Đề tài " phương thức chuyển tiền "

Chia sẻ: Dao Thi Thanh Truc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
438
lượt xem
203
download

Đề tài " phương thức chuyển tiền "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương thức chuyển tiền là một phương thức thanh toán đơn giản và được sử dụng tương đối phổ biến trong thanh toán quốc tế ở Việt Namcungx như các nước khác trên thế giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " phương thức chuyển tiền "

 1. BÀITHU YẾT  NH    TRÌ THANH TÓAN  ỐC  Ế QU T GVHD:TRẦN    HOÀN G  AN G GI
 2. ĐỀ TÀI • Phươngt ứcc ển in TTQT)  h  huy tề (
 3. Danh ác nhó s h  m • VõNg cThùyD ương   ọ      08CQT04 • V ũ    ịu ThùyD 08CQT05 • Tr n  ị Kiu  ầ Th  ề Dung 08CQT05 • Huỳnh  ị ThùyDung Th    08CQT05 • LêTh  ảoNg ê   ị Th   uy n 08CQT05 • LêQuangVũ     08CQT05 • Tr n  ị Ho   ế ầ Th  àngY n 08CQT05 • Ng ễ Th  ễ M i uy n  ị Dim  08CQT05 • Huỳnh    ng PhiCô 08CQT04 • ĐặngTr n  KHo   ầ Anh  a 08CQT04 • ầ Thanh  ải Tr n  H 08CQT05
 4. Gi it ệ c ớ  hiu hungvềphương     t ứcc ển in h  huy tề • Phươngt ứcc ển in à  ộ   ươngt ức  h  huy tề l m tph  h   thanh o đơn  ản  đượcs   t án  gi và   ử dung ương  t đố  ổ  ế tong hanh o quố  ế( iph bin r t t án  ct TTQT)ở    VitNam ũng  ư ácnướckháctê Thế ệ  c nh c      r n    ớ. Gi i
 5.  ệ Kháinim • Chuy n in à  ươngt ứct ể tề l ph  h  hanh o to  ómộ   h    t án r ngđ   tkhác hàng c a  ân   g il ng ic ển in)y u ầu  ân    ủ ng hàng( ọ à  ườ  huy tề  ê c ng hàng c ển  ộ  ốtề nhấtđịnh hong it ụ  ưởngở  ộ   a  huy m ts  in    c   ườ  h h   m tđị đểm  ấtđịnh. i nh   • Phươngt ứcc ển in tđượcs   ụngto  hanh o  h  huy tề í   ử d  r ngt t án  t ươngmạiq ố  ếNóđựơcs   ụngrngr  r ngt h    u ct.    ử d  ộ  ãito  hanh o t án  phimậu  ị h,c ngnhư ácdc vụ ólê q đế xuấtnhập    dc  ũ   c   ị h  c  in uan  n    khẩu    a  ư ướcvận ải ảohi m,bồ hường hànghó nh c   t ,b   ể   it …
 6. Cácbê t ga   n ham i • ng ic ển in:ng imua  ,ng iNK,mắc ườ  huy tề   ườ   hàng  ườ       nợ. • ng hàngc ển in à  phụcvụ  ườic ề ân   huy tề l NH    ng  huy n  tề in • Ng hàngđạil   ụcvụ hong it ụ  ưởngc  uan  ân     ýph   c   ườ  h h ,óq hệđạil   ớing hàngc ển in.    ýv   ân   huy tề • ng it ụ  ưởng   ườibán  , ườiXK,c ủ  ợ. ườ  h h :ng   hàngng    h n
 7. Chuy n in  ct ựchin  ể tề đượ  h   ệ qua  haihì t ức   nh h   ển in r  au tả ho  ườixuấtkhẩu  Chuy tề tả s :r c ng     khinhận    hàng  Chuy n in r  r c:ng ixuấtkhẩu  ận  ể tề tả tướ    ườ     nh đượctề tướckhig ao  .  in r    i hàng
 8. Quytì c ển in r  au  rnh huy tề tả s c ể tề • NH huy n in   ( đạ  ý 3) NH  il •  (     5)  2)   (       4)      ( • Ngườinhập  ẩu   kh 1) ngườiXK (  
 9. N ộ   uytì c ển in  idungq  rnh huy tề tả au r s • Ng iXK i     bộc ứngt     a hong iNK. ườ   gaohàngvà   h  ừ hànghó c   ườ   • Ng iNK ậ lnh huy n in ê c u  ân    ụcvụ  nh  ườ   lp ệ c ể tề y u ầ ng hàngph   mì c ển in hong it ụ  ưởng huy tề c   ườ  h h . • Ng hàngphụcvụ  ườiXK huy n in hong it ụ  ưởng ân      ng   c ể tề c   ườ  h h   t ngq ng hàngđạil. hô  ua  ân     ý • Ng hàngđạil hic   báoc  hong iXK. ân     ýg  óvà   óc   ườ   • Ng hàngc ển in    ợ hong iNK. ân   huy tề báon c   ườ  
 10. Quytì c ển in r  r c  rnh huy tề tả tướ c ể tề • NH huy n in ( đạ  ý 2) NH  il •   1)   (  (     5) ( 3) • NgườiN K   4) ngườiXK (  
 11. N ộ   uytì c ển in  idungq  rnh huy tề tả r c r tướ • Ng iNK ậ lnh huy n in ê c u  ân    ụcvụ  nh  ườ   lp ệ c ể tề y u ầ ng hàngph   mì c ển in hong it ụ  ưởng huy tề c   ườ  h h . • Ng hàngphụcvụ  ườixuấtkhẩu huy n in hong it ụ  ân      ng     c ể tề c   ườ  h hưởngt ngq ng hàngđạil.  hô  ua  ân     ý • Ng hàngđạil hic   báoc  hong iXK. ân     ýg  óvà   óc   ườ   • Ng iXK i     bộc ứngt     a hong iNK ó ườ   gaohàngvà   h  ừ hànghó c   ườ   c   t ể  ận  . h nh hàng • Ng hàngc ển in au hinợ,báonợ hong iNK ân   huy tề s g       c   ườ  
 12. Tùyt oy u ầu  h  ,ng  he  ê c khác hàng  ân  hàngc  hể ử  ụngba  nh hức  ót s d   hì t   sau:   ển in  ằngđệ T/ Tee aphi  Chuy tề b  in  T  lgr c Tr f r ans e Chuy n in  ằngt ư  / M ai r f r ể tề b  h M T  ltans e Chuy n in ua  ạngSW I s ce yf rwo dwi   ể tề q m   FT o it  o   r de i e bank i i  ee o nt r fnancalt lc mmuniato c i ns  
 13. Tì hi u hê vềc   ươngt ức m  ể t m   ácph  h   c ển in huy tề  CT  ằngt ư b  h Ư  ẽ –   u:r –   ược hậm Nh :c    bằngđệ và  f CT   in  Swit Ư   –   u:nhanh –   ược   ao Nh :phíc Khác hàngc   c u huy n in  ằngđệ tả r chaytả au    tề hàng  h   ónhu ầ c ể tề b  in r tướ    r s để TT in  , c cphíhaydc vụ hoc   it   ướcng àivà  h   ẽnhận  cbáoc   ướ       ị h  c  ácđố ácn   o   khác hàngs  đượ    áo “ ”vàoTK  Có     nhanh hó . c ng Doc ngng ệt ngtn   rển  n  àynayhầu  ế  ácc ển in  u  c  ô   h  hô  i phátti nê ng     h tc  huy tề đề đượ   t ựchin ua  ạngSwitvìvừa  h   ệ q m   f     nhanh  ừa in  c    huy n in ũngở  ức v tệ và hiphíc ể tề c   m   hợp ý l.
 14. ệ íh Tin c ể tề nhanh hó ,hiu uả. • Chuy n in  c ng  ệ q • M ạngl ing hàngđạil  ộ  ớn  uytn    ầu   ướ   ân     ýrngl và   í ở h hế  ácq ố  i tc  u cg a. • Đượct   ấn,hướngdẫn  hip  ụ  ễ phí  ư v     ng ệ v min  . • ĐượcbáoCót ct ờing     ận  ctề t      ứ  h   aykhinh đượ  in hanh  t án ừ  Nhập  ẩu. o t nhà  kh • An o và  ảomậtt ngtn. t àn  b    hô  i
 15. Lợiíh hokhác hàng  c c   h  • Đượchỗtợ àic nh hông ua hương rnh     r t  hí t q c tì àitợ NK. t  r   • Đượcc  ấp  yđủ  ọ  ệđể hanh ó  ungc đầ   ng ait  t t an. • An o và  ảo  ậtt ng i t àn  b m  hô tn.
 16. Chứngt   ồs  ừ h  ơ – T/ tả r c T r tướ • Bản hí hợp  ngng ait ươngvà ácphụ ụ  ólê q c nh  đồ   ọ  h   c   lcc  in uan • Giyđềng ị mua  o it nế c ) ấ     h  ng ạ  ệ( u ó • Giyc kế   T r  r c ấ  am  tT/ tả tướ . – T/ tả au T r s • Bản hí hợp  ngng ait ươngvà ácphụ ụ  ólê q c nh  đồ   ọ  h   c   lcc  in uan • Bản hí t     ảiq c nh ờ khaih  uan • Hó đơn a  • Giyphé DKKD  dụngc  ầ t ấ   p  áp   holn hanh ó đầu in t an  tê • Giyđềng ị mua  ọ  ệ ấ     h  ng ait
 17. N ộ   iyủynhim huy n in  idungg ấ     ệ c ể tề ồ g m: • H ọt n  a hỉ  ườic ển in  ê đị c ng  huy tề • Sốhiu  và ê ng hàngmở  c a  ườiCT   ệ TK  t n  ân    TK ủ ng   • Sốtề y u ầu huy n  in ê c c ể • H ọt n  a hỉ  ườihưởngl i  ê đị c ng    ợ • Sốhiu  và ê ng hàngmở  c a  ườihưởngl i   ệ TK  t n  ân    TK ủ ng    ợ . • Hin    ệ  huy n in ằngđệ đượcc   ân   hực ệ nayvicc ể tề b  in   ácng hàngt   hin ua  ệt ố   f  ớihì t ứcnhanh,an o  hiphí ệ q h  h ngSwitv   nh h     t àn,c     t ấp. h
 18. M ộ  ốnhận  t ts   xé : • Ng hàngc ỉ ó    r  r  i và  ận  a  ồ   ân   h đ ngvaitòtungg an  nh ho h ng khô   ị r   ộ . ngb àngbu c • Vicg aohàngvà  ệ  r  in  ụ huộ    hin hí ệ  i     victả tề ph t cvàot ệ c   mỗ  n. ibê • Thủ ụct t  hanh ó đơn i n, t an  g ả nhanh. • Dùngpt ứcnàykhi2  n óq hệl đờivà í   h       bê c  uan   âu    tn  nhim ẫ nhau. ệ ln  • Ng clinê s   ụngphươngt ứckhácphù  ợp  ượ  ạ   n ử d    h     h hơn.
 19. Từ  ữngnhận  ttê nh   xé  r n • Phươngt ứctn  ụngí ử  ụngto  hanh o  h  í d  ts d  r ngt t án  XNK • Tuynhin r ngt ựct áct  hứcxuấtkhẩu  ệ     ê to  h  ếc  ổ c     Vit Nam hườngs   ụngc ển in r  r c r ngđ   t  ử d  huy tề tả tướ ,to  ó y u ầu ổ hứcNK huy n in r cng  i     ê c t c   c ể tề tướ   àyg aohàng ừ 3 5  ày t   ­ ng . • Cácpt ứcbổ ungc   ượcđểm ủa    h   s  honh  i c PTCT  ư    nh pt nhờ hu,  í dụngc ứngt . t pttn   h  ừ  
 20. Lợiíh  t h hứcto    c và hác t  r ng thanh o đệ t t án in ử • Thô  ua hanh o đệ t ,ót ể huy n in,hanh  ngq t t án in ử c  h c ể tề t t án  a  n  mua   r ct ế nhanh hó . o hó đơ và  hàngtự  uy n  c ng • Titkim hiphívà ạot ế   ệ c     t  huân ợic  ácbê g aodc l  hoc   n i   ị h • Khô   ị g ớihạn  ởikhô  i địa ý ngb i   b   ngg an  l • Tuynhin   ơ ở  ạ ầngvà i m hấp  ận ủa    ê doc s h t   để c nh c ng hàngVN hưa  ngnhấtnê vict ân    c đồ     n  ệ  hanh o đệ t án in  t  ò nhiu  ạn hế ử c n  ề h c .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản