intTypePromotion=3

Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:186

0
20
lượt xem
3
download

Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam trình bày về: Bối cảnh REDD+, quá trình đàm phán UNFCCC, và các đề xuất BDS, những bài học và Kinh nghiệm từ các chương trình hiện có tại Việt Nam, khung pháp lý, Khung thể chế tài chính cấp quốc gia, chi phí và các nguồn thu giữ lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam

Thiết kế hệ thống<br /> Chia sẻ lợi ích REDD<br /> tại Việt Nam<br /> CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD<br /> Tháng Mười hai, 2009<br /> <br /> Page 1 of 186<br /> <br /> Lời nói đầu<br /> <br /> Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT<br /> Cao Đức Phát<br /> <br /> Page 2 of 186<br /> <br /> Mục lục<br /> TÓM TẮT NỘI DUNG ................................................................................................................................... 7<br /> 1. BỐI CẢNH VÀ GIỚI THIỆU CHUNG .................................................................................................. 28<br /> 1.1. BỐI CẢNH CỦA REDD+, QÁU TRÌNH ĐÀM PHÁN CỦA UNFCCC VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG<br /> CHO BDSS<br /> ............................................................................................................................................................ 30<br /> 1.2 THỰC HIỆN REDD+ VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH ................................................................................... 31<br /> 1.3 RỪNG VIỆT NAM ............................................................................................................................... 33<br /> 1.4 KẾT LUẬN ........................................................................................................................................... 35<br /> 2. CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC SÁNG KIẾN ĐANG TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM .. 36<br /> 3: KHUNG PHÁP LÝ ................................................................................................................................... 65<br /> 3.1 ECÁC NỘI DUNG CỦA MỘT KHUNG PHÁP LÝ VỀ BDS CHO REDD+ .................................... 65<br /> 3.2 TỔNG QUAN TÓM TẮT VỀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM KHI THIẾT KẾ<br /> MỘT HỆ THỐNG CHIA SẺ LỢI ÍCH CÔNG BẰNG, HIỆU QUẢ CHO REDD+ Ở VIỆT NAM............... 68<br /> 3.3 CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ KHUNG PHÁP LÝ REDD+ Ở VIỆT NAM.. 71<br /> 4: KHUNG THỂ CHẾ CHO TÀI CHÍNH Ở CẤP QUỐC GIA ............................................................... 78<br /> 4.1 CÁC CƠ QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI<br /> VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG Ở VIỆT NAM.................................................................................... 79<br /> 4.2 CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH QUỐC GIA CHO NGÀNH LÂM NGHIỆP VIỆT NAM.......................... 83<br /> 4.3 CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH QUỐC GIA CHO DỊCH VỤ SINH THÁI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ .. 86<br /> 4.4 CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH VÀ KHUYẾN NGHỊ ....................................................................................... 88<br /> 5: CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC ....................................................................................................... 98<br /> 5.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG DÒNG TIỀN CHI TRẢ CHO VIỆT NAM VỀ REDD+ ................... ERROR!<br /> BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 5.2 CÁC BÀI HỌC THỰC TIỄN CỦA THẾ GIỚI VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TÍNH TOÁN CHI PHÍ CHO<br /> REDD+ ................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 5.3 XEM XÉT CÁC CÁCH TIẾP CẬN VÀ NGUYÊN TẮC ĐỂ PHÂN CHIA NGUỒN CHI TRẢ Ở VIỆT<br /> NAM ......................................................................................................................................................... 106<br /> 5.4 KẾT LUẬN: CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH VỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH TỪ REDD+ ................................... 109<br /> 5.5 KHUYẾN NGHỊ VÀ CÁC BƯỚC TIẾP THEO: FACTORING REVENUE RETENTION, COST-RECOVERY<br /> AND INCENTIVE CONSIDERATIONS INTO VIET NAM’S REDD+ BDS .......................................................... 117<br /> 6. TÍNH PHÙ HỢP, CÁC NGUYÊN TẮC VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHI TRẢ .......................... 127<br /> 6.1.KINH NGHIỆM CHI TRẢ CHO NGÀNH LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM ..................... 128<br /> 6.2 KINH NGHIỆM CHI TRẢ DỊCH VỤ SINH THÁI RỪNG: THỰC TIỄN CỦA THẾ GIỚI .............. 129<br /> 6.3 QUAN ĐIỂM VÀ KIẾN NGHỊ VỀ ĐẠI DIỆN CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CỘNG ĐỒNG SỐNG<br /> GẨN RỪNG.............................................................................................................................................. 134<br /> 6.4 CƠ CHẾ PHÂN BỔ ............................................................................................................................ 137<br /> 6.5 GẮN LỢI ÍCH VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ................................................................................... 139<br /> 6.6 CÁC VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................... 140<br /> 7: GIÁM SÁT.............................................................................................................................................. 147<br /> 7. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ THỰC TIỄN GIÁM SÁT HIỆU QUẢ ......................................................... 148<br /> 7.2 CHỨC NĂNG GIÁM SÁT CHO REDD+ TRONG BỐI CẢNH CỦA VIỆT NAM ........................... 153<br /> GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN .......................................................................................................... 153<br /> <br /> Page 3 of 186<br /> <br /> GIÁM SÁT VẬN HÀNH: GẮN THỰC HIỆN VỚI CHI TRẢ Ở TẤT CẢ CÁC CẤP TRONG CHUỖI CHI TRẢ<br /> .................................................................................................................................................................. 153<br /> MGIÁM SÁT ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ................................................................. 154<br /> MGIÁM SÁT HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG CHIA SẺ LỢI ÍCH CHO REDD+ –DÒNG TÀI<br /> CHÍNH VÀ QUÁ TRÌNH .......................................................................................................................... 156<br /> 7.3 CƠ QUAN GIÁM SÁT ....................................................................................................................... 156<br /> GIÁM SÁT DÒNG TÀI CHÍNH/KIỂM TOÁN........................................................................................... 158<br /> 7.4 THIẾT LẬP TÍNH AN TOÀN: QUY TRÌNH, TRÁCH NHIỆM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 158<br /> 8: CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ................................................................................................ 164<br /> 9: TÓM TẮT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO .............................................................................. 176<br /> 8.1 XÁC ĐỊNH VÀ DỰ THẢO CÔNG CỤ PHÁP LÝ ......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 8.2 XEM XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TÌNH, SÁNG KIẾN HIỆN CÓ .ERROR! BOOKMARK NOT<br /> DEFINED.<br /> 8.3 THÍ ĐIỂM ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 8.4 NGHIÊN CỨU ................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 8.5 PHÂN TÍCH VÀ THAM VẤN ....................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................................... 180<br /> PHỤ LỤC ..................................................................................................................................................... 186<br /> PHỤ LỤC 1: NGƯỜI ĐÓNG GÓP CHO NGHIÊN CỨU....................................................................... 186<br /> <br /> Page 4 of 186<br /> <br /> Giải thích chữ viết tắt<br /> 5MHRP<br /> ADB<br /> AR-CDM<br /> AWG-LCA<br /> BDS<br /> BNDES<br /> CCBA<br /> CDM<br /> CEMMA<br /> CER<br /> CFM<br /> CIFOR<br /> CoP<br /> CPC<br /> CSO<br /> DARD<br /> DfID<br /> DoF<br /> DPC<br /> EUR<br /> FC<br /> FCPF<br /> FDI<br /> FIPI<br /> FLEG<br /> FLEGT<br /> FLITCH<br /> FONAFIFO<br /> FPD<br /> FPDF<br /> FPU<br /> FSDP<br /> FSSP<br /> GEF<br /> GoV<br /> GTZ<br /> IIED<br /> IUPJL<br /> IWG-IFR<br /> JICA<br /> KfW<br /> MARD<br /> MODIS<br /> MoF<br /> MONRE<br /> MoU<br /> MPI<br /> MRV<br /> NA<br /> NGO<br /> ODA<br /> PAMB<br /> PARC<br /> <br /> Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (còn gọi tắt là Chương trình 661)<br /> Ngân hàng phát triển châu Á<br /> Cơ chế trồng rừng và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch<br /> Nhóm công tác không chính thức về Hành động hợp tác lâu dài<br /> Hệ thống chia sẻ lợi ích<br /> Ngân hàng Trung ương về phát triển kinh tế và xã hội (Brazil)<br /> Cộng đồng biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học<br /> Cơ chế phát triển sạch<br /> UB Dân tộc<br /> Tín chỉ giảm phát thải<br /> Quản lý rừng cộng đồng<br /> Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp thế giới<br /> Hội nghị các bên tham gia công ước<br /> UBND xã<br /> Tổ chức xã hội<br /> Sở NN và PTNT<br /> Cơ quan Phát triển quốc tế (UK)<br /> Cục Lâm nghiệp<br /> UBND huyện<br /> Euro<br /> Công ty lâm nghiệp<br /> Quỹ đối tác các bon lâm nghiệp<br /> Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> Viện Điều tra QH rừng<br /> Tăng cường thực thi pháp luật và quản trị rừng<br /> Tăng cường thực thi pháp luật và quản trị rừng và thương mại<br /> Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện điều kiện sống ở Tây Nguyên<br /> Quỹ tài chính rừng Trung ương (Costa Rica)<br /> Cục Kiểm lâm<br /> Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng<br /> Đơn vị bảo vệ rừng<br /> Dự án phát triển ngành lâm nghiệp<br /> Chương trình đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp<br /> Quỹ Môi trường toàn cầu<br /> Chính phủ Việt Nam<br /> Cơ quan hợp tác kỹ thuật của CHLB Đức<br /> Viện Môi trường và Phát triển quốc tế<br /> Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan<br /> Nhóm công tác quốc tế về tài chính trung hạn cho REDD<br /> Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản<br /> Ngân hàng tái thiết Đức<br /> Bộ NN và PTNT<br /> Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer<br /> Bộ Tài chính<br /> Bộ TNMT<br /> Biên bản ghi nhớ<br /> Bộ KHĐT<br /> Đo đếm, báo cáo và kiểm chứng<br /> Quốc hội<br /> Tổ chức phi chính phủ<br /> Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng<br /> Dự án thiết lập khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam sử dụng cách tiếp cận cảnh quan<br /> <br /> Page 5 of 186<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản