intTypePromotion=3

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M001)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
9
download

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M001)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đh môn hóa - không phân ban (m001)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M001)

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 001 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:................................ Câu 1. Ch n phương án ñúng, ph n ng không thu c lo i oxi hóa – kh là: A. Ph n ng th y phân B. Ph n ng th C. Ph n ng k t h p D. Ph n ng phân h y Câu 2. 3 dung d ch sau có cùng n ng ñ mol/l: NaHCO3, NaOH, Na2CO3, pH c a chúng tăng theo th t : A. NaOH; NaHCO3; Na2CO3 B. NaOH; Na2CO3; NaHCO3 C. NaHCO3; Na2CO3; NaOH D. Na2CO3; NaOH; NaHCO3 Câu 3. Ba dung d ch sau có cùng n ng ñ mol/l: H2SO4; Na2SO4; NaHSO4. pH c a chúng tăng theo th t : A. Na2SO4; NaHSO4; H2SO4 B. Na2SO4; H2SO4; NaHSO4 C. NaHSO4; H2SO4; Na2SO4 D. H2SO4; NaHSO4; Na2SO4 Câu 4. ði u nào là ñúng trong các câu sau? A. Khi ñi n phân dung d ch CuSO4 thì pH c a dung d ch tăng d n B. Khi ñi n phân dung d ch NaCl thì pH c a dung d ch gi m d n C. Khi ñi n phân h n h p dung d ch CuSO4 + NaCl thì pH c a dung d ch không ñ i D. Khi ñi n phân dung d ch h n h p HCl + NaCl thì pH c a dung d ch tăng d n Câu 5. Khí v a có tính oxi hóa, v a có tính kh là: A. NH3 B. H2S C. CO2 D. SO2 Câu 6. ð t cháy h n h p lưu huỳnh và cacbon (th tích không ñáng k ) trong bình kín ñ ng oxi dư, sau ñó ñưa bình v nhi t ñ ban ñ u thì áp su t trong bình so v i trư c khi ñ t s : A. tăng B. gi m C. không ñ i D. có th tăng ho c gi m ph thu c lư ng C, S Câu 7. ð nh n ra các khí CO2, SO2, H2S, NH3 c n dùng các dung d ch: A. Nư c brom và NaOH B. NaOH và Ca(OH)2 C. Nư c brom và Ca(OH)2 D. KMnO4 và NaOH Câu 8. Bi t th t dãy ñi n hóa: Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ Ph n ng nào là sai trong s các ph n ng sau ñây? A. Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ B. Fe2+ + 2H+ → Fe3+ + H2 ↑ C. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu D. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ Câu 9. Cho h n h p Fe + Cu tác d ng v i dung d ch HNO3, ph n ng xong, thu ñư c dung d ch A ch ch a m t ch t tan. Ch t tan ñó là: A. Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2 C. Fe(NO3)2 D. HNO3 Câu 10. ði u nào là sai trong s các ñi u sau? A. H n h p Na2O + Al2O3 có th tan h t trong H2O B. H n h p Fe2O3 + Cu có th tan h t trong dung d ch HCl C. H n h p KNO3 + Cu có th tan h t trong dung d ch NaHSO4 D. H n h p FeS + CuS có th tan h t trong dung d ch HCl Câu 11. H n h p nào trong các h n h p sau không ñư c dùng làm thu c n ? A. KNO3 + S + C B. KClO3 + S + C C. KClO3 + P D. KNO3 + KClO3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 Câu 12. Cho m t mi ng ñ t ñèn vào nư c dư ñư c dung d ch A và khí B. ð t cháy hoàn toàn khí B. S n ph m cháy cho r t t t qua dung d ch A. Hi n tư ng nào quan sát ñư c trong s các trư ng h p sau? A. Sau ph n ng th y có k t t a B. Không có k t t a nào t o ra C. K t t a sinh ra, sau ñó b hòa tan h t D. K t t a sinh ra, sau ñó b hòa tan m t ph n Câu 13. B t Al hòa tan ñư c trong dung d ch nào sau ñây? A. NaHSO4 B. Na2CO3 C. NH4Cl D. c 3 dung d ch trên Câu 14. Có ph n ng: X + HNO3  → Fe(NO3)3 + NO ↑ + H2O S ch t X có th th c hi n ph n ng trên là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 15. Trong sơ ñ : Cu + X  → A + B Fe + A → B + Cu Fe + X  → B B + Cl2  → X Thì X, A, B l n lư t là: A. FeCl3; FeCl2; CuCl2 B. FeCl3; CuCl2; FeCl2 C. AgNO3; Fe(NO3)2; HNO3 D. HNO3; Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 Câu 16. Nhúng thanh kim lo i R chưa bi t hóa tr vào dung d ch ch a 0,03 mol CuSO4. Ph n ng xong, nh c thanh R ra, th y kh i lư ng tăng 1,38 gam. R là: A. Mg (24) B. Al (27) C. Fe (56) D. Zn (65) Câu 17. Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nư c r i ñem ñi n phân có màng ngăn, thu ñư c 500 ml dung d ch có pH = 12. Cho Na = 23; Cl = 35,5. Hi u su t ñi n phân là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Câu 18. ði n phân dung d ch mu i nitrat c a kim lo i R chưa bi t hóa tr , th y catot tách ra 5,4 gam kim lo i, anot thoát ra 0,28 lít khí (ñktc). Kim lo i R là: A. Fe (56) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 19. H n h p X g m N2 và H2 có M = 7,2 ñvC . Sau khi ti n hành ph n ng t ng h p NH3, ñư c h n h p Y có M = 8 ñvC . Hi u su t ph n ng t ng h p là: A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% Câu 20. Nhi t phân hoàn toàn h n h p g m x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 ñư c h n h p khí có M = 42,5 ñvC. T s x/y là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 21. Nhi t phân hoàn toàn 4,7 gam m t mu i nitrat c a kim lo i M có hóa tr không ñ i, ñư c 2 gam ch t r n A và h n h p khí B. Kim lo i M là: A. K (39) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 22. 0,92 gam h n h p hai kim lo i ki m có cùng s mol tan h t trong nư c t o ra 0,02 mol H2. Cho Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85. Hai kim lo i ki m ñó là: A. Li, Na B. Na, K C. Li, K D. Li, Rb Câu 23. Nung h n h p A g m CaCO3 và CaSO3 t i ph n ng hoàn toàn ñư c ch t r n B có kh i lư ng b ng 50,4% kh i lư ng c a h n h p A. Ch t r n A có % kh i lư ng hai ch t l n lư t là: A. 40% và 60% B. 30% và 70% C. 25% và 75% D. 20% và 80% Câu 24. Cho a mol AlCl3 tác d ng v i dung d ch ch a b mol NaOH. T s a/b ñ sau ph n ng có k t t a là: A. 1/3 B. 1/4 C. > 1/4 D. < 1/4 Câu 25. Hiñrocacbon có công th c C4H8 có s ñ ng phân c u t o là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 Câu 26. 6,94 gam h n h p FexOy và Al hòa tan trong 100 ml dung d ch H2SO4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H2 (ñktc). Bi t lư ng axit ñã l y dư 20% so v i lư ng c n thi t ñ ph n ng. FexOy là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Không tìm ñư c Câu 27. ð t cháy hoàn toàn 1 hiñrocacbon, th y s mol nư c > 1,5 l n s mol CO2. Hiñrocacbon là: A. C2H4 B. C3H8 C. CH4 D. C2H2 Câu 28. H p ch t thơm C7H8O có s công th c c u t o là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 29. ð nh n bi t các ch t etanol, propenol, etilenglicol, phenol có th dùng các c p ch t: A. Nư c Br2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH)2 C. KMnO4 và Cu(OH)2 D. Nư c Br2 và Cu(OH)2 Câu 30. Ch t 3-MCPD (3-monoclopropanñiol) thư ng l n trong nư c tương và có th gây ra b nh ung thư. Ch t này có công th c c u t o là: A. HOCH2CHClCH2OH B. HOCH2CHOHCH2Cl C. CH3CHClCH(OH)2 D. CH3C(OH)2CH2Cl Câu 31. X là anñehit m ch h . 1 th tích hơi c a X c ng ñư c v i t i ña 3 th tích H2 sinh ra rư u Y. Y tác d ng v i Na dư ñư c th tích H2 ñúng b ng th tích c a X ban ñ u (các th tích ño cùng ñi u ki n). X có công th c t ng quát là: A. CnH2n-3CHO B. CnH2n(CHO)2 C. CnH2n-1CHO D. CnH2n-2(CHO)2 Câu 32. ð t cháy hoàn toàn 1V hơi ch t A c n 1V oxi, thu ñư c 1V CO2 và 1V hơi H2O (các th tích ño cùng ñi u ki n). A là: A. HCHO B. CH3OH C. HCOOH D. HCOOCH3 Câu 33. ði u nào là ñúng trong các ñi u sau? A. Các axit h u cơ ñ u tan trong nư c B. Các axit h u cơ ñ u làm ñ quỳ tím C. Không có axit h u cơ nào th r n D. Axit fomic m nh nh t trong dãy ñ ng ñ ng Câu 34. ð t cháy hoàn toàn 1V hơi c a axit A m ch h c n 0,5V oxi cùng ñi u ki n. A ch có th là: A. CH3COOH B. HCOOH C. HOOC-COOH D. B ho c C Câu 35. Trong các công th c sau, công th c nào có th là este: C2H4O2 (1); C2H6O2 (2); C3H4O2 (3); C3H8O2 (3)? A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2); (4) D. (1); (3) Câu 36. Khi ñun h n h p axit oxalic v i 2 rư u là metanol và etanol (có H2SO4 ñ c) thì s este t i ña thu ñư c là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 37. ði u nào là sai trong các ñi u sau? A. Anñehit hòa tan Cu(OH)2 t o thành k t t a ñ g ch B. Rư u ña ch c (có nhóm –OH c nh nhau) hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh lam C. CH3COOH hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh nh t D. Phenol hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh nh t Câu 38. Cho Na dư vào m t dung d ch c n (C2H5OH + H2O), th y kh i lư ng H2 bay ra b ng 3% kh i lư ng c n ñã dùng. Dung d ch c n có C% là: A. 75,57% B. 72,57% C. 70,57% D. 68,57% Câu 39. Có 2 axit A và B: +) L y 1 mol A tr n v i 2 mol B r i cho tác d ng v i Na dư, ñư c 2 mol H2 +) L y 2 mol A tr n v i 1 mol B r i cho tác d ng v i Na dư, ñư c 2,5 mol H2. S nhóm ch c trong A và B là: A. A ñơn ch c, B ñơn ch c B. A ñơn ch c, B hai ch c C. A hai ch c, B ñơn ch c D. A hai ch c, B hai ch c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 001 Câu 40. Hiñro hóa ch t A (C4H6O) ñư c rư u n-butilic. S công th c c u t o có th có c a A là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 41. 3 ch t sau có cùng kh i lư ng phân t : C2H5OH, HCOOH, CH3OCH3 Nhi t ñ sôi c a chúng tăng d n theo th t : A. HCOOH, CH3OCH3, C2H5OH B. CH3OCH3, C2H5OH, HCOOH C. CH3OCH3, HCOOH, C2H5OH D. C2H5OH, HCOOH, CH3OCH3 Câu 42. Trong dãy bi n hóa: C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH S ph n ng oxi hóa – kh là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 43. ðun hai rư u ñơn ch c v i H2SO4 ñ c, 140oC ñư c h n h p 3 ete. L y 0,72 gam m t trong ba ete ñem ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Hai rư u ñó là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C2H5OH và C4H9OH D. CH3OH và C3H5OH Câu 44. Oxi hóa hoàn toàn 2,24 lít (ñktc) h n h p X g m hơi 2 rư u no, ñơn ch c, ñ ng ñ ng k ti p ñư c h n h p Y g m 2 anñehit. Cho Y tác d ng v i Ag2O dư trong NH3 ñư c 34,56 gam Ag. S mol m i rư u trong X là: A. 0,06 và 0,04 B. 0,05 và 0,05 C. 0,03 và 0,07 D. 0,02 và 0,08 Câu 45. Hiñro hóa 3 gam h n h p X g m 2 anñehit no, ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng ñư c 3,16 gam h n h p Y g m 2 rư u và 2 anñehit dư. Hai anñehit ñó là: A. HCHO và CH3CHO B. CH3CHO và C2H5CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO Câu 46. A là axit có kh i lư ng phân t bé hơn 130 ñvC. Trung hòa 26 gam A c n dung d ch ch a 0,25 mol Ba(OH)2. Cho A là: A. CH3COOH B. CH2(COOH)2 C. HOOC – COOH D. C2H5COOH Câu 47. Oxi hóa 1,2 gam HCHO thành axit, sau m t th i gian ñư c h n h p A. Cho A tác d ng v i Ag2O dư trong NH3 th y sinh ra 10,8 gam Ag. Hi u su t ph n ng oxi hóa HCHO là: A. 60% B. 65% C. 70% D. 75% Câu 48. ð t cháy hoàn toàn 1,11 gam h n h p 2 este ñ ng phân c a nhau, ñ u t o b i axit no ñơn ch c và rư u no ñơn ch c. S n ph m cháy cho qua dung d ch Ca(OH)2, th y sinh ra 4,5 gam k t t a. Hai este ñó là: A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 Câu 49. Th y phân hoàn toàn 10 gam m t lo i ch t béo c n 1,2 gam NaOH. T 1 t n ch t béo trên ñem n u v i NaOH thì lư ng xà phòng nguyên ch t thu ñư c là: A. 1028 kg B. 1038 kg C. 1048 kg D. 1058 kg Câu 50. Tr n hơi hiñrocacbon A v i lư ng v a ñ oxi ñ ñ t cháy h t A trong m t bình kín 120oC. B t tia l a ñi n ñ ñ t cháy A. Sau ph n ng, ñưa bình v nhi t ñ ban ñ u, th y áp su t không thay ñ i so v i trư c ph n ng. A có ñ c ñi m: A. Ch có th là ankan B. Ch có th là anken C. Ph i có s nguyên t H b ng 4 D. Ph i có s nguyên t C b ng 4 Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Pb = 207 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản