intTypePromotion=3

Đề tài " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay "

Chia sẻ: Lee KenVil | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
190
lượt xem
57
download

Đề tài " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp . Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, cơ chế liên kết và điều kiện thành công. Lợi ích là đáng kể cho hai phía, một mặt là một đích đến đặt sẵn cho nhà trường để có những thiết kế nội dung đào tạo, lựa chọn giáo viên tối ưu và giảm bớt khó khăn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay "

  1. Đề tài " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay "
  2. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 Mô hình ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p Vi t Nam hi n nay ** Phùng Xuân Nh Khoa Kinh t Qu c t , Trư ng i h c Kinh t , i h c Qu c gia Hà N i, 144 Xuân Thu , C u Gi y, Hà N i, Vi t Nam Nh n ngày 15 tháng 12 năm 2008 Tóm t t. M t v n c a giáo d c i h c nư c ta hi n nay là ào t o thi u g n k t v i nhu c u thúc y m i liên k t này, bài vi t ã làm rõ hơn m t s n i dung trong liên k t doanh nghi p. nhà trư ng - doanh nghi p như l i ích, cơ ch liên k t và i u ki n thành công. L i ích là áng k cho hai phía, m t m t là s ti t ki m chi phí nh ti p c n ngu n nhân l c phù h p yêu c u cho doanh nghi p và m t khác là m t ích n t s n cho nhà trư ng có nh ng thi t k n i dung ào t o, l a ch n giáo viên t i ưu và gi m b t khó khăn kinh phí cho nhà trư ng. Cơ ch ào t o c a nhà trư ng s i theo m t quy trình ngư c v i truy n th ng, trong ó bư c ban u là n m rõ gói k năng c n có c a ngư i c n ào t o trên cơ s h p tác v i doanh nghi p sau ó m i l a ch n công ngh ào t o và u vào phù h p. i u ki n quan tr ng cho liên k t thành công là nh n th c và quy t tâm c a lãnh o, chi n lư c phát tri n rõ ràng cũng như các chính sách h tr t t và nhóm chuyên trách hi u qu . * 1. tv n ư c. Các doanh nghi p luôn than phi n chương trình ào t o c a các i h c còn n ng Trong nh ng nă m g n ây, m t trong tính “sách v ” và thi u tính th c ti n. nh ng v n b c xúc c a ngành giáo d c i Trư c s b t c v “ u ra”, ngày càng h c nư c ta là ào t o chưa g n li n v i nhu nhi u i h c ã ý th c ư c ph i “thân thi n” c u c a xã h i, trong ó c bi t là nhu c u c a v i doanh nghi p, do ó ã tri n khai nhi u các doanh nghi p. Ph n l n sinh viên t t nghi p ho t ng liên k t à o t o v i doanh nghi p. khó tìm ư c vi c làm ho c công vi c không Tuy nhiên, th c ti n cho th y các doanh nghi p phù h p v i chuyên môn ư c ào t o. Theo còn t ra “h h ng” v i các i h c. Nhi u vă n th ng kê m i nh t c a B Giáo d c và ào t o, b n ghi nh (MOU) liên k t ào t o gi a i 63% sinh viên t t nghi p không có vi c làm, h c và doanh nghi p không tri n khai ư c 37% ư c tuy n d ng không áp ng ư c ho c n u có m i m c thă m dò, th c hi n m t công vi c, nhi u công ty ph i m t 1-2 nă m ào s v vi c nh l . t o l i [1]. Các doanh nghi p ph i m t nhi u Th c t trên ang t ra câu h i nguyên th i gian, chi phí ào t o l i thì m i s d ng nhân nào các i h c và doanh nghi p chưa ______ thân thi n ư c v i nhau (?), ph i chăng các * bên chưa th y ư c l i ích c a s h p tác (?), T: 84-4-37547506 (606). E-mail: nhapx@vnu.edu.vn 1
  3. P.X. Nhạ / Tạp h Khoa họ ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 2 hay ã th y nhưng chưa xác nh ư c rõ n i gi i pháp phát tri n doanh nghi p, phát minh, sáng ch và các d ch v tư v n. dung và cơ ch h p tác (?), nh ng i u ki n nào m b o thành công g n ào t o v i nhu c u G n k t ào t o theo nhu c u phát tri n c a c a doanh nghi p (?). Bài vi t này s góp ph n doanh nghi p cũng mang l i nhi u l i ích cho tìm câu tr l i trong ho t ng liên k t ào t o i h c. Trư c h t, s n ph m u ra ã có nơi gi a i h c và doanh nghi p (H p tác y t hàng, nh ó n m b t ư c c th yêu c u gi a i h c và doanh nghi p bao g m các ho t v ki n th c, k năng, nghi p v , ph m ch t ng: ào t o, nghiên c u và tư v n. Các ho t ngh nghi p, s lư ng/qui mô c n ph i ào t o. ng này có liên h v i nhau. Tuy nhiên, ho t Các thông tin này có vai trò c c kỳ quan tr ng ng ào t o có tính ph quát và d h p tác trong vi c thi t k n i dung các chương trình hơn, do ó bài vi t này t p trung vào phân tích o t o và tuy n ch n, phát tri n i ngũ gi ng ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p). viên. M t khác, nh có ơn t hàng, i h c có ư c ngu n kinh phí d i dào, tăng cư ng cơ s v t ch t. Nh ng l i ích này s giúp i h c có 2. L i ích ào t o g n v i nhu c u c a doanh ư c thương hi u m nh, thu hút u vào gi i, nghi p nhi u ơn t hàng, nh n ư c nhi u tài tr ( c bi t là tài tr c a các c u sinh viên thành t). Trong h p tác, y u t quy t nh thành công i h c g n k t ào t o theo nhu c u c a là các bên ph i cùng có l i ích (Win-Win). N u doanh nghi p s mang l i l i ích to l n cho t t m i bên theo u i m c tiêu l i ích riêng c a c các bên. S g n k t này ã và ang ư c các mình mà không tính n l i ích tho áng c a i h c và doanh nghi p nhi u nư c khai thác bên kia thì r t khó h p tác ư c v i nhau. Các tri t . nư c ta, các i h c và doanh nghi p bên ph i nhìn nh n r t rõ là “khách hàng” c a cũng b t u th y ư c l i ích to l n n u g n nhau thì m i có ư c các “ ng x ” theo nguyên k t ư c v i nhau. Tuy nhiên, làm th nào t c cùng có l i. g n k t ư c v i nhau v n là câu h i l n, chưa H p tác gi a i h c và doanh nghi p nói có l i gi i áp. chung và trong lĩnh v c ào t o nói riêng còn nư c ta. Do ó, s hi u bi t l n khá m i m nhau th c hi n nguyên t c cùng có l i còn 3. N i dung và cơ ch ào t o g n v i nhu c u r t h n ch . Các doanh nghi p là t ch c l i c a doanh nghi p nhu n nên h r t quan tâm n chi phí và l i ích. H không th b th i gian, ti n b c hp S n ph m à o t o là c u n i, g n k t gi a tác v i i h c n u th y không em l i l i ích i h c và doanh nghi p. Do ó, c hai bên c n thi t th c gì. ph i xác nh rõ g n k t n i dung gì và cơ ch g n k t như th nào (?). Hình 1 mô ph ng mô L i ích l n nh t mang l i t h p tác v i i h c là có ư c ngu n nhân l c phù h p v i nhu hình qui trình ào t o g n v i nhu c u c a c u phát tri n c a doanh nghi p. Thay vì ph i doanh nghi p, trong ó bao g m 3 khâu ch tìm ki m lao ng trên th trư ng t do, m t y u: (1) u ra; (2) công ngh à o t o; (3) u th i gian và chi phí ào t o l i, các doanh vào. Các khâu có liên h m t thi t v i nhau, trong nghi p “ t hàng” v i i h c ào t o ra ó khâu u ra là i u ki n, m c tiêu quy t nh n i dung các khâu còn l i. nh ng cán b , chuyên gia áp ng ư c nhu c u phát tri n c a mình. Như v y, i h c s i m khác bi t quan tr ng gi a ào t o g n em l i l i ích r t l n, t o ngu n “tài s n” quí v i nhu c u c a doanh nghi p so v i phương giá trong tương lai cho các doanh nghi p. Ngoài th c ào t o truy n th ng là căn c vào u ra ra, các doanh nghi p còn nh n ư c l i ích t l a ch n công ngh ào t o và u vào phù các i h c trong vi c ti p c n tr c ti p v i các h p. T ng v trí công vi c trong doanh nghi p
  4. P.X. Nhạ / Tạp h Khoa họ ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 3 s yêu c u ph i có ki n th c gì, k năng, nghi p ư c nhu c u v s lư ng, d ng lo i lao ng v nào và nh ng ph m ch t ngh nghi p c n c n thi t c a doanh nghi p, nh ó i h c m i thi t?. M t khác, căn c vào chi n lư c phát tính toán ư c qui mô, cơ c u ngành ngh , trình ào t o h p lý. tri n c a doanh nghi p qua các nă m s d báo Hình 1: Mô ph ng mô hình qui trình ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p (2) Công ngh (1) u ra (3) u vào ào t o (các ngu n tuy n - Ki n th c - Q u n lý sinh theo yêu c u - K năng - Gi ng viên c a t ng chương - Nghi p v - Chương trình trình ào t o) - Ph m ch t ào t o, H c li u - Cơ s v t ch t - D ch v ào t o - Tài chính Hình 1. Mô ph ng mô hình qui trình ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p. Do trình phát tri n còn th p, ph n l n Trong b i c nh trên, i h c c n ch ng các doanh nghi p nư c ta hi n nay chưa có ph i h p v i b ph n nhân s c a các doanh chi n lư c phát tri n rõ ràng nên vi c d báo nghi p ánh giá nhu c u ào t o, phát tri n nhu c u v nhân l c là r t khó khăn. Qua kh o ngu n nhân l c c a doanh nghi p. Kinh nghi m sát nhu c u ào t o các doanh nghi p là i tác thành công c a nhi u i h c trên th gi i ã c a Trư ng i h c Kinh t , i h c Qu c gia cho th y, vi c á nh giá này ph i ư c làm thư ng xuyên và do m t b ph n chuyên trách Hà N i cho th y m c dù các doanh nghi p bi t r t c n nhân l c nhưng s lư ng cho m i v trí m nh n. Khi doanh nghi p ã tr thành khách công vi c là bao nhiêu v n còn mơ h , chưa hàng thì i h c c n ph i u tư m t cách ư c tính toán c th . P h n l n các doanh chuyên nghi p và vi c u tư này ph i ư c coi nghi p ư c kh o sát chưa có k ho ch phát tr ng như chi phí cho nghiên c u th trư ng, tri n nhân l c [2]. ây cũng là m t trong nh ng marketing c a các doanh nghi p. M t khác, các doanh nghi p cũng ph i “ nhi t tình”, nghiêm lý do gi i thích vì sao các doanh nghi p còn chưa thi t tha v i i h c. túc ph i h p v i i h c và u tư kinh phí
  5. P.X. Nhạ / Tạp h Khoa họ ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 4 các nghiên c u tình hu ng (case stuty). Kinh ánh giá nhu c u ào t o, phát tri n nhân l c nghi m thành công và th t b i c a các cá nhân c a mình. V a qua, Trư ng i h c Kinh t , trong t ng v trí công vi c s là nh ng bài h c i h c Qu c gia Hà N i và các doanh nghi p vô cùng quí giá cho nh ng sinh viên, h c viên. i tác tuy m i áp d ng thí i m cách làm này i h c r t c n các nghiên c u tình hu ng s ng nhưng ã mang l i k t qu rõ r t. ng t th c ti n c a doanh nghi p và doanh Qua k t qu ánh giá nhu c u “ u ra”, i nghi p hoàn toàn có th tham gia ư c vi c h c s l a ch n ư c công ngh ào t o thích này. Doanh nghi p càng u tư úc rút nh ng h p. Công ngh này bao g m ít nh t 6 thành t : kinh nghi m thành công, th t b i c a nh ng chương trình và h c li u; i ngũ gi ng viên; cơ ngư i i trư c bao nhiêu tham kh o cho s v t ch t; d ch v ào t o; tài chính; và qu n nh ng ngư i i sau thì càng tăng ư c giá tr và lý. Các thành t này ph i hư ng vào áp ng gi m b t nh ng t n th t cho mình trong tương yêu c u u ra và tương thích v i nhau. Trong lai. i u này ã ư c các nhà lãnh o, qu n lý m i thành t u có s tham gia, ph i h p gi a doanh nghi p (CEO) n i ti ng trên th gi i úc i h c và doanh nghi p. rút qua nhi u cu n sách v lãnh o, qu n tr Có th nói, n i dung chương trình à o t o nhân s . có vai trò là i u ki n tiên quy t m b o thành i ngũ gi ng viên là thành t then ch t công c a ào t o g n v i nhu c u c a doanh trong công ngh ào t o và quy t nh s thành nghi p. Tuỳ theo t ng v trí công vi c trong công c a ào t o g n v i nhu c u doanh nghi p. doanh nghi p s thi t k n i dung chương trình Căn c vào n i dung, yêu c u c a chương trình v ki n th c, k nă ng, nghi p v và nh ng ào t o, các gi ng viên ph i xây d ng, i u ph m ch t ngh nghi p c n thi t. Các doanh ch nh, b sung nh ng ki n th c, k năng, ph m nghi p c n tham gia tr c ti p vào vi c xây ch t ngh nghi p mà doanh nghi p c n ch d ng, c i ti n chương trình ào t o thông qua không ph i là d a vào nh ng th có s n ho c ý cung c p thông tin, ph n bi n n i dung chương mu n ch quan c a gi ng viên. Phương pháp trình. Trong nhóm xây d ng, c i ti n chương d y - h c, th c t p c a sinh viên cũng ph i thay trình ào t o c n có m t s thành viên c a i theo hư ng ph c v ngư i h c, m b o doanh nghi p, trong ó c bi t là nh ng ngư i ư c s linh ho t và bám sát th c t . Yêu c u qu n lý các b ph n tác nghi p (Trư ng i này ã bu c các gi ng viên và sinh viên ph i i h c Kinh t , i h c Qu c gia Hà N i ang kh o sát, g n bó v i doanh nghi p. M t khác, th c hi n rà soát, c i ti n toàn b các chương v i phương th c ào t o g n k t này, các doanh trình ào t o. Công vi c này ư c th c hi n nghi p có nhi u cơ h i và trách nhi m trong theo t ng nhóm chuyên gia, trong ó m i nhóm vi c báo cáo th c ti n (guest speaker), tr c ti p có ít nh t 1 thành viên là doanh nhân). Tuy tham gia hư ng d n th c t p, khoá lu n, lu n nhiên, cũng c n ph i lưu ý r ng, ngoài ào t o văn t t nghi p c a sinh viên, h c viên. theo nhu c u c a doanh nghi p, i h c còn ph i m b o tính tiên ti n, hi n i c a chương ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p trình ào t o mà các doanh nghi p chưa bi t còn ư c th hi n r t rõ qua vi c tăng cư ng n ho c ít quan tâm và quan tr ng hơn là vi c năng l c v cơ s v t ch t cho i h c. Các i ào t o ra nh ng con ngư i có kh năng t h c h c nư c ta ang g p khó khă n r t l n v h c su t i. ây chính là i m khác bi t thi u tr m tr ng gi ng ư ng, phòng thí nghi m quan tr ng gi a ào t o i h c và ào t o ngh . và thi t b d y - h c. Các doanh nghi p có th Khi có ư c các chương trình ào t o t h tr gi i quy t m t ph n khó khă n này thông chu n (khoa h c, th c ti n, liên thông qu c t ) qua vi c hi n t ng gi ng ư ng, phòng thí thì vi c xây d ng h c li u không quá khó khăn. nghi m, thi t b d y - h c và ào t o t i doanh Vai trò c a doanh nghi p trong xây d ng h c nghi p (s d ng cơ s v t ch t c a doanh li u là tham gia ho c cung c p thông tin vi t nghi p). Nh ó, sinh viên có cơ h i ư c làm
  6. P.X. Nhạ / Tạp h Khoa họ ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 5 quen v i môi trư ng doanh nghi p, các thi t b , Qu n lý ào t o là thành t cu i cùng, nhưng óng vai trò c bi t quan tr ng, quy t công ngh s n xu t c a doanh nghi p. ng th i, các doanh nghi p cũng có cơ h i la nh thành công ho c th t b i vi c v n hành ch n, hư ng nghi p cho nh ng sinh viên, h c công ngh ào t o g n v i nhu c u c a doanh viên có năng l c t t ph c v cho doanh nghi p nghi p. N i dung này bao g m các qui nh có ngay sau khi t t nghi p. liên quan n t t c các n i dung c a qui trình ào t o. i v i ào t o theo nhu c u c a Các d ch v ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p, các qui nh tuy n sinh và qui doanh nghi p cũng óng vai trò quan tr ng. Các mô ào t o c n ph i că n c vào yêu c u (ki n d ch v này bao g m t t c các ho t ng nh m th c, k năng, nghi p v , ph m ch t ngh t o i u ki n thu n l i cho vi c tri n khai các nghi p) c a t ng v trí công vi c và nhu c u chương trình ào t o, trong ó c bi t là các phát tri n nhân l c c a doanh nghi p hơn là d a d ch v tư v n ngh nghi p, gi i thi u vi c làm vào các qui nh chung ho c ch tiêu ư c phân cho sinh viên; marketing, PR; h u c n t ch c b hàng nă m. Qui nh ch t lư ng gi ng viên, các khoá ào t o (logistics)… Ph n l n i h c nư c ta hi n nay, các ho t ng này chưa ti n lương, ãi ng cũng ph i că n c vào ch t ư c coi tr ng và còn r t h n ch . Doanh lư ng công vi c, m c óng góp c a cán b nghi p có nhi u l i th khai thác các d ch v ch không ph i ch là d a vào b ng c p, thâm ào t o v i i h c. niên công tác. V m c h c phí ư c thu d a trên nguyên t c th trư ng. Doanh nghi p và i Công ngh ào t o có ư c th c hi n t t h c cùng trao i v các qui nh, phương th c hay không ph thu c quan tr ng vào ngu n tài qu n lý th ng nh t trong h p ng ào t o. chính. S là không tư ng n u mu n ch t lư ng ào t o t t mà ngu n tài chính l i r t h n h p. Căn c vào các yêu c u c a u ra, công Ngu n tài chính c a ph n l n các i h c ngh ào t o s l a ch n u vào phù h p. nư c hi n nay v n ph thu c vào ngân sách nhà Cách ti p c n này s l a ch n ư c úng nư c và m t ph n nh v n t có t h c phí. C “nguyên li u u vào” cho qui trình “ch bi n” hai ngu n v n này, v cơ b n m i ch cho ư c u ra “như ý”. Do ó, công vi c phát i h c duy trì các ho t ng thư ng xuyên hi n, tuy n ch n u vào h t s c quan tr ng. th c hi n nhi m v chính tr ư c giao. Kinh Doanh nghi p cùng ph i h p v i i h c nghi m thành công c a nhi u i h c l n trên gi i thi u/tư v n hư ng nghi p th t rõ c th gi i cho th y, mu n có “ngu n tài chính i m, yêu c u ngh nghi p, i u ki n phát tri n kho ” c n ph i d a vào doanh nghi p và tài tr . c a các v trí công vi c trong doanh nghi p. Các doanh nghi p có th h tr i h c thông M t khác, căn c vào các yêu c u u ra, công qua các ho t ng cung c p h c b ng cho sinh ngh à o t o, i h c và doanh nghi p s ch viên, tr h c phí dư i d ng tài tr cho i h c ng tìm ngu n tuy n sinh hư ng vào các i ào t o, cung c p ngu n nhân l c cho doanh tư ng ti m nă ng, có kh năng t t tham gia nghi p, cung c p tài chính cho i h c thông Chương trình (Mùa tuy n sinh v a qua, Trư ng qua vi c ký các h p ng nghiên c u, tư v n và i h c Kinh t , i h c Qu c gia Hà N i ph i u tư m o hi m (phát minh, sáng ch , ý tư ng h p v i các doanh nghi p i tác th c hi n các m i,…). M t khác, các doanh nghi p có th ng tư v n tuy n sinh hư ng vào 18 ho t óng góp tài chính v i i h c thành l p các trư ng chuyên c a các i h c Hà N i và các công ty, vư n ươm doanh nghi p, khu công t nh/thành phía B c. K t qu kh quan (t l ngh cao… Các i h c, doanh nghi p thành ch i 21/1), nhi u h c sinh gi i, có thành tích ph Kawasaki (Nh t B n) r t thành công trong cao: ư c gi i qu c gia, thành viên i tuy n mô hình g n k t i h c và doanh nghi p. olimpic qu c t ,… ăng ký vào Trư ng). Vi c Doanh nghi p, i h c, chính quy n thành ph tham gia tr c ti p c a doanh nghi p trong các cùng góp v n xây d ng các vư n ươm doanh ho t ng tuy n sinh (marketing, PR, tư v n nghi p, khu công ngh cao [3].
  7. P.X. Nhạ / Tạp h Khoa họ ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 6 tuy n sinh,…) s không ch tăng tính thuy t i h c và doanh nghi p c n có chi n lư c ph c c a chương trình ào t o mà còn giúp phát tri n rõ ràng. N u doanh nghi p không có doanh nghi p thu hút, ti p c n ư c nh ng h c chi n lư c nhân s c th thì i h c khó bi t ư c yêu c u c a t ng v trí công vi c và không sinh gi i và cùng v i i h c ào t o, nuôi dư ng h tr thành “tài s n” quí giá cho doanh d báo ư c s lư ng nhân s cho các giai nghi p trong tương lai. o n. M t cách tương t , i h c không có chi n lư c phát tri n thì doanh nghi p cũng không th bi t ư c ngành ngh , nă ng l c ào 4. Các i u ki n cơ b n m b o thành công t o như th nào t hàng. Như v y, c hai ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p bên c n ph i có chi n lư c phát tri n rõ ràng và s r t hi u qu n u các bên tư v n cho nhau i u ki n u tiên là nh n th c và quy t trong quá trình xây d ng chi n lư c phát tri n. tâm c a nh ng ngư i lãnh o i h c và doanh C n ph i có các b ph n chuyên trách th c nghi p. Các bên ph i th y rõ ư c l i ích c a hi n công vi c h p tác gi a i h c và doanh s h p tác và hi u y c n ph i làm cái gì và nghi p. Các b ph n này ph i m nh n ư c như th nào. Vi c g n à o t o v i nhu c u c a vai trò làm c u n i, i u ph i chuyên nghi p doanh nghi p còn là lĩnh v c m i m nư c ta, các ho t ng ào t o g n v i nhu c u c a nên các i h c và doanh nghi m chưa tích lu doanh nghi p. Có th nói, n u các bên ( c bi t ư c kinh nghi p và xây d ng ư c “văn hoá” là i v i i h c) thi u b ph n này ho c có h p tác. Do ó, c n ph i có quy t tâm r t cao t nhưng ho t ng không chuyên nghi p thì các ý hai phía thì m i tri n khai các MOU m t cách có tư ng, k ho ch à o t o g n v i nhu c u c a hi u qu . doanh nghi p ch là gi c mơ. i u ki n m b o thành công c a Chính sách, h tr tài chính, t ai, v.v… Chính ph Nh n th c, Quy n t quy t tâm Thành công Doanh nghi p ch cao ih c Chi n lư c B ph n chuyên trách phát tri n rõ ràng th c hi n Hình 2. Các i u ki n m b o thành công c a ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p.
  8. P.X. Nhạ / Tạp h Khoa họ ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 7 i h c ph i ư c quy n t ch cao trong i h c và doanh nghi p. nư c ta hi n nay, c các quy t nh có liên quan n các ho t ng m c dù i h c và doanh nghi p ã nh n th c c a qui trình ào t o. Trư c h t, c n ư c t ư c l i ích c a vi c h p tác v i nhau nhưng ch trong các qui nh u vào, qui mô tuy n do v n m i m nên các bên còn lúng túng, chưa th c s quy t tâm h p tác. sinh, n i dung chương trình, thu nh p, ãi ng và thu chi tài chính. ào t o theo nhu c u c a i h c và doanh nghi p c n ph i h p v i doanh nghi p thì ph i că n c vào nhu c u và nhau th c hi n các công vi c trong t t c các i u ki n c a doanh nghi p ào t o ch n i dung c a qui trình ào t o. u ra ph i không th că n c vào các qui nh chung, theo ư c phân tích k lư ng, làm cơ s xây “ki u may s n” áp d ng cho “ki u may o” d ng chương trình à o t o, tuy n ch n u vào, theo ơn t hàng c a doanh nghi p. l a ch n gi ng viên và các i u ki n c n thi t th c hi n chương trình ào t o. C n có s h tr c a chính ph , các a phương thúc y h p tác gi a i h c và Vi c g n k t ào t o v i nhu c u doanh doanh nghi p. S h tr không ch b ng chính nghi p ch th c s thành công n u lãnh o các sách mà c n ư c thi t th c hơn thông qua vi c bên th ng nh t nh n th c, quy t tâm th c hi n; cung c p tài chính, t ai,… xây d ng các các bên u có chi n lư c phát tri n rõ ràng; có vư n ươm doanh nghi p, khu công ngh cao,… b ph n chuyên trách th c hi n; i h c ư c S h tr này có vai trò r t quan tr ng trong t ch cao và có s h tr c n thi t c v cơ ch giai o n u “kh i s ” ào t o g n v i nhu c u chính sách và tài chính, t ai c a Chính ph , nư c ta hi n nay (Theo c a doanh nghi p a phương. Lu t thu thu nh p doanh nghi p m i ã ư c Qu c h i thông qua, các doanh nghi p s ư c Tài li u tham kh o hư ng nhi u ưu ãi khi tham gia vào lĩnh v c giáo d c, ào t o. ây là m t trong nh ng bư c i Dương, Ch t xám t i Vi t Nam dư i m t thiên [1] t phá thúc y h p tác ào t o gi a i h c h , Vietnamese American Television, 10/6/2008. và doanh nghi p nư c ta). [2] Trư ng i h c Kinh t , Báo cáo k t qu i u tra nhu c u ào t o c a các doanh nghi p, i tác c a Trư ng i h c Kinh t , i h c Qu c gia 5. K t lu n Hà N i, 7/2008. ào t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p [3] Lê Phương Th o, Báo cáo k t qu chuy n i kh o là xu hư ng t t y u trong cơ ch th trư ng. sát, nghiên c u t i Thành ph Kawasaki, Nh t B n, 5/2008. Vi c g n k t này s mang l i nhi u l i ích cho Training models based on the demands of the business sector Phung Xuan Nha Faculty of International Economics, College of Economics, Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam An issues to be taken in consideration in Vietnam’s higher education is a lack of education-industry linkage. To promote this linkage, the acticle goes to a deep analysis of benefits for two sides, mechanism of
  9. P.X. Nhạ / Tạp h Khoa họ ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 1-8 8 linkage and conditions for a success. The benefits are a cost-saving thanks to an access to needed human resource for the busineses on the one hand and a final framework of requested skills as well as an assisstance in financial resource for schools. Mechanism of linkage is start from bussinesses with an identification of skill package and then school will work with business to define training technology and other training inputs. However, for a sucessful linkage attentions should be paid to leaderships, development strategy, supporting policies and an efficient co-working group by two sides.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản