intTypePromotion=3

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M003)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
9
download

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M003)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đh môn hóa - không phân ban (m003)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M003)

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 003 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:................................ Câu 1. T ng s h t proton, nơtron, electron trong 2 nguyên t kim lo i A và B là 142, trong ñó t ng s h t mang ñi n nhi u hơn t ng s h t không mang ñi n là 42. S h t mang ñi n c a nguyên t B nhi u hơn c a A là 12. Hai kim lo i A, B l n lư t là: A. Ca, Fe B. Na, K C. Mg, Fe D. K, Ca Câu 2. Nguyên t X có phân l p electron ngoài cùng là: 3p4. Hãy xác ñ nh câu sai trong các câu sau khi nói v nguyên t X: A. L p ngoài cùng c a X có 6 electron B. H t nhân nguyên t X có 16 electron C. X n m nhóm IVA D. Trong b ng tu n hoàn X n m chu kì 3 Câu 3. S n xu t amomiac trong công nghi p d a trên phương trình hóa h c sau: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ∆H = -92 kJ/mol Cân b ng hóa h c s chuy n d ch v phía t o ra amoniac nhi u hơn n u: A. Gi m áp su t chung và nhi t ñ c a h B. Gi m n ng ñ khí nitơ và khí hiñro C. Tăng nhi t ñ c a h D. Tăng áp su t chung c a h Câu 4. Cho các ph n ng sau: HCl + H2O  → H3O+ + Cl- (1) + - NH3 + H2O NH4 + OH (2) CuSO4 + 5H2O  → CuSO4.5H2O (3) HSO3- + H2O H3O+ + SO32- (4) HSO3- + H2O H2SO3 + OH- (5) Theo Bronxtet, H2O ñóng vai trò là axit trong các ph n ng: A. (1), (2), (3) B. (2), (5) C. (2), (3), (4), (5) D. (1), (4), (5) Câu 5. Dung d ch X ch a Na2SO4 0,05M, NaCl 0,05M và KCl 0,1M. Ph i dùng h n h p mu i nào sau ñây ñ pha ch dung d ch X: A. KCl và Na2SO4 B. KCl và NaHSO4 C. NaCl và K2SO4 D. NaCl và KHSO4 Câu 6. H p th hoàn toàn 1,12 lit khí SO2 (ñktc) vào 150 ml dung d ch NaOH 1M. Cô c n dung d ch áp su t và nhi t ñ th p thì thu ñư c: A. H n h p 2 mu i NaHSO3, Na2SO3 B. H n h p 2 ch t NaOH, Na2SO3 C. H n h p 2 mu i NaHSO3, Na2SO3 và NaOH dư D. Các phương án trên ñ u sai Câu 7. Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam h n h p NaNO3, Cu(NO3)2. H n h p khí thoát ra ñư c d n vào nư c dư thì th y có 1,12 lít khí (ñktc) không b h p th (lư ng O2 hòa tan không ñáng k ). Kh i lư ng Cu(NO3)2 trong h n h p ban ñ u là: A. 18,8 gam B. 10,2 gam C. 8,6 gam D. 4,4 gam Câu 8. Cho các ion kim lo i sau: Fe3+; Fe2+; Zn2+; Ni2+; H+; Ag+. Chi u tăng d n tính oxi hóa c a các ion là: A. Zn2+ < Fe2+ < H+ < Ni2+ < Fe3+ < Ag+ B. Zn2+ < Fe2+ < Ni2+ < H+ < Fe3+ < Ag+ 2+ 2+ 2+ + + 3+ C. Zn < Fe < Ni < H < Ag < Fe D. Fe2+ < Zn2+ < H+ < Ni2+ < Fe3+ < Ag+ Câu 9. ð tách nhanh Al ra kh i h n h p b t g m Mg, Al, Zn có th dùng hóa ch t nào sau ñây? A. H2SO4 loãng B. H2SO4 ñ c, ngu i C. Dung d ch NaOH, khí CO2 D. Dung d ch NH3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 10. ði n phân m t dung d ch ch a h n h p g m HCl, CuCl2, NaCl v i ñi n c c trơ, có màng ngăn. K t lu n nào dư i ñây không ñúng? A. K t thúc ñi n phân, pH c a dung d ch tăng so v i ban ñ u B. Th t các ch t b ñi n phân là CuCl2, HCl, (NaCl và H2O) C. Quá trình ñi n phân NaCl ñi kèm v i s tăng pH c a dung d ch D. Quá trình ñi n phân HCl ñi kèm v i s gi m pH c a dung d ch Câu 11. M t ph n ng hóa h c có d ng: 2A (k) + B (k) 2C (k) ∆H < 0 Hãy cho bi t các bi n pháp c n ti n hành ñ cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n ? A. Tăng áp su t chung c a h B. Gi m nhi t ñ C. Dùng ch t xúc tác thích h p D. Tăng áp su t chung và gi m nhi t ñ c a h Câu 12. Có 3 dung d ch h n h p: a. NaHCO3 + Na2CO3 b. NaHCO3 + Na2SO4 c. Na2CO3 + Na2SO4 Ch dùng thêm m t c p ch t nào trong s các c p ch t cho dư i ñây ñ có th phân bi t ñư c các dung d ch h n h p trên? A. Dung d ch HNO3 và dung d ch KNO3 B. Dung d ch HCl và dung d ch KNO3 C. Dung d ch HNO3 và dung d ch Ba(NO3)2 D. Dung d ch Ba(OH)2 dư Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 31,2 gam h n h p X g m Al, Al2O3 trong dung d ch NaOH dư thu ñư c 0,6 mol khí H2. H i thành ph n % c a Al2O3 trong X có giá tr nào sau ñây A. 34,62% B. 65,38% C. 89,20% D. 94,60% Câu 14. Hòa tan 174 gam h n h p g m hai mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl dư. Toàn b khí thoát ra ñư c h p th t i thi u b i 500 ml dung d ch KOH 3M. Xác ñ nh kim lo i ki m ? A. Li B. Na C. K D. Rb Câu 15. Hòa tan 10 gam h n h p g m FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nư c thu ñư c dung d ch X. X ph n ng hoàn toàn v i 100 ml dung d ch KMnO4 0,1M trong môi trư ng axit. Thành ph n % v kh i lư ng c a Fe2(SO4)3 trong h n h p ban ñ u là: A. 15,2% B. 24% C. 76% D. 84,8% Câu 16. Oxi hóa ch m m gam Fe ngoài không khí thu ñư c 12 gam h n h p A g m FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư. Hòa tan A v a ñ b i 200 ml dung d ch HNO3 thu ñư c 2,24 lít NO duy nh t (ñktc). Tính m và n ng ñ mol/l c a dung d ch HNO3 A. 7,75 gam và 2M B. 7,75 gam và 3,2M C. 10,08 gam và 2M D. 10,08 gam và 3,2M Câu 17. ð kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 c n v a ñ 2,24 lít CO (ñktc). Kh i lư ng Fe thu ñư c là: A. 14,4 gam B. 16 gam C. 19,2 gam D. 20,8 gam Câu 18. Hòa tan 16,275 gam h n h p X g m CuSO4 và AlCl3 vào nư c thu ñư c dung d ch A. Chia A làm 2 ph n b ng nhau: – Ph n 1 cho ph n ng v i dung d ch BaCl2 dư thu ñư c 6,99 gam k t t a – Ph n 2 cho ph n ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c k t t a, l c k t t a, nung ñ n kh i lư ng không ñ i nh n ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là: A. 2,4 gam B. 2,94 gam C. 3,675 gam D. 4,8 gam Câu 19. ði n phân dung d ch h n h p HCl, NaCl, FeCl3, CuCl2. Trình t ñi n phân catot là: A. Cu2+ > Fe3+ > H+ (axit) > Na+ > H+ (H2O) B. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit) > H+ (H2O) 3+ 2+ + 2+ + C. Fe > Cu > H (axit) > Fe > H (H2O) D. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit) > H+ (H2O) Câu 20. Cho 6,5 gam Zn vào 120 ml dung d ch ch a ñ ng th i HNO3 1M và H2SO4 0,5M ch thu ñư c khí NO duy nh t và dung d ch B ch g m các mu i. Kh i lư ng mu i khan trong dung d ch B là a gam. ðem cô c n dung d ch B thu ñư c b gam mu i khan. So sánh a và b: A. a > b B. a < b C. a = b D. Chưa xác ñ nh ñư c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 21. Hòa tan h n h p g m 6,4 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 160 ml dung d ch H2SO4 2M ñ n ph n ng hoàn toàn. Sau ph n ng th y có m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là: A. 3,2 gam B. 4,8 gam C. 4,8 ≥ m ≥ 3,2 D. 4,8 > m > 3,2 Câu 22. Th i hơi nư c qua than nóng ñ thu ñư c h n h p khí A khô (H2, CO, CO2). Cho A qua dung d ch Ca(OH)2 thì còn l i h n h p khí B khô (H2, CO). M t lư ng khí B tác d ng v a h t 8,96 gam CuO th y t o thành 1,26 gam nư c. %CO2 (theo V) trong A là: A. 20% B. 11,11% C. 29,16% D. 30,12% Câu 23. M t h n h p X g m 0,04 mol Al và 0,06 mol Mg. N u ñem h n h p này hòa tan hoàn toàn trong HNO3 ñ c thu ñư c 0,03 mol s n ph m X do s kh c a N+5. N u ñem h n h p ñó hòa tan trong H2SO4 ñ c, nóng cũng thu ñư c 0,03 mol s n ph m Y do s kh c a S+6. X và Y là: A. NO2 và H2S B. NO2 và SO2 C. NO và SO2 D. NH4NO3 và H2S Câu 24. Cho 2 gam h n h p A (Mg, Al, Fe, Zn) tác d ng HCl dư gi i phóng 0,1 gam khí; 2 gam A tác d ng Cl2 dư thu ñư c 5,763 gam h n h p mu i. %Fe trong A là: A. 22,4% B. 19,2% C. 16,8% D. 14% Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p A g m Fe2O3, MgO, ZnO b ng 300 ml dung d ch H2SO4 0,1M (v a ñ ). Cô c n c n th n dung d ch thu ñư c sau ph n ng thì lư ng mu i sunfat thu ñư c là: A. 5,15 gam B. 5,21 gam C. 5,51 gam D. 5,69 gam Câu 26. Công th c nào sau ñây cho bi t ñ y ñ các thông tin v h p ch t h u cơ? A. công th c t ng quát B. công th c ñơn gi n nh t C. công th c c u t o D. công th c phân t Câu 27. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p g m CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10 thu ñư c 3,136 lít CO2 (ñktc) và 4,14 gam H2O. S mol c a ankan và anken trong h n h p l n lư t là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,08 và 0,02 C. 0,02 và 0,08 D. 0,01 và 0,09 Câu 28. M t hiñrocacbon A m ch th ng có công th c phân t là C6H6. Khi cho A tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì thu ñư c h p ch t h u cơ B có MB – MA = 214u. Công th c c u t o c a A là A. CH ≡ C – CH2 – CH2 – C ≡ CH B. CH3 – C ≡ C – CH2 – C ≡ CH C. CH3 – CH2 – C ≡ C – C ≡ CH D. CH ≡ C – CH(CH3) – C ≡ CH Câu 29. Ancol 3-metylbutanol-2 có công th c c u t o nào sau ñây? A. CH3 CH CH2 CH2 OH B. CH3 CH CH CH3 CH3 CH3 OH C. CH3 D. CH3 CH3 C CH CH3 CH3 CH C CH3 CH3 OH CH3 OH Câu 30. Khi ñun ancol v i H2SO4 ñ c 1700C thu ñư c 3 anken ñ u có cùng công th c phân t là C6H12. Hiñro hóa 3 anken ñó ñ u thu ñư c 2–metylpentan. Công th c c u t o c a ancol ñó là: A. CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH(OH) – CH3 B. HO – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – CH3 C. (CH3)2 – CH – CH2 – CH2 – CH2 – OH D. (CH3)2 – C(OH) – CH2 – CH2 – CH3 Câu 31. A, B là hai ancol no, ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h n h p g m 1,6 gam A và 2,3 gam B tác d ng h t v i Na thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). A, B có công th c phân t l n lư t là: A. CH3OH; C2H5OH B. C2H5OH; C3H7OH C. C3H7OH; C4H9OH D. C4H9OH; C5H11OH Câu 32. Cho các ch t sau: CH3COOH, CH3CHO, C6H6, C6H5COOH. Chi u gi m d n (t trái qua ph i) kh năng hòa tan trong nư c c a các ch t trên là: A. CH3COOH, CH3CHO, C6H5COOH, C6H6 B. CH3COOH, C6H5COOH, CH3CHO, C6H6 C. C6H5COOH, CH3COOH, CH3CHO, C6H6 D. CH3COOH, C6H5COOH, C6H6, CH3CHO Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 33. Cho 4 axit: CH3COOH (X), Cl2CHCOOH (Y), ClCH2COOH (Z), BrCH2COOH (T). Chi u tăng d n tính axit c a các axit trên là: A. Y, Z, T, X B. X, Z, T, Y C. X, T, Z, Y D. T, Z, Y, X Câu 34. X là h n h p g m axetanñehit và propanñehit. ð t cháy hoàn toàn X t o ra 0,8 mol CO2. Cho X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 64,8 gam Ag. Kh i lư ng c a h n h p X là: A. 16 gam B. 25 gam C. 32 gam D. 40 gam Câu 35. Cho 5 h p ch t sau: CH3 – CHCl2 (1); CH3 – COO – CH = CH2 (2); CH3 – COOCH2 – CH = CH2 (3) CH3 – COOCH3 (4); CH3 – CH2 – CH(OH) – Cl (5); Ch t nào th y phân trong môi trư ng ki m t o s n ph m có kh năng tham gia ph n ng tráng gương? A. (2), (3), (4) B. (2), (3) (5) C. (1), (2), (5) D. (1), (3), (4) Câu 36. Xà phòng hóa m t este no, ñơn ch c A b ng m t lư ng v a ñ dung d ch NaOH ch thu ñư c m t s n ph m duy nh t B. Nung B v i vôi tôi xút thu ñư c rư u D và mu i vô cơ. ð t cháy hoàn toàn rư u D thu ñư c CO2 và H2O có t l th tích 3:4. Bi t A có m ch cacbon không phân nhánh, công th c c u t o c a A là O O A. CH2 C B. CH3 CH C CH2 O CH2 CH2 O C. HOCH2CH2CH2COOCH3 D. A ho c B Câu 37. H n h p A g m các axit h u cơ no, ñơn ch c, m ch h và este no, ñơn ch c, m ch h . ð ph n ng h t v i m gam A c n 400 ml dung d ch NaOH 0,5M. N u ñ t cháy hoàn toàn m gam h n h p này thì thu ñư c 0,6 mol CO2. Kh i lư ng H2O thu ñư c là: A. 5,4 gam B. 7,2 gam C. 10,8 gam D. 14,4 gam Câu 38. H p ch t C3H7O2N tác d ng ñư c v i NaOH, H2SO4 và làm m t màu dung d ch Br2 nên công th c c u t o h p lý c a h p ch t là: A. CH3 – CH(NH2) – CO – OH B. CH2(NH2) – CH2 – CO – OH C. CH2 = CH – COONH4 D. C A và B ñ u ñúng Câu 39. Cho 500 gam benzen ph n ng v i h n h p g m HNO3 ñ c và H2SO4 ñ c. Lư ng nitrobenzen t o thành ñư c kh thành anilin. Bi t r ng hi u su t m i ph n ng ñ u là 78%. Kh i lư ng anilin thu ñư c là: A. 362,7 gam B. 465 gam C. 596,2 gam D. 764,3 gam Câu 40. Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là A. 3,52 gam B. 6,45 gam C. 8,42 gam D. k t qu khác Câu 41. Kh ng ñ nh nào sau ñây là ñúng ? A. Glucozơ là h p ch t ña ch c B. Saccarozơ và mantozơ là ñ ng phân c a nhau C. Tinh b t và xenlulozơ là ñ ng phân c a nhau vì cùng có thành ph n phân t (C6H10O5)n D. Tinh b t và xenlulozơ là polisaccarit, xenlulozơ d kéo thành s i nên tinh b t cũng d kéo s i Câu 42. Polime X có kh i lư ng mol phân t là 280000 gam/mol và h s trùng h p là n = 10000. X là: A. ( CH2 CH2 )n B. ( CF2 CF2 )n C. ( CH2 CH )n D. ( CH2 CH )n Cl CH3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 43. Xenlulozơ trinitrat là ch t d cháyvà n m nh, ñư c ñi u ch t xenlulozơ và axit nitric. Cho H = 90%. Th tích axit nitric 99,67% (d = 1,25 g/ml) c n ñ s n xu t 53,46 kg xenlulozơ trinitrat là: A. 24,49 lít B. 24,58 lít C. 30,24 lít D. 30,34 lít Câu 44. Cho 1,52 gam h n h p hai ancol ñơn ch c là ñ ng ñ ng k ti p nhau tác d ng v i Na v a ñ , sau ph n ng thu ñư c 2,18 gam ch t r n. Công th c phân t c a hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH và C4H7OH D. C3H7OH và C4H9OH Câu 45. ð t cháy h n h p hai este no, ñơn ch c ta thu ñư c 1,8 gam H2O. Th y phân hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu ñư c h n h p X g m rư u và axit. N u ñ t cháy 1/2 h n h p X thì th tích CO2 thu ñư c là bao nhiêu? A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 46. ð t cháy hoàn toàn 2 amin no ñơn ch c m ch h ñ ng ñ ng liên ti p thu ñư c CO2 và H2O theo t l s mol là 1: 2. Công th c phân t c a hai amin là: A. CH5N và C2H7N B. C2H7N và C3H9N C. C3H9N và C4H11N D. C4H11N và C5H13N Câu 47. Cho 0,896 lít h n h p hai anken là ñ ng ñ ng liên ti p (ñktc) l i qua dung d ch brom dư. Kh i lư ng bình brom tăng thêm 2,0 gam. Công th c phân t c a hai anken là: A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. Phương án khác Câu 48. ð trung hòa 8,8 gam m t axit cacboxylic có m ch cacbon không phân nhánh thu c dãy ñ ng ñ ng c a axit axetic c n 100 ml dung d ch NaOH 1M. Công th c c u t o c a axit cacboxylic là: A. CH3 – CH2 – COOH B. CH3 – CH(CH3) – COOH C. CH3 – CH2 – CH2 – COOH D. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH Câu 49. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p hai ancol A và B thu c dãy ñ ng ñ ng c a ancol metylic ngư i ta thu ñư c 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Giá tr c a m là: A. 16,6 gam B. 23,6 gam C. 33,2 gam D. 110 gam Câu 50. Cho 12,9 gam este E có công th c C4H6O2 vào 150 ml dung d ch NaOH 1,25M cô c n t i khô ñư c 13,8 gam c n khan. E có tên g i là: A. Metyl acrylat B. Vinyl axetat C. Etyl acrylat D. Allyl axetat Cho: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản