Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M010)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
4
download

Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đh môn hóa - không phân ban (m010)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ĐH môn Hóa - Không phân ban (M010)

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 010 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 010 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. C p ch t nào sau ñây ph n ng v i nhau m nh nh t (xét cùng ñi u ki n) ? A. Na và Cl2 B. Al và Cl2 C. K và Cl2 D. Ca và Cl2 Câu 2. Gi s H có 3 ñ ng v , S có 1 ñ ng v , O có 3 ñ ng v . S phân t H2SO4 có th có là: A. 72 B. 90 C. 378 D. k t qu khác Câu 3. Câu nào sau ñây sai ? A. Liên k t trong ña s tinh th h p kim v n là liên k t kim lo i B. Kim lo i có tính ch t v t lý chung: tính d o, tính d n ñi n, d n nhi t, có ánh kim C. ð ñi u ch Mg, Al ngư i ta dùng khí H2 ho c CO ñ kh oxit kim lo i tương ng nhi t ñ cao D. Các thi t b máy móc b ng s t ti p xúc v i hơi nư c nhi t ñ cao có kh năng b ăn mòn hóa h c Câu 4. Cho CO2 l i t t vào dung d ch ch a KOH và Ca(OH)2, có th x y ra các ph n ng sau: 1. CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 ↓ + H2O 2. CO2 + 2KOH  → K2CO3 + H2O 3. CO2 + K2CO3 + H2O  → 2KHCO3 4. CO2 + CaCO3 + H2O  → Ca(HCO3)2 Th t các ph n ng x y ra là: A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 4, 3 C. 1, 4, 2, 3 D. 2, 1, 3, 4 Câu 5. C u hình electron ñúng c a nguyên t Cu (Z = 29) là: A. 1s22s22p63s23p63d104s1 B. 1s22s22p63s23p63d94s2 2 2 6 2 6 1 10 C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D. 1s22s22p63s23p64s23d9 Câu 6. Supephôtphat kép có thành ph n chính là: A. Ca3(PO4)2 B. CaHPO4 C. Ca(H2PO4)2 D. Ca(H2PO4)2; CaSO4 Câu 7. Trong công nghi p HCl có th ñi u ch b ng phương pháp sulfat theo phương trình ph n ng: 2NaCl (tinh th ) + H2SO4 (ñ c) t → 2HCl ↑ + Na2SO4 0 T i sao phương pháp này không ñư c dùng ñ ñi u ch HBr và HI ? A. Do tính axit c a H2SO4 y u hơn HBr và HI B. Do NaBr và NaI ñ t ti n, khó ki m C. Do HBr và HI sinh ra là ch t ñ c D. Do có ph n ng gi a HBr, HI v i H2SO4 ñ c, nóng Câu 8. ð nh n bi t ñư c 4 kim lo i: Ag, Na, Mg và Al. Ch c n dùng hóa ch t nào sau ñây? A. H2O B. NaOH loãng C. HCl loãng D. dung d ch NH3 Câu 9. Criolit (còn g i là băng th ch) có công th c phân t Na3AlF6, ñư c thêm vào Al2O3 trong quá trình ñi n phân Al2O3 nóng ch y ñ s n xu t nhôm, v i lí do chính là: A. làm gi m nhi t ñ nóng ch y c a Al2O3 B. làm tăng ñ d n ñi n c a Al2O3 nóng chày C. t o l p ngăn cách ñ b o v Al nóng chày D. b o v ñi n c c kh i b ăn mòn Câu 10. Vôi s ng sau khi s n xu t ph i ñư c b o qu n trong bao kín. N u ñ lâu ngày trong không khí, vôi s ng s “ch t”. Hi n tư ng này ñư c gi i thích b ng ph n ng nào dư i ñây? A. Ca(OH)2 + CO2  → CaCO3 + H2O B. CaO + CO2  → CaCO3 C. CaCO3 + CO2 + H2O  → Ca(HCO3)2 D. CaO + H2O  → Ca(OH)2 Câu 11. Hoà tan hoàn toàn a gam h n h p X g m Fe và Fe2O3 trong dung d ch HCl thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc) và dung d ch B. Cho dung d ch B tác d ng dung d ch NaOH dư, l c l y k t t a, nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 24 gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 13,6 gam B. 17,6 gam C. 21,6 gam D. 29,6 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 010 Câu 12. Thêm 0,1 mol CH3COONa vào 1,0 lít dung d ch CH3COOH 0,1M thu ñư c dung d ch X. Bi t h ng s ñi n li c a CH3COOH là Ka = 1,8.10-5; th tích dung d ch thay ñ i không ñáng k . Dung d ch X có giá tr pH là: A. 13 B. 9,26 C. 4,74 D. 1 Câu 13. Nhi t phân hoàn toàn 9,4 gam mu i nitrat c a m t kim lo i thu ñư c 4 gam m t oxit. Công th c phân t c a mu i nitrat ñã dùng là: A. KNO3 B. Fe(NO3)2 C. Cu(NO3)2 D. AgNO3 Câu 14. Hoà tan hoàn toàn 12 gam h n h p X g m Fe và Cu b ng dung d ch HNO3 dư, k t thúc thí nghi m thu ñư c 6,72 lít (ñktc) h n h p khí B g m NO và NO2 có kh i lư ng 12,2 gam. Kh i lư ng mu i nitrat sinh ra là: A. 30,6 gam B. 39,9 gam C. 43,0 gam D. 55,4 gam Câu 15. Ngâm m t thanh kim lo i M có kh i lư ng 50 gam trong dung d ch HCl. Sau ph n ng thu ñư c 336 ml H2 (ñktc) và th y kh i lư ng lá kim lo i gi m 1,68% so v i ban ñ u. Kim lo i M là: A. Mg B. Al C. Si D. Fe Câu 16. Cho m t lu ng CO ñi qua ng s d ng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau m t th i gian thu ñư c 13,92 gam h n h p X g m Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hoà tan h t X b ng HNO3 ñ c nóng ñư c 5,824 lít NO2 (ñktc). Giá tr c a m là: A. 18,08 gam B. 16,0 gam C. 11,84 gam D. 9,76 gam Câu 17. ði n phân 1 lít dung d ch NaCl (dư) v i ñi n c c trơ, màng ngăn x p t i khi dung d ch thu ñư c có pH = 12 (coi lư ng Cl2 tan và tác d ng v i nư c không ñáng k , th tích dung d ch thay ñ i không ñáng k ), thì th tích khí thu ñư c anôt (ñktc) là: A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,336 lít D. 1,12 lít 35 37 Câu 18. Clo có 2 ñ ng v là 17 Cl và 17 Cl, nguyên t kh i trung bình c a clo là 35,5. Thành ph n % v 37 kh i lư ng c a ñ ng v 17 Cl ch a trong mu i KClO3 là: A. 7,24% B. 7,55% C. 25,0% D. 28,98% − Câu 19. Dung d ch A g m 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl¯ và 0,2 mol NO 3 . Thêm t t dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A d n khi ñư c lư ng k t t a l n nh t thì th tích dung d ch K2CO3 cho vào là: A. 300 ml B. 250 ml C. 200 ml D. 150 ml Câu 20. Hoà tan hoàn toàn 5,94 gam h n h p hai mu i clorua c a 2 kim lo i A, B ñ u thu c phân nhóm chính II vào nư c ñư c 100 ml dung d ch X. ð làm k t t a h t ion Cl¯ có trong dung d ch X ngư i ta cho toàn b lư ng dung d ch X trên tác d ng v a ñ v i dung d ch AgNO3. K t thúc thí nghi m, thu ñư c dung d ch Y và 17,22 gam k t t a. Cô c n dung d ch Y, kh i lư ng mu i khan thu ñư c là: A. 4,86 gam B. 5,4 gam C. 7,53 gam D. 9,12 gam Câu 21. ði n phân dung d ch BaCl2 v i ñi n c c trơ, màng ngăn x p, sau m t th i gian th y anôt thoát ra 0,56 lít (ñktc) m t ch t khí. Hi n tư ng x y ra catôt là: A. có 3,425 gam Ba bám vào ñi n c c B. gi i phóng 0,28 lít khí O2 (ñktc) C. gi i phóng 0,56 lít khí H2 (ñktc) D. gi i phóng 0,56 lít khí O2 (ñktc) Câu 22. Hoà tan hoàn toàn 9,0 gam h n h p X g m b t Mg và b t Al b ng dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c khí A và dung d ch B. Thêm t t dung d ch NaOH vào B sao cho k t t a ñ t t i lư ng l n nh t thì d ng l i. L c k t t a, ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 16,2 gam ch t r n. Th tích khí A thu ñư c ñi u ki n tiêu chu n là: A. 11,2 lít B. 10,08 lít C. 8,4 lít D. 5,04 lít Câu 23. T ng s h t (phân t và ion) c a axit fomic HCOOH có trong 10 ml dung d ch axit 0,3M (cho bi t ñ ñi n li c a HCOOH trong dung d ch là α = 2%) là: A. 18,42.1023 B. 6,02.1023 C. 18,42.1020 D. 18,06.1020 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 010 Câu 24. H n h p X g m hai kim lo i Cu và Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p X trong dung d ch ch a 2 axit HNO3, H2SO4 thu ñư c dung d ch Y ch a 7,06 gam mu i và h n h p khí Z ch a 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Giá tr c a m là: A. 2,58 gam B. 3,00 gam C. 3,06 gam D. 3,32 gam Câu 25. Hòa tan 26,64 gam ch t X là tinh th mu i sunfat c a kim lo i M vào nư c ñư c dung d ch A. Cho A tác d ng v i dung d ch NH3 v a ñ thu ñư c k t t a B, nung B nhi t ñ cao ñ n kh i lư ng không ñ i ñư c 4,08 gam oxit. M t khác cho A tác d ng v i dung d ch BaCl2 dư ñư c 27,96 gam k t t a. X là: A. MgSO4.6H2O B. Al2(SO4)3.18H2O C. Fe2(SO4)3.12H2O D. CuSO4.6H2O Câu 26. Cho sơ ñ ph n ng sau A + NaOH t → B + D B + Ag2O 3 → E + Ag  NH 0 D  → J + H2 + H2O  xt, t 0 E + NaOH → F + H2O J  → Cao su buna A là h p ch t có tên g i A. Metyl axetat B. Isopropyl acrylat C. Vinyl fomiat D. Etyl fomiat Câu 27. E là h p ch t h u cơ có công th c phân t C7H12O4. E tác d ng v i dung d ch NaOH ñun nóng t o ra m t mu i h u cơ và hai rư u là etanol và propanol – 2. Tên g i c a E là A. Etyl isopropyl oxalat B. Metyl isopropyl axetat C. Etyl isopropyl añipat D. ðietyl añipat Câu 28. H p ch t h u cơ X có công th c phân t C4H7O2Cl. Khi th y phân X trong môi trư ng ki m thu ñư c các s n ph m, trong ñó có hai ch t có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Công th c c u t o ñúng c a X là A. HCOO – CH2 – CHCl – CH3 B. CH3 – COO – CH2Cl C. C2H5COO – CH2 – CH2Cl D. HCOO – CHCl – CH2 – CH3 Câu 29. M t trong nh ng ñi m khác nhau gi a protit v i gluxit và lipit là: A. protit luôn có kh i lư ng phân t l n hơn B. protit luôn có nguyên t nitơ trong phân t C. protit luôn là ch t h u cơ no D. protit luôn có nhóm ch c -OH trong phân t Câu 30. H p ch t h u cơ X khi ñun nh v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c s n ph m Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch HCl ho c NaOH ñ u cho khí vô cơ. X là: A. HCHO B. HCOOH C. HCOONH4 D. C A, B, C ñ u ñúng Câu 31. Ch t h u cơ X có công th c phân t C4H8O2. S lư ng ñ ng phân c a X có ph n ng tráng gương là: A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Câu 32. Cho sơ ñ ph n ng sau: But-1-en → X → Y   → Z  o HBr NaOH, H 2O H 2SO 4 ññ , 180 C Bi t X, Y, Z ñ u là các h p ch t h u cơ và là nh ng s n ph m chính c a t ng giai ño n. Công th c c a X, Y, Z l n lư t là A. CH3CHBrCH2CH3; CH3CHOHCH2CH3; CH3CH=CHCH3 B. CH2BrCH2CH2CH3; CH2OHCH2CH2CH3; CH2=CHCH2CH3 C. CH3CHBrCH2CH3; CH3CHOHCH2CH3; CH2=CHCH2CH3 D. CH3CHBrCH2CH3; CH3CHOHCH2CH3; CH3CH(C2H5)OCH(C2H5)CH3 Câu 33. Các lo i tơ có ngu n g c xenlulozơ A. S i bông, tơ t m, tơ nilon – 6,6 B. Tơ t m, len, tơ visco C. S i bông, tơ visco, tơ capron D. Tơ axetat, s i bông, tơ visco Câu 34. Ti n hành trùng h p Buta-1,3-ñien có th thu ñư c t i ña bao nhiêu polime? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 010 Câu 35. Có 4 ng nghi m m t nhãn ñ ng riêng bi t các ch t l ng không màu g m NH4HCO3; NaAlO2; C6H5ONa và C2H5OH. Ch dùng m t hóa ch t nào sau ñây ñ phân bi t b n dung d ch trên ? A. dung d ch NaOH B. dung d ch HCl C. khí CO2 D. dung d ch BaCl2 Câu 36. D u m ñ lâu b ôi, thiu là do: A. ch t béo b r a ra B. ch t béo b oxi hoá ch m b i oxi không khí C. ch t béo b thu phân v i nư c trong không khí D. ch t béo b phân hu thành các anñehit có mùi khó ch u Câu 37. ð t cháy hoàn toàn h p ch t h u cơ X ch thu ñư c CO2 và H2O. Cho bay hơi 3,7 gam X 27oC và 2 atm, thu ñư c 615 ml khí. Bi t X tác d ng ñư c v i Na, NaOH và AgNO3/NH3. Công th c phân t c a X là: A. C2H2O3 B. C3H6O2 C. C4H10O D. C A, B, C ñ u ñúng Câu 38. H n h p X g m ancol metylic và 1 ancol no, ñơn ch c A, m ch h . Cho 2,76 gam X tác d ng v i Na dư thu ñư c 0,672 lít hiñro (ñktc), m t khác oxi hoà hoàn toàn 2,76 gam X b ng CuO (to) thu ñư c h n h p anñehit. Cho toàn b lư ng anñehit này tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 19,44 gam ch t k t t a. Công th c phân t c a A là: A. CH3CH2OH B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH(CH3)OH D. (CH3)2CHCH2OH Câu 39. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m 2 ancol A và B thu c cùng dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 6,72 lít CO2 và 7,65 gam nư c. M t khác khi cho m gam h n h p X tác d ng v i Na dư thu ñư c 2,8 lít hiñro. Bi t t kh i hơi c a m i ch t so v i hiñro ñ u nh hơn 40, các th tích khí ño ñktc. A và B có công th c phân t l n lư t là: A. CH4O và C2H6O B. C2H6O và C3H8O C. C2H6O2 và C3H8O2 D. C3H8O2 và C4H10O2 Câu 40. T l th tích CO2: H2O (hơi) sinh ra khi ñ t cháy hoàn toàn m t ñ ng ñ ng (X) c a glixin là 6:7 (ph n ng cháy sinh ra khí N2). (X) tác d ng v i glixin cho s n ph m là m t ñipeptit, (X) là: A. NH2 – CH2 – CH2 – COOH B. C2H5 – CH(NH2) – COOH C. CH3 – CH(NH2) – COOH D. A và C ñúng Câu 41. ð t cháy m t h n h p hiñrocacbon X thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc) và 2,7 gam H2O. Th tích O2 ñã tham gia ph n ng cháy (ñktc) là: A. 2,80 lít B. 3,92 lít C. 4,48 lít D. 5,60 lít Câu 42. T 1 t n khoai có ch a 20% tinh b t, s n xu t ñư c 100 lít rư u etylic nguyên ch t có d = 0,8 g/ml. Hi u su t c a quá trình s n xuât là A. 70,4% B. 78,2% C. 100% D. Không xác ñ nh ñư c Câu 43. ð t cháy hoàn toàn 1,76 gam axit h u cơ X m ch th ng thu ñư c 1,792 lít CO2 (ñktc) và 1,44 gam H2O. Công th c c u t o c a X là A. CH3CH2CH2COOH B. C2H5COOH C. CH3CH = CHCOOH D. HOOCCH2COOH Câu 44. Khi xà phòng hóa 4 gam ch t béo c n 100 ml dung d ch KOH 0,1M. Ch s xà phòng hóa c a ch t béo ñó là: A. 0,140 B. 1,4 C. 14 D. 140 Câu 45. 7,04 gam m t este ñơn ch c tác d ng v a ñ v i 80 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñư c 2 ch t X và Y. ð t cháy h t 0,6 gam Y ñư c 1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Oxi hoá Y ñư c ch t có kh năng ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a X, Y l n lư t là: A. HCOONa; CH3CH2CH2OH B. CH3COONa; CH3CH2OH C. CH3CH2COONa; CH3OH D. HCOONa; CH3CH(CH3)OH Câu 46. A là m t ch t h u cơ ch a m t lo i nhóm ch c. Khi cho bay hơi hoàn toàn 2,3 gam A ñi u ki n nhi t ñ và áp su t thích h p thì thu ñư c m t th tích hơi b ng th tích c a 0,8 gam khí oxi trong cùng ñi u ki n. Cho 4,6 gam A trên tác d ng h t v i Na thì thu ñư c 1,68 lít H2 (ñktc). A là: A. Axit oxalic B. Glixerin C. Butanñiol-1,2 D. Sorbitol Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 010 Câu 47. ð t cháy h n h p A g m ba ch t thu c dãy ñ ng ñ ng benzen c n dùng V lít không khí (ñktc). Cho h p th s n ph m cháy vào bình ñ ng nư c vôi, thu ñư c 3 gam k t t a, kh i lư ng dung d ch tăng 12,012 gam. ðun nóng dung d ch, thu ñư c thêm 12 gam k t t a n a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Không khí g m 20% O2 và 80% N2. Tr s c a V là: A. 7,9968 lít B. 39,9840 lít C. 31,9872 lít D. M t tr s khác Câu 48. H n h p E g m 3 este ña ch c c a axit oxalic và hai rư u ñơn ch c, no, m ch h , ñ ng ñ ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a ñ thì th y ñã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có d = 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E l n lư t là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C4H9OH và C5H11OH D. C5H11OH và C6H13OH Câu 49. Cho 3 ch t h u cơ ñơn ch c có cùng công th c phân t C3H8O tác d ng v i CuO dư (nhi t ñ ) thu ñư c h n h p s n ph m. Cho h n h p s n ph m tác d ng v i AgNO3/NH3 dư thu ñư c 21,6 gam Ag. N u ñun nóng h n h p 3 ch t trên v i H2SO4 ñ c 140oC thì thu ñư c 34,5 gam h n h p 4 ete và 4,5 gam H2O. Thành ph n % kh i lư ng rư u b c 2 có trong h n h p là: A. 61,53% B. 46,15% C. 30,77% D. 15,38% Câu 50. Cho 24,64 lít h n h p X (ño 27,3oC; 1atm) g m 3 hiñrocacbon. ð t cháy hoàn toàn h n h p X, s n ph m cháy thu ñư c cho h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 dư th y kh i lư ng bình tăng lên 98,6 gam. Các hiñrocacbon trong h n h p X thu c lo i: A. parafin B. olefin C. ñiolefin D. ankin Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Đồng bộ tài khoản