intTypePromotion=1

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu tính năng của phần mềm Nova 2005 và ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc

Chia sẻ: Kequaidan5 Kequaidan5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
26
lượt xem
3
download

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu tính năng của phần mềm Nova 2005 và ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu tìm hiểu mở rộng ứng dụng các tính năng để nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm Nova 2005; ứng dụng vào thiết kế dự án thực tế đường ô tô cao tốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu tính năng của phần mềm Nova 2005 và ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM NOVA 2005 VÀ ỨNG DỤNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Quỳnh HẢI PHÒNG, 2013
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 TÊN ĐỀ TÀI TÌM HIỂU TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM NOVA 2005 VÀ ỨNG DỤNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC (Đoạn đường thiết kế Km19 - Km21 đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn qua tỉnh Hòa Bình Km13+050 - Km33+256). CHUYÊN NGÀNH : XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Chủ nhiệm đề tài : Đỗ Đức Quỳnh Các thành viên : Đoàn Văn Nguyện Nguyễn Xuân Vui Nguyễn Văn Huynh HẢI PHÒNG, 2013 Trang: 2
 3. LỜI CAM ĐOAN Được sự đồng ý của hội đồng Khoa học & Đào tạo Nhà Trường; Hội đồng Khoa học Khoa Xây dựng; ThS. Hoàng Xuân Trung, người hướng dẫn khoa học cho chủ nhiệm đề tài. Cho phép chủ nhiệm đề tài được nghiên cứu và báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: “ Tìm hiểu tính năng phần mềm Nova2005 - Ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình, km19.00 – km21.00 (Đoạn qua tỉnh Hoà Bình km13.05 – km33.26)”. Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu này do tác giả tự làm, chưa có tài liệu hay báo cáo nào công bố cụ thể về vấn đề này. Trong quá trình thực hiện đề tài tác giả có tham khảo một số tài liệu có liên quan và được sự đồng ý của các đồng nghiệp, cũng như những tài liệu trên Internet và các giáo trình, bài giảng .... Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học DLHP, cùng các thầy cô giáo nhà trường đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài. Và tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Hoàng Xuân Trung, giảng viên Khoa Xây dựng Trường Đại học DLHP đã tận tình hướng dẫn giúp tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Do thời gian có hạn nên báo cáo nghiên cứu khoa học của tôi không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong sự quan tâm góp ý của các thầy cô, cùng các bạn đọc để đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn. Chủ nhiệm đề tài Đỗ Đức Quỳnh Trang: 3
 4. MỤC LỤC Giíi thiÖu chung ®Ò tµi nghiªn cøu .................................................................... 5 Lý do lùa chän ®Ò tµi ........................................................................................... 5 Môc tiªu, ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi ............................................. 5 Tæng quan néi dung nghiªn cøu ®Ò tµi ................................................................ 6 PhÇn I: T×m hiÓu phÇn mÒm nova2005 ............................................................. 7 Ch-¬ng I: Giíi thiÖu phÇn mÒm nova-2005. ....................................................... 7 1.1. Kh¸i niÖm chung ........................................................................................ 7 1.2. C¸c chøc n¨ng cña ch-¬ng tr×nh ................................................................ 7 1.3. Khëi ®éng phÇn mÒm Nova2005 ............................................................... 8 Ch-¬ng II: ThiÕt kÕ ®-êng b»ng phÇn mÒm nova 2005 .................................... 10 2.1. ThiÕt lËp ®¬n vÞ vµ font ch÷ ...................................................................... 11 2.2. Khai b¸o th«ng sè thiÕt kÕ....................................................................... 13 2.3. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ ................................................................................. 15 2.3.1/ NhËp theo file b×nh ®å ......................................................................... 15 2.3.2 / NhËp sè liÖu tõ flie täa ®é d¹ng ‚ *txt ‛ ............................................ 18 2.3.3/ NhËp sè liÖu theo tuyÕn kh¶o s¸t ‚ *ntd ‛ ........................................... 19 2.4. xö lý sè liÖu .............................................................................................. 20 2.4.1/ sè liÖu ®Çu vµo lµ file b×nh ®å ............................................................. 20 2.4.2/ xö lý sè liÖu ®Çu vµo d¹ng file ‚ *txt ‛ ............................................... 55 2.4.3/ xö lý sè liÖu ®Çu vµo d¹ng file ‚ *ntd ‛............................................... 55 2.5. mét sè l-u ý vµ t¸c dông kh¸c cña c¸c menu ........................................... 55 2.6. l-u tr÷ b¶ng biÓu, sè liÖu .......................................................................... 57 2.6.1/ l-u tr÷ c¸c b¶ng biÓu ........................................................................... 57 2.6.2 / l-u tr÷ sè liÖu d-íi d¹ng file ‚ *txt‛ .................................................. 58 2.6.3 / l­u tr÷ sè liÖu d­íi d¹ng file ‚ *ntd ‛ ................................................ 59 PhÇn II: T×m hiÓu tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng « t« cao tèc, øng dông phÇn mÒm nova 2005 ®Ó thiÕt kÕ ®-êng « t« cao tèc ............................................... 60 I/ T×m hiÓu vÒ tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng cao tèc TCVN 5729-1997 ................ 60 II/ Dù ¸n ®-êng cao tèc Hßa L¹c – Hßa B×nh ................................................... 63 2.1/ Giíi thiÖu s¬ l-îc vÒ dù ¸n....................................................................... 63 2.2/ Mét sè mÆt c¾t ngang ®-êng cao tèc Hßa L¹c-Hßa B×nh ®-îc thiÕt kÕ nhê øng dông phÇn mÒm NOVA 2005 ...................................................................... 70 Kết luận và kiến nghị ........................................................................................ 73 I. Kết quả thu được đề tài nghiên cứu ............................................................... 73 II. Khả năng ứng dụng của đề tài ...................................................................... 73 III. Kiến nghị ..................................................................................................... 73 Tài liệu tham khảo ............................................................................................ 75 Trang: 4
 5. Giíi thiÖu chung ®Ò tµi nghiªn cøu Lý do lùa chän ®Ò tµi Trong thêi buæi héi nhËp c«ng nghÖ th«ng tin nh- hiÖn nay.ViÖc øng dông c¸c phÇn mÒm vµo trong c«ng viÖc, lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. §èi víi kü s- cÇu ®-êng, viÖc øng dông c¸c phÇn mÒm gióp tiÕt kiÖm thêi gian, chi phÝ, n©ng cao ®é chÝnh x¸c tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Trong thiÕt kÕ ®-êng, viÖc øng dông phÇn mÒm NOVA 2005 lµ kh«ng thÓ thiÕu ®Ó: ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang, tÝnh khèi l-îng ®µo ®¾p .... .... .. HiÖn nay c¸c phÇn mÒm øng dông chuyªn ngµnh ®Ó lµm ®å ¸n m«n häc, còng nh- ®å ¸n Tèt nghiÖp vµ phôc vô thùc tÕ c«ng viÖc sau nµy cho sinh viªn khi ®i lµm th× kh«ng cã trong ch-¬ng tr×nh gi¶ng d¹y theo tÝn chØ cña Nhµ tr-êng. Nªn thùc tÕ cho thÊy sinh viªn ngµnh x©y dùng nãi chung vµ ngµnh CÇu ®-êng nãi riªng cßn rÊt yÕu vÒ nh÷ng phÇn mÒm øng dông quan träng nµy. §èi víi sinh viªn ngµnh CÇu ®-êng, mét ngµnh mµ viÖc thiÕt kÕ cÇn ¸p dông rÊt nhiÒu phÇn mÒm øng dông kh¸c nhau, trong ®ã riªng víi thiÕt kÕ ®-êng th× phÇn mÒm NOVA2005 lµ th«ng dông vµ h÷u hiÖu nhÊt, nh-ng thùc tÕ sinh viªn ch-a cã gi¸o tr×nh biªn so¹n râ rµng ®Ó phôc vô cho viÖc häc tËp, ®i lµm sau nµy. V× vËy t¸c gi¶ ®· quyÕt ®Þnh lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi: ‚T×m hiÓu tÝnh n¨ng phÇn mÒm Nova2005 vµ øng dông thiÕt kÕ ®­êng « t« cao tèc‛. Môc tiªu, ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi T×m hiÓu n¾m b¾t néi dung c¬ b¶n øng dông phÇn mÒm NOVA 2005 trong thiÕt kÕ ®-êng. Vµ nghiªn cøu t×m hiÓu më réng øng dông c¸c tÝnh n¨ng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông phÇn mÒm. Nghiªn cøu gi¶i quyÕt c¸c lçi sinh viªn th-êng gÆp khi sö dông phÇn mÒm Nova2005. Tr×nh bµy c¸c néi dung nghiªn cøu c¬ b¶n vµ më réng th«ng qua viÖc øng dông vµo thiÕt kÕ dù ¸n thùc tÕ ®-êng « t« cao tèc, gióp ng-êi ®äc dÔ dµng tiÕp cÊn néi dung nghiªn cøu. §©y lµ 1 ®Ò tµi lµm theo nhãm, nªn trong qu¸ tr×nh lµm sÏ gióp sinh viªn ph¸t huy kh¶ n¨ng lµm viÖc ®ång ®éi, mét trong nh÷ng kü n¨ng mÒm rÊt quan träng khi ®i lµm mµ ®· ®-îc Nhµ tr-êng quan t©m ®-a vµo tr-¬ng tr×nh gi¶ng d¹y. §©y lµ mét ®Ò tµi ch-a triÓn khai trong sinh viªn, ch-a cã tµi liÖu chÝnh thøc nµo. Sau khi thùc hiÖn thµnh c«ng ®Ò tµi nµy sÏ lµm tµi liÖu sö dông cho qu¸ tr×nh häc tËp. Trang: 5
 6. Tæng quan néi dung nghiªn cøu ®Ò tµi Trªn thùc tÕ c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu liªn quan, chñ yÕu lµ c¸c b¶n tµi liÖu h-íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova2005. V× c¸c b¶n tµi liÖu nµy chØ dõng l¹i ë viÖc h-íng dÉn sö dông c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm Nova2005. Vµ còng ch-a cã øng dông vµo c«ng tr×nh hay ®-a c¸c vÝ dô thùc tÕ. Nªn hÇu hÕt ch-a ®-a ®-îc tr×nh tù thùc hiÖn mét c¸ch tæng qu¸t vµ chi tiÕt cho ng-êi sö dông phÇn mÒm, nhÊt lµ øng dông phÇn mÒm trong thiÕt kÕ ®-êng. §ång thêi còng kh«ng chØ ra ®-îc c¸c tÝnh n¨ng më réng ®Ó sö dông phÇn mÒm mét c¸ch h÷u hiÖu nhÊt, còng nh- ch-a nªu ®-îc c¸c khã kh¨n, còng nh- c¸c lçi cã thÓ hay m¾c ph¶i khi sö dông phÇn mÒm ®Ó ng-êi sö dông dÔ dµng kh¾c phôc. §Ò tµi nghiªn cøu tËp trung hai néi dung chÝnh: - T×m hiÓu tÝnh n¨ng c¬ b¶n phÇn mÒm Nova, cã nghiªn cøu më réng øng dông c¸c tÝnh n¨ng cña phÇn mÒm ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông phÇn mÒm. Nghiªn cøu c¸c øng dông phÇn mÒm Nova2005 trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng nãi chung, nh-ng tËp trung vµo øng dông trong thiÕt kÕ ®-êng ®Ó ng-êi ®äc thÊy râ tr×nh tù øng dông phÇn mÒm trong thiÕt kÕ ®-êng, còng nh- xö lý c¸c lçi th-êng gÆp khi øng dông phÇn mÒm Nova2005 trong thiÕt kÕ ®-êng vµ cã thÓ thÊy ®-îc c¸c nghiªn cøu më réng c¸c øng dông nµy. - Tr×nh bµy c¸c nghiªn cøu vÒ phÇn mÒm Nova2005, qua viÖc øng dông phÇn mÒm Nova2005 ®Ó thùc hiÖn thiÕt kÕ ®-êng « t« cao tèc trªn thùc tÕ (®-êng « t« cao tèc Hoµ L¹c – Hoµ B×nh. Đoạn đường thiết kế Km19 - Km21 đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn qua tỉnh Hòa Bình Km13+050 - Km33+256). Tõ viÖc t×m hiÓu lý thuyÕt, tµi liÖu h-íng dÉn sö dông phÇn mÒm. KÕt hîp víi nh÷ng kinh nhiÖm qua viÖc nghiªn cøu vµ qu¸ tr×nh sö dông phÇn mÒm. T¸c gi¶ ®· tr×nh bµy c¸c øng dông cña phÇn mÒm, ®Æc biÖt trong thiÕt kÕ ®-êng. Vµ qua viÖc øng dông phÇn mÒm vµo thùc tÕ, t¸c gi¶ gióp ng-êi ®äc dÔ dµng n¾m b¾t vµ tiÕp cËn néi dung nghiªn cøu cña m×nh. Trang: 6
 7. PhÇn i: t×m hiÓu phÇn mÒm nova2005 ch-¬ng I: giíi thiÖu phÇn mÒm nova-2005. 1.1. Kh¸i niÖm chung Nova –TDN 2005 lµ ch-¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®-êng bé ®-îc thùc hiÖn trªn nÒn Autocad 2005, víi ng«n ng÷ lËp tr×nh VisualC++. Nova-TDN 2005 lµ s¶n phÈm liªn kÕt gi÷a c«ng ty Hµi Hoµ vµ H·ng ViaNova cña Nauy. Víi Nova-TDN 2005 cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ tõ dù ¸n tiÒn kh¶ thi tíi thiÕt kÕ kü thuËt. Sö dông Nova-TDN 2005 ®¬n gi¶n vµ cho kÕt qu¶ chi tiÕt hoµn toµn phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ thiÕt kÕ d-êng bé vµ cã thÓ thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn AASHTO. 1.2. C¸c chøc n¨ng cña ch-¬ng tr×nh  NhËp sè liÖu kh¶o s¸t  VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng và thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn  ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang  TÝnh to¸n vµ lËp khèi l-îng ®µo ®¾p  VÏ ®-êng b×nh ®å, dùng phèi c¶nh mÆt ®-êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D. So víi c¸c phiªn b¶n tr-íc (Nova R14 .... . ). th× ngoµi viÖc n©ng cÊp lªn Autocad 2005, th× phiªn b¶n Nova -2005, ®· ®-îc tèi -u ho¸ r©t nhiÒu vÒ mÆt thuËt to¸n, gióp n©ng cao h¬n nhiÒu vÒ tÝnh æn ®Þnh, kh¶ n¨ng thiÕt kÕ vµ tèc ®é tÝnh to¸n cho dù ¸n. Trang: 7
 8. 1.3. Khëi ®éng phÇn mÒm Nova2005 Ph¶i ®¶m b¶o r»ng ta ®· cµi thµnh c«ng phÇn mÒm Nova vµ c¶ font ch÷ trong Nova Mçi lÇn dïng Nova ta më phÇn HASPHL nÕu hiÖn nªn nh- h×nh sau lµ ®-îc: Sau khi më Nova ta nªn thö l¹i b»ng lÖnh: CS NÕu hiÖn b¶ng sau lµ nhËn, cã thÓ ch¾c ch¾n sö dông phÇn mÒm Nova nµy §©y lµ giao diÖn cña Nova-2005 Trang: 8
 9. *PhÇn mÒm cã c¸c menu chuyªn dông sau: C¸c tÝnh n¨ng trong menu: ®Þa h×nh Trang: 9
 10. C¸c tÝnh n¨ng trong menu: TuyÕn C¸c tÝnh n¨ng trong menu: Phô trî Trang: 10
 11. Ch-¬ng ii: thiÕt kÕ ®-êng b»ng phÇn mÒm nova 2005 2.1. ThiÕt lËp ®¬n vÞ vµ font ch÷ Sau khi më phÇn mÒm Nova 2005 tr-íc khi lµm c¸c b-íc khai b¸o th× ta ph¶i cµi ®Æt ®¬n vÞ vµ font ch÷.  Më Nova 2005 Cµi ®Æt ®¬n vÞ: Command: Un , hoÆc Format/units => hiÖn b¶ng: Length (§o dµi): Type/Decimal Precision/(0.00) Angles (§o gãc) Type: /(Deg/Min/Sec/); Precision(0d00’00‛) Units (§¬n vÞ) OK Cµi ®Æt font ch÷: Trang: 11
 12. Format/text style/style name/ch÷ sè/: Font name /vntime.shx/Apply Format/text style/style name/tªn cäc/: Font name /vntime.shx/Apply Format/text style/style name/tiªu ®Ò/: Font name /vntimeh.shx/Apply OK Do sinh viªn th-êng sö dông phÇn mÒm Nova miÔn phÝ, kh«ng cã b¶n quyÒn nªn khi cµi ®Æt cã thÓ x¶y ra hiÖn t-îng nçi font ë phÇn Command hay lçi ë nh÷ng ®Ò môc cña b¶ng khai b¸o sau khi nhËn lÖnh. Do ®ã ®Ó kh¾c phôc lçi nµy ngoµi viÖc ®· ®¶m b¶o cµi thµnh c«ng bé font cña phÇn mÒm th× ta cã thÓ: KÝch chuét ph¶i vµo mµn h×nh Desktop/Properties/Appearance/Advanced/ T¹i môc Item ta ®-a tÊt c¶ c¸c môc sau vÒ Font: MS Sans Serif C¸c Item lµ: Active Title Bar; I con; Inactive Title Bar; Menu; Message Box; Palette title; Selected Items; Tool Tip. Trang: 12
 13. 2.2. Khai b¸o th«ng sè thiÕt kÕ B-íc khai b¸o th«ng sè thiÕt kÕ sÏ phô thuéc vµo giai ®o¹n mµ ta thiÕt kÕ lµ: b-íc thiÕt kÕ c¬ së hay thiÕt kÕ kü thuËt (sÏ kh¸c tØ lÖ b×nh ®å). Vµ cÊp ®-êng ph¶i thiÕt kÕ (cÊp th«ng th-êng hay ®-êng cao tèc), ®Þa h×nh n¬i thiÕt kÕ tuyÕn ®-êng (®ång b»ng hay ®åi nói), ®-êng ®« thÞ hay ®-êng « t« th«ng th-êng. Gi÷a ®-êng cò vµ ®-êng c¶i t¹o, n©ng cÊp. Command: CS hoÆc TuyÕn /Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ VÝ dô: §-êng cÊp 4 miÒn nói, ta cã b¶ng sau: KiÓu ch÷: Tªn cäc KiÓu ch÷ sè: Ch÷ sè Cao ch÷: 2 ChiÒu dµi ký hiÖu cäc: 2 Trang: 13
 14. TØ lÖ b×nh ®å: Tïy thuéc vµo giai ®o¹n thiÕt kÕ c¬ së hay kü thuËt mµ cã tØ lÖ b×nh ®å kh¸c nhau: Víi giai ®o¹n thiÕt kÕ c¬ së (1/10000 .... ), giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt (1/1000 .... ). Khi kÝch chuét ph¶i / hiÖn nªn c¸c tÝnh n¨ng nh-: Thªm tÖp: Dïng khi ta cÇn ®-a ra Ýt nhÊt 2 ph-¬ng ¸n tuyÕn ®Ó lùa chän.HoÆc khai b¸o thªm c¸c tÖp míi trªn cïng mét b×nh ®å ®ã. Xo¸: Xãa tÊt c¶ c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn tÖp ®-îc chän. Söa mÆt c¾t chuÈn: Ta ph¶i söa c¸c chØ tiªu kü thuËt cña tuyÕn phï hîp víi cÊp ®-êng thiÕt kÕ, theo tiªu chuÈn ngµnh mµ ta ¸p dông víi ®-êng « t« th«ng th-êng ¸p dông tiªu chuÈn TCVN4054-05. Hay víi ®-êng « t« cao tèc ¸p dông TCVN 5729-1997. Ta sÏ ®i söa mÆt c¾t chuÈn tiªu biÓu cho tõng cÊp, lo¹i ®-êng nh-: §-êng « t« th«ng th-êng cÊp IV miÒn nói, §-êng ®« thÞ, hay ®-êng « t« cao tèc.  Víi ®-êng « t« th«ng th-êng cÊp IV miÒn nói: Theo TCVN 4054-05 Víi ®-êng « t« th«ng th-êng cÊp III, IV, V, VI th× ta bá qua viÖc khai b¸o c¸c gi¸ trÞ vÒ d¶i ph©n c¸ch hay gi¸ trÞ vÒ kho¶ng v¸t lÒ hay cao mÐp lÒ. (v× nÕu cã d¶i ph©n c¸ch còng chØ lµ nh÷ng v¹ch s¬n ®-îc kÎ ®Ó ph©n c¸ch nªn kh«ng cã chiÒu cao d¶i ph©n c¸ch hay lµ ®é dèc d¶i ph©n c¸ch). Gi¸ trÞ ‚ Réng lÒ ‛ khai b¸o gi¸ trÞ lÒ gia cè Víi kÝch th-íc, ®é dèc cña r·nh th-êng lÊy theo tiªu chuÈn cã kÝch th-íc lµ 0.4x0.4. NÕu kÝch l-u l-îng n-íc lín ta ph¶i tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn thñy v¨n ®Ó thiÕt kÕ r·nh cã kÝch th-íc ®¶m b¶o tho¸t n-íc vµ tr¸nh xãi lßng r·nh. §é dèc cña m¸i taluy ®µo hay ®¾p phô thuéc nhiÒu yÕu tè nh-: Lo¹i ®Êt, chiÒu cao ®µo ®¾p .... nh-ng trong tr-êng hîp kh«ng cã g× ®Æc biÖt ta lÊy ®é dèc m¸i ®µo lµ 1: 1, m¸i ®¾p lµ 1: 1.5  Víi ®-êng cao tèc: §-îc chia lµm 4 cÊp vËn tèc (60, 80, 100, 120km/h) vµ ®©y lµ 1 vÝ dô vÒ ®-êng cao tèc cÊp vËn tèc 120, kh«ng cã líp phñ. Trang: 14
 15.  Víi ®-êng ®« thÞ: §Æt tuyÕn hiÖn thêi: Khi ®· cã Ýt nhÊt 2 ph-¬ng ¸n th× ®Ó t¸c ®éng vµo tuyÕn cÇn thiÕt kÕ th× ta ph¶i ®Æt tuyÕn lµm tuyÕn hiÖn thêi. Chän: 2.3. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ 2.3.1/ NhËp theo file b×nh ®å Vµo menu: Insert/ Raster image/ chän file jpg/ Open/ OK. Chän ®iÓm chuÈn ®Æt b×nh ®å. Trang: 15
 16.  T« c¸c ®-êng ®ång møc cña b×nh ®å tuyÕn thiÕt kÕ Command: PL ; hoÆc Draw/polyline, ®Ó vÏ ®-êng bao ®Þa h×nh vïng thiÕt kÕ Command: Dt ; hoÆc Draw/text/single line text/ ®©y lµ b-íc sè ho¸ ®-êng ®ång møc b»ng tay.ViÖc nµy sÏ gióp Ých cho ta dÔ dµng tra cøu cao ®é khi nhËp l¹i gi¸ trÞ cña ®-êng ®ång møc b»ng c¸ch: Chän vµo ®-êng ®ång møc mµ ta cÇn sè ho¸/ Ctrl+1/ Elavation: NhËp l¹i gi¸ trÞ cao ®é. HoÆc: Chän ®-êng ®ång møc/ MO / Elevation: NhËp gi¸ trÞ cao ®é. Chó ý 1: Ta nhËn thÊy r»ng b-íc cao ®é gi÷a 2 ®-êng ®ång møc th-êng lµ 5m víi ®Þa h×nh ®åi nói, nªn ®Ó dÔ dµng h¬n cho viªc ®i tuyÕn ®-êng s¸t víi ®Þa h×nh h¬n ta cã thÓ ph¸t sinh thªm ®-êng ®ång møc víi b-íc cao ®é nhá h¬n, b»ng c¸ch: ViÖc ph¸t sinh thªm ®-êng ®ång møc nµy cßn ®-îc ¸p dông trong phÇn thiÕt kÕ b×nh ®å kü thuËt. Command: DM HoÆc: Vµo menu/ B×nh ®å/ VÏ ®-êng ®ång møc Ta ®-îc b¶ng gi¸ trÞ sau vµ thay ®æi c¸c gi¸ trÞ cô thÓ theo nhiÖm vô thiÕt kÕ. Chó ý 2: Khi t« vÏ ®-êng ®ång møc b»ng ®-êng Pl th× ®-êng ®ång møc khi vÏ xong sÏ kh«ng ®-îc tr¬n mµ th-êng g·y khóc.V× vËy ®Ó lµm tr¬n ®-êng ®ång møc ta cã: Command: LT Select objects: Chän tÊt c¶ c¸c ®-êng ®ång møc cÇn lµm tr¬n Command: S Ta lµm tr¬n c¸c ®-êng ®ång møc thµnh c¸c ®-êng Spline HoÆc chän: Phô trî/ Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline HoÆc chän: Phô trî/ Lµm tr¬n c¸c ®a tuyÕn b»ng lÖnh PEDIT NÕu c¸c ®-êng ®ång møc bÞ ®øt trong qu¸ tr×nh t« vÏ ta lµm nh- sau: Chän 1 phÇn cña ®-êng ®ång møc kh¸c nhau ë chç ®øt, phÇn cßn l¹i kh«ng chän. Trang: 16
 17. Command: Pe / J . Chän 2 phÇn cña ®-êng ®ång møc bÞ ®øt, lµ ta ®· nèi ®-îc 2 ®-êng ®ång møc bÞ ®øt l¹i víi nhau.  §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc: Command: DNDM HoÆc chän: §Þa h×nh/ ®Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc hoÆc ®-êng mÐp.  Chó ý: Khi ®Þa h×nh cã bê ao, hå, ®Çm .... . Ta dïng ‚§­êng mÐp‛ ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®-êng mÐp ao hå, mÐp ®-êng.  Sau nµy khi thiÕt kÕ tuyÕn cã phÇn ®µo còng ph¶i ®Þnh nghÜa ®-êng mÐp taluy cña tuyÕn ®­êng võa thiÕt kÕ ®­îc t¹o bëi chøc n¨ng ‚Phèi c¶nh cña tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ b»ng chøc n¨ng nµy tr­íc khi ‚X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt‛ nh»m môc ®Ých vÏ l¹i bÒ m¨t tù nhiªn  X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt(hay l-íi tam gi¸c) Command: LTG HoÆc chän: §Þa h×nh/ X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt/ AutoCAD pline/ OK Select objects: Chän tÊt c¶ trõ ®-êng bao Chän ®-êng bao ®Þa h×nh, vµ c¸c ®-êng bao kh¸c (Ao, s«ng, .). Chó ý: §-êng bao ®Þa h×nh lu«n cã cao ®é b»ng (0), NÕu kiÓm tra thÊy kh¸c (0) th× ta ph¶i söa l¹i. Trang: 17
 18. Sau ®ã ta nèi vÏ ®-êng chim bay nèi 2 ®iÓm cÇn thiÕt kÕ tuyÕn ®-êng, vµ v¹ch tuyÕn tíi 2 ®iÓm nãi trªn b»ng ®-êng: Pl 2.3.2 / NhËp sè liÖu tõ flie täa ®é d¹ng “ *txt ” Ta ®· cã file sè liÖu d¹ng ‚ *txt ‛ Më b¶n míi Command: CDtep HoÆc: §Þa h×nh/ D÷ liÖu ®iÓm ®o/ T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu. Chän: OK, di chuyÓn tíi ®Þa chØ cã chøa file d¹ng ‚ *txt ‛ Command: Z ; A VÏ ®-êng bao L-íi tam gi¸c: Command: LTG ; Chän VÏ ®-êng ®ång møc Command: DM ; HoÆc: §Þa h×nh/ VÏ ®-êng ®ång møc. NhËp gi¸ trÞ b-íc cao ®é theo giai ®o¹n thiÕt kÕ c¬ së hay thiÕt kÕ kü thuËt. Chän OK Trang: 18
 19. 2.3.3/ NhËp sè liÖu theo tuyÕn kh¶o s¸t “ *ntd ” file l­u d¹ng “*ntd ” lµ file ®· ®-îc thiÕt kÕ vÒ ph-¬ng ¸n tuyÕn, tr¾c däc, tr¾c ngang. T¹i b-íc thiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang thay v× ch¹y l¹i th× ta cã thÓ ®äc tõ tÖp sè liÖu mµ ®· l-u trong giai ®o¹n thiÕt kÕ tr-íc. Ta ®· cã file sè liÖu d¹ng ‚ *ntd ‛ Më b¶n míi: Command: T ; HoÆc: TuyÕn/ tuyÕn ®-êng/ VÏ tuyÕn. Më file d¹ng ‚ *ntd ‛ Chän OK VÏ ®-êng bao, l-íi tam gi¸c Trang: 19
 20. 2.4. xö lý sè liÖu 2.4.1/ sè liÖu ®Çu vµo lµ file b×nh ®å  KiÓm tra cao ®é tù nhiªn Command: CDTN /Chän ®-êng ®ång møc cÇn kiÓm tra/ HoÆc: / §Þa h×nh/ Tra cøu cao ®é tù nhiªn/Chän ®-êng ®ång møc/ => B-íc nµy nh»m kiÓm tra xem viÖc sè hãa cao ®é ®-êng ®ång møc ®· chÝnh x¸c ch-a, nÕu ®-êng nµo ta ®Þnh nghÜa kh«ng chÝnh x¸c th× ®Þnh nghÜa l¹i sau ®ã l-íi tam gi¸c l¹i.  V¹ch tuyÕn thiÕt kÕ Command: Pl ; HoÆc Draw/ Polyline/  §Þnh nghÜa gèc tuyÕn Command: GT ; HoÆc chän: TuyÕn/ TuyÕn ®-êng/ Khai b¸o gèc tuyÕn =>Chän: chØ ®iÓm Trang: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2