intTypePromotion=1

Đề thi đại học môn Hóa - không phân ban (Mã đề 005)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
14
download

Đề thi đại học môn Hóa - không phân ban (Mã đề 005)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đại học môn hóa - không phân ban (mã đề 005)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học môn Hóa - không phân ban (Mã đề 005)

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 005 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Ch n m t trong các hóa ch t sau ñ phân bi t các kim lo i Al, Cu, Fe A. H2O B. Dung d ch NaOH C. Dung d ch HCl D. Dung d ch FeCl2 Câu 2. Cho bi t c u hình electron c a X, Y l n lư t là: 1s22s22p63s23p3 và 1s22s22p63s23p64s1 Nh n xét nào sau ñây là ñúng ? A. X và Y ñ u là các kim lo i B. X và Y là các phi kim C. X và Y là các khí hi m D. X là phi kim còn Y là kim lo i Câu 3. Fe có th ñư c dùng làm ch t xúc tác cho ph n ng ñi u ch NH3 t N2 và H2 theo ph n ng sau: N2 + 3H2 2NH3 Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng khi nói v vai trò c a Fe trong ph n ng: A. Làm cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n B. Tăng n ng ñ các ch t trong ph n ng C. Tăng t c ñ ph n ng D. Tăng h ng s cân b ng c a ph n ng Câu 4. T t c các kim lo i thu c dãy nào dư i ñây tác d ng ñư c v i dung d ch mu i s t (III)? A. Al, Fe, Ni, Ag B. Al, Fe, Ni, Cu, Ag C. Al, Fe, Ni, Cu D. Mg, Fe, Ni, Ag, Cu Câu 5. Khi pha loãng dung d ch CH3COOH 1M thành dung d ch CH3COOH 0,5M thì: A. ð ñi n li gi m B. ð ñi n li tăng C. ð ñi n li không ñ i D. ð ñi n li gi m 2 l n Câu 6. Dãy s p x p nào sau ñây ñúng v i chi u tăng d n ñ phân c c c a liên k t: A. NH3 < H2O < HF < HCl B. HCl < HF < H2O < NH3 C. H2O < HF < HCl < NH3 D. NH3 < H2O < HCl < HF Câu 7. Ngư i ta có th sát trùng b ng dung d ch mu i ăn NaCl, ch ng h n như hoa qu tươi, rau s ng ñư c ngâm trong dung d ch NaCl t 10 – 15 phút. Kh năng di t khu n c a dung d ch NaCl là do: A. dung d ch NaCl có th t o ra ion Cl- có tính kh B. vi khu n b m t nư c do th m th u C. dung d ch NaCl ñ c D. m t lí do khác Câu 8. Cách làm nào sau ñây là không h p lí? A. N u qu n áo v i xà phòng trong n i nhôm B. Dùng bình b ng nhôm ñ ng mu i ăn C. Dùng bình b ng nhôm ñ ng HNO3 ñ c (ñã làm l nh) D. Dùng thùng nhôm ch a nư c Câu 9. ð thu ñư c CO2 tinh khi t t ph n ng CaCO3 v i dung d ch HCl ngư i ta cho s n ph m khí ñi qua l n lư t các bình nào sau ñây? A. NaOH và H2SO4 ñ c B. NaHCO3 và H2SO4 ñ c C. H2SO4 ñ c và NaHCO3 D. H2SO4 ñ c và NaOH Câu 10. Có th lo i tr ñ c ng vĩnh c u c a nư c b ng cách: A. ðun sôi nư c B. Th i khí CO2 vào nư c C. Ch hóa nư c b ng nư c vôi D. Cho Na2CO3 ho c Na3PO4 Câu 11. Có 4 dung d ch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Ch ñư c dùng thêm m t thu c th nào sau ñây ñ phân bi t các dung d ch? A. Dung d ch HNO3 B. Dung d ch KOH C. Dung d ch BaCl2 D. Dung d ch NaCl Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 12. Hòa tan 2 gam s t oxit c n 26,07 ml dung d ch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Công th c oxit s t là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Không xác ñ nh ñư c Câu 13. Có hai mi ng kim lo i A có cùng kh i lư ng, m i mi ng khi tan hoàn toàn trong dung d ch HCl và dung d ch H2SO4 ñ c nóng, thu ñư c khí H2 và SO2 ( VSO2 = 1,5VH2 cùng ñi u ki n). Kh i lư ng mu i clorua b ng 63,5% kh i lư ng mu i sunfat. Kim lo i A là: A. Fe B. Mg C. Al D. Zn Câu 14. Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t là 40. T ng s h t mang ñi n nhi u hơn t ng s h t không mang ñi n là 12 h t. Nguyên t X có s kh i là: A. 26 B. 27 C. 28 D. 29 Câu 15. Xét ph n ng: CO (k) + H2O CO2 (k) + H2 (k). Bi t r ng n u th c hi n ph n ng gi a 1 mol CO và 1 mol H2O thì tr ng thái cân b ng có 2/3 mol CO2 ñư c sinh ra. H ng s cân b ng c a ph n ng là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Câu 16. Khi ñi n phân dung d ch mu i AgNO3 trong 10 phút ñã thu ñư c 1,08 gam b c c c âm. Cư ng ñ dòng ñi n ñã s d ng trong quá trình ñi n phân là: A. I = 1,61A B. I = 9,65A C. I = 16,1A D. I = 96,5A Câu 17. Cho 200 ml dung d ch KOH vào 200 ml dung d ch AlCl3 1M thu ñư c 7,8 gam k t t a keo. N ng ñ mol c a dung d ch KOH là: A. 1,5 mol/l B. 3,5 mol/l C. 1,5 mol/l ho c 3,5 mol/l D. 2 mol/l ho c 3 mol/l Câu 18. Hòa tan 9,14 gam h n h p Cu, Mg, Al b ng dung d ch HCl dư thu ñư c 7,84 lít khí A (ñktc), 2,54 gam ch t r n B và dung d ch C. Kh i lư ng mu i clorua có trong dung d ch C là A. 19,025 gam B. 21,565 gam C. 31,45 gam D. 33,99 gam Câu 19. S c V lít khí CO2 (ñktc) vào dung d ch A ch a 0,2 mol Ca(OH)2 thu ñư c 2,5 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 0,56 lít B. 8,4 lít C. 11,2 lít D. A ho c B Câu 20. Cho 1,29 gam h n h p Al và Al2O3 vào dung d ch NaOH dư thì thu ñư c 0,015 mol khí H2. N u hòa tan h n h p trong dung d ch HCl 0,2M thì c n bao nhiêu ml dung d ch A. 900 ml B. 450 ml C. 300 ml D. 150 ml Câu 21. Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung d ch HCl dư ñư c dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng v i NaOH dư thu ñư c k t t a. L c k t t a, r a s ch, s y khô, nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là bao nhiêu? A. 16 gam B. 30,4 gam C. 32 gam D. 48 gam Câu 22. V lít h n h p khí Cl2, O2 (ñktc) tác d ng v a h t v i 2,7 gam Al và 3,6 gam Mg thu ñư c 22,1 gam s n ph m. V có giá tr b ng: A. 3,36 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít Câu 23. Cho 3 gam h n h p X (Mg và Al2O3) tác d ng v i HCl dư gi i phóng V lít khí (ñktc). Dung d ch thu ñư c tác d ng v i dung d ch NH3 dư, l c và nung k t t a ñư c 4,12 gam b t oxit. V b ng: A. 1,12 lít B. 1,344 lít C. 1,568 lít D. 2,016 lít Câu 24. H n h p X g m hai kim lo i A, B ñ ng trư c H trong dãy ho t ñ ng hóa h c và có hóa tr không ñ i trong các h p ch t. Chia m gam X thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1: Hòa tan hoàn toàn trong dung d ch ch a axit HCl và H2SO4 loãng t o ra 3,36 lít khí H2. Ph n 2: Tác d ng hoàn toàn v i dung d ch HNO3 thu ñư c V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t). Bi t các th tích khí ño ñktc. Giá tr c a V là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 25. M là m t kim lo i ki m. H n h p X g m M và Al. L y 3,72 gam h n h p X cho vào H2O dư th y gi i phóng 0,16 gam khí, còn l i 1,08 gam ch t r n không tan. M là kim lo i nào dư i ñây: A. Na (23) B. K (39) C. Rb (85) D. Cs (133) Câu 26. Có th dùng ch t nào sau ñây ñ phân bi t 3 ch t l ng không màu là benzen, toluen, stiren ? A. Dung d ch Brom B. Dung d ch KMnO4 C. Dung d ch NaOH D. Dung d ch H2SO4 Câu 27. Trong các ch t sau, ch t nào có ñ ng phân hình h c? A. Butañien – 1,3 B. 2 – metylbuten – 2 C. 4 – metylpentañien – 1,3 D. 2 – metylpentañien – 1,3 Câu 28. Polime không có nhi t ñ nóng ch y c ñ nh vì: A. Có l n t p ch t B. Là ch t h u cơ, có liên k t c ng hóa tr không phân c c C. Là t p h p nhi u lo i phân t , m t xích như nhau nhưng s lư ng m t xích trong phân t khác nhau D. Là ch t có kh i lư ng phân t và c u trúc phân t r t l n. Câu 29. Thu c th nào sau ñây dùng ñ phân bi t hai ch t l ng là phenol và dung d ch CH3COOH? A. Kim lo i Na B. Dung d ch NaOH C. Dung d ch NaHCO3 D. Dung d ch CH3ONa Câu 30. Trên nhãn chai rư u có ghi “Rư u 45o”, cách ghi ñó có ý nghĩa là: A. Rư u này sôi 45o B. Trong 100 gam rư u có ch a 45 gam rư u nguyên ch t C. Trong 100 ml rư u có ch a 45 ml rư u nguyên ch t D. Trong chai rư u, có ch a 45 ml rư u nguyên ch t Câu 31. Axit axetic không th ñi u ch tr c ti p b ng cách nào sau ñây? A. Lên men gi m B. Oxi hóa CH3CHO b ng O2 (xt Mn2+) C. Cho mu i axetat ph n ng v i axit m nh D. Oxi hóa CH3CHO b ng AgNO3/NH3 Câu 32. Cho glixerin tác d ng v i h n h p 3 axit C17H35COOH, C17H33COOH và C15H31COOH. S este ba ch c t i ña có th t o thành là: A. 9 B. 12 C. 15 D. 18 Câu 33. ð xác nh n trong phân t h p ch t h u cơ có ch a nguyên t hiñro, ngư i ta thư ng dùng phương pháp nào sau ñây? A. ð t cháy th y có hơi nư c thoát ra B. ð t cháy r i cho s n ph m cháy qua bình ñ ng P2O5 C. ð t cháy r i cho s n ph m cháy qua CuSO4 khan màu tr ng D. ð t cháy r i cho s n ph m cháy qua bình ñ ng H2SO4 ñ c Câu 34. X p theo th t ñ phân c c tăng d n c a liên k t O – H trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1); CH3COOH (2); CH2=CHCOOH (3); C6H5OH (4); CH3C6H4OH (5); C6H5CH2OH (6) là A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3) B. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3) C. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6) D. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6) Câu 35. Dung d ch saccarozơ tinh khi t không có tính kh nhưng khi ñun nóng v i dung d ch H2SO4 l i có th cho ph n ng tráng gương. ðó là do: A. Saccarozơ tráng gương ñư c trong môi trư ng axit B. Saccarozơ b th y phân t o thành glucozơ C. Saccarozơ b th y phân t o thành glucozơ và fluctozơ D. ðáp án khác Câu 36. Th y phân este E có công th c phân t C4H8O2 (có m t H2SO4 loãng) thu ñư c hai s n ph m h u cơ X và Y (ch ch a C, H, O). T X có th ñi u ch tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Tên g i c a X là A. Axit axetic B. Axit fomic C. Ancol etylic D. Etyl axetat Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 37. ð tách riêng t ng ch t t h n h p benzen, anilin, phenol ta ch c n dùng các hoá ch t (d ng c , ñi u ki n thí nghi m ñ y ñ ) là: A. dung d ch HCl, khí CO2 B. dung d ch NaOH, dung d ch HCl C. dung d ch NaOH, khí CO2 D. dung d ch NaOH, dung d ch HCl, khí CO2 Câu 38. Phát bi u nào sau ñây ñúng? A. Polime dùng ñ s n xu t tơ, ph i có m ch không nhánh, x p song song, không ñ c, có kh năng nhu m m u B. Tơ nhân t o là lo i ñư c ñi u ch t nh ng polime t ng h p như, tơ capron, tơ terilen, tơ clorin... C. Tơ visco, tơ axetat ñ u là lo i tơ thiên nhiên D. Tơ poliamit, tơ t m ñ u là lo i tơ t ng h p Câu 39. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0,29 gam ch t h u cơ X g m C, H, O s n ph m cháy cho qua bình ñ ng CaO, kh i lư ng bình tăng 0,93 gam, nhưng n u qua bình ñ ng P2O5 thì kh i lư ng bình ch tăng 0,27 gam. Thành ph n kh i lư ng c a nguyên t O là: A. 27,59% B. 33,46% C. 42,51% D. 62,07% Câu 40. Cho 16,6 gam h n h p X g m etanol và propanol-1 tác d ng h t v i Na thu ñư c 3,36 lít khí H2 (ñktc). Thành ph n % v kh i lư ng c a etanol và propanol-1 trong h n h p X l n lư t là: A. 44,48% và 55,52% B. 36,50% và 63,50% C. 27,71% và 72,29% D. 25,52% và 74,48% Câu 41. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu ñư c 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. N u cho 0,1 mol X tác d ng h t v i NaOH thì thu ñư c 8,2 gam mu i. Công th c c u t o c a A là: A. HCOOC2H3 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5 Câu 42. Chia h n h p X g m hai anñehit no, ñơn ch c, m ch h thành hai ph n b ng nhau. +) Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 0,54 gam H2O. +) Ph n 2: cho tác d ng h t v i H2 dư (Ni, t0) thu ñư c h n h p Y. ð t cháy hoàn toàn h n h p Y, thu ñư c V lít CO2 (ñktc). Giá tr c a V là: A. 0,112 lít B. 0,672 lít C. 1,68 lít D. 2,24 lít Câu 43. ð t cháy hoàn toàn m gam m t amin X b ng lư ng không khí v a ñ thu ñư c 1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O và V lít N2 (ñktc). Gi thi t không khí ch g m N2 và O2 trong ñó oxi chi m 20% v th tích không khí. Công th c phân t c a X và giá tr c a V l n lư t là: A. X: C2H5NH2; V = 6,72 lít B. X: C2H5NH2; V = 6,944 lít C. X: C3H7NH2; V = 6,72 lít D. X: C3H7NH2; V = 6,944 lít Câu 44. Th y phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ (xúc tác axit, ñun nóng) thu ñư c: A. 1 kg glucozơ và 1 kg fluctozơ B. 0,5 kg glucozơ và 0,5 kg fluctozơ C. 526,3 gam glucozơ và 526,3 gam fluctozơ D. 509 gam glucozơ và 509 gam fluctozơ Câu 45. H n h p X có 2 hiñrocacbon ñ ng ñ ng liên ti p. M X = 31,6. L y 6,32 gam X l i vào 200 gam dung d ch ch a xúc tác thích h p thì thu ñư c dung d ch Z và th y thoát ra 2,688 lít khí khô Y ñi u ki n tiêu chu n có M Y = 33. Bi t r ng dung d ch Z ch a anñehit v i n ng ñ C%. Giá tr c a C là: A. 1,305% B. 1,043% C. 1,208% D. 1,407% Câu 46. Khi clo hóa PVC ta thu ñư c m t lo i tơ clorin ch a 63,96% clo theo kh i lư ng. Trung bình m t phân t clo tác d ng s m t xích PVC là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 47. M t ño n m ch xenlulozơ có kh i lư ng là 48,6 mg. S m t xích glucozơ (C6H10O5) có trong ño n m ch ñó là: A. 1,807.1023 B. 1,807.1020 C. 1,626.1023 D. 1,626.1020 Câu 48. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr là: A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 14,8 gam D. 24,8 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 005 Câu 49. Cho kh i lư ng riêng c a c n nguyên ch t là D = 0,8 g/ml. H i t 10 t n v bào (ch a 80% xenlulozơ) có th ñi u ch ñư c bao nhiêu t n c n th c ph m 45o (bi t hi u su t c a toàn b quá trình ñi u ch là 64,8%)? A. 2,94 t n B. 7,44 t n C. 9,30 t n D. 11,48 t n Câu 50. X là m t aminoaxit ch ch a m t nhóm – NH2 và m t nhóm – COOH. Cho 0,89 gam X ph n ng v a ñ v i HCl t o ra 1,255 gam mu i. V y công th c c u t o c a X có th là: A. NH2 – CH2 – COOH B. H2N – CH = CH – COOH C. CH3 – CH(NH2) – COOH D. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Ag = 108; Cs = 133; NA = 6,02.1023. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản