intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi địa học môn hoá

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

287
lượt xem
147
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'đề thi địa học môn hoá', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi địa học môn hoá

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 007 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 007 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Cho bi t s t có s hi u nguyên t là 26. C u hình electron c a ion Fe2+ là: A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s22s22p63s23p63d6 2 2 6 2 6 5 C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d D. 1s22s22p63s23p63d44s2 Câu 2. Ti n hành các thí nghi m sau ngoài không khí: Cho m nh Ca l n lư t vào t ng dung d ch MgSO4, (NH4)2SO4, FeSO4, AlCl3. Có t t c bao nhiêu ph n ng x y ra? A. 7 ph n ng B. 8 ph n ng C. 9 ph n ng D. 10 ph n ng Câu 3. Có các ph n ng sinh ra khí SO2 (1) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 (2) S + O2  → SO2 (3) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O (4) Na2SO3 + H2SO4  → Na2SO4 + SO2 + H2O Các ph n ng ñư c dùng ñ ñi u ch khí SO2 trong công nghi p là: A. (1) và (2) B. (2) và (3) C. (2) và (4) D. (1), (2) và (3) Câu 4. Nh t t dung d ch NaOH vào dung d ch X th y dung d ch v n ñ c. Nh ti p dung d ch NaOH vào th y dung d ch trong tr l i. Sau ñó nh t t dung d ch HCl vào th y dung d ch v n ñ c, nh ti p dung d ch HCl th y dung d ch tr nên trong su t. Dung d ch X là dung d ch nào sau ñây? A. NaAlO2 B. Al2(SO4)3 C. Fe2(SO4)3 D. (NH4)2SO4 Câu 5. Nguyên t c chung ñ ñi u ch kim lo i là: A. th c hi n quá trình cho nh n proton B. th c hi n quá trình kh các kim lo i C. th c hi n quá trình kh các ion kim lo i D. th c hi n quá trình oxi hóa các ion kim lo i Câu 6. Ý nào sau ñây ñúng ? A. B t c ph n ng nào cũng ph i ñ t ñ n tr ng thái cân b ng hóa h c B. Khi ph n ng thu n ngh ch tr ng thái cân b ng thì ph n ng d ng l i C. Ch có nh ng ph n ng thu n ngh ch m i có tr ng thái cân b ng hóa h c D. tr ng thái cân b ng, kh i lư ng các ch t hai v c a phương trình hóa h c ph i b ng nhau Câu 7. Trong các ph n ng x y ra trong quá trình ñi u ch nhôm t Al2O3 sau, ph n ng nào là ñúng? A. Al2O3 + 3CO t → 2Al + 3CO2 B. Al2O3 + 3C t → 2Al + 3CO 0 0 C. Al2O3 + 3H2 t → 2Al + 3H2O D. Al2O3 + 3C ñpnc → 2Al + 3CO   0 Câu 8. Trong bình ñ nh m c 2,00 lít ban ñ u ch ch a 0,777 mol SO3 (k) t i 1100K. Tính giá tr KC c a ph n ng dư i ñây, bi t t i tr ng thái cân b ng có 0,52 mol SO3. 2SO3 (k) 2SO2 (k) + O2 (k) -2 -2 A. 1,569.10 B. 3,139.10 C. 3,175.10-2 D. 6,351.10-2 Câu 9. ði n phân m t dung d ch g m a mol CuSO4 và b mol NaCl. N u b > 2a mà catot chưa có khí thoát ra thì dung d ch sau ñi n phân ch a: A. Na+, Cl- B. Na+, SO42-, Cl- C. Na+, SO42-, Cu2+ D. Na+, SO42-, Cu2+, Cl- Câu 10. Trong các c p ch t cho dư i ñây, c p ch t nào có th cùng t n t i trong cùng m t dung d ch ? A. AlCl3 và CuSO4 B. NaHSO4 và NaHCO3 C. NaAlO2 và HCl D. NaCl và AgNO3 Câu 11. Nhi t phân hoàn toàn m gam Cu(NO3)2 thu ñư c ch t r n A và h n h p khí B. H p th hoàn toàn khí B vào nư c dư thu ñư c 200 ml dung d ch có pH = 1. Kh i lư ng Cu(NO3)2 ñem nhi t phân là: A. 1,88 gam B. 3,76 gam C. 9,4 gam D. 18,8 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 007 Câu 12. Trong s các ch t sau ñây, ch t nào ch a hàm lư ng s t nhi u nh t? A. Fe2(SO4)3 B. Fe2O3 C. FeS2 D. Fe3O4 Câu 13. H p ch t M t o thành t cation X+ và anion Y2-. M i ion ñ u do 5 nguyên t c a 2 nguyên t t o nên. T ng s proton trong X+ là 11, còn t ng s electron trong Y2- là 50. Công th c phân t c a M là: A. (NH4)3PO4 B. NH4IO4 C. NH4ClO4 D. (NH4)2SO4 Câu 14. ð pha ch 1 lít dung d ch h n h p: Na2SO4 0,03M; K2SO4 0,02M; KCl 0,06M ngư i ta ñã l y lư ng các mu i như sau: A. 5,68 gam Na2SO4 và 5,96 gam KCl B. 3,48 gam K2SO4 và 2,755 gam NaCl C. 3,48 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl D. 8,70 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl Câu 15. Thêm 150 ml dung d ch KOH 2M vào 120 ml dung d ch H3PO4 1M. Kh i lư ng các mu i thu ñư c trong dung d ch là: A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4 B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4 C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4 D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4 Câu 16. Cho 16,2 gam kim lo i M (hóa tr không ñ i n) tác d ng v i 0,15 mol O2. Hòa tan ch t r n sau ph n ng b ng dung d ch HCl dư th y bay ra 13,44 lít H2 (ñktc). Kim lo i M là: A. Mg B. Al C. Fe D. Cu Câu 17. Cho V lít khí CO2 (ñktc) h p th h t vào 100ml dung d ch Ca(OH)2 0,7M, k t thúc thí nghi m thu ñư c 4 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 0,896 lít B. 1,568 lít C. 0,896 lít và 1,568 lít D. 0,896 lít ho c 2,24 lít Câu 18. Nung 100 gam h n h p X g m Na2CO3 và NaHCO3 cho ñ n khi kh i lư ng h n h p không ñ i ñư c 69 gam ch t r n. Thành ph n % kh i lư ng Na2CO3 trong X là: A. 16% B. 25,32% C. 74,68% D. 84% Câu 19. Cho 12 gam h n h p g m Fe, Cu tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). Thành ph n % kh i lư ng c a Cu trong h n h p là A. 37,12% B. 40,08% C. 46,67% D. 53,33% Câu 20. Hòa tan hoàn toàn 20 gam h n h p A g m Mg, Fe2O3 b ng dung d ch H2SO4 loãng dư th y thoát ra V lít H2 (ñktc) và thu ñư c dung d ch B. Thêm t t NaOH ñ n dư vào dung d ch B. K t thúc thí nghi m, l c l y k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 28 gam ch t r n. V có giá tr là: A. 5,6 lít B. 11,2 lít C. 22,4 lít D. 33,6 lít Câu 21. Nhi t phân hoàn toàn m gam h n h p g m CaCO3 và Na2CO3 thu ñư c 11,6 gam ch t r n và 2,24 lít khí ñi u ki n tiêu chu n. Hàm lư ng % c a CaCO3 trong X là: A. 6,25% B. 8,62% C. 50,2% D. 62,5% Câu 22. Khi cho kim lo i M ph n ng v i 200 ml dung d ch H2SO4 2M thì thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc) và dung d ch A. Cô c n dung d ch A thì thu ñư c 12 gam mu i khan. Kim lo i M là: A. Mg B. Al C. Ca D. Fe Câu 23. Nung hoàn toàn 10 gam m t lo i thép trong O2 thu ñư c 0,308 gam khí CO2. H i thành ph n % v kh i lư ng c a C trong thép là bao nhiêu? A. 0,084% B. 0,84% C. 8,4% D. 84% Câu 24. Cho 3,2 gam h n h p CuO và Fe2O3 tác d ng v a ñ v i V ml dung d ch HCl 1M thu ñư c 2 mu i có t l mol 1:1. Giá tr c a V là: A. 50 ml B. 100 ml C. 150 ml D. 200 ml Câu 25. Hai hiñrocacbon A và B có cùng công th c phân t C5H12 tác d ng v i Cl2 theo t l mol 1:1 thì A t o ra 1 d n xu t duy nh t còn B thì cho 4 d n xu t. Tên g i c a A và B l n lư t là: A. 2,2-ðimetylpropan và 2-Metylbutan B. 2,2-ðimetylpropan và pentan C. 2-Metylbutan và 2,2-ðimetylpropan D. 2-Metylbutan và pentan Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 007 Câu 26. Cho quỳ tím vào dung d ch m i h p ch t dư i ñây, dung d ch nào làm quỳ tím hoá ñ . 1. H2N – CH2 – COOH 2. Cl¯ NH3+ – CH2 – COOH 3. H2N – CH2 – COONa 4. H2N (CH2)2CH (NH2) – COOH 5.HOOC – (CH2)2CH(NH2) – COOH A. 2 B. 2, 3 C. 2, 5 D. 3, 5 Câu 27. Phenol không tác d ng v i ch t nào sau ñây? A. Na B. HCl C. NaOH D. dung d ch Br2 Câu 28. Cho các ch t sau: C2H5OH (1), CH3COOH (2), HCOOH (3), C6H5OH (4) Chi u tăng d n ñ linh ñ ng c a nguyên t hiñro trong các nhóm ch c c a 4 ch t trên là A. 1 < 4 < 3 < 2 B. 1 < 4 < 2 < 3 C. 4 < 1 < 3 < 2 D. 4 < 1 < 2 < 3 Câu 29. H p ch t h u cơ X ch a m t lo i nhóm ch c có công th c phân t là C8H14O4. Khi th y phân X trong môi trư ng ki m thu ñư c 1 mu i và h n h p hai rư u A và B. Phân t rư u B có s nguyên t cacbon g p ñôi phân t rư u A. Khi ñun nóng v i H2SO4 ñ c, A cho 1 olefin còn B cho 3 olefin là ñ ng phân c a nhau (tính c ñ ng phân cis – trans). Công th c c u t o c a X là A. CH3OOC – CH2 – COOCH(CH3)CH2CH3 B. C2H5OOC – COOCH(CH3)CH2CH3 C. C2H5OOC – CH2 – COOCH2CH2CH3 D. C2H5OOC – COOC(CH3)3 Câu 30. Có 4 dung d ch: lòng tr ng tr ng, glixerin, glucozơ, h tinh b t có th dùng thu c th duy nh t nào sau ñây ñ nh n bi t 4 dung d ch trên: A. AgNO3/NH3 B. HNO3/H2SO4 C. Cu(OH)2/OH¯ D. I2/CCl4 Câu 31. Tơ nilon thu c lo i nào dư i ñây: A. Tơ nhân t o B. Tơ thiên nhiên C. Tơ poliamit D. Tơ polieste Câu 32. Trong các phân t polime: tinh b t (amilozơ), xenlulozơ, tinh b t (amilopectin), polvinyl clorua, nh a phenolfomanñehit nh ng phân t polime có c u t o m ch th ng là: A. Xenlulozơ, tinh b t (amilopectin), polvinyl clorua B. Tinh b t (amilopectin), polivinylclorua, xenlulozơ C. Tinh b t (amilozơ), polivinyl clorua, xenlulozơ D. Xenlulozơ, polivinyl clorua, nh a phenolfomanñehit Câu 33. Cho rư u ñơn ch c A tác d ng v i HBr thu ñư c s n ph m h u cơ trong ñó B trong ñó brom chi m 58,39%. N u ñun nóng A v i H2SO4 ñ c 1700C thì thu ñư c 3 olefin. Tên g i c a A là: A. Rư u iso – butylic B. Rư u sec – butylic C. Rư u tert – butylic D. Rư u allylic Câu 34. ð t cháy hai hiñrocacbon là ñ ng ñ ng liên ti p c a nhau ta thu ñư c 5,04 gam nư c và 8,8 gam khí cacbonic. Công th c phân t c a hai hiñrocacbon ñó là: A. C2H4 và C3H6 B. CH4 và C2H6 C. C2H6 và C3H8 D. T t c ñ u sai Câu 35. A, B là hai axit no, ñơn ch c, m ch h k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h n h p g m 4,6 gam A và 6 gam B tác d ng v a h t v i kim lo i Na thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). CTPT c a A và B l n lư t là: A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. C2H5COOH và C3H7COOH D. CH3COOH và C4H9COOH Câu 36. ðun nóng 1,91 gam h n h p A g m propyl clorua và phenyl clorua v i dung d ch NaOH ñ c, v a ñ , sau ñó thêm ti p dung d ch AgNO3 ñ n dư vào h n h p sau ph n ng thu ñư c 2,87 gam k t t a. Kh i lư ng phenyl clorua có trong h n h p A là: A. 0,77 gam B. 1,125 gam C. 1,54 gam D. 2,25 gam Câu 37. ð t cháy hoàn toàn m t lư ng polietilen, s n ph m cháy l n lư t cho ñi qua bình 1 ñ ng H2SO4 ñ c và bình 2 ñ ng dung d ch Ca(OH)2 dư th y kh i lư ng bình 1 tăng m gam, bình 2 thu ñư c 100 gam k t t a. V y m có giá tr là: A. 9 gam B. 12 gam C. 18 gam D. 27 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 007 Câu 38. Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336 ml H2 (ñktc) và m gam mu i. Kh i lư ng mu i thu ñư c là: A. 1,57 gam B. 1,585 gam C. 1,90 gam D. 1,93 gam Câu 39. H n h p A g m metanal và etanal. Khi oxi hóa (H = 100%) m gam h n h p A thu ñư c h n h p B g m hai axit h u cơ tương ng có dB/A = a. Giá tr c a a trong kho ng ? A. 1 < a < 1,36 B. 1,36 < a < 1,53 C. 1,53 < a < 1,62 D. 1,62 < a < 1,75 Câu 40. Cho 22 gam h n h p 3 aminoaxit tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 1,2M thì thu ñư c 54,85 gam mu i. Th tích dung d ch HCl (lít) ph i dùng là: A. 0,25 B. 0,5 C. 0,7 D. 0,75 Câu 41. ðun nóng 0,1 mol X v i lư ng v a ñ dung d ch NaOH thu ñư c 13,4 gam mu i c a axit h u cơ ña ch c B và 9,2 gam rư u ñơn ch c C. Cho rư u C bay hơi 1270C và 600 mmHg s chi m th tích là 8,32 lít. Công th c c a X là: A. CH(COOCH3)3 B. CH3CH2OOC – COOCH2CH3 C. C2H5OOC – CH2 – COOC2H5 D. C2H5OOC – CH2 – CH2 – COOC2H5 Câu 42. Cho 9,85 gam h n h p hai amin tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl thu ñư c 18,975 gam mu i. Kh i lư ng HCl ph i dùng là: A. 8,975 gam B. 9,025 gam C. 9,125 gam D. 9,215 gam Câu 43. M t h n h p khí th i có ch a HCl, H2S, CO2. Nên dùng ch t nào ñ lo i b chúng t t nh t: A. Nư c vôi trong B. Dung d ch NaCl C. Dung d ch HCl D. H2O Câu 44. Ch t h u cơ A có 1 nhóm amino, 1 ch c este. Hàm lư ng nitơ trong A là 15,73%. Xà phòng hóa m gam ch t A, hơi rư u bay ra cho ñi qua CuO nung nóng ñư c anñehit B. Cho B th c hi n ph n ng tráng b c th y có 16,2 gam Ag k t t a. Giá tr c a m là: A. 7,725 gam B. 3,3375 gam C. 6,675 gam D. 5,625 gam Câu 45. Oxi hóa 1,8 gam HCHO thành axit v i hi u su t h% thu ñư c h n h p X. Cho X tham gia ph n ng tráng gương thu ñư c 16,2 gam Ag. H có giá tr là: A. 60 B. 62 C. 70 D. 75 Câu 46. M t h n h p X g m hai anñehit ñơn ch c. Cho 0,25 mol h n h p X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 t o ra 86,4g k t t a. Bi t MA < MB. A ng v i công th c nào sau ñây? A. HCHO B. CH3CHO C. CH2 = CHCHO D. C2H5CHO Câu 47. Ch t X có công th c phân t C4H8O2. ðun 4,4 gam ch t X trong NaOH dư thoát ra hơi rư u Y. Cho Y qua CuO nung nóng ñư c anñêhit Z. Cho Z th c hi n ph n ng tráng b c th y gi i phóng nhi u hơn 15 gam b c. X là: A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOC2H5 Câu 48. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p hai axit cacboxylic A, B là ñ ng ñ ng k ti p (MA < MB) thu ñư c 3,36 lít CO2 (ñktc) và 2,7 gam H2O. S mol A và B l n lư t là: A. 0,05 và 0,05 B. 0,045 và 0,055 C. 0,04 và 0,06 D. 0,06 và 0,04 Câu 49. H n h p X có 2 este ñơn ch c A và B là ñ ng phân c a nhau. 5,7 gam h n h p X tác d ng v a h t v i 100 ml dung d ch NaOH 0,5M thoát ra h n h p Y có hai rư u b n, cùng s nguyên t cacbon trong phân t . Y k t h p v a h t ít hơn 0,06 gam H2. Công th c c a A, B là: A. CH3COOC3H7 và C2H5COOC2H5 B. C2H3COOC3H7 và C2H5COOC3H5 C. C3H7COOC2H5 và C3H5COOC2H3 D. C3H5COOC2H5 và C2H5COOC3H5 Câu 50. Cho 18,8 gam h n h p hai ancol no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư, t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là: A. CH3OH; C2H5OH B. C2H5OH; C3H7OH C. C3H7OH; C4H9OH D. C4H9OH; C5H11OH Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/4 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2