Đề tài: Quản lý thư viện

Chia sẻ: Dang Hai Duong Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
416
lượt xem
119
download

Đề tài: Quản lý thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thể nắm bắt được các nhu cầu, trước tiên chúng ta cần phải xác định những trác nhân chính trong ứng dụng quản lý. Xét bài toán ở mức độ đơn giản, có thể dễ dàng chúng ta nhnaj thấy 2 tác nhân chính tham gia ứng dụng: bạn đọc và thủ thư. Các hoạt động nghiệp vụ liên quan tới hai tác nhân chính này được mô tả trong lược đồ dưới đây( lược đồ trường hợp sử dụng – use case diagram)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Quản lý thư viện

  1. Đề tài Quản lý thư viện KHẢO SÁT YÊU CẦU I. Để có thể nắm bắt được các nhu cầu, trước tiên chúng ta cần phải xác định những trác nhân chính trong ứng dụng quản lý. Xét bài toán ở mức độ đơn giản, có thể dễ dàng chúng ta nhnaj thấy 2 tác nhân chính tham gia ứng dụng: bạn đọc và thủ thư. Các hoạt động nghiệp vụ liên quan tới hai tác nhân chính này được mô tả trong lược đồ dưới đây( lược đồ trường hợp sử dụng – use case diagram) Đăng ký Mượn sách Nhập sách Thủ thư Bạn đọc Trả sách Thống kê sách Thống kê bạn đọc Đăng ký: Tác vụ này cho phép một bạn đọc mới có thể đăng ký vào đọc trong thư viện, sau khi đăng ký chỉ đơn giản là bạn đọc mới có thể chính thức mượn được sách. Thủ tục đăng ký chỉ đơn giản là bạn đọc cần điền thông tin cá nhân của mình vào phiếu đăng ký. Hai thông tin quan trọng nhất là số hiệu bạn đọc và tên bạn đọc. Nhập sách: Thư viện quản lý sách theo các cuốn sách. Mỗi cuốn sách có thể có nhiều bản ( đấu sách) khác nhau phục vụ cho nhiều bạn đọc cùng một lúc. Mỗi cuốn sách có các
  2. thông tin chính là mã sách và tên sách. Mỗi đầu sách cũng có một tsoos hiệu riêng phân biệt với các đầu sách khác. Tác vụ nhập sách cho phép thư viện bổ sung thêm sách và số các đầu sách của sách này. Mượn sách: Để mượn sách, bạn đọc cần phải điền vào một phiếu mượn, trong đó nội dung sẽ bao gồm thông tin về bạn đọc và các cuốn sách mà bạn đọc muốn mượn. khi bạn đọc mượn một đầu sách nào đó thì số đầu sách đó ở trong thư viện sẽ được cập nhật lại (giảm đi một cuốn sách). Trả sách: Thủ thư sẽ nhận sách từ bạn đọc dựa trên phiếu mượn của bạn đọc. nếu trả sách thành công thì số lượng đầu sách sẽ được cập nhật lại (tăng lên). Thống kê bạn đọc: Tác vụ này chỉ đơn giản là việc thống kê danh sách tất cả các bạn đọc đã được tham gia với thư viện Thống kê sách: Thống kê sách sẽ được liệt kê danh sách các cuốn sách có trong thư viện cùng với số đầu sách của cuốn sách đó. phân tích, thiết kế II. từ khảo sát đã nêu phía trên thì ta có các tác vụ trong hệ thống như sau: Nhận thông Nhận thông tin bạn đọc tin sách trùng trùng Không trùng Không trùng Tạo đôi Tạo danh tượng bạn mục sách mới đọc Ghi ra tệp Nhập số lượng đầu sách Đăng ký Ghi ra tệp Nhập sách
  3. Từ lược đồ hoạt động “ đăng ký” có thể thấy rằng hệ thống phải có một lớp “ bạn đọc” để quản lý thông tin về các bạn đọc. mỗi bạn đọc sẽ được thể hiện như mội đối tượng của lớp “ bạn đọc” này. Danh sách của các bạn đọc và tệp lưu trữ thông tin các bạn đọc được lưu trữ như các thành phần tĩnh của lớp. để đăng ký một bạn đọc ta sử dụng phương thức “ đăng ký” của lớp đó. Để tìm kiếm thông tin của bạn đọc ta sử dụng đối tượng của lớp “sách” đại diện cho một cuốn sách và mỗi đối tượng của lớp “đầu sách” đại diện cho một đầu sách trong thư viện. danh sách và tên tệp lưu trữ thông tin của sách và đầu sách cũng được thể hiện qua các thành phần tĩnh của hai lớp này. Phương thức “đăng ký” của lớp “sách” cho phép bổ sung thêm một cuốn sách mới vào thư viện. để tìm kiếm một cuốn sách mới, ta sử dụng phương thức “tìm sách” và “ tìm đầu sách”. Phương thức “đọc tệp” và “ ghi tệp” được sử dụng cho mục đích lưu trữ lên đĩa. Nhập thông tin bạn đọc Nhập thông tin bạn đọc Không thấy Không thấy Thấy Thấy Nhập thông tin sách Nhập thông tin sách Không Không thấy thấy Thấy Thấy Nhập thông tin đầu sách Lập phiếu mượn Thấy Mượn sách Không thấy Trả sách
  4. Từ lược đồ hoạt động “mượn sách” và “trả sách“ ta thấy cần phát sinh thêm lớp “phiếu mượn” để quản lý các cuốn sách mượn. mỗi đối tượng của lớp này lưu trữ thông tin cho một phiếu mượn bao gồm thông tin bạn đọc và thngo tin về đầu sách mượn. phương thức “đọc tệp” và “ghi tệp” được sử dụng cho mục đích lưu trữ trên đĩa. Để quản lý dễ dàng việc mượn trả sách, cũng cần bổ sung thêm một số thông tin cho các lớp khác. Lớp “bạn đọc” được bổ sung thêm: thuộc tính “phiếu mượn” để mô tả một danh sách các phiếu mượn mà bạn đọc đang được mượn, phương thức “mượn” cho phép thực hiện thao tác mượn một cuốn sách. Lớp “sách” cũng cần được bổ sung thêm : phương thức “tìm đầu sách chưa mượn” để tìm kiếm một đầu sách chưa mượn của một cuốn sách nào đó. Lớp “ đầu sách” cần bổ sung : thuộc tính “ mượn” nhằm mô tả phiếu mượn của đầu sách đó ( là NULL nếu không có ai mượn ), phương thức “ chưa mượn” để đặt lại phương thức “ cho mượn” thực hiện việc đặt trạng thái của đầu sách thành đã mượn, phương thức “ trả” thực hiện thao tác trả đầu sách. Hai tác vụ cuối cùng cần phân tích ( thống kê bạn đọc và thống kê sách ) chỉ đơn thuần là in danh sách bạn đọc và danh sách các cuốn sách đang được quản lý. Do đó cần bổ sung thêm vào lớp “sách” và lớp “bạn đọc các phương thức “in danh sách” để thực hiện các tác vụ này. Thống kê lại các thông tin phân tích bên trên, ta thu được lược đồ cho bài toán quản lý thư viện: Sách Bạn đọc mã mã tên tên các đầu sách sách mượn kho sách bạn đọc tệp tệp tìm chưa mượn ghi mượn tìm sách mượn tìm đầu sách trả nhập sách đăng ký xóa DL tìm BD đọc tệp xóa DL ghi tệp ghi tệp in DS đọc tệp in DS 0…1 1 0…n 1…n Phiếu mượn Đầu sách đầu sách sách 0 …1 1 bạn đọc id tệp mượn đọc tệp chưa mượn ghi tệp chờ mượn trả
  5. Chi tiết hơn nữa về các thuộc tính và phương thức được thể hiện qua các bảng dưới đây: Lớp bạn đọc Thuộc tính Phạm vi Giải thích Mã số bạn đọc Ma Private Tên bạn đọc Ten Private DS phiếu mượn- tối đa 5 Sachmuon Private phiếu DS các bạn đọc Cacbandoc Static Tên tệp lưu trữ Tep Static Phương thức Phạm vi Giải thích Ghi thông tin mượn trả Ghimuon() Public sách Mượn một cuốn sách Muon(masach) Public Trả một cuốn sách Tra(dausach) Public Đăng ký một bạn đọc Dangky() Public Tìm kiếm một bạn đọc timBD(maBD) Public Xóa DL khỏi bộ nhớ xoaDL() Static Đọc DL từ tệp Doctep() Static Ghi DL ra tệp Ghitep() Static In DS các bạn đọc inDS() Static Lớp sách: Thuộc tính Phạm vi Giải thích Mã sổ sách Ma Private Ten Private Tên sách DS đầu sách Cacdausach Private DS các sách trong thư viện Khosach Static Tệp lưu trữ Tep Static Phương thức Phạm vi Giải thích Tìm một đầu sách chưa Timchuamuon Public được mượn Tìm một cuốn sách Timsach(masach) Static Tìm một đầu sách Timdausach(masach.id) Static Nhập một cuốn sách mới Nhapsach Public vào thư viện Xóa DL khỏi bộ nhớ xoaDL() Static Đọc DL từ tệp Doctep Static Ghi DL ra tệp Ghitep Static In DS các cuốn sách inDS Static Lớp dausach:
  6. Thuộc tính Phạm vi Giải thích Thông tin cuốn sách Sach Private Mã số đầu sách Id Private Phiếu mượn sách( NULL Muon Private nếu không có bạn nào mượn đầu sách này) Phương thức Phạm vi Giải thích Đặt trạng thái của đầu Chuamuon Public sách về thành chưa mượn Cho bạn đọc mượn một Chomuon(bandoc) Public đầu sách Trả một cuốn sách Tra() Public Lớp phieumuon: Thuộc tính Phạm vi Giải thích Thông tin đầu sách được Dausach Private mượn Thông tin bạn đọc mượn Bandoc Private sách Tệp lưu trữ Tep Static Phương thức Phạm vi Giải thích Đọc DL từ tệp Doctep() Static Ghi DL từ tệp Ghitep() Static

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản