intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề Thi Đại Khối C 2006

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1.370
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đại khối c 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Đại Khối C 2006

  1. Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2006 §Ò chÝnh thøc M«n: ®Þa lÝ, khèi C Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò PhÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh C©u I (3,5 ®iÓm) T©y Nguyªn lµ mét trong nh÷ng vïng kinh tÕ quan träng cña n−íc ta. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c, chÕ biÕn l©m s¶n vµ thñy ®iÖn ë vïng nµy. 2) Gi¶i thÝch v× sao viÖc trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ë T©y Nguyªn cã ý nghÜa to lín kh«ng nh÷ng vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi, mµ c¶ vÒ mÆt m«i tr−êng. C©u II (3,0 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu sau ®©y: T×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1995 - 2003 Tæng sè d©n Sè d©n thµnh thÞ Tèc ®é gia t¨ng d©n sè N¨m (ngh×n ng−êi) (ngh×n ng−êi) (%) 1995 71 995,5 14 938,1 1,65 1998 75 456,3 17 464,6 1,55 2000 77 635,4 18 771,9 1,36 2001 78 685,8 19 469,3 1,35 2003 80 902,4 20 869,5 1,47 (Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2004, NXB Thèng kª, 2005, tr. 41) Anh (chÞ) h·y: 1) VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè tõ b¶ng sè liÖu ®· cho. 2) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña n−íc ta trong giai ®o¹n 1995 - 2003. PhÇn tù chän: ThÝ sinh chän c©u III.a hoÆc c©u III.b C©u III.a. Theo ch−¬ng tr×nh THPT kh«ng ph©n ban (3,5 ®iÓm) Ngµnh c«ng nghiÖp cña n−íc ta ®· vµ ®ang ®−îc hoµn thiÖn vÒ c¬ cÊu ngµnh vµ c¬ cÊu l·nh thæ. Anh (chÞ) h·y: 1) Chøng minh sù ph©n hãa l·nh thæ cña ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta. 2) Gi¶i thÝch v× sao §ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ vµo lo¹i cao nhÊt trong c¶ n−íc. C©u III.b. Theo ch−¬ng tr×nh THPT ph©n ban thÝ ®iÓm (3,5 ®iÓm) Du lÞch ®−îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n−íc. Anh (chÞ) h·y: 1) Ph©n tÝch c¸c tµi nguyªn du lÞch cña n−íc ta. 2) X¸c ®Þnh tªn, ®Þa ®iÓm, n¨m ®−îc c«ng nhËn cña 5 di s¶n (vËt thÓ) thiªn nhiªn vµ v¨n hãa thÕ giíi ë ViÖt Nam. -------------------------HÕt------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh.....................................................sè b¸o danh.....................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2