intTypePromotion=3

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M002)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
8
download

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M002)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đh môn hóa - không phân ban (m002)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M002)

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 ðÁP ÁN ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 002 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:................................ Câu 1. Khi nói v s kh i, ñi u kh ng ñ nh nào sau ñây luôn ñúng ? A. Trong nguyên t , s kh i b ng t ng kh i lư ng các h t proton và nơtron B. Trong nguyên t , s kh i b ng t ng s h t proton và nơtron C. Trong nguyên t , s kh i b ng nguyên t kh i D. Trong nguyên t , s kh i b ng t ng s các h t proton, nơtron và electron Câu 2. Hai nguyên t X và Y ñ ng k ti p nhau trong m t chu kì có t ng s proton trong hai h t nhân nguyên t là 25. X và Y thu c chu kì và nhóm nào sau ñây trong b ng HTTH ? A. Chu kì 2, các nhóm IA và IIA B. Chu kì 3, các nhóm IA và IIA C. Chu kì 2, các nhóm IIA và IIIA D. Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA Câu 3. Fe có th ñư c dùng làm ch t xúc tác cho ph n ng ñi u ch NH3 t N2 và H2 theo ph n ng sau: N2 + 3H2 2NH3 Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng khi nói v vai trò c a Fe trong ph n ng: A. Làm cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n B. Làm tăng n ng ñ các ch t trong ph n ng C. Làm tăng t c ñ ph n ng D. Làm tăng h ng s cân b ng c a ph n ng Câu 4. Cho cân b ng: 2NO2 (màu nâu) N2O4 (không màu) ∆H = -58,040C. Nhúng bình ñ ng h n h p NO2 và N2O4 vào nư c ñá thì: A. H n h p v n gi nguyên màu như ban ñ u B. Màu nâu ñ m d n C. Màu nâu nh t d n D. H n h p chuy n sang màu xanh Câu 5. Có 4 dung d ch ñ u có n ng ñ b ng nhau: HCl có pH = a; H2SO4 có pH = b; NH4Cl có pH = c và NaOH có pH = d. K t qu nào sau ñây là ñúng ? A. d < c < a < b B. a < b < c < d C. c < a < d < b D. b < a < c < d Câu 6. Dung d ch X ch a h n h p KOH và Ba(OH)2 có n ng ñ tương ng là 0,2M và 0,1M. Dung d ch Y ch a h n h p H2SO4 và HCl có n ng ñ l n lư t là 0,25M và 0,75M. Th tích dung d ch X c n ñ trung hòa v a ñ 40 ml dung d ch Y là: A. 0,063 lít B. 0,125 lít C. 0,15 lít D. 0,25 lít Câu 7. Ngư i ta ñi u ch oxi trong phòng thí nghi m b ng cách nào sau ñây? A. Chưng c t phân ño n không khí l ng B. ði n phân nư c C. ði n phân dung d ch NaOH D. Nhi t phân KClO3 v i xúc tác MnO2 Câu 8. Cho dung d ch NaOH dư tác d ng v i dung d ch AlCl3 thu ñư c dung d ch X. Trong X có nh ng ch t nào sau ñây ? A. NaAlO2 + NaCl B. NaAlO2 + NaCl + AlCl3 C. NaAlO2 + NaCl + NaOH + H2O D. NaAlO2 + NaOH Câu 9. ði n phân dung d ch h n h p g m AgNO3, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3 (v i ñi n c c trơ). Các kim lo i l n lư t xu t hi n t i catot theo th t : A. Ag – Cu – Fe B. Fe – Ag – Cu C. Fe – Cu – Ag D. Cu – Ag – Fe Câu 10. Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i: Fe, Cu, Ag. ð tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay ñ i kh i lư ng có th dùng hóa ch t nào sau ñây? A. Dung d ch AgNO3 dư B. Dung d ch HCl ñ c C. Dung d ch FeCl3 dư D. Dung d ch HNO3 dư Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 1/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 11. Nguyên t c ñi u ch flo là: A. dùng ch t oxi hoá m nh oxi hoá mu i florua B. dùng dòng ñi n oxi hoá mu i florua C. cho HF tác d ng v i ch t oxi hoá m nh D. dùng ch t có ch a F ñ nhi t phân ra F2 Câu 12. Phương trình ph n ng nào sau ñây vi t sai? o A. 2Al + 3Cl2 t 2AlCl3 → B. 8Al + H2SO4 (ñ c, ngu i)  → 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O C. 2Al + 3HgCl2  → 2AlCl3 + 3Hg D. 10Al + 36HNO3 (loãng)  → 10Al(NO3)3 + 3N2 ↑ + 18H2O Câu 13. Ph n ng nào sau ñây dùng ñ gi i thích hi n tư ng t o th ch nhũ trong các hang ñ ng t nhiên? A. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O B. CaO + CO2  → CaCO3 C. Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O to D. CaCO3 + CO2 + H2O  → Ca(HCO3)2 Câu 14. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i k ti p thu c nhóm IIA c a b ng tu n hoàn tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc). Hai kim lo i ñó là: A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr (88) D. Sr và Ba Câu 15. Ph n ng nào sau ñây vi t sai ? (1) 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 (2) 2Fe + 6HNO3  → Fe(NO3)3 + 3H2 (3) 8Fe + 15H2SO4 ñ c  → 4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O (4) 2Fe + 3CuCl2 → 2FeCl3 + 3Cu A. (1), (2) sai B. (1), (2), (4) sai C. (3) sai D. T t c ñ u sai Câu 16. Cho 3 phương trình ion rút g n: a) Cu2+ + Fe  → Cu + Fe2+ b) Cu + 2Fe3+  → Cu2+ + 2Fe2+ c) Fe + Mg  2+ → Fe + Mg2+ Nh n xét nào dư i ñây là ñúng? A. Tính kh c a: Mg > Fe > Fe2+ > Cu B. Tính kh c a: Mg > Fe2+ > Cu > Fe C. Tính oxi hóa c a: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+ D. Tính oxi hóa c a: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+ Câu 17. Trong s các ch t sau ñây, ch t nào ch a hàm lư ng s t nhi u nh t? A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeS2 D. Fe2(SO4)3 Câu 18. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,27 gam b t nhôm và 2,04 gam b t Al2O3 trong dung d ch NaOH dư thu ñư c dung d ch X. Cho CO2 dư tác d ng v i dung d ch X thu ñư c k t t a X1, nung X1 nhi t ñ cao ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n X2. Bi t H = 100%. Kh i lư ng X2 là: A. 2,04 gam B. 2,31 gam C. 2,55 gam D. 3,06 gam Câu 19. Cho m t lư ng h n h p CuO và Fe2O3 tan h t trong dung d ch HCl thu ñư c 2 mu i có t l mol 1:1. Ph n trăm kh i lư ng CuO và Fe2O3 trong h n h p l n lư t là A. 45,38% và 54,62% B. 50% và 50% C. 54,62% và 45,38% D. Không tính ñư c Câu 20. Chia 20 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 cho tác d ng v i dung d ch HCl ñ c, dư thu ñư c 5,6 lít khí (ñktc). Ph n 2 cho vào dung d ch NaOH dư thu ñư c 3,36 lít khí (ñktc). % kh i lư ng Cu có trong h n h p là: A. 8,5% B. 13,5% C. 17% D. 28% Câu 21. Hòa tan 9,14 gam h p kim Cu, Mg, Al b ng m t lư ng v a ñ dung d ch HCl thu ñư c 7,84 lít khí X (ñktc) và 2,54 gam ch t r n Y và dung d ch Z. L c b ch t r n Y, cô c n c n th n dung d ch Z thu ñư c lư ng mu i khan là: A. 19,025 gam B. 31,45 gam C. 33,99 gam D. 56,3 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 2/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 22. Cho khí CO ñi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu ñư c 10,68 gam ch t r n A và khí B. Cho toàn b khí B h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì th y t o ra 3 gam k t t a. m có giá tr : A. 11,16 gam B. 11,58 gam C. 12,0 gam D. 12,2 gam Câu 23. Hòa tan hoàn toàn 20 gam h n h p A g m Mg, Fe2O3 b ng dung d ch H2SO4 loãng dư th y thoát ra V lít H2 (ñktc) và thu ñư c dung d ch B. Thêm t t NaOH ñ n dư vào dung d ch B. K t thúc thí nghi m, l c l y k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 28 gam ch t r n. V có giá tr là: A. 22,4 lít B. 16,8 lít C. 11,2 lít D. 5,6 lít Câu 24. Dung d ch X có ch a AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng n ng ñ . Thêm m t lư ng h n h p g m 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung d ch X cho t i khi ph n ng k t thúc thu ñư c ch t r n Y g m 3 kim lo i. Cho Y vào HCl dư gi i phóng 0,07 gam khí. N ng ñ c a hai mu i là: A. 0,3M B. 0,4M C. 0,42M D. 0,45M Câu 25. Nhi t phân hoàn toàn m gam h n h p g m CaCO3 và Na2CO3 thu ñư c 11,6 gam ch t r n và 2,24 lít khí ñktc. Hàm lư ng % c a CaCO3 trong X là: A. 6,25% B. 8,62% C. 50,2% D. 62,5% Câu 26. Nh n xét nào sau ñây là sai? A. Trong phân t hiñrocacbon, s nguyên t H luôn là s ch n B. Các hiñrocacbon có s nguyên t C nh hơn 5 thì có tr ng thái khí ñi u ki n thư ng C. Hiñrocacbon no là hiñrocacbon mà trong phân t ch có liên k t ñơn D. Hiñrocacbon mà khi ñ t cháy cho s mol CO2 và nư c b ng nhau là anken Câu 27. Hai hiñrocacbon A và B có cùng công th c phân t C5H12 tác d ng v i Cl2 theo t l mol 1:1 thì A t o ra 1 d n xu t duy nh t còn B thì cho 4 d n xu t. Tên g i c a A và B l n lư t là: A. 2,2-ðimetylpropan và 2-Metylbutan B. 2,2-ðimetylpropan và pentan C. 2-Metylbutan và 2,2-ðimetylpropan D. 2-Metylbutan và pentan Câu 28. X p theo th t ñ phân c c tăng d n c a liên k t O – H trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1); CH3COOH (2); CH2=CHCOOH (3); C6H5OH (4); CH3C6H4OH (5); C6H5CH2OH (6) là A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3) B. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3) C. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6) D. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6) Câu 29. Cho các ancol sau: CH3CH2CH2OH (1) CH3CH(OH)CH3 (2) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (3) CH3CH(OH)C(CH3)3 (4) Dãy g m các ancol khi tách nư c t m i ancol ch cho 1 olefin duy nh t là: A. (1), (2) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (4) D. (1), (2), (3), (4) Câu 30. A, B là h p ch t thơm có cùng công th c phân t C7H8O. A ch tác d ng v i Na, không tác d ng v i NaOH, B không tác d ng v i Na và NaOH. Công th c c a A, B l n lư t là A. C6H5CH2OH và C6H5OCH3 B. o-HOC6H4CH3 và C6H5CH2OH C. p-HOC6H4CH3 và C6H5CH2OH D. p-HOC6H4CH3 và C6H5OCH3 Câu 31. Có bao nhiêu ñ ng phân anñehit có công th c phân t C5H10O? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 32. Cho sơ ñ : C2H2 X Y CH4 P Z Công th c c a X, Y, Z l n lư t là: A. C2H4, C2H5OH, C2H6 B. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH C. C2H6, C2H5Cl, C2H4 D. CH3CHO, C2H5OH, C4H6 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 3/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 33. Cho sơ ñ ph n ng sau: + Cl2, as + NaOH, t0 + CuO, t0 + ddAgNO3/NH3 Toluen X Y Z T 1: 1 Bi t X, Y, Z, T là nh ng s n ph m chính. Công th c c u t o ñúng nh t c a T là: A. C6H5 – COOH B. CH3 – C6H4 – COONH4 C. C6H5 – COONH4 D. p–HOOC– C6H4 – COONH4 Câu 34. T kh i hơi c a anñêhit X so v i H2 b ng 29. Bi t 2,9 gam X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 10,8 gam Ag. Công th c c u t o c a X là: A. CH2 = CH – CHO B. CH3 – CH2 – CHO C. OHC – CHO D. CH2 = CHCH2CHO Câu 35. Th y phân este E có công th c phân t C4H8O2 (có m t H2SO4 loãng) thu ñư c hai s n ph m h u cơ X và Y (ch ch a C, H, O). T X có th ñi u ch tr c ti p ra Y b ng m t ph n ng duy nh t. Tên g i c a X là: A. Axit axetic B. Axit fomic C. Ancol etylic D. Etyl axetat Câu 36. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t là C9H8O2. A và B ñ u c ng h p v i Br2 theo t l mol 1:1. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho 1 mu i và 1 anñehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH dư cho 2 mu i và nư c. Công th c c u t o c a A và B l n lư t là các ch t nào dư i ñây? A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH C. HCOOC6H4CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5 D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 Câu 37. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là: A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. Không có este nào phù h p Câu 38. Cho các ch t sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH2 (3); NaOH (4); NH3 (5) Tr t t tăng d n tính bazơ (t trái qua ph i) là: A. (1), (5), (2), (3), (4) B. (1), (5), (3), (2), (4) C. (1), (2), (5), (3), (4) D. (2), (1), (3), (5), (4) Câu 39. X là m t aminoaxit ch ch a 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm – COOH. Cho 0,445 gam X ph n ng v a ñ v i NaOH t o ra 0,555 gam mu i. V y công th c c u t o c a X có th là: A. NH2 – CH2 – COOH B. CH3 – CH(NH2) – COOH C. H2N – CH = CH – COOH D. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH Câu 40. Saccarozơ hóa than khi g p H2SO4 ñ c theo ph n ng: C12H22O11 + H2SO4  → SO2 + CO2 + H2O Các h s cân b ng c a phương trình ph n ng trên l n lư t là: A. 1 : 12 : 12 : 12 : 20 B. 2 : 12 : 24 : 12 : 35 C. 1 : 24 : 24 : 12 : 35 D. 2 : 24 : 12 : 24 : 35 Câu 41. M t ño n m ch xenlulozơ có kh i lư ng là 48,6 mg. S m t xích glucozơ (C6H10O5) có trong ño n m ch ñó là: A. 1,626.1023 B. 1,807.1023 C. 1,626.1020 D. 1,807.1020 Câu 42. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p g m CH4, C2H4 và C4H10 thu ñư c 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. S mol c a ankan và anken trong h n h p l n lư t là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,08 và 0,02 C. 0,02 và 0,08 D. 0,01 và 0,09 Câu 43. ð t cháy hoàn toàn m t lư ng polietilen, s n ph m cháy l n lư t cho ñi qua bình 1 ñ ng H2SO4 ñ c và bình 2 ñ ng dung d ch Ca(OH)2 dư th y kh i lư ng bình 1 tăng m gam, bình 2 thu ñư c 100 gam k t t a. V y m có giá tr là: A. 9 gam B. 12 gam C. 18 gam D. 27 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 4/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 002 Câu 44. Tách nư c hoàn toàn t h n h p X g m 2 ancol A và B ta ñư c h n h p Y g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn X thì thu ñư c 1,76 gam CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i lư ng nư c và CO2 sinh ra là: A. 1,76 gam B. 2,48 gam C. 2,76 gam D. 2,94 gam Câu 45. Ch t h u cơ A có 1 nhóm amino, 1 ch c este. Hàm lư ng nitơ trong A là 15,73%. Xà phòng hóa m gam ch t A, hơi rư u bay ra cho ñi qua CuO nung nóng ñư c anñehit B. Cho B th c hi n ph n ng tráng b c th y có 16,2 gam Ag k t t a. Giá tr c a m là: A. 7,725 gam B. 6,675 gam C. 5,625 gam D. 3,3375 gam Câu 46. X là m t axit h u cơ ñơn ch c. L y m gam X cho tác d ng v i NaHCO3 dư th y gi i phóng 2,2 gam khí. M t khác, cho m gam X vào C2H5OH l y dư r i ñun trong H2SO4 ñ c (H = 80%) thì thu ñư c 3,52 gam este. Giá tr c a m là: A. 2,4 gam B. 2,96 gam C. 3,0 gam D. 3,7 gam Câu 47. ð t cháy hoàn toàn a gam h n h p các este no, ñơn ch c, m ch h . S n ph m cháy ñư c d n vào bình ñ ng dung d ch nư c vôi trong th y kh i lư ng bình tăng 6,2 gam. S mol CO2 và H2O t o ra l n lư t là: A. 0,1 và 0,15 B. 0,1 và 0,1 C. 0,05 và 0,1 D. 0,05 và 0,05 Câu 48. ð t cháy hoàn toàn h n h p X g m 2 hiñrocacbon m ch h thu ñư c 19,712 lít khí CO2 (ñktc) và 8,1 gam H2O. Hai hiñrocacbon trong h n h p X thu c dãy ñ ng ñ ng: A. Ankañien B. Ankin C. Aren D. A ho c B Câu 49. Cho 14,8 gam h n h p hai axit h u cơ no, ñơn ch c, m ch h tác d ng v i lư ng v a ñ Na2CO3 t o thành 2,24 lít khí CO2 (ñktc). Kh i lư ng mu i thu ñư c là: A. 15,9 gam B. 17,0 gam C. 19,2 gam D. 19,3 gam Câu 50. H n h p A g m các axit h u cơ no, ñơn ch c, m ch h và este no, ñơn ch c, m ch h . ð ph n ng h t v i m gam A c n 400 ml dung d ch NaOH 0,5M. N u ñ t cháy hoàn toàn m gam h n h p này thì thu ñư c 0,6 mol CO2. Giá tr c a m là: A. 8,4 gam B. 11,6 gam C. 14,8 gam D. 26,4 gam Cho: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành - 5/5 - C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản