ĐỀ TÀI : SỰ KHÁC NHAU VỀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỜI TRANG

Chia sẻ: Bui Dinh Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
246
lượt xem
62
download

ĐỀ TÀI : SỰ KHÁC NHAU VỀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỜI TRANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khách hàng trên khắp thế giới đang hàng ngày tiêu dùng các sản phẩm thông dụng như quần áo, thức ăn… Nói cách khác, mọi người đều có nhu cầu về những loại sản phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, liệu sự tiêu dùng này có đồng nhất hay không? Liệu sản phẩm có thể được tạo ra và đem bán theo cùng một cách trên tất cả các thị trường? Trên thực tế mỗi người, mỗi vùng miền đều có những cách thức thoả mãn nhu cầu riêng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI : SỰ KHÁC NHAU VỀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỜI TRANG

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ == == BÀI TIỂU LUẬN Học phần: Quản trị kinh doanh quốc tế Đề tài: SỰ KHÁC NHAU VỀ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI MIỀN BẮC VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỜI TRANG Những người thực hiện: Bùi Đình Luân Ninh Thái Việt Long Lớp học phần: Quản trị kinh doanh quốc tế Vinh, tháng 05 năm 2010
 2. Môc lôc A – PhÇn më ®Çu …………………………………………………………… 3 B – PhÇn néi dung ………………………………………………………….. 4 I – V¨n ho¸ vµ nÒn v¨n ho¸ ………………………………………………… 4 1 – Kh¸i niªm ………………………………………………………………. 4 2 – C¸c thµnh tè cña v¨n ho¸ ………………………………………………. 4 II – Sù kh¸c nhau gi÷a v¨n ho¸ miÒn b¾c vµ miÒn nam ®èi víi s¶n phÈm thêi trang ……………………………………………………………………….. 6 a) Ng­êi miÒn Nam ®éc lËp trong mua s¾m h¬n ng­êi miÒn B¾c ………… 6 b) Người miền Nam sống cho hiện tại và người miền Bắc sống cho tương lai……………………………………………………………………………. 6 c) Người miền Nam mua gì mình thích, người miền Bắc mua “hàng hiệu” mình thích…………………………………………………………………………. 7 d) Người miền Nam “kết” từ ấn tượng đầu tiên, miền Bắc đắn đo năm lần bảy lượt …………………………………………………………………………. 7 e) Miền Bắc coi trọng vẻ bề ngoài, miền Nam ưu tiên giá trị đích thực …... 8 f) Người miền Nam mua sắm tùy hứng, người miền Bắc lên lịch rõ ràng … 9 III – C¸ch thøc thay ®æi chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi v¨n ho¸ …..… 10 C – KÕt luËn ………………….…………………………………………… 11 2
 3. A – PhÇn më ®Çu Kh¸ch hµng trªn kh¾p thÕ giíi ®ang hµng ngµy tiªu dïng c¸c s¶n phÈm th«ng dông nh­ quÇn ¸o, thøc ¨n… Nãi c¸ch kh¸c, mäi ng­êi ®Òu cã nhu cÇu vÒ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm thiÕt yÕu. Tuy nhiªn, liÖu sù tiªu dïng nµy cã ®ång nhÊt hay kh«ng? LiÖu s¶n phÈm cã thÓ ®­îc t¹o ra vµ ®em b¸n theo cïng mét c¸ch trªn tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng? Trªn thùc tÕ mçi ng­êi, mçi vïng miÒn ®Òu cã nh÷ng c¸ch thøc tho¶ m·n nhu cÇu riªng. Trong ®Ò tµi nµy, chóng t«i so s¸nh sù kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸ cña ng­êi miÒn B¾c vµ miÒn Nam trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam ®èi víi s¶n phÈm thêi trang, hä cã sù kh¸c nhau vÒ h×nh thøc, sù tiªu dïng th«ng qua lèi sèng, thãi quen, phong tôc hµng ngµy cña hä. Tõ ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nÐt v¨n ho¸ ë mçi vïng miÒn lµ kh¸c nhau vµ lµm thay ®æi chiÕn l­îc kinh doanh vÒ s¶n phÈm thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c t­¬ng øng víi mçi vïng miÒn kh¸c nhau. 3
 4. B – phÇn néi dung I – V¨n ho¸ vµ nÒn v¨n ho¸ 1 – Kh¸i niÖm V¨n ho¸ lµ mét ph¹m trï dïng ®Ó chØ c¸c gi¸ trÞ, tÜn ng­ìng, luËt lÖ vµ thÓ chÕ do mét nhãm ng­êi x¸c lËp nªn. NÒn v¨n ho¸ bao gåm thÈm mü, gi¸ trÞ vµ th¸i ®é, phong tôc vµ tËp qu¸n, cÊu tróc x· héi, t«n gi¸o, giao tiÕp c¸c nh©n, gi¸o dôc, m«i tr­êng vËt chÊt vµ tù nhiªn. Trong thùc tÕ chóng ta th­êng cã xu h­íng lÊy kh¸i niÖm v¨n ho¸ quèc gia ®Ó g¸n cho tÊt c¶ mäi ng­êi sèng trong mét l·nh thæ nµo ®ã nh­ v¨n ho¸ Hµn Quèc hay ViÖt Nam ®Ó nãi vÒ ng­êi Hµn Quèc vµ ViÖt Nam. Thùc tÕ, trong mçi quèc gia sÏ bao gåm nhiÒu nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau do sù sèng chung cña nhiÒu d©n téc kh¸c nhau hay do sù kh¸c nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lý trong cïng mét l·nh thæ. 2 – C¸c thµnh tè cña v¨n ho¸ - ThÈm mü lµ nh÷ng g× mµ mét nÒn v¨n ho¸ cho lµ ®Ñp khi xem xÐt ®Õn c¸c khÝa c¹nh nh­ nghÖ thuËt (bao gåm ©m nh¹c, héi ho¹, nh¶y móa, kÞch nãi vµ kiÕn tróc); h×nh ¶nh thÓ hiÖn gîi c¶m qua c¸c biÓu hiÖn; vµ sù t­îng tr­ng cña c¸c mµu s¾c. - Gi¸ trÞ lµ nh÷ng g× thuéc vÒ quan niÖm, niÒm tin vµ tËp qu¸n g¾n víi t×nh c¶m cña con ng­êi. C¸c gi¸ trÞ bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò nh­ trung thùc, chung thuû, tù do vµ tr¸ch nhiÖm. C¸c gi¸ trÞ lµ quan träng ®èi víi kinh doanh v× nã ¶nh h­ëng ®Õn ­íc muèn vËt chÊt vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña con ng­êi. - Th¸i ®é lµ nh÷ng ®¸nh gi¸, t×nh c¶m vµ nh÷ng khuynh h­íng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña con ng­êi ®èi víi mét kh¸i niÖm hay mét ®èi t­îng nµo ®ã. - TËp qu¸n lµ c¸c c¸ch c­ xö, nãi n¨ng vµ ¨n mÆc thÝch hîp trong mét nÒn v¨n ho¸. 4
 5. - Phong tôc lµ khi thãi quen hoÆc c¸ch c­ xö trong nh÷ng tr­êng hîp cô thÓ ®­îc truyÒn b¸ qua nhiÒu thÕ hÖ. Cã hai lo¹i phong tôc lµ phong tôc phæ th«ng vµ phong tôc d©n gian - CÊu tróc x· héi thÓ hiÖn cÊu t¹o nÒn t¶ng cña mét nÒn v¨n ho¸, bao gåm c¸c nhãm x· héi, c¸c thÓ chÕ, hÖ thèng ®Þa vÞ x· héi, mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®Þa vÞ nµy vµ qu¸ tr×nh qua ®ã c¸c nguån lùc x· héi ®­îc ph©n bæ CÊu tróc x· héi cã ¶nh h­ëng ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh tõ viÖc lùa chon mÆt b»ng s¶n xuÊt ®Õn viÖc lùa chän c¸c qu¶ng c¸o vµ chi phÝ kinh doanh ë mét n­íc. Ba yÕu tè quan träng cña cÊu tróc x· héi dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c nÒn v¨n ho¸ lµ: C¸c nhãm x· héi, ®Þa vÞ x· héi vµ tÝnh linh ho¹t cña x· héi. - T«n gi¸o lµ mét hÖ thèng c¸c tÝn ng­ìng vµ nghi thøc liªn quan tíi c¸c yÕu tè tinh thÇn cña con ng­êi. Nh÷ng gi¸ trÞ nh©n phÈm vµ nh÷ng ®iÒu cÊm kþ th­êng xuÊt ph¸t tõ tÝn ng­ìng t«n gi¸o. C¸c t«n gi¸o kh¸c nhau cã quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ viÖc lµm, tiÕt kiÖm vµ hµng ho¸. - Giao tiÕp c¸ nh©n lµ c¸ch con ng­êi sö dông hÖ thèng giao tiÕp th«ng qua lêi nãi, hµnh ®éng vµ ch÷ viÕt ®Ó truyÒn ®¹t ý nghÜ, t×nh c¶m, kiÕn thøc. HiÓu ng«n ng÷ th«ng th­êng cña mét nÒn v¨n ho¸ cho phÐp chóng ta biÕt ®­îc t¹i sao ng­êi d©n n¬i ®ã l¹i nghÜ vµ hµnh ®éng nh­ vËy. - Gi¸o dôc khã bá qua nh÷ng yÕu tè truyÒn thèng, tËp qu¸n vµ gi¸ trÞ. Gia ®×nh vµ c¸c nhãm kh¸c nhau vµ cung cÊp nh÷ng h­íng dÉn kh«ng chÝnh thøc vÒ tËp qu¸n vµ c¸ch thÝch nghi víi x· héi. - Ngoµi ra, yÕu tè m«i tr­êng tù nhiªn vµ vËt chÊt bao quanh cña mét nÒn v¨n ho¸ ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn sù ph¸t triÓn vµ nhÞp ®é thay ®æi cña nã. 5
 6. II – Sù kh¸c nhau gi÷a v¨n ho¸ miÒn b¾c vµ miÒn nam ®èi víi s¶n phÈm thêi trang a) Ng­êi miÒn Nam ®éc lËp trong mua s¾m h¬n ng­êi miÒn B¾c Kết quả nghiên cứu của Nielsen Việt Nam cho thấy điểm khác nhau chủ yếu giữa người tiêu dùng hai miền là thiên hướng “Tôi” so với “Chúng ta” của họ. Thiên hướng “Tôi” chiếm đa số ở miền Nam. Người miền Nam quan tấm ít hơn đến ý kiến của người khác và khi cần quyết định tiêu dùng họ chủ yếu dựa vào nhu cầu và mong muốn của bản thân mình. Người tiêu dùng ở miền Nam rất thoáng và rất dễ chấp nhận cái mới. Thiên hướng “Chúng ta” lại chiếm đa số ở thị trường miền Bắc, thể hiện ở sự đồng nhất trong cách tiêu dùng và thói quen “thu nhặt” ý kiến từ nhiều nguồn như lắng nghe ý kiến của bạn bè, bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác và các định kiến xã hội. Nhưng họ là những người tiêu dùng rất phức tạp: họ muốn được chú ý và nổi bật trong đám đông và giữa bạn bề, nhưng đồng thời cũng không muốn phá vỡ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. b) Người miền Nam sống cho hiện tại và người miền Bắc sống cho tương lai “Người miền Bắc kiếm được 10 đồng, nhưng chi tiêu 1 đồng; người miền Nam kiếm được 10 đồng nhưng chi tiêu tới 11 đồng”. Câu nói này dường như diễn tả rất đúng thói quen tiêu dùng ở 2 miền. Theo nghiên cứu đo lường tài chính cá nhân (Personal Finnance Monitor) của công ty Neilsen thực hiện năm 2008, người miền Nam sẵn sàng đi vay mượn của ngân hàng hay các tổ chức tài chính khác cho các nhu cầu tiêu dùng của mình, trong khi đó hơn một nửa (57%) người miền Bắc cho biết họ sẽ không vay tiền từ ngân hàng hay bất kỳ tổ 6
 7. chức tài chính nào. Trong mắt người miền Bắc, việc vay mượn tiền hay bị phụ thuộc tài chính vào tổ chức nào đó sẽ khiến họ vị “mất mặt”. c) Người miÒn Nam mua gì mình thích, người miền Bắc mua “hàng hiệu” mình thích Người miền Bắc có một thói quen có vẻ ngược lại với thói quen tiết kiệm của mình, đó là họ rất thích sản phẩm cao cấp – hàng hiệu (71% cho rằng họ rất thích hàng cao cấp). Người miền Bắc rất dễ bị thu hút bởi các sản phẩm cao cấp đặc biệt là các sản phẩm giá trị như cao. Họ có xu hướng thích tiết kiệm và có suy nghĩ cho lâu dài… Do đó khi cần cho các sản phẩm cao cấp thì khả năng chi trả của họ là rất cao. Người tiêu dùng ở miền Nam là những người có xu hướng “tiêu dùng nhanh” – họ sẽ mua cái gì họ cần vào lúc đó. Họ vẫn thích các sản phẩm cao cấp nhưng 48% cho rằng những thứ đó chỉ dành cho những người thích gây sự chú ý, do vậy họ thích chi tiền mua những sản phẩm thiết yếu hơn. d) Người miền Nam “kết” từ ấn tượng đầu bên, miền Bắc đắn đo năm lần bảy lượt Nghiên cứu của FTA trong tháng 5/2009 cho thấy, người miền Bắc là những người cẩn trọng và khắt khe nhất trong việc lựa chọn sản phẩm, họ có thể thay đổi suy nghĩ vài lần trước khi ra quyết định. Họ cũng bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định (99% bị ảnh hưởng bởi lời giới thiệu của gia đình, 91% bởi bạn bè, 94% bởi hàng xóm, 83% bởi đồng nghiệp, đối tác) và sẽ không bao giờ mua những gì mà người khác không mua. Do đó, để giành được niềm tin của người tiêu dùng Hà Nội, không chỉ đơn giản là giành được niềm tin của một người mà là niềm tin của cả tập thể. 7
 8. Nếu áp dụng phương pháp phân khúc thị trường thì với tính độc lập trong mua sắm, người tiêu dùng miền Nam gồm nhiều phân khúc khác nhau, còn người tiêu dùng miền Bắc là một phân khúc riêng biệt. Nhưng phân khúc này rất phức tạp, bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố và vẫn còn là một án số đối với các marketing. Tuy không cần phải xây dựng nhiều chiến lược khác nhau như miền Nam, nhưng một chiến lược marketing cho miền Bắc không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bước tiếp cận ban đầu luôn tốn thời gian và cần sự đầu tư lởn. Tuy nhiên, khi đã thích một sản phẩm hay thương hiệu nào rồi thì mức độ trung thành của họ là rất cao, khác hẳn với người tiêu dùng miền Nam luôn sẵn sàng đón nhận cái mới. Đặc biệt, do có thói quen lắng nghe người khác và bị ảnh hưởng bởi cộng đồng nên người thủ đô cũng có khuynh hướng trung thành với thương hiệu nội bơn miền Nam. e) Miền Bắc coi trọng vẻ bề ngoài, miền Nam ưu tiên giá trị đích thực Đối với người tiêu dùng ở cả hai miền, chất lượng bao giờ cũng là yếu tố được quan tâm đầu tiên, tuy nhiên, việc định nghĩa như thế nào là “chất lượng” còn tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, cụ thể cũng như trình độ, kinh nghiệm với ngành hàng của từng người. Có thói quen tiết kiệm nhưng người tiêu dùng miền Bắc lại rất chuộng hàng hiệu, đặc biệt là những mặt hàng giúp họ thể hiện đẳng cấp của mình, không chỉ là để thỏa mãn tâm lý coi trọng vẻ bề ngoài, thích nổi bật trước đám đông mà còn do suy nghĩ về lâu dài thì mua một sản phẩm có chất lượng sẽ tiết kiệm hơn. 70% sẵn sàng trả thêm tiền cho một sản phẩm mới hoặc độc đáo, trong khi đó tỉ lệ này ở miền Nam chỉ có 55%. Họ cũng quan tâm đến chất lượng, xuất xứ của hàng hóa nhiều hơn những nơi khác và tỉ lệ này là tuyệt đối với trên 94%. Hà thành cũng là nơi đòi hỏi phải được đối xử như một khách VIP cao nhất. Tiềm năng hình thành phân khúc cao cấp đối với những ngành hàng giúp người tiêu dùng trông tự tin và gây ấn tượng đối với người khác là rất lớn. 8
 9. Trong khi đó, người miền Nam thường chọn sản phẩm dựa trên những trải nghiệm chính thức từ sản phẩm hay dịch vụ đem lại, bao gồm những giá trị hữu hình và vô hình như tính năng của sản phẩm, dịch vụ. Nhưng họ cũng không bỏ qua những lợi ích cảm tính mang lại từ sản phẩm hay dịch vụ đó. Điển hình là Cần Thơ, nơi có số người lựa chọn sử dụng thương hiệu nổi tiếng nhiều nhất, nhưng cũng là những người ít tìm kiếm những giá trị biểu trưng mà chú trọng hơn vào chất lượng của sản phẩm. Họ chỉ mua cái họ cần hơn là mua để khoe khoang với mọi người và không tìm mọi cách để mua các sản phẩm đắt tiền. Người miền Nam cũng không đòi hỏi phải được đối xử như khách VIP nhiều như miền Bắc, mà quan tâm đến chất lượng phục vụ nhiều hơn. 80% người tiêu dùng miền Nam cho rằng thái độ phục vụ còn quan trọng hơn bản thân sản phẩm, trong khi tỉ lệ này ở miền Bắc là 70%. Nam bộ cũng là nơi quan tâm đen yếu tố thân thiện với môi trường nhiều nhất khi quyết định chọn mua một sản phẩm. f) Người miền Nam mua sắm tùy hứng, người miền Bắc lên lịch rõ ràng Người miền Nam có xu hướng mua sắm nhanh và tùy hứng. Không bị áp lực bởi tâm lý khẳng định bản thân, thể hiện đẳng cấp và cũng không có thói quen tiết kiệm để có thể chi trả cho các sản phẩm đắt tiền nên họ có khuynh hướng mua các sản phẩm rẻ tiền hơn và mua sắm cũng thoải mái hơn. Chi tiêu nhiều hơn, nhưng chỉ 62% lên kế hoạch chi tiêu trong tháng, không nhiều và chặt chẽ như người tiêu dùng miền Trung và miền Bắc. Họ thích một mức giá cố định hơn là phải mạc cả. Trong khi 55% người tiêu dùng miền Bắc thích mặc cả thì chỉ có 28% người tiêu dùng miền Nam thích hình thức này. Miền Nam cũng là nơi có số người thích mua sắm tại kênh hiện đại nhiều nhất. Trong khi chợ vẫn là nơi mua sắm được ưa thích với người tiêu dùng miền Nam (Cần thơ (70%)) còn miền Bắc lại thích các cửa hàng thời trang. Người miền Nam cũng ưa thích các hoạt động marketing tại điểm bán nhiều hơn những 9
 10. thành phố khác. Vì thế, việc chú ý đến các kênh phân phối, các hoạt động khuyến mãi và trưng bày trong cửa hàng đóng vai trò rất quan trọng. Họ cũng là người coi trọng bao bì thiết kế của sản phẩm nhất, tuy nhiên thiết ke này phải theo hướng nghệ thuật chứ không thích màu sắc như người miền Bắc. Người tiêu dùng Hà Nội và nhất là TP.HCM (chỉ 25%) không thích mua sản phẩm có khối lượng lớn để tiết kiệm chi phí, trong khi người tiêu dùng ở Đà Nẵng (75%) và Cần thơ (66%) rất thích hình thức này. III – C¸ch thøc thay ®æi chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi v¨n ho¸ Dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau gi÷a hai miÒn th× c¸c chiÕn l­îc kinh doanh còng ph¶i thay ®æi phï hîp víi tõng n¬i. Chñ yÕu ë hai miÒn lµ h×nh thøc ph©n phèi lµm sao cho cã hiÖu qu¶ Víi miÒn Nam nªn chó träng c¸c lo¹i hµng ho¸ b×nh th­êng, gi¸ rÎ vµ ph©n phèi chóng ®Õn nh÷ng cña hµng b×nh th­êng hoÆc chî, siªu thÞ. §èi víi hµng ho¸ cao cÊp th× chØ nªn ph©n phèi Ýt vµo c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c cöa hµng thêi trang lín. Kh«ng nªn ¸p dông nhiÒu h×nh thøc qu¶ng c¸o trong miÒn Nam mµ nªn sö dông nhiÒu h×nh thøc khuyÕn m·i, quµ tÆng… Nh÷ng h×nh thøc tiÕp thÞ ®éc ®¸o, míi l¹ cã tÝnh hµi h­íc sÏ ®­îc sù chó ý cña ng­êi d©n miÒn Nam. Víi miÒn B¾c, hä chó träng vµo c¸c s¶n phÈm thêi trang “hµng hiÖu” nh­ Louis Vuittons, Levi’s, Gucci, D&G… Nh÷ng s¶n phÈm ®ã nªn ph©n phèi vµo c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ c¸c cöa hµng thêi trang lín. H×nh thøc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, nh÷ng qu¶ng c¸o mang ©m h­ëng “®ao to, bóa lín” sÏ kÝch thÝch sù quan t©m cña ng­êi miÒn B¾c. Ngoµi ra c¸c h×nh thøc tiÕp thÞ trùc tiÕp, quan hÖ c«ng chóng còng sÏ lµ h×nh thøc qu¶ng b¸ cã hiÖu qu¶ sÏ ®Èy nhanh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Ng­êi miÒn B¾c ­a thÝch h×nh thøc gi¶m gi¸, chø kh«ng thÝch quµ tÆng nh­ ng­êi miÒn Nam, tuy nhiªn vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng. 10
 11. Nh×n chung, qua v¨n ho¸ hai miÒn chóng ta thÊy ng­êi miÒn B¾c khã tÝnh h¬n ng­êi miªn Nam tuy nhiªn hä l¹i mang l¹i doanh thu lín ®èi víi s¶n phÈm thêi trang cßn ng­êi miÒn Nam sÏ tiªu thô ®­îc nhiÒu lo¹i hµng ho¸ nhiÒu h¬n, tèc ®é tiªu thô, quay vßng vèn nhanh h¬n. C – kÕt lu©n Qua nh÷ng nhËn ®Þnh trªn chóng ta thÊy r»ng v¨n ho¸ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chiÕn l­îc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, sù ®a d¹ng vÒ v¨n ho¸ trªn thÕ giíi hay trong mét l·nh thæ ®· t¹o nªn nghÖ thuËt kinh doanh rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. V¨n ho¸ gåm nhiÒu ph¹m trï réng lín tuy nhiªn am hiÓu v¨n ho¸ trªn mét khÝa c¹nh nµo ®ã còng lµ mét thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp sö dông c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh vµ t¹o ra c¬ héi cho m×nh. HiÓu ®­îc gi¸ trÞ, tÝn ng­ìng, luËt lÖ vµ thÓ chÕ cña mét d©n téc sÏ lµm cho c¸c nhµ marketing, c¸c nhµ qu¶n lý thùc hiÖn c«ng viÖc hiÖu qu¶ h¬n. Ngµy nay, xu h­íng toµn cÇu ho¸ ®ang gia t¨ng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ n¾m b¾t v¨n ho¸ trong n­íc mµ cßn ph¶i quan t©m c¶ v¨n ho¸ n­íc ngoµi ®Ó t¹o c¬ héi hîp t¸c, häc hái lÉn nhau, më réng thÞ tr­êng trong t­¬ng lai. 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản