intTypePromotion=1

Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván LVL sản xuất từ gỗ Keo lai part 1

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
181
lượt xem
52
download

Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván LVL sản xuất từ gỗ Keo lai part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời nói đầu Nhân dịp hoàn thành bản khoá luận tốt nghiệp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo : Phan Duy Hưng. Cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong khoa chế biến lâm sản, trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ công nghiệp rừng, trung tâm thông tin thư viện - Trường Đại học Lâm Nghiệp, Xưởng chế biến - Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Lâm trường Lạc Thuỷ , nhà máy chế biến gỗ Cầu Đuống Cùng bạn bè người thân đã hết lòng giúp đỡ em hoàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván LVL sản xuất từ gỗ Keo lai part 1

 1. Lêi nãi ®Çu Nh©n dÞp hoµn thµnh b¶n kho¸ luËn tèt nghiÖp em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o : Phan Duy H­ng. C¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa chÕ biÕn l©m s¶n, trung t©m thùc nghiÖm vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ c«ng nghiÖp rõng, trung t©m th«ng tin th­ viÖn - Tr­êng §¹i häc L©m NghiÖp, X­ëng chÕ biÕn - ViÖn khoa häc L©m NghiÖp ViÖt Nam, L©m tr­êng L¹c Thuû , nhµ m¸y chÕ biÕn gç CÇu §uèng Cïng b¹n bÌ ng­êi th©n ®· hÕt lßng gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n kho¸ luËn nµy. Hµ T©y 5 - 2004. Sinh viªn: NguyÔn §øc Vaxi.
 2. §Æt vÊn ®Ò §å gç vµ vËt liÖu gç ®· ®­îc chóng ta sö dông tõ rÊt l©u vµ cho ®Õn nay nhu cÇu ®ã vÉn ngµy cµng t¨ng tuy nhiªn gç tù nhiªn ngµy cµng khan hiÕm, ng­êi ta ®· vµ ®ang ph¸t triÓn c©y mäc nhanh rõng trång song chØ ®¸p ­ng phÇn nµo . Cßn mét phÇn kh¸ lín vÉn dïng tõ gç tù nhiªn. HiÖn nay mét sè loµi gç quý hiÕm kh«ng thÓ khai th¸c, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ t×m vËt liÖu ®Ó thay thÕ nh÷ng loµi gç nµy, v¸n nh©n t¹o lµ h­íng ®i míi. C©y Keo lai lµ loµi c©y ®­îc lai t¹o gi÷a hai loµi keo :Keo l¸ trµm vµ Keo tai t­îng. Keo lai cã nhiÒu ­u thÕ h¬n c©y bè mÑ vÒ sinh tr­ëng còng nh­ tÝnh chÊt c¬ vËt lý. V¸n LVL (Laminted Veneer Lumber) lµ mét lo¹i v¸n d¸n ®Æc biÖt, c¸c líp v¸n ®­îc xÕp song song, v¸n máng cã chiÒu dÇy lín vµ chiÒu dÇy v¸n còng rÊt lín. V¸n LVL cã c­êng ®é lín cã thÓ dïng trong x©y dùng, ®å méc, kiÕn tróc §Æc biÖt v¸n LVL cã nhiÒu tÝnh chÊt t­¬ng ®­¬ng víi mét sè lo¹i gç quý nh­: §inh, Lim, SÕn, T¸u Do ®ãcã thÓ sö dông lo¹i v¸n nµy ®Ó thay thÕ, ®Æc biÖt tá ra hiÖu qu¶ khi dïng trong x©y dùng vµ kiÕn tróc. V¸n LVL lµ mét lo¹i h×nh v¸n míi vµ c©y Keo lai lµ mét loµi c©y míi, viÖc thö nghiÖm mét lo¹i c©y míi cho mét lo¹i h×nh s¶n phÈm míi kh«ng chØ lµm phong phó tËp ®oµn c©y cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn mµ cßn lµm ®a d¹ng lo¹i h×nh s¶n phÈm v¸n nh©n t¹o. §Ó hoµn thiÖn h¬n chóng ta ph¶i t×m ra ®­îc th«ng sè c«ng nghÖ hîp lý cho lo¹i v¸n nµy.ChÝnh v× lý do trªn t«i nghiªn cøu th«ng sè Ðp nhiÖt cña lo¹i v¸n nµy song v× ®iÒu kiÖn th­c thi cã h¹n do ®ã t«i chØ nghiªn cøu th«ng sè nhiÖt ®é Ðp víi c¸c th«ng sè kh¸c ®­îc cè ®Þnh .§­¬c sù ®ång ý cña bé m«n v¸n nh©n t¹o khoa ChÕ BiÕn L©m S¶n, tr­êng §¹i häc L©m NghiÖp t«i nghiªn cøu ®Ò tµi:
 3. "Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é Ðp tíi mét sè tÝnh chÊt cña v¸n LVL s¶n xuÊt tõ gç Keo lai" Ch­¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò chung. 1.1.L­îc sö nghiªn cøu. 1.1.1.Trªn thÕ giíi. C©y Keo lai ®­îc Hepbuon vµ Shim ph¸t hiÖn n¨m 1972 t¹i Sook, Sabah, Malaysia.N¨m 1976 ®· ®­îc chøng minh lµ s¶n phÈm cña sù lai t¹o chÐo gi÷a hai lo¹i Keo thuéc chi thùc vËt hä ®Ëu(Leguminose);Hä phô trinh n÷(Mimosoideae) lµ Keo tai t­îng (Acacia mangium Will) vµ Keo l¸ trµm (A.auriculiformis). Trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn gi÷a hai dßng Keo(Acacia) nµy s¶y ra hiÖn t­îng lai tù nhiªn, kÕt qu¶ t¹o ra c©y con lai cã nhiÒu ®Æc tÝnh vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn h¬n h¼n bè mÑ ( ). HiÖn nay c©y Keo lai ph©n bè ë mét sè n­íc nh­: Malaysia, Th¸i Lan, Qu¶ng Ch©u - Trung Quèc, Canada… V¸n LVL (Laminated Veneer Lumber) lµ lo¹i h×nh s¶n phÈm míi ®­îc s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi môc ®Ých t¹o ra v¸n cã chiÒu dÇy s¶n phÈm lín ®Ó cã thÓ thay thÕ gç tù nhiªn. Nã ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt trong mÊy thËp kû gÇn ®©y t¹i B¾c mÜ vµ Ch©u ¢u. V¸n LVL kh¸c víi v¸n d¸n th«ng th­êng ngoµi chiÒu dµy v¸n LVL lín mµ c¸c líp v¸n máng ®­îc xÕp song song víi nhau. Trong 20 n¨m trë l¹i ®©y lo¹i h×nh s¶n phÈm nµy trë thµnh vÊn ®Ò ®­îc ®Æc biÖt quan t©m vµ tá ra phï hîp víi thùc tÕ, ®Æc biÖt c¸c chi tiÕt chÞu lùc nh­: dÇm, xµ, khung cöa chiÒu dµy cña v¸n cã thÓ tíi 0.075 m, chiÒu réng : 1.8m, chiÒu dµy trªn lý thuyÕt lµ kh«ng cã giíi h¹n. S¶n phÈm v¸n LVL ®­îc giíi thiÖu vµo nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX. D©y chuyÒn 1- ®­îc s¶n xuÊt vµo n¨m 1981.
 4. D©y chuyÒn 2- ®­îc s¶n xuÊt vµo n¨m 1986. D©y chuyÒn 3- ®­îc s¶n xuÊt vµo n¨m 1997. Ngµy nay cã hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¸n LVL víi s¶n l­îng 60.000 m3/ 1 d©y chuyÒn/ n¨m, trong ®ã 75-80% xuÊt khÈu .ThÞ tr­êng chÝnh tiªu thô lo¹i h×nh s¶n phÈm nµy lµ c¸c n­íc Trung ¢u.L­îng tiªu hao nguyªn liÖu :2.7 m3 gç /m3 s¶n phÈm . Theo c¸c t¸c gi¶ nghiªn cøu vÒ v¸n LVL s¶n xuÊt tõ Keo tai t­îng vµ gç Cao su(11). C¸c tÊm v¸n máng sau khi bãc ®­îc sÊy xuèng ®é Èm < 6% ë nhiÖt ®é 150 - 170 oC. Cã thÓ sö dông 3 lo¹i keo lµm chÊt kÕt dÝnh: U-F, P-F, MUF .CÊu tróc cña v¸n LVL cã thÓ theo nguyªn t¾c ®èi xøng ( c¸c tÊm v¸n máng ®­îc xÕp mÆt ph¶i víi mÆt ph¶i hoÆc mÆt tr¸i víi mÆt tr¸i ) hoÆc kh«ng ®èi xøng(tr¸i - ph¶i).V¸n LVL sau khi xÕp ®­îc Ðp nguéi kho¶ng 20 phót víi P = 10 kgf/cm 2, sau ®ã ®­îc Ðp nhiÖt víi thêi gian 50 phót víi nhiÖt ®é 125, 120, 110 oC t­¬ng øng víi c¸c lo¹i keo: MUF, PF, UF. 1.1.2. Trong n­íc: C©y Keo lai ®­îc ph¸t hiÖn vµo nh÷ng n¨m 1970 vµ ®· ®­îc ®­a vµo nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ë nhiÒu vïng cña n­íc ta nh­: Hµ T©y, Hoµ B×nh, Tuyªn Quang, Th¸i Nguyªn… Hiªn nay,®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ c©y Keo lai nhu:  GS. Lª §×nh Kh¶(1999): "Nghiªn cøu sö dông gièng Keo lai t­ nhiªn gi÷a keo tai t­îng vµ keo l¸ trµm ë ViÖt Nam".Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp, Hµ Néi.  Bïi §×nh Toµn (2002):LuËn v¨n th¹c sü:"Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, tÝnh chÊt chñ yÕu cña c©y keo lai vµ ®Þnh h­íng sö dông trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh".
 5.  B¹ch C«ng Nam (2002): LuËn v¨n tèt nghiÖp: "Nghiªn cøu cÊu t¹o, tÝnh chÊt chñ yÕu cña gç keo lai vµ ®Ò xuÊt h­íng sö dông ". §©y lµ c©y cã nhiÒu thÕ m¹nh vµ lµ nguån nguyªn liÖu to lín cho c¸c nghµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vµ ®ang ®­îc ®Çu t­ nghiªn cøu .Ngoµi nguån keo lai tù nhiªn, c©y keo lai ®· vµ ®ang ®­îc nh©n gièng b»ng hom tõ c©y mÑ lai tù nhiªn ë c¸c trung t©m nghiªn cøu vµ c¸c l©m tr­êng. Tõ nh÷ng nghiªn cøu vÒ gç keo lai cho thÊy lo¹i c©y nµy cã thÓ sö dông lµm v¸n LVL vµ trong t­¬ng lai ®©y cã thÓ lµ nguån nguyªn liÖu ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt v¸n LVL. Nh­ chóng ta ®· biÕt nhu cÇu vÒ gç trong x©y dùng hiªn nay lµ rÊt lín trong khi ®ã gç tù nhiªn ngµy cµng c¹n kiÖt, nhÊt lµ víi gç t­ nhiªn ®­êng kÝnh lín. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ gç x©y dùng, còng nh­ gi¶m thiÓu sù khai th¸c gç tù nhiªn cho nªn nghiªn cøu vµ ®­a v¸n LVLvµo s¶n xuÊt lµ cÇn thiÕt. HiÖn nay ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu v¸n LVL dïng cho ®å méc víi lo¹i keo sö dông lµ keo UF nh­:  Lª C«ng Nam - LuËn v¨n tèt nghiÖp: "Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña thêi gian Ðp tíi mét sè tÝnh chÊt cña v¸n LVL s¶n xuÊt tõ gç Keo lai víi chiÒu dÇy v¸n máng lµ 2 mm ".  Lª Vò Thanh - LuËn v¨n tèt nghiÖp :"Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ¸p suÊt Ðp tíi mét sè tÝnh chÊt cña v¸n LVL s¶n xuÊt tõ gç Keo lai víi chiÒu dÇy v¸n máng lµ 2 mm".  NguyÔn V¨n Nam - L uËn v¨n tèt nghiÖp :"Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é Ðp tíi mét sè tÝnh chÊt cña v¸n LVL s¶n xuÊt tõ gç Keo lai víi chiÒu dÇy v¸n máng lµ 2 mm". Vµ mét sè nghiªn cøu kh¸c cña c¸c ®ång nghiÖp. §Ó s¶n xuÊt v¸n LVL chóng ta cÇn cã nhiÒu nghiªn cøu cô thÓ h¬n vÒ lo¹i v¸n nµy.
 6. 1.1.3.Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ h­íng ®Ò xuÊt: Tuy hiªn nay ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ v¸n LVL nh­ng tùu chung l¹i ®©y míi chØ lµ mét phÇn nhá .Víi c¸c nghiªn cøu ®ã míi chØ tËp chung cho ®å méc cßn mét lÜnh vùc vÒ nhu cÇu còng nh­ kh¶ n¨ng tiªu thô lo¹i v¸n nµy rÊt lín ®ã lµ v¸n dïng trong x©y dùng vµ kiÕn tróc l¹i ch­a ®­îc chó ý nhiÒu. §èi víi v¸n LVL sö dông trong x©y dùng yªu cÇu ph¶i cã kh¶ n¨ng chèng chÞu m«i tr­êng, chÞu n­íc, nhiÖt V¸n LVL s¶n xuÊt víi chÊt kÕt dÝnh lµ keo PF rÊt phï hîp, kh«ng chØ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm mµ ngay c¶ vÒ hiªu qu¶ kinh tÕ. Do vËy t«i chän chÊt kÕt dÝnh lµ keo PF cho lo¹i h×nh s¶n phÈm v¸n LVL víi chiÒu dÇy v¸n máng lµ 3 mm. §Ò tµi " Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é Ðp tíi mét sè tÝnh chÊt cña v¸n LVL s¶n xuÊt tõ gç Keo lai ". Lµ mét h­íng nghiªn cøu th¨m dß cho kh¶ n¨ng s¶n xuÊt v¸n LVL ë n­íc ta. 1.1.4.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. ViÖt nam lµ mét n­íc nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm, m­a nhiÒu, khÝ hËu thay ®æi theo mïa, ®©y lµ ®iÒu kiÖn bÊt lîi cho vËt liÖu cã nguån gèc tõ kim lo¹i vµ lµ ®iÒu kiÖn lý t­ëng cho vi sinh vËt ph¸ ho¹i c¸c s¶n phÈm cã nguån gèc tõ gç tù nhiªn lµm gi¶m ®é bÒn cña vËt liÖu, tuæi thä cña c«ng tr×nh . ViÖc nghiªn cøu vµ t×m ra mét lo¹i vËt liÖu chÞu lùc cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®­îc c¸c h¹n chÕ trªn lµ hÕt søc cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. Mét h­íng gi¶i quyÕt lµ sö dông mét sè lo¹i gç quý nh­: §inh, Lim, SÕn, T¸u Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ hiÖn nay nh÷nh lo¹i gç nµy ®· bÞ cÊm khai th¸c, cßn sö dông gç nhËp khÈu lo¹i nµy gi¸ thµnh l¹i qu¸ lín (16 - 18 triÖu/m3 gç thµnh khÝ). Tronh khi ®ã v¸n LVL víi chÊt kÕt dÝnh lµ keo PF sÏ cho ta mét lo¹i v¸n cã kh¶ n¨ng chèng chÞu m«i tr­êng vµ c­êng ®é v¸n l¹i lín rÊt phï hîp víi c¸c chi tiÕt chÞu lùc ®Æc biÖt lµ c¸c chi tiÕt dïng trong x©y dùng vµ kiÕn tróc. H¬n n÷a v¸n
 7. LVL cßn c¶i thiÖn mét sè nh­îc ®iÓm cña gç t­ nhiªn nh­ : tÝnh chÊt ®ång ®Òu h¬n gç nguyªn, cã thÓ t¹o ra c¸c chi tiÕt cã kÝch th­íc vµ khÈu ®é lín kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ vÒ ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao. S¶n xuÊt v¸n LVL tõ gç keo lai lµ mét h­íng ®i t¾t ®ãn ®Çu mét loai nguyªn liÖu míi cho mét lo¹i h×nh s¶n phÈm míi, ®iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt lín kh«ng chØ lµm phong phó tËp ®oµn c©y c«ng nghiÖp mµ cßn ®¸p øng môc tiªu sö dông gç ®a môc ®Ých vµ ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh s¶n phÈm tõ gç. Nghiªn cøu c¸c th«ng sè Ðp nhiÖt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o nãi chung vµ v¸n LVL nãi riªng . Do ®ã, ®Ó t¹o ra mét lo¹i h×nh s¶n phÈm míi chóng ta ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ do ®iÒu kiÖn thùc thi cã h¹n cho nªn ®Ò tµi chØ nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña th«ng sè nhiÖt ®é Ðp ®Õn mét sè tÝnh chÊt cu¶ v¸n LVL trªn c¬ së khèng chÕ c¸c th«ng sè kh¸c. 1.2. Môc tiªu 1.2.1. Môc tiªu tæng quan. Nh»m t¹o ra ®­îc lo¹i v¸n cã chÊt l­îng tèt cã thÓ thay thÕ ®­îc mét sè lo¹i gç tù nhiªn cã chÊt l­îng tèt hiÖn nay nh­ng kh¶ n¨ng cung cÊp cña chóng trong t­¬ng lai sÏ bÞ h¹n chÕ. 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ: X¸c ®Þnh ®­îc ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é tíi mét sè tÝnh chÊt c¬ b¶n cña V¸n LVL tõ gç Keo lai. X¸c ®Þnh ®­îc th«ng sè nhiÖt ®é Ðp hîp lý khi Ðp v¸n V¸n LVL b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp nhiÖt ( b»ng hai ph­¬ng ph¸p Single step vµ step by step). 1.3. Néi dung nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu: 1.3.1.Néi dung
 8. T¹o V¸n LVL (dµy 30mm, 11 líp  n»m trong kho¶ng 0,65 – 0,7g/cm3 ). B»ng c¸c ph­¬ng ph¸p Single step vµ step by step vµ ë c¸c nhiÖt ®é Ðp kh¸c nhau. KiÓm tra c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña v¸n theo c¸c ph­¬ng ph¸p vµ c¸c chÕ ®é Ðp. §¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h­ëng cña ph­¬ng ph¸p Ðp vµ nhiÖt ®é Ðp tíi tÝnh chÊt cña v¸n. B­íc ®Çu lùa chän trÞ sè nhiÖt ®é hîp lý cña tõng ph­¬ng ph¸p. 1.3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu. 1.3.2.1 C¸c ph­¬ng ph¸p cè ®Þnh.  Nguyªn liÖu: lµ gç Keo lai (8-10 tuæi)  Ph­¬ng ph¸p step by step  ¸p suÊt Ðp P = 13kgf/cm2  Thêi gian Ðp:  = 0,2 phót/1mm chiÒu dµy s¶n phÈm.  Ph­¬ng ph¸p Single step +  = 1,4 phót/mm chiÒu dµy s¶n phÈm  ¸p suÊt Ðp P = 17kgf/cm2  L­îng keo tr¸ng: G = 200g/m2 ( keo PF) 1.3.2.2. YÕu tè kh¶o s¸t:
 9. §Ò tµi lùa chän yÕu tè nhiÖt ®é Ðp lµ th«ng sè kh¶o s¸t víi 5 cÊp nhiÖt ®é lµ: 120 , 130, 140, 1500c. Ph­¬ng ph¸p Ðp: §Ò tµi dïng hai ph­¬ng ph¸p Ðp ®Ó so s¸nh. - Single step - Step by step 1.4- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Ph­¬ng ph¸p kÕ thõa. - Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm ( sö dông ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm th¨m dß, xö lý sè liÖu theo thèng kª to¸n häc sau ®ã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶). 1.5- ý nghÜa: 5.1. ý nghÜa khoa häc: Trªn c¬ së kÕt qu¶ thùc hiÖn sÏ lµ c¬ së khoa häc cho c«ng tr×nh nghiªn cøu tiÕp theo. 5.2. ý nghÜa thùc tiÔn: KÕt qu¶ thu ®­îc cã thÓ ¸p dông cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt khi s¶n xuÊt v¸n LVL. KÕt qu¶ tèt khi ®ã viÖc s¶n xuÊt v¸n LVL sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông gç còng nh­ sÏ n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. Ch­¬ng 2 :C¬ së lý thuyÕt. 2.1. Nguyªn liÖu: 2.1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ gç Keo lai. a. CÊu t¹o cña gç Keo lai: - CÊu t¹o th« ®¹i:
 10. Gç Keo lai (8 - 10 tuæi) vá cã mÇu n©u x¸m, cã nhiÒu d¹n däc nhá ch¹y däc th©n c©y, líp vá ngoµi kh« mñn, líp trong xèp. Gç Keo lai cã gi¸c, lâi ph©n biÖt, lóc chÆt h¹ th× ch­a râ rµng nh­ng ®Ó sau mät thêi gian th× sù ph©n biÖt gi÷a gi¸c vµ lâi trë lªn râ rµng h¬n. Vßng n¨m kh«ng râ rµng, thí gç th¼ng vµ kh¸ th«, khèi l­îng thÓ tÝch trung b×nh. - CÊu t¹o hiÓn vi: Gç sím, gç muén kh«ng ph©n biÖt, m¹ch gç xÕp ph©n t¸n, h×nh thøc tô hîp ®¬n kÐp 2 - 4 lç m¹ch/mm2 . §­êng kÝnh lç m¹ch trung b×nh theo ph­¬ng tiÕp tuyÕn ( 0.1- 0.2)mm. Trong lç m¹ch kh«ng cã thÓ bÝt. Tia gç nhá (< 0.1mm ) sè l­îng tia gç tõ 5 - 10 tia/mm. TÕ bµo m« mÒn cã h×nh thøc ph©n bè ph©n t¸n, h×ng thøc tô hîp v©y quanh m¹ch kÝn, lç th«ng ngang xÕp so le kÝch th­íc nhá cã ®­êng kÝnh tõ 0.6- 0.8 m, gç Keo lai kh«ng cã cÊu t¹o líp vµ kh«ng cã èng dÉn nhùa däc. b.Mét sè tÝnh chÊt vËt lý - c¬ häc cña gç Keo lai: C¸c th«ng sè vÒ tÝnh chÊt vËt lý vµ c¬ häc cña gç Keo lai ®­îc x¸c ®Þnh qu¶ nghiªn cøu vÒ gç keo lai 9- 10 n¨m tuæi [13] ®­îc ghi trong b¶ng 02: B¶ng 02: Mét sè tÝnh chÊt vËt lý vµ c¬ häc cña gç Keo lai TÝnh chÊt TrÞ sè §¬n vÞ g/cm3  0 = 0,466 1 Khèi l­îng thÓ tÝch  12  0,549  18  0,553 2 Hót n­íc sau 24 giê ng©m 21,2 % n­íc 3 Hót Èm sau 24 giê 2,0 % 4 §é co rót +Däc thí 0,59 %
 11. +Xuyªn t©m 3,73 % +TiÕp tuyÕn 7,61 % 5 §é d·n dµi sau 30 ngµy ng©m n­íc % +Däc thí 0,37 % +Xuyªn t©m 3,41 % +TiÕp tuyÕn 7,94 6 Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc 62,35 MPa (MC=12%) 7 Giíi h¹n bÒn khi nÐn côc bé 12,07 MPa (MC=12%) 8 Giíi h¹n bÒn khi nÐn toµn 7,289 MPa bé (MC=12%) 9 Giíi h¹n bÒn khi kÐo däc 126,8 MPa thí (MC=12%) 10 Giíi h¹n bÒn khi kÐo ngang 3,764 MPa thí (MC=12%) 11 Giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh 88,6 MPa (MC=12%) 12 M« ®un ®µn håi khi uèn 7500 MPa tÜnh 13 Giíi h¹n bÒn khi tr­ît däc 13,25 MPa thí xuyªn t©m (MC=12%) 14 Giíi h¹n bÒn khi tr­ît däc 12,3 MPa thí tiÕp tuyÕn (MC=12%) 15 Giíi h¹n bÒn khi tr­ît 5,17 MPa ngang thí xuyªn t©m (MC=12%) 16 Giíi h¹n bÒn khi tr­ît 7,68 Mpa ngang thí tiÕp tuyÕn
 12. (MC=12%) 17 Søc chèng t¸ch xuyªn t©m 14,25 Kgf/cm (MC=12%) 18 Søc chèng t¸ch xuyªn t©m 17,57 Kgf/cm (MC=12%) §Ó cã thÓ x¸c ®Þnh xem gç Keo lai cã thÓ ®¸p øng ®­îc lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt v¸n máng hay kh«ng, ®Æc biÖt lµ v¸n máng dïng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt v¸n LVL th­êng cã chiÒu dµy t­¬ng ®èi lín, chóng ta cÇn dùa trªn c¬ së vÒ yªu cÇu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt v¸n d¸n (HiÖn ch­a cã yªu cÇu cô thÓ ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt v¸n LVL). Yªu cÇu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt v¸n máng theo TCVN 1762-75 ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 03. B¶ng 03: Yªu cÇu ®èi víi nguyªn liÖu dïng cho s¶n xuÊt v¸n d¸n Stt Th«ng sè Yªu cÇu §¬n vÞ 1 §­êng kÝnh gç trßn > 18 cm 2 §é trßn ®Òu > 70 % 3 §é cong mét chiÒu < 2-3 tuú lo¹i % 4 §é cong nhiÒu chiÒu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2