊu tróc TU - 3 13
 14. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng d. Nhãm ®¬n vÞ luång TUG (Tributary Unit Group) TUG lµ nhãm c¸c TU ghÐp l¹i theo ph¬ng thøc xen byte. Cã 2 lo¹i TUG lµ TUG -2 vµ TUG -3 Mét TUG -2 = 3 x TU -12 = 4 x TU -11 = 1 x TU -2 TU - 3 = 7 x TUG -2 = TU -3 TU - 12 # 1 TU - 12 # 2 TU - 12 # 3 9 TUG - 2 12 H×nh 2-7 CÊu tróc TUG - 2 tõ TU - 12 TU -3 9 TUG - 3 byte nhåi cè ®Þnh 12 H×nh 2-8 CÊu tróc TUG - 3 tõ TU - 3 e. C¸c ®¬n vÞ qu¶n lý AU (Administration Unit) AU = VC + PTR C¸c AU ®îc t¹ ra tõ c¸c VC cÊp cao, c¸c con trá AU - PTR dïng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ b¾t ®Çu cña VC trong khung. 14
 15. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng AU -3 ®îc t¹o thµnh tõ 3 x VC -3 gåm 9 x 87 byte + 3 byte. Ngoµi ra v× dung lîng truyÒn cña AU -3 (87 cét) lín nªn ngêi ta bè trÝ c¸c byte nhåi cè ®Þnh vµo trong cét thõa. 85 P O C-3 P 3 87 AU - 3 P PTR O C-3 P H×nh 2-8 : CÊu tróc AU - 3 tõ VC - 3 g. Nhãm ®¬n vÞ qu¶n lý AUG (Administration Unit Group) NhiÒu AU ®îc ghÐp víi nhau theo ph¬ng thøc xen byte t¹o thµnh AUG. AUG cã cÊu tróc khung gåm 9 x 261 byte. 261 AUG 9 H×nh 2-9 CÊu tróc AUG 15
 16. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng II-/ CÊu tróc khung SDH * CÊu tróc khung STM - 1 STM - 1 (Synchronous Transport Module -1): M«®un truyÒn dÉn ®ång hå møc 1 9 261 R SOH 3 1 AU - PTR Tr-êng tin STM - 1 5 MSOH H×nh 2-10 : CÊu tróc khung STM - 1 CÊu tróc khung STM - 1 ®îc s¾p xÕp gåm 9 dßng x 270 cét, chiÒu dµi cña hung lµ 125µs, mçi « lµ 1 byte, c¸c byte ®îc truyÒn thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi, trong mçi byte bit nµo cã trong sè lín sÏ ®îc ph¸t ®i tríc. Qua h×nh vÏ trªn ta thÊy cÊu tróc khung STM -1 gåm 3 phÇn chÝnh: - Mµo ®Çu ®o¹n SOH (Section overhead) - Con trá AU (Administration Unit Pointer) -Trêng tin (Payload)  PhÇn mµo ®Çu chiÕm 9 byte ®Çu tiªn cña c¸c hµng tõ 1 ®Õn 3 vµ tõ 5 ®Õn 9 vµ gåm 2 phÇn nhá. RSOH (Regennerater SOH) gåm 9 byte ®Çu tiªn cña hµng 1 ®Õn hµng 3 phÇn nµy chøa th«ng tin ®Ó qu¶n lý tr¹m lÆp. MSOH (Multiplex SOH) gåm 9 byte ®Çu tiªn cña hµng 5 ®Õn hµng 9 phÇn nµy chøa th«ng tin ®Ó qu¶n lý ghÐp kªnh.  Con trá AU chiÕm 9 byte ®Çu cña hµng thø 4  PhÇn cßn l¹i gåm 261 byte cña hµng t¹o nªn trêng tin ®Ó truyÒn t¶i tin SDH. Tuy nhiªn nh ta thÊy trªn s¬ ®å ghÐp kªnh mét sè byte cña phÇn nµy ®îc dïng cho c¸c th«ng tin qu¶n lý thªm. Khung STM-1 ®îc truyÒn dÉn 8000 lÇn /1s lµ tèc ®é bit sö dông cho tÝn hiÖu PCM. Mçi khung STM -1 chiÕm 125 µs do ®ã tèc ®é STM -1 lµ: 16
 17. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng 8000 khung x 9 hµng / khung x 270 byte / hµng x 8bit/byte =155,52 mb/s. Tèc ®é cña mçi « lµ: 8000 khung x 8bit/khung = 64 Kb/s * CÊu tróc khung bËc cao STm-N 9xN 261xN 3 R SOH 1 AU - PTR Tr-êng tin STM - N 5 MSOH H×nh 2-11 : CÊu tróc khung STM - N Khung STM - N ®îc t¹o thµnh nhê viÖc ghÐp c¸c khung STM-1 t¨ng lªn N lÇn theo ph¬ng thøc ghÐp tõng byte t¹o thµnh cÊp STM -1 cã tèc ®é truyÒn dÉn lµ 4 x 155,52 = 622,08 Mb/s, STM-16 cã tèc ®é truyÒn dÉn lµ 16 x 155,52 = 2,488 Gb/s. CÊu tróc khung STM -N gièng cÊu tróc khung STM -1 chØ kh¸c lµ tèc ®é cña d÷ liÖu truyÒn ®îc trong 125µs lµ N x 9 x 270 byte. STM - N Multiplex : STM -1 (AU - 4) STM - N AAA STM - 1 AU - 4 BBB STM - 1 AU - 4 CCC N CBAN CBA STM - 1 AU - 4 STM - N byte interleaved NNN multiplex STM - 1 AU - 4 9xN 261 x N ABC------NABC----N----------N - RSOH 9 rows AUPTR MSOH ...........N 125µs 17
 18. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng III-/ S¾p xÕp c¸c luång PDH thµnh STM -1 Trong cÊu tróc ghÐp kªnh cña ETSI, qu¸ tr×nh ghÐp kªnh SDH chia thµnh 2 giai ®o¹n: - S¾p xÕp c¸c luång nh¸nh vµo c¸c gãi t¬ng øng - GhÐp c¸c gãi vµo khung STM -1 HiÖn nay ë níc ta chØ sö dông c¸c m¸y ghÐp kªnh SDH theo tiªu chuÈn cña ETSI nªn kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c chØ tiªu cña NhËt vµ B¾c Mü. sdh multiplexing structure STM- 140 AUG AU - 4 VC - 4 C-4 1 M x3 x1 TU -3 VC -3 ATM TUG -3 x7 C-3 34 M TUG -2 x3 TU -12 VC C 2M H×nh 2-13 : CÊu tróc bé ghÐp kªnh SDH (ETSI) A-/ S¾p xÕp c¸c luång nh¸nh vµo VC - n. §èi víi mçi lo¹i tÝn hiÖu cã c¸ch s¾p xÕp t¬ng øng, viÖc s¾p xÕp ®Þnh râ c¸c bit chÌn ®Ó ®iÒn ®Çy c¸c trêng tin ®ång thêi cho phÐp bï sù lÖch tÇng gi÷a SDH vµ PDH b»ng viÖc hiÖu chØnh. 1-/ S¾p xÕp luång 140 Mb/s S¾p xÕp luång 140 mb/s vµo STM -1 theo tr×nh tù sau: C - 4 → VC - 4 →AU - 4 → AUG - 4 → STM -1 Tr×nh tù s¾p xÕp 140 Mb/s thµnh STM -1 nh h×nh vÏ 2 - 14 Luång cÊp 4 ch©u ¢u cã sè byte trªn 125 µs lµ 139264 bit/s : 8000 = 2176 byte 18
 19. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng Khung tÝn hiÖu cña C - 4 cã 260 cét x 9 dßng. Nh vËy khèi C - 4 tiÕp nhËn luång 140 Mb/s trong 125 µs lµ 2176 byte chÌn thªm 164 byte VC - 4 bæ xung thªm 9 byte VC - 4 POH vµo cét tiªn cña khung VC - 4 s¾p xÕp thµnh khung cã 260 cét x 9 dßng. Mçi VC - 4 gåm 9 byte (1 cét) POH vµ mét trêng tin 9 x 260 byte dïng ®Ó t¶i tÝn hiÖu 140 Mb/s. S¾p xÕp 140 mb/s thµnh STM - 1 270 = 261 + SOH STM - 1 9 AU4 PTR SOH 125µm 9 261 SOH AU - 4 9 AU4 PTR 125µm 261 P 9 O VC - 4 H 125µm H×nh 2-14 : Tr×nh tù s¾p xÕp 140 Mb/s thµnh STM -1 - Mçi hµng ®îc chia thµnh 20 khèi mçi khèi gåm 13 byte. 19
 20. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn YÕn Ph- ¬ng - Trong mçi hµng 1 bit c¬ héi hiÖu chÝnh (s) vµ 5 bit ®iÒu khiÓn hiÖu chØnhC. - Byte ®Çu tiªn cña mçi khèi gåm: + 8 bit th«ng tin (byte W) hoÆc + 8 bit ®én cè ®Þnh (byte Y) hoÆc + 1 bit ®iÒu khiÓn hiÖu chØnh (C), 5 bit nhåi cè ®Þnh (R) vµ 2 bit mµo ®Çu (O) (byte X) hoÆc + 6 bit th«ng tin I, 1 bit c¬ héi hiÖu chØnh (s) vµ 1 bit nhåi cè ®Þnh R(byte X). - 12 byte cßn l¹i cña khèi th«ng tin. 270 byte 9 byte 261 byte VC4 RSOH Con trá AU J1 B3 C2 MSOH G1 F2 H4 Z3 STM - 1 K5 Z5 VC - 4 20 khèi 13 POH byte H×nh 2-15 : GhÐp 140 Mb/s vµo VC - 4 - C¸c bit O ®îc dïng th«ng tin qu¶n lý trong t¬ng lai. Bé 5 bit ®iÒu khiÓn chØnh ®îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc sö dông bit S CCCCC = 00000 chØ ra S lµ bit th«ng tin 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản