intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Nv_tien Nv_tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

5.607
lượt xem
1.165
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp về phân phối sản phẩm bia. "Cùng với sự phát triển chung của đất nước thì đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu thưởng thức các loại thức uống ngày càng cao...."

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

 1. Lu n văn t t nghi p L I NÓI ð U Cùng v i s phát tri n chung c a ñ t nư c thì ñ i s ng c a nhân dân ngày ñư c c i thi n, nhu c u thư ng th c các lo i th c u ng ngày càng cao. Chưa bao gi s l a ch n c a con ngư i l i phong phú như v y. Bia thì có r t nhi u lo i như bia Sài Gòn, bia Huda, bia Zorok, bia Tiger…S n ph m ña d ng có m t m i nơi t siêu th , nhà hàng, các c a hàng, ñ i lý. Chính s ña d ng v kênh phân ph i ñã t o thu n l i cho ngư i tiêu dùng trong vi c s d ng s n ph m. Công ty Xu t Nh p Kh u Qu ng Nam cũng là m t doanh nghi p m nh trong vi c phân ph i bia th trư ng Qu ng Nam. ð gi v ng và gia tăng th ph n v phân ph i bia, công ty ñã xem vi c hoàn thi n kênh phân ph i là m t quy t ñ nh chi n lư c. Trong th i gian th c t p t i Công ty, qua tìm hi u h th ng phân ph i hi n t i c a Công ty nói chung và h th ng phân ph i s n ph m bia nói riêng em th y ho t ñ ng c a kênh phân ph i chưa th t s hi u qu . Xu t phát t nh n th c này, em l a ch n ñ tài là “T I ƯU HÓA H TH NG PHÂN PH I HÀNG HÓA V T CH T CHO M T HÀNG BIA T I CÔNG TY XU T NH P KH U QU NG NAM” v i mong mu n giúp kênh phân ph i c p 1 t Công ty ñ n các nhà hàng ñ t hi u qu c v th i gian l n chi phí. ð tài g m có ba ph n: Ph n 1: Cơ s lý lu n Ph n 2: Phân tích tình hình ho t ñ ng kinh doanh và th c tr ng h th ng phân ph i bia t i Công ty Xu t Nh p Kh u Qu ng Nam. Ph n 3: Gi i pháp nh m t i ưu hóa h th ng phân ph i hàng hóa v t ch t cho m t hàng bia kênh c p 1 t i Công ty Xu t Nh p Kh u Qu ng Nam. Em xin chân thành cám ơn s ch d n c a th y Nguy n Phúc Nguyên và cô ðinh Th L Trâm và s giúp ñ nhi t tình c a anh ch nhân viên trong Công ty Xu t Nh p Kh u Qu ng Nam ñã giúp em hoàn thành chuyên ñ này. Do th i gian và ki n th c còn h n ch nên chuyên ñ th c t p này ch c ch n không tránh kh i sai sót, r t mong s ñóng góp ý ki n c a th y cô và các b n. Sinh viên th c hi n Lê ð c Duy L p 30K02.1 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang i
 2. Lu n văn t t nghi p M CL C L I NÓI ð U ................................................................................................... i M C L C......................................................................................................... ii M C L C B NG BI U ................................................................................ vii M C L C HÌNH V ...................................................................................... ix GI I THI U......................................................................................................1 Lý do ch n ñ tài.............................................................................................1 M c tiêu c a ñ tài..........................................................................................1 Phương pháp nghiên c u ...............................................................................2 Ph m vi nghiên c u........................................................................................2 Ph n 1 CƠ S LÝ LU N ..........................................................................3 1.1 Phân ph i .................................................................................................3 1.1.1 ð nh nghĩa...........................................................................................3 1.1.2 T m quan tr ng c a phân ph i.............................................................3 1.1.3 Vai trò c a phân ph i...........................................................................3 1.1.4 Ch c năng c a phân ph i.....................................................................3 1.2 Phân ph i hàng hóa v t ch t ....................................................................3 1.2.1 Gi i thi u ............................................................................................3 1.2.2 M c tiêu c a vi c phân ph i hàng hóa v t ch t ....................................4 1.2.3 X lý ñơn ñ t hàng ..............................................................................5 1.2.4 Lưu kho ...............................................................................................5 1.2.5 Xác ñ nh m c t n kho c n thi t ...........................................................6 1.2.6 V n chuy n..........................................................................................7 1.3 Các y u t liên quan ñ n quá trình phân ph i hàng hóa v t ch t ............9 1.3.1 Mô hình quy mô lô ñ t hàng hi u qu ..................................................9 1.3.2 D báo nhu c u..................................................................................10 1.3.3 L a ch n ñ a ñi m .............................................................................12 1.3.4 Bài toán l p hành trình v n chuy n ....................................................15 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang ii
 3. Lu n văn t t nghi p Ph n 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HO T ð NG KINH DOANH VÀ TH C TR NG H TH NG PHÂN PH I BIA T I CÔNG TY XU T NH P KH U QU NG NAM.........................................................................16 2.1 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh t i Công ty XNK Qu ng Nam ............16 2.1.1 T ng quan v Công ty Xu t Nh p Kh u Qu ng Nam.........................16 2.1.1.1 Gi i thi u chung..........................................................................16 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n ...............................................17 2.1.1.3 S m nh c a Công ty ..................................................................17 2.1.1.4 Phương hư ng m c tiêu phát tri n c a Công ty...........................17 2.1.1.5 Ch c năng và nhi m v c a Công ty ...........................................18 2.1.1.6 Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty ............................................19 2.1.2 Ngu n l c c a Công ty ......................................................................23 2.1.2.1 ð c ñi m ngu n nhân l c c a Công ty. .......................................23 2.1.2.2 ð c ñi m tình hình tài chính c a Công ty....................................24 2.1.3 Môi trư ng kinh doanh ......................................................................27 2.1.3.1 Môi trư ng vĩ mô ........................................................................27 2.1.3.1.1 Môi trư ng kinh t ................................................................27 2.1.3.1.2 Môi trư ng chính tr pháp lu t ..............................................28 2.1.3.1.3 Môi trư ng văn hóa xã h i....................................................28 2.1.3.1.4 Môi trư ng t nhiên..............................................................29 2.1.3.2 Phân tích c nh tranh ....................................................................29 2.1.3.2.1 Các l c lư ng c nh tranh ......................................................29 2.1.3.2.2 Năng l c thương lư ng c a ngư i mua.................................31 2.1.3.2.3 Năng l c thương lư ng c a nhà cung c p .............................32 2.1.3.3 Mô hình SWOT...........................................................................33 2.1.3.3.1 ði m m nh: ..........................................................................33 2.1.3.3.2 ði m y u: .............................................................................33 2.1.3.3.3 Cơ h i...................................................................................33 2.1.3.3.4 ðe d a: .................................................................................33 2.1.3.4 Tình hình kinh doanh ..................................................................34 2.1.3.4.1 Báo cáo k t qu kinh doanh ..................................................34 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang iii
 4. Lu n văn t t nghi p 2.1.3.4.2 Tình hình hi u qu kinh doanh..............................................35 2.1.3.4.3 Tình hình tiêu th .................................................................38 2.1.3.5 Các chính sách h tr cho vi c tiêu th s n ph m........................40 2.1.3.5.1 Th trư ng m c tiêu ..............................................................40 2.1.3.5.2 Chính sách s n ph m ............................................................41 2.1.3.5.3 Chính sách giá ......................................................................41 2.1.3.5.4 Chính sách c ñ ng...............................................................42 2.2 Th c tr ng h th ng phân ph i bia c a Công ty XNK Qu ng Nam.......43 2.2.1 Th trư ng tiêu th .............................................................................44 2.2.2 Phân tích th c tr ng phân ph i bia.....................................................44 2.2.2.1 Chính sách phân ph i c a Công ty ..............................................44 2.2.2.1.1 M ng lư i phân ph i bia.......................................................45 2.2.2.1.2 Các xung ñ t trong kênh .......................................................47 2.2.2.1.3. Thành viên trong kênh .........................................................47 2.2.2.1.4 H th ng phân ph i hàng hóa v t ch t ..................................49 2.2.2.1.4.1 H th ng lưu kho hi n t i ...............................................49 2.2.2.1.4.2 H th ng t n kho:...........................................................49 2.2.2.1.4.3 X lý ñơn ñ t hàng và v n chuy n: ................................50 2.3 ðánh giá: ................................................................................................50 Ph n 3 GI I PHÁP NH M T I ƯU HÓA H TH NG PHÂN PH I HÀNG HÓA V T CH T ...............................................................................52 3.1 Cơ s ti n ñ , m c tiêu và ph m vi ñ tài................................................52 3.1.1 Cơ s ti n ñ ......................................................................................52 3.1.2 M c tiêu c a ñ tài ............................................................................52 3.1.3 Ph m vi ñ tài....................................................................................52 3.2 L a ch n th trư ng................................................................................53 3.2.1 Phân ño n th trư ng .........................................................................53 3.2.2 ðánh giá ............................................................................................54 3.2.2.1 Quy mô và m c tăng trư ng c a t ng phân ño n th trư ng ........54 3.2.2.2 M c ñ h p d n v cơ c u c a phân ño n th trư ng ...................56 3.2.2.3 M c tiêu và ngu n l c doanh nghi p...........................................56 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang iv
 5. Lu n văn t t nghi p 3.2.3 ðo lư ng nhu c u th trư ng..............................................................56 3.3 D báo nhu c u th trư ng .....................................................................58 3.3.1 D báo theo ch s th i v .................................................................58 3.3.2 D báo b ng phương pháp bình quân.................................................60 3.3.2.1 Bình quân trư t ñơn gi n.............................................................60 3.3.2.2 Bình quân trư t có tr ng s .........................................................60 3.3.3 D báo xu hư ng tuy n tính ..............................................................61 3.3.4 Mô hình d báo k t h p.....................................................................61 3.3.5 T ng h p ...........................................................................................62 3.4 Quy trình t i ưu hóa h th ng phân ph i hàng hóa v t ch t..................65 3.4.1 M c ñích và lý do c a vi c t i ưu hóa h th ng phân ph i ................66 3.4.2 Căn c ñ xây d ng quy trình ............................................................66 3.4.3 Quy trình t i ưu hóa h th ng phân ph i hàng hóa v t ch t................67 3.4.4 Chính sách ñ i v i khách hàng là nhà hàng .......................................74 3.4.4.1 Ràng bu c v phía Công ty .........................................................75 3.4.4.2 Ràng bu c ñ i v i nhà hàng ........................................................76 3.5 Chính sách cho khách hàng bán l (nhà hàng)......................................77 3.5.1 ð c ñi m ...........................................................................................77 3.5.2 Chính sách kích thích nhà bán l ........................................................78 3.5.2.1 Chính sách h tr ........................................................................79 3.5.2.2 M r ng chính sách tín d ng cho ñ i tư ng khách hàng..............79 3.5.2.2.1 Phân lo i khách hàng ............................................................79 3.5.2.2.2 Chi t kh u và th i h n tín d ng ............................................83 3.6 M c t n kho c n thi t .............................................................................88 3.7 Xây d ng nhà kho...................................................................................90 3.7.1 Xác ñ nh s lư ng nhà kho ................................................................91 3.7.2 L a ch n ñ a ñi m .............................................................................91 3.7.2.1 Phương pháp quy ho ch tuy n tính..............................................92 3.7.2.2 Phương pháp cho ñi m có tr ng s ..............................................94 3.7.3 Các y u t liên quan ñ n nhà kho ......................................................95 3.8 V n chuy n .............................................................................................96 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang v
 6. Lu n văn t t nghi p T NG K T ...................................................................................................103 TÀI LI U THAM KH O.............................................................................104 PH L C.......................................................................................................105 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang vi
 7. Lu n văn t t nghi p M C L C B NG BI U B ng 2.1.2.1: Tình hình lao ñ ng c a công ty qua 3 năm...................................24 B ng 2.1.2.2.2: B ng cân ñ i k toán so sánh qua 3 năm ...................................25 B ng 2.1.3.4.2: B ng thông s tài chính.............................................................35 B ng 2.1.3.4.3.1: K t qu kinh doanh theo t ng m t hàng .................................39 B ng 2.1.3.4.3.2: Tình hình tiêu th bia qua 3 năm............................................40 B ng 2.2.2.1.1 : Doanh s bán s n ph m bia c a các lo i kênh ..........................45 B ng 3.2.2.1: S n lư ng tiêu th theo khu v c qua 3 năm .................................55 B ng 3.2.3.1: Dân s bình quân theo t ng khu v c..........................................56 B ng 3.2.3.2: B ng tính t ng nhu c u th trư ng................................................58 B ng 3.3.1.1: D báo nhu c u năm 2008 cho khu v c Tam Kỳ .........................59 B ng 3.3.2.1: Nhu c u c a Công ty qua 3 năm ..................................................60 B ng 3.3.2.2 : Nhu c u c a Công ty qua 3 năm kèm tr ng s ............................60 B ng 3.3.3: D báo nhu c u theo phương pháp tuy n tính .................................61 B ng 3.3.4 : Thông tin v doanh s và s n lư ng tiêu th qua 3 năm .................62 B ng 3.3.5.1: D báo s n lư ng tiêu th cho 3 khu v c vào năm 2008 ..............63 B ng 3.3.5.5: D báo s n lư ng tiêu th cho 3 khu v c vào năm 2009 ..............65 B ng 3.5.2.2.1.1: ðánh giá m c ñ tín nhi m tín d ng cho t ng khách hàng .....80 B ng 3.5.2.2.1.2: Phân nhóm khách hàng ..........................................................82 B ng 3.5.2.2.2.1: D ñoán % doanh s tăng thêm..............................................84 B ng 3.5.2.2.2.2: Phân tích quy t ñ nh kéo dài th i h n bán hàng cho nhóm I ...85 B ng 3.5.2.2.2.5: D ñoán t l khách hàng nh n chi t kh u .............................86 B ng 3.5.2.2.2.6: Phân tích quy t ñ nh c p chi t kh u cho nhóm I.....................86 B ng 3.5.2.2.2.9: T l chi t kh u cho 3 nhóm ..................................................87 B ng 3.5.2.2.2.10: Chính sách tín d ng cho 3 nhóm ..........................................88 B ng 3.7.2: Khu v c ñ a lý t nh Qu ng Nam ..................................................92 B ng 3.7.2.2: ðánh giá khu v c b ng phương pháp cho ñi m có tr ng s .........95 B ng 3.8.1: S n lư ng tiêu th c a các nhà hàng trong năm 2007......................97 B ng 3.8.2: Kho ng cách t hai nhà kho ñ n các khách hàng ............................99 B ng 3.8.3: B ng t ng h p gi a ñi m c u và ñi m cung....................................99 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang vii
 8. Lu n văn t t nghi p B ng 3.8.4: K t qu phân b s n ph m ............................................................102 B ng 2.1.2.2.1: B ng cân ñ i k toán qua 3 năm..............................................105 B ng 2.1.3.4.1: Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh....................................107 B ng 3.3.1.2 : D báo nhu c u năm 2008 cho khu v c Thăng Bình .................108 B ng 3.3.1.3: D báo nhu c u năm 2008 cho khu v c Tiên Phư c ..................109 B ng 3.3.5.2: D báo nhu c u tiêu th cho khu v c Tam Kỳ năm 2009...........110 B ng 3.3.5.3: D báo nhu c u tiêu th cho khu v c Thăng Bình năm 2009 .....111 B ng 3.3.5.4: D báo nhu c u tiêu th cho khu v c Tiên Phư c năm 2009......112 B ng 3.5.2.2.2.3: Phân tích quy t ñ nh kéo dài th i h n bán hàng cho nhóm II113 B ng 3.5.2.2.2.4: Phân tích quy t ñ nh kéo dài th i h n bán hàng cho nhóm III ........................................................................................................................113 B ng 3.5.2.2.2.7: Phân tích quy t ñ nh c p chi t kh u cho nhóm II .................114 B ng 3.5.2.2.2.8: Phân tích quy t ñ nh c p chi t kh u cho nhóm III ................114 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang viii
 9. Lu n văn t t nghi p M C L C HÌNH V Hình 2.2.2.1.1: Mô hình kênh phân ph i bia c a Công ty ..................................45 Hình 3.3.4: K t qu ng d ng Excel cho d báo k t h p năm 2008 ...................62 Hình 3.3.5: K t qu ng d ng Excel cho d báo k t h p năm 2009 ...................64 Hình 3.4.3: Quy trình t i ưu hóa h th ng phân ph i hàng hóa v t ch t .............69 Hình 3.7.2.1.1: D li u bài toán nhà kho ñư c nh p vào ph n m m LINGO .....93 Hình 3.7.2.1.2: K t qu c a bài toán nhà kho.....................................................94 Hình 3.8.1: D li u bài toán v n t i ñư c nh p vào ph n m m LINGO ...........100 Hình 3.8.2: K t qu th nh t c a bài toán v n t i.............................................101 Hình 3.8.3: K t qu th hai c a bài toán v n t i...............................................101 SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang ix
 10. Lu n văn t t nghi p GI I THI U Lý do ch n ñ tài Môi trư ng kinh doanh ngày càng phong phú, s c nh tranh ngày càng gia tăng. Bên c nh vi c phát tri n các s n ph m m i, c i ti n s n ph m, th c hi n các ho t ñ ng xúc ti n, các chương trình khuy n m i…thì ho t ñ ng phân ph i cũng là m t y u t quan tr ng t o ra l i th c nh tranh cho doanh nghi p. H u h t các doanh nghi p thi t k các kênh phân ph i c a mình theo t ng yêu c u riêng l mà chưa g n k t v i các ñ i tác trong h th ng kênh phân ph i cũng như v i ngư i tiêu dùng s n ph m cu i cùng. Vi c thay ñ i các kênh phân ph i là vi c làm khó khăn nh t so v i thay ñ i các y u t khác trong chi n lư c ti p th c a doanh nghi p. Vì v y các doanh nghi p c n có m t chi n lư c m i ñ ti p c n th trư ng, ñó là th c hi n qu n tr kênh phân ph i – ñây là m t xích quan tr ng nh t ñ có th mang l i l i ích cho t t c các ñ i tác tham gia trong kênh. Công ty Xu t Nh p Kh u Qu ng Nam là Công ty kinh doanh ña lĩnh v c, Công ty xu t kh u ch y u là các m t hàng nông s n. Còn th trư ng trong nư c thì Công ty chú tr ng ñ n vi c phân ph i các m t hàng chính là xăng d u, bia, ñư ng. Hi n nay h th ng phân ph i các s n ph m này ho t ñ ng khá hi u qu nhưng v n còn có s ch ng chéo l n nhau. ð có th c nh tranh thành công trong th trư ng nh t là sau khi Vi t Nam gia nh p WTO, Công ty chú tr ng ñ n vi c c i thi n h th ng phân ph i và qu n tr kênh m t cách hi u qu hơn. Xu t phát t lý do ñó nên em l a ch n ñ tài trên làm chuyên ñ th c t p. M c tiêu c a ñ tài ðánh giá tính hi u qu c a các nhà kho hi n t i và m ng lư i phân ph i hi n có. Xây d ng quy trình t i ưu hóa h th ng phân ph i hàng hóa v t ch t cho s n ph m bia kênh c p 1 t i công ty nh m ñ t ñư c tính t i ưu v th i gian và chi phí. Xây d ng thêm m t s nhà kho m i nh m t i thi u hóa chi phí v n chuy n và các chi phí khác có liên quan bao g m vi c xác ñ nh v trí c a nhà kho m i, chi phí xây d ng, công su t c a nhà kho…. SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 1
 11. Lu n văn t t nghi p Phương pháp nghiên c u Vi c nghiên c u ñ tài d a trên các phương pháp chung sau: Thu nh p d li u thông qua các báo cáo và tài li u c a Công ty, ñi u tra th trư ng. Phân tích, ñánh giá các thông tin thu th p ñư c và ñưa ra các gi i pháp d a trên tính toán th c t . Áp d ng ph n m m ñ tính toán các gi i pháp ñưa ra. Ph n m m ñư c s d ng là LINGO. Ph m vi nghiên c u Do Công ty ho t ñ ng ña lĩnh v c c ng v i ñi u ki n không cho phép nên ph m vi ñ tài ñư c xác ñ nh như sau: + V s n ph m: m t hàng ch l c c a Công ty th trư ng trong nư c là bia và kênh phân ph i mà em phân tích là kênh c p 1 t c là t công ty ñ n các nhà hàng. + V không gian: Công ty ho t ñ ng nhi u t nh thành trong c nư c tuy nhiên ph m vi nghiên c u c a em ch gi i h n th trư ng t nh Qu ng Nam. SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 2
 12. Lu n văn t t nghi p Ph n 1 CƠ S LÝ LU N 1.1 Phân ph i 1.1.1 ð nh nghĩa Phân ph i là ho t ñ ng nh m th c hi n vi c chuy n giao quy n s h u t ngư i bán sang ngư i mua ñ ng th i th c hi n vi c t ch c, ñi u hòa, ph i h p các t ch c trung gian khác nhau b o ñ m cho hàng hóa ti p c n và khai thác t i ña các lo i nhu c u c a th trư ng. 1.1.2 T m quan tr ng c a phân ph i Th nh t là nó tác ñ ng ñ n vi c bán hàng. Th hai, phân ph i tác ñ ng ñ n l i nhu n và l i th c nh tranh c a doanh nghi p. Th ba, s phân ph i xem như m t ph n c a s n ph m nh hư ng ñ n s th a mãn c a khách hàng. 1.1.3 Vai trò c a phân ph i Phân ph i là công c quan tr ng n i li n gi a s n xu t và tiêu dùng ñ ng th i cho phép gi m b t ñ u m i giao d ch. Làm th a mãn t t hơn các yêu c u c a ngư i tiêu dùng. Là chìa khóa ñ thi t l p Marketing chi n lư c và Marketing h n h p. 1.1.4 Ch c năng c a phân ph i Phân ph i ñ m nh n các ch c năng ch y u sau: ñi u tra và nghiên c u, c ñ ng, ti p xúc, cân ñ i, thương th o, tài tr , chia s r i ro, phân ph i v t ph m. 1.2 Phân ph i hàng hóa v t ch t 1.2.1 Gi i thi u Phân ph i hàng hóa v t ch t, lo i th hai trong hai lo i chính c a chi n lư c phân ph i liên quan ñ n vi c v n chuy n hàng hóa t nhà s n xu t ñ n ngư i tiêu dùng. Phân ph i hàng hóa v t ch t là m t quá trình t ch c liên quan ñ n các ho t ñ ng l p k ho ch, ñi u ph i và giám sát dòng v n ñ ng, lưu chuy n các lo i nguyên v t li u và thành ph m t nơi s n xu t ñ n nơi s d ng nh m ñáp ng nhu c u v i hi u su t cao nh t. SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 3
 13. Lu n văn t t nghi p Chi phí phân ph i hi n chi m kho ng 14% doanh s c a các nhà s n xu t và 26% doanh s các Công ty thương m i. Trong ñó chi phí cho v n t i chi m kho ng 46%, kho bãi 26%, lưu kho 10%, giao nh n 6%, bao gói 5%, ñi u hành 4% và x lý ñơn ñ t hàng kho ng 3% trên t ng chi phí phân ph i. Trong ho t ñ ng Marketing, phân ph i hàng hóa v t ch t không ch ñơn thu n là m t lo i chi phí mà nó còn là công c h u hi u t o ra và ñ y m nh s c c u. Doanh nghi p có th thu hút thêm khách hàng nh ñưa ra ñư c các d ch v cung ng t t hơn, k p th i hơn và giá bán h hơn d a trên s c i ti n và hi n ñ i hóa ho t ñ ng phân ph i hàng hóa v t ch t. Phân ph i hàng hóa v t ch t là quan tr ng vì 2 lý do. Th nh t, các ho t ñ ng phân ph i hàng hóa v t ch t chi m trung bình kho ng 1/5 chi phí s n xu t hàng hóa. Ngày trư c, công vi c kinh doanh t p trung vào vi c c i thi n hi u qu s n xu t ñ gi m chi phí. Tuy nhiên ngày nay các nhà qu n lý b t ñ u nh n ra r ng vi c c t gi m chi phí c a ho t ñ ng phân ph i hàng hóa v t ch t là m t chìa khóa khác ñ c i thi n năng su t và ñ t ñư c nh ng thu n l i c nh tranh. Phân ph i hàng hóa v t ch t cũng quan tr ng b i vì s th a mãn c a khách hàng trong m t ch ng m c nào ñó l i ph thu c vào vi c v n chuy n hàng hóa và d ch v . 1.2.2 M c tiêu c a vi c phân ph i hàng hóa v t ch t Phân ph i s n ph m v t ch t là vi c l p k ho ch, th c hi n và ki m tra các dòng lưu chuy n nguyên li u và thành ph m t nơi s n xu t ñ n nơi s d ng nh m ñáp ng ñư c nhu c u c a ngư i tiêu dùng và ñ t ñư c l i nhu n. M c ñích c a phân ph i s n ph m v t ch t là qu n tr các m ng lư i cung ng, t c là các dòng gia tăng giá tr t ngư i cung ng ñ n ngư i s d ng cu i cùng. Vì nh ng ho t ñ ng phân ph i s n ph m v t ch t bao hàm nhi u v n ñ mà c n ph i cân nh c r t ph c t p nên vi c ñưa ra m c tiêu và quy t ñ nh ph i ñư c th c hi n trên cơ s ph i h p c a toàn b h th ng. _ðáp ng yêu c u và mong ñ i c a khách hàng: v m t phân ph i, khách hàng thư ng quan tâm ñ n vi c giao hàng ñúng h n, ñáp ng nhu c u ñ t xu t, b c d c n th n, ch p nh n ñ i hàng không ñ t tiêu chu n… SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 4
 14. Lu n văn t t nghi p _ðáp ng t t hơn các ñ i th c nh tranh: c n phân tích chi phí và các m c ñáp ng c a ñ i th ñ xác ñ nh các tiêu chu n ph c v thích h p c a doanh nghi p. _Thi t l p các ch tiêu c th cho t ng ho t ñ ng d ch v : giao hàng v kh i lư ng và th i gian như th nào? Gi i quy t ñơn hàng ra sao? B o ñ m m c thi t h i hàng hóa là bao nhiêu? M c ñ ph c v l p ñ t và s a ch a như th nào?... 1.2.3 X lý ñơn ñ t hàng Vi c phân ph i s n ph m v t ch t b t ñ u t ñơn ñ t hàng c a khách hàng. Sau khi nh n ñư c ñơn ñ t hàng c a khách hàng, b ph n ñơn hàng chu n b các b ng sao thành nhi u văn b n và g i t i các b ph n c n thi t ñ l p ch ng t hóa ñơn và v n chuy n m t cách chính xác và k p th i. B ph n này x lý nh ng v n ñ sau: ðơn hàng yêu c u Ki m tra kh năng chi tr c a khách hàng. Xác ñ nh m c t n kho c a hàng hóa và ñ a ñi m ch a hàng hóa. Các yêu c u b sung hàng hóa ñ i v i b ph n s n xu t. 1.2.4 Lưu kho M i doanh nghi p ñ u ph i t n tr hàng trong khi ch bán. Vi c lưu tr là m t ñòi h i khách quan nh m t o s cân b ng và ăn kh p v kh i lư ng, ñ a ñi m, th i gian gi a s n xu t và tiêu dùng hàng hóa. Bao g m nh ng quy t ñ nh c th : S lư ng và ñ a ñi m ñ t kho bãi nh m ñ t ñư c s cân b ng gi a m c ñ ph c v khách hàng và chi phí phân ph i. Cơ c u các lo i kho bãi: n u s d ng kho bãi riêng c a doanh nghi p thì ñ m b o tính ch ñ ng, d ki m soát nhưng chi phí cao và khó thu n l i v v trí. N u s d ng kho bãi công c ng thì t n chi phí thuê g i và chi phí b sung (ki m tra, ñóng gói, giao hàng) nhưng l i d dàng l a ch n ki u lo i và ñ a ñi m thu n ti n. Phương th c x p ñ t và b c d hàng hóa. Phương pháp qu n lý và ki m kê kho. SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 5
 15. Lu n văn t t nghi p 1.2.5 Xác ñ nh m c t n kho c n thi t M c d tr hàng là m t quy t ñ nh quan tr ng v phân ph i s n ph m v t ch t và nó có nh hư ng t i vi c th a mãn khách hàng. Các nhân viên bán hàng mu n doanh nghi p c a h luôn t n tr ñ hàng ñ ñáp ng ñư c ngay các ñơn ñ t hàng c a khách hàng. Tuy nhiên v m t chi phí s kém hi u qu n u doanh nghi p d tr hàng quá nhi u. Do v y quy t ñ nh d tr hàng là m t quy t ñ nh r t quan tr ng. Vi c xác ñ nh m c t n kho c n thi t nh m th c hi n hai m c tiêu: có m t m c d tr ñ tránh m i s gián ño n (m c tiêu an toàn) và gi m ñ n m c th p nh t có th ñư c v nh ng chi phí kho hàng (m c tiêu tài chính). Có hai câu h i c n ñư c tr l i: lúc nào c n ñ t thêm hàng và s lư ng ñ t thêm là bao nhiêu? Xác ñ nh ñi m ñ t hàng: là th i ñi m ph i nh p thêm hàng khi d tr ñã gi m ñ n m t m c nh t ñ nh. ði m ñ t hàng ph i ph thu c vào các m c d tr , m c tiêu dùng, th i gian th c hi n ñơn hàng và các tiêu chu n ph c v . ði m ñ t hàng ph i càng cao n u th i gian ch th c hi n ñơn hàng dài, t c ñ s d ng càng l n và tiêu chu n d ch v càng cao. N u th i gian ch ñ i th c hi n ñơn hàng và t c ñ tiêu hao c a khách hàng thay ñ i thì ph i xác ñ nh ñi m ñ t hàng cao hơn ñ ñ m b o lư ng t n kho an toàn. ði m ñ t hàng t i ưu ph i ñ m b o s cân ñ i gi a nguy cơ c n hàng và chi phí ñ ng hàng. Tính toán lư ng hàng c n ñ t thêm: ph i ñ m b o s cân ñ i v chi phí x lý ñơn hàng và chi phí gi hàng lưu kho thư ng xuyên. Chi phí x lý ñơn hàng g m chi phí chu n b và chi phí qu n lý c a m t hàng ñó. N u chi phí chu n b th p thì nhà s n xu t có th s n xu t m t hàng ñó thư ng xuyên và chi phí cho m t hàng ñó hoàn toàn n ñ nh và b ng chi phí qu n lý. N u chi phí chu n b cao thì ngư i s n xu t có th gi m b t chi phí trung bình tính trên ñơn v s n ph m b ng cách s n xu t và duy trì lư ng hàng d tr dài ngày hơn. Chi phí d tr hàng hóa g m phí lưu kho, phí v n, thu và b o hi m, kh u hao và hao mòn vô hình. M c d tr bình quân càng l n thì chi phí d tr càng cao. SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 6
 16. Lu n văn t t nghi p 1.2.6 V n chuy n Hình th c v n chuy n ñư c s d ng ñ v n chuy n s n ph m ph thu c ch y u vào ch ng lo i s n ph m, kho ng cách và chi phí. Ngư i qu n lý phân ph i s n ph m v t ch t có m t s Công ty và hình th c v n chuy n ñ l a ch n. Công ty v n chuy n: các Công ty v n chuy n ñư c phân chia thành 4 lo i cơ b n là hãng v n t i công c ng, hãng v n t i h p ñ ng, hãng v n t i tư nhân và freight forwarders (trung gian v n chuy n). + Hãng v n t i công c ng th c hi n nhi u d ch v ph c v công chúng trong m t hình th c kinh doanh riêng bi t. + Hãng v n t i h p ñ ng v n chuy n hàng hóa b i các h p ñ ng hay th a thu n riêng l . H không cung c p các d ch v cho công chúng, thay vào ñó h thư ng cung c p các d ch v nh m ñáp ng các nhu c u ñ c bi t c a khách hàng. Thông thư ng h thu hút các h p ñ ng l n v v n chuy n b ng ñư ng th y t nhà buôn ñ c bi t ñ n ngư i nh n ñ c bi t. + Hãng v n t i tư nhân: v n chuy n tài s n riêng hay cung c p nh ng d ch v b ng phương ti n xe c c a Công ty. + Freight forwardes: h là nh ng hãng v n t i công c ng mà thuê ho c h p ñ ng nh ng kho ng tr ng hàng hóa t nh ng hãng v n t i khác ch ng h n như Công ty hàng không, tàu l a và bán l i kho ng tr ng này cho nhà v n chuy n kh i lư ng nh . The freight forwarder nh n hàng hóa t Công ty v n chuy n, ch t hàng hóa lên phương ti n, phân phát chúng ñ n các ñ a ñi m và ki m tra các hóa ñơn có liên quan. Freight forwarders cung c p cho ngư i v n chuy n nhi u thu n l i như d ch v t t hơn, r hơn và không c n x lý các ñơn hàng v n chuy n nh cũng như các hóa ñơn. M t thu n l i khác c a freight forwarders là giúp ngư i v n chuy n bi t ñư c hàng hóa ñang ñâu trên tuy n ñư ng v n chuy n. Trung gian này, giúp ti t ki m ti n b c cho m i ngư i và góp ph n c i thi n ch t lư ng ph c v . Các hình th c v n chuy n: có 5 hình th c v n chuy n chính là ñư ng s t, ñư ng b , ñư ng bi n, ñư ng ng và ñư ng hàng không. Chi phí c a m i SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 7
 17. Lu n văn t t nghi p hình th c liên quan ñ n t c ñ mà nó th c hi n. Hình th c nhanh hơn thì ít t n kém hơn các hình th c ch m. + ðư ng s t: kho ng 36% hình th c v n chuy n ñư c th c hi n b i ñư ng s t, h u h t là các hãng v n t i công c ng. V n chuy n gi a các thành ph ñư c tính theo ñơn v t n – d m, ñó là kho ng di chuy n c a 1 t n trong kho ng cách là 1 d m. Không ph i t t c ñư ng s t qu c gia là c a hãng v n t i công c ng và ch m t vài ñư ng s t thu c s h u và ñư c th c hi n b i nh ng Công ty nh và các nhà s n xu t l n ch ng h n các Công ty s t thép là c a các hãng v n t i tư nhân. ðư ng s t là hình th c v n chuy n hàng hóa hi u qu nh t cho kho ng cách xa. Ch ng h n như kho ng 70% h t ngũ c c ñư c v n chuy n b ng tàu l a. Ngoài ra còn có than, nư c m m. + ðư ng b : v n chuy n b ng ñư ng b chi m kho ng 25% v n chuy n trong nư c. Thu n l i chính c a v n chuy n b ng ñư ng b là tính linh ho t. M t hãng v n t i ñư ng b có th ho t ñ ng b t c nơi ñâu có ñư ng trong khi xe l a ph thu c vào ñư ng ray và máy bay ph thu c vào sân bay. M t s hãng v n t i ñư ng b th c hi n vi c v n chuy n xuyên l c ñ a nhưng nó có hi u qu v i kho ng t 300 ñ n 400 d m. V i kho ng cách xa thì ñư ng s t thu n l i hơn. Hãng v n t i ñư ng b ñư c chia thành hãng v n t i công c ng, hãng v n t i tư nhân và hãng v n t i h p ñ ng. + ðư ng th y: v n chuy n b ng ñư ng th y r t ch m nhưng có chi phí thâp nh t trong các hình th c v n chuy n. Hai lo i cơ b n c a hình th c v n chuy n b ng ñư ng th y là các tàu lo i nh v n chuy n trong n i ñ a và các tàu l n v n chuy n trên các l trình qu c t . + ðư ng ng: 24% vi c v n chuy n ñư c th c hi n b ng ñư ng ng, ch y u là các s n ph m d u khí t d u thô t i s n ph m ñã ñư c l c, gas thiên nhiên. M t vài kinh nghi m thành công ñã ñư c th c hi n trong vi c v n chuy n theo cách này như than. Nh ng s n ph m này n m trong lòng ñ t d ng nh ng mi ng nh và tr n v i nư c t o thành ch t l ng ñ c s t mà sau ñó trôi theo ñư ng ng. ðư ng ng có th v n chuy n nhi u ch t l ng và gas r hơn và nhanh hơn các lo i khác. SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 8
 18. Lu n văn t t nghi p + ðư ng hàng không: trong khi các hình th c v n chuy n khác v n ch m ch p thì vi c th c hi n b ng ñư ng hàng không ch m t 3/10 c a 1% t t c các hình th c v n chuy n. V n chuy n b ng ñư ng hàng không ngày càng tr nên quan tr ng trong nh ng năm g n ñây. 1.3 Các y u t liên quan ñ n quá trình phân ph i hàng hóa v t ch t 1.3.1 Mô hình quy mô lô ñ t hàng hi u qu M c tiêu c a chúng ta là tìm chính sách ñ t hàng t i ưu nh m t i thi u chi phí mua s m và chi phí t n kho hàng năm trong khi v n th a mãn nhu c u. Imax = EOQ T n kho I = (Imax + Imin)/2 Mô hình EOQ Th i gian Quy mô lô ñ t hàng hi u qu 2 DaS Q= H SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 9
 19. Lu n văn t t nghi p T ng chi phí Chi phí Chi phí t n kho Chi phí ñ t hàng S lư ng ñ t hàng Mô hình quy mô ñ t hàng hi u qu 1.3.2 D báo nhu c u D báo cung c p m t b c tranh ư c tính v nhu c u tương lai và là cơ s cho ho ch ñ nh và các quy t ñ nh kinh doanh. Vì th m c tiêu c a k thu t d báo t t là t i thi u hóa sai l ch gi a nhu c u th c t và d báo. Th c hi n d báo chính xác giúp gi m m c t n kho, gi m c n d tr hàng hóa, k ho ch s n xu t ñ u ñ n, h th p chi phí và c i thi n d ch v khách hàng. Mô hình d báo bình quân trư t ñơn gi n: t ∑A i Ft +1 = i =t −n +1 n Trong ñó: Ft+1 là d báo cho giai ño n t n là s giai ño n ñ tính trung bình trư t Ai là nhu c u th c giai ño n i SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 10
 20. Lu n văn t t nghi p Mô hình d báo bình quân trư t có tr ng s t Ft +1 = ∑w × A i =t − n +1 i i Trong ñó: Ft+1 là d báo cho giai ño n t+1 n là s giai ño n ñư c s d ng ñ tính bình quân trư t Ai là nhu c u th c t giai ño n i Wi là tr ng s n ñ nh cho giai ño n i v i ∑w i =1 Mô hình d báo xu hư ng tuy n tính ∧ Y = b0 + b1 x ∧ Trong ñó Y là bi n d báo ho c bi n ph thu c x là bi n th i gian b0 là ph n b ch n c a ñư ng d báo b1 là ñ d c c a ñư ng d báo H s tương quan c a b0 và b1 ñư c tính như sau n∑ ( xy ) − ∑ x ∑ y b1 = n ∑ x 2 − (∑ x ) 2 b0 = ∑ y −b ∑x 1 n Trong ñó b1 là ñ d c c a ñư ng d báo x là giá tr c a bi n ñ c l p y là giá tr c a bi n ph thu c n là s quan sát Mô hình k t h p h i quy ña bi n ∧ Y = b0 + b1 x1 + b2 x 2 + .... + bk x k SVTH: Lê ð c Duy_L p 30K02.1 Trang 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2