intTypePromotion=3

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M009)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
7
download

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M009)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đh môn hóa - không phân ban (m009)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M009)

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 009 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Cho sơ ñ ph n ng: C2H5OH  → X  → Y  → HOOC – COOH. Ch t Y có th là: A. etanñial B. etilenglicol C. etilen D. axetilen Câu 2. Cho sơ ñ : X  → Y  → C2H5OH. V i X, Y là nh ng h p ch t h u cơ có ch a các nguyên t C, H ho c có c C, H, O v i s nguyên t C ≤ 2; X, Y khác nhau và khác C2H5OH. S c p X, Y có th có là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3. Th y phân este C4H6O2 trong môi trư ng ki m dư, sau ñó chưng c t h n h p sau ph n ng thu ñư c m t ch t h u cơ X có ph n ng tráng gương. Bi t t kh i hơi c a X so v i hiñro nh hơn 25. Công th c c u t o c a este là: A. HCOOCH2CH=CH2 B. CH3COOCH=CH2 C. CH2=CHCOOCH3 D. HCOOCH=CHCH3 Câu 4. Khi dùng khí CO ñ kh Fe2O3 thu ñư c h n h p ch t r n X. Hòa tan X b ng dung d ch HCl (dư) gi i phóng 4,48 lít khí (ñktc). Dung d ch sau ph n ng tác d ng v i NaOH dư thu ñư c 45 gam k t t a tr ng xanh. Th tích CO c n dùng là: A. 6,72 lít B. 8,96 lít C. 10,08 lít D. 13,44 lít Câu 5. Sơ ñ t ng h p rư u trong công nghi p phù h p nh t là: A. C2H4 → C2H6  → C2H5Cl  → C2H5OH B. C2H4 → C2H5Cl  → C2H5OH C. CH4 → C2H2  → C2H4  → C2H5OH D. C2H4 → C2H5OH Câu 6. Cho sơ ñ sau: Toluen 2  :1 → X  → Y +CuO → Z  3 → T + Cl , ánh sáng,1  + NaOH  + AgNO  Công th c c u t o c a T là: A. C6H5OH B. CH3C6H4COONH4 C. C6H5COONH4 D. p-HOOC – C6H4Cl Câu 7. Cho các ch t sau: C2H5OH (1); CH3CHO (2); C6H5COOH (3); C6H5OH (4). Tính tan thay ñ i như sau: A. (1) > (2) > (3) > (4) B. (1) > (3) > (4) > (2) C. (4) > (1) > (2) > (3) D. (4) > (1) > (3) > (2) Câu 8. M t thanh Zn ñang tác d ng v i HCl n u thêm vài gi t CuSO4 thì: A. Lư ng b t khí H2 bay ra nhi u hơn B. Lư ng b t khí H2 bay ra không ñ i C. Lư ng b t khí bay ra ít hơn D. Không có b t khí bay ra Câu 9. Có hai thìa s t như nhau, m t chi c gi nguyên còn m t chi c b v n cong cùng ñ t trong ñi u ki n không khí m như nhau. Hi n tư ng x y ra là: A. C 2 chi c thìa ñ u không b ăn mòn B. C 2 chi c thìa ñ u b ăn mòn v i t c ñ như nhau C. Chi c thìa cong b ăn mòn nhi u hơn D. Chi c thìa cong b ăn mòn ít hơn Câu 10. Công th c phân t c a m t h p ch t h u cơ X là C2H8O3N2. ðun nóng 10,8 gam X v i dung d ch NaOH v a ñ , thu ñư c dung d ch Y. Khi cô c n Y thu ñư c ph n bay hơi có ch a m t h p ch t h u cơ Z có 2 nguyên t cacbon trong phân t và còn l i a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 6,8 gam B. 8,2 gam C. 8,5 gam D. 9,8 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 11. T C2H2 ñ ñi u ch ñư c CH3COOC2H5 c n ti n hành s ph n ng ít nh t là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a NaNO3 và NaOH thu ñư c V lít khí (ñktc). Giá tr c a V là: A. 0,84 lít B. 1,68 lít C. 11,2 lít D. 22,4 lít Câu 13. Cho 20 gam Fe tác d ng v i HNO3 ñ , thu ñư c V lít khí NO duy nh t (ñktc) và 3,2 gam ch t r n. Giá tr c a V là: A. 0,896 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 14. Cho 18,5 gam h n h p g m Fe và Fe3O4 tác d ng v i 200 ml HNO3 loãng, ñun nóng. Sau khi ph n ng thu ñư c 2,24 lít NO duy nh t (ñktc), dung d ch D và còn l i 1,46 gam kim lo i. N ng ñ c a dung d ch HNO3 là: A. 5,1M B. 3,5M C. 3,2M D. 2,6M Câu 15. Cho lu ng khí CO ñi qua ng s ñ ng 16 gam Fe2O3 nung nóng. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p X g m 4 ch t r n. Cho X tác d ng v i H2SO4 ñ c nóng, dư thu ñư c dung d ch Y. Kh i lư ng mu i khan trong dung d ch Y là: A. 48 gam B. 40 gam C. 32 gam D. 20 gam Câu 16. H p ch t h u cơ X có kh i lư ng phân t 60 ñvC, ch ch a các nguyên t C, H, O. S công th c c u t o có th có c a X là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 17. Cho 5,8 gam mu i FeCO3 tác d ng v i dung d ch HNO3 v a ñ , thu ñư c h n h p khí ch a CO2, NO và dung d ch X. Cho dung d ch HCl dư vào dung d ch X ñư c dung d ch Y, dung d ch Y này hòa tan ñư c t i ña m gam Cu, sinh ra s n ph m kh NO duy nh t. Giá tr c a m là: A. 9,6 gam B. 11,2 gam C. 14,4 gam D. 16 gam Câu 18. ð t 12,27 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu trong không khí. Sau ph n ng thu ñư c 16,51 gam h n h p A g m các oxit. Cho A tác d ng v i xút th y c n dùng t i ña 100 ml dung d ch NaOH 1M. Th tích h n h p khí Y (g m H2 và CO, ño ñktc) c n dùng ñ ph n ng h t v i h n h p A là: A. 1,288 lít B. 2,576 lít C. 2,968 lít D. 5,936 lít Câu 19. Cho 2,0 gam Fe và 3,0 gam Cu vào dung d ch HNO3 loãng thu ñư c 0,448 lít khí NO duy nh t và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi cô c n dung d ch X là: A. 5,4 gam B. 6,24 gam C. 17,46 gam D. k t qu khác Câu 20. Cho h n h p A g m x mol FeS2 và y mol Cu2S tác d ng v i HNO3 loãng, dư ñun nóng ch thu ñư c mu i SO 2− c a các kim lo i và gi i phóng khí NO duy nh t. T l x/y có giá tr là: 4 A. 0,5 B. 1 C. 1,5 D. 2 Câu 21. X có công th c phân t là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác d ng h t v i 135 ml dung d ch NaOH 1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 11,1 gam ch t r n. X là: A. NH2C3H6COONH4 B. NH2CH2COONH3CH2CH3 C. NH2C2H4COONH3CH3 D. (NH2)2C3H7COOH Câu 22. Cho 16,25 gam FeCl3 tác d ng h t v i dung d ch Na2CO3 dư th y có k t t a xu t hi n. Kh i lư ng k t t a thu ñư c là: A. 9,0 gam B. 10,7 gam C. 11,6 gam D. 14,6 gam Câu 23. Cho h n h p r n A g m 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu tác d ng v i 300 ml dung d ch AgNO3 2M ñ n ph n ng hoàn toàn. Kh i lư ng ch t r n thu ñư c là: A. 32,4 gam B. 43,2 gam C. 54,0 gam D. 64,8 gam Câu 24. Khi cho butañien-1,3 ph n ng v i HCl theo t l mol 1:1, s n ph m chính sinh ra là: A. 1-clobuten-3 B. 1-clobuten-2 C. 4-clobuten-1 D. 3-clobuten-1 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 25. Cho 0,1 mol m t hiñrocacbon X tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 26,4 gam k t t a. X là: A. axetilen B. butin-1 C. butañiin D. pentin-1 Câu 26. Cho m gam h n h p FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác d ng v i HCl ñư c dung d ch A, ph n ng x y ra hoàn toàn. Chia dung d ch A làm 2 ph n b ng nhau: +) Ph n 1 (dung d ch 1): ñem cô c n tr c ti p ñư c m1 gam mu i khan. +) Ph n 2 (dung d ch 2): s c Cl2 ñ n dư ñư c dung d ch 3, cô c n dung d ch 3 ñư c m3 gam mu i khan. Bi t m3 – m1 = 0,71 gam và trong h n h p ban ñ u t l s mol FeO : Fe2O3 = 1:1. Nhúng thanh Fe vào dung d ch 2 cho ñ n khi màu nâu bi n m t thì kh i lư ng c a dung d ch thu ñư c so v i kh i lư ng dung d ch 2 là: A. tăng 1,12 gam B. tăng 1,68 gam C. tăng 2,24 gam D. tăng 3,36 gam Câu 27. Tr n 0,54 gam b t Al v i Fe2O3 và CuO, r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm ñi u ki n không có không khí, thu ñư c h n h p ch t r n A. Hòa tan A trong dung d ch HNO3 thu ñư c 0,896 lít (ñktc) h n h p khí B g m NO2 và NO. T kh i c a h n h p B so v i H2 là: A. 17 B. 19 C. 21 D. 23 Câu 28. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p r n A g m Ag, Cu trong dung d ch ch a h n h p axit HNO3 và H2SO4 thu ñư c dung d ch B ch a 19,5 gam h n h p mu i và h n h p khí X (g m 0,05 mol NO và 0,01 mol SO2). Giá tr c a m là: A. 9,24 gam B. 9,75 gam C. 15,44 gam D. 17,36 gam Câu 29. Cho 8,4 gam Fe tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c khí NO, dung d ch A và còn l i 2,8 gam ch t r n không tan. Cô c n dung d ch A thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là: A. 11,8 gam B. 18 gam C. 21,1 gam D. 24,2 gam Câu 30. Cho h n h p X g m 0,2 mol axetilen và 0,35 mol H2 vào bình kín có xúc tác Ni nung nóng. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p Y g m 4 khí. Khi cho Y l i qua dung d ch brom dư th y có 4,48 lít (ñktc) khí Z bay ra. T kh i c a Z so v i H2 là 4,5. ð tăng kh i lư ng c a bình brom là: A. 5,2 gam B. 5,0 gam C. 4,1 gam D. 2,05 gam Câu 31. Khi ñi u ch etylen t rư u etylic và H2SO4 ñ m ñ c 170oC có l n SO2. Dung d ch nào dư i ñây có th ch ng minh s có m t c a SO2 ? A. KMnO4 B. Ba(OH)2 C. Br2 D. CaCl2 Câu 32. Hòa tan hoàn toàn 4 gam h n h p MCO3 và M'CO3 b ng dung d ch HCl dư th y thoát ra V lít khí ñi u ki n tiêu chu n. Dung d ch thu ñươc ñem cô c n ñư c 5,1 gam mu i khan. Giá tr c a V là: A. 1,12 lít B. 1,68 lít C. 2,24 lít D. 3,36 lít Câu 33. S n ph m chính c a ph n ng trùng h p butañien-1,3 là A. CH2 CH B. CH2 CH = CH CH2 n CH = CH2 n C. CH2 CH CH CH2 D. Phương án khác n Câu 34. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. Không có este nào phù h p Câu 35. Khi cho Br2 tác d ng v i m t hiñrocacbon thu ñư c m t d n xu t brom hóa duy nh t có t kh i hơi so v i hiñro b ng 75,5. Hiñrocacbon ñó là: A. 2,2,3,3-tetrametylbutan B. 2,2-ñimetylpropan C. 2,3-ñimetylbutan D. pentan Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 36. ð rư u là: A. thành ph n % v kh i lư ng etanol nguyên ch t trong h n h p v i nư c B. ph n trăm v th tích etanol nguyên ch t trong h n h p v i nư c C. ph n trăm v s mol etanol nguyên ch t trong h n h p v i nư c D. ph n ancol hòa tan trong b t kì dung môi nào Câu 37. Trong công nghi p, ñ s n xu t glixerol ngư i ta ñi theo sơ ñ nào sau ñây ? A. Propan → propanol  → Glixerol B. Propen  → Allyl clorua  → 1,3–ðiclopropan–2–ol  → Glixerol C. Butan → Axit butanoic  → Glixerol D. Metan → Etan  → Propan  → Glixerol Câu 38. ðun 132,8 gam h n h p 3 ancol no, ñơn ch c v i H2SO4 ñ c 140oC thu ñư c h n h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2 gam. S mol m i ete có giá tr nào sau ñây? A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Câu 39. H n h p X g m ancol metylic và ancol no, ñơn ch c A. Cho 7,6 gam X tác d ng v i Na dư thu ñư c 1,68 lít H2 (ñktc), m t khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X b ng CuO (to) r i cho toàn b s n ph m thu ñư c tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư, thu ñư c 21,6 gam k t t a. Công th c c u t o c a A là A. C2H5OH B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. CH3CH2CH2CH2OH Câu 40. Nguyên t nguyên t X có t ng s h t (p, n, e) là 76, trong ñó s h t mang ñi n nhi u hơn s h t không mang ñi n là 20 h t. C u hình electron nguyên t nguyên t X là: A. 1s22s22p63s23p63d54s1 B. 1s22s22p63s23p63d44s2 C. 1s22s22p63s23p64s13d5 D. 1s22s22p63s23p64s23d4 65 63 Câu 41. Trong t nhiên Cu có hai ñ ng v : 29 Cu, 29 Cu. Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Cu là 63,54. 63 Bi t MCl = 35,5. Thành ph n % v kh i lư ng c a 29 Cu trong CuCl2 là: A. 12,64% B. 26,77% C. 27,00% D. 34,18% Câu 42. Trong phân t C6H6 bao g m: A. 3 liên k t π và 6 liên k t σ B. 3 liên k t π và 12 liên k t σ C. 3 liên k t π và 9 liên k t σ D. 3 liên k t π và 3 liên k t σ Câu 43. Cho ph n ng sau: H2O (k) + CO (k) H2 (k) + CO2 (k) 700oC h ng s cân b ng là K = 1,873. Bi t r ng h n h p ñ u g m 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO trong bình 10 lít 700oC. N ng ñ c a H2O và CO tr ng thái cân b ng l n lư t là: A. 0,01267M B. 0,01733M C. 0,1267M D. 0,1733M Câu 44. S c 1,568 lít khí CO2 (ñktc) vào 500 ml dung d ch NaOH 0,16M. Sau thí nghi m ñư c dung d ch A. Rót 250 ml dung d ch B g m BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 xM vào dung d ch A thu ñư c 3,94 gam k t t a và dung d ch C. N ng ñ x c a Ba(OH)2 là: A. 0,015M B. 0,02M C. 0,025M D. 0,03M Câu 45. X là este c a m t axit h u cơ ñơn ch c và rư u ñơn ch c. Th y phân hoàn toàn 6,6 gam ch t X ñ dng 90 ml dung d ch NaOH 1M, lư ng NaOH này dư 20% so v i lư ng NaOH c n dùng cho ph n ng. Dung d ch sau ph n ng cô c n thu ñư c ch t r n n ng 5,7 gam. Công th c X là: A. HCOOC3H7 B. HCOOC3H5 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 46. H p ch t ñ u và các h p ch t trung gian trong quá trình ñi u ch ra cao su buna (1) là: etilen (2), metan (3), rư u etylic (4), ñivinyl (5), axetilen (6). Hãy s p x p các ch t theo ñúng th t x y ra trong quá trình ñi u ch . A. 3→6→2→4→5→1 B. 6→4→2→5→3→1 C. 2→6→3→4→5→1 D. 4→6→3→2→5→1 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 009 Câu 47. Cho 8,00 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung d ch h n h p HCl 2M và H2SO4 0,75M thu ñư c khí H2 và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là: A. 22,2 B. 25,95 C. 22,2 ≤ m ≤ 25,95 D. 22,2 ≤ m ≤ 27,2 Câu 48. H p ch t h u cơ X ch a 32% C ; 6,667% H ; 42,667%O ; 18,666% N. Bi t phân t X có m t nguyên t N và X có kh năng tham gia ph n ng trùng ngưng. Công th c c u t o c a X là: A. H2NCH2COOH B. C2H5NO2 C. HCOONH3CH3 D. CH3COONH4 Câu 49. H n h p X g m 2 axit h u cơ: (X1) no, m ch h , hai ch c và (X2) không no (có 1 n i ñôi), m ch h , ñơn ch c. S nguyên t cacbon trong phân t ch t này g p ñôi s nguyên t cacbon trong phân t ch t kia. ð t cháy hoàn toàn 10,16 gam X ñư c 0,42 mol CO2. N u trung hòa h t 10,16 gam X c n 700 ml dung d ch NaOH 0,2M. Công th c phân t c a 2 axit là: A. C3H4O2; C6H10O4 B. C2H4O2; C4H4O4 C. C2H2O4; C4H4O2 D. Không ñ d ki n xác ñ nh Câu 50. Nh n ñ nh nào sau ñây ñúng ? A. Không t n t i este HCOOCH=CH2 vì rư u CH2=CH-OH không t n t i B. C2H5Cl là d n xu t halogen ch không ph i este C. Không th t o este phenyl axetat t ph n ng tr c ti p gi a phenol và axit axetic D. ð thu ñư c polivinyl ancol ch c n th c hi n ph n ng trùng h p vinyl ancol Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản