intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi Hóa khối B tuyển sinh năm 2004

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

862
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'đề thi hóa khối b tuyển sinh năm 2004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Hóa khối B tuyển sinh năm 2004

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 ------------------------- M«n: Hãa häc, Khèi B ®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ----------------------------------------- C©u I (1,5 ®iÓm) 1. ViÕt cÊu h×nh electron cña Cl (Z = 17) vµ Ca (Z = 20). Cho biÕt vÞ trÝ cña chóng (chu kú, nhãm, ph©n nhãm) trong hÖ thèng tuÇn hoµn. Liªn kÕt gi÷a canxi vµ clo trong hîp chÊt CaCl2 thuéc lo¹i liªn kÕt g×? V× sao? 2. TiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm sau: a. Cho tõ tõ tõng giät (võa khuÊy ®Òu) dung dÞch HCl ®Õn d− vµo dung dÞch Na2CO3. b. Cho tõ tõ tõng giät (võa khuÊy ®Òu) dung dÞch Na2CO3 vµo dung dÞch HCl. Nªu hiÖn t−îng vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. C©u II (1,5 ®iÓm) 1. Cho alanin (CH3CH(NH2)COOH) t¸c dông víi: dung dÞch NaOH, dung dÞch HCl, CH3OH. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn hãa sau (c¸c chÊt h÷u c¬ viÕt d−íi d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o): (2) (3) (1) Vinyl clorua Nhùa PVC Metan Axetilen (4) Vinylaxetilen Buta®ien-1,3 Cao su Buna (5) (6) C©u III (1,5 ®iÓm) 1. Hçn hîp A gåm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khÝ CO d− qua A nung nãng ®−îc chÊt r¾n B. Hoµ tan B vµo dung dÞch NaOH d− ®−îc dung dÞch C vµ chÊt r¾n D. Cho dung dÞch HCl d− vµo dung dÞch C. Hoµ tan chÊt r¾n D vµo dung dÞch HNO3 lo·ng (ph¶n øng t¹o khÝ NO). ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn biÕn hãa sau: Ca3(PO4)2 H3PO4 Ca(H2PO4)2 TÝnh khèi l−îng dung dÞch H2SO4 70% ®· dïng ®Ó ®iÒu chÕ ®−îc 468 kg Ca(H2PO4)2 theo s¬ ®å biÕn hãa trªn. BiÕt hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 80%. C©u IV (1,5 ®iÓm) 1. ChÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C8H15O4N. Tõ X cã hai biÕn hãa sau: dd NaOH d−, to C8H15O4N C5H7O4NNa2 CH4O C2H6O dd HCl d− C5H7O4NNa2 C5H10O4NCl NaCl BiÕt C5H7O4NNa2 cã cÊu t¹o m¹ch cacbon kh«ng ph©n nh¸nh vµ cã nhãm -NH2 ë vÞ trÝ α. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña X vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo hai biÕn hãa trªn (c¸c chÊt h÷u c¬ viÕt d−íi d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o). 2. Cho hi®rocacbon A t¸c dông víi brom trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp, chØ thu ®−îc mét dÉn xuÊt chøa brom cã tØ khèi h¬i ®èi víi hi®ro lµ 75,5. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã vµ x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o ®óng cña hi®rocacbon A. C©u V (2,0 ®iÓm) Hçn hîp A gåm Mg vµ Fe. Cho 5,1 gam hçn hîp A vµo 250 ml dung dÞch CuSO4. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, läc, thu ®−îc 6,9 gam chÊt r¾n B vµ dung dÞch C chøa 2 muèi. Thªm dung dÞch NaOH d− vµo dung dÞch C. Läc lÊy kÕt tña ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi ®−îc 4,5 gam chÊt r¾n D. TÝnh: 1. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l−îng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp A. 2. Nång ®é mol/lÝt cña dung dÞch CuSO4. 3. ThÓ tÝch khÝ SO2 (®o ë ®ktc) thu ®−îc khi hßa tan hoµn toµn 6,9 gam chÊt r¾n B trong dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng. C©u VI (2,0 ®iÓm) Hçn hîp A gåm 2 chÊt h÷u c¬ m¹ch hë, chøa cïng mét lo¹i nhãm chøc ho¸ häc. Khi ®un nãng 47,2 gam hçn hîp A víi l−îng d− dung dÞch NaOH th× thu ®−îc mét r−îu ®¬n chøc vµ 38,2 gam hçn hîp muèi cña hai axit h÷u c¬ ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. MÆt kh¸c, nÕu ®èt ch¸y hÕt 9,44 gam A cÇn võa ®ñ 12,096 lÝt khÝ O2, thu ®−îc 10,304 lÝt khÝ CO2. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc. 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c chÊt cã trong hçn hîp A. 2. TÝnh % khèi l−îng c¸c chÊt cã trong hçn hîp A. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23, Mg = 24, P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Br = 80. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:...............................................................................................Sè b¸o danh:...........................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2