intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Nhật lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
13
lượt xem
2
download

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Nhật lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Tiếng Nhật lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tri Phương được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn ôn tập và nâng cao kỹ năng giải bài tập toán học nhằm chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp diễn ra đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Nhật lớp 9 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tri Phương

  1. Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế        ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2019 ­ 2020 Trường THCS Nguyễn Tri Phương               MÔN : TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên :…………………………………..                 Lớp: 9/… Điểm Chữ kí Giám thị 1 Chữ kí Giám thị 2 Nhận xét của giáo viên Hãy chọn trong A, B, C hoặc D câu trả lời thích hợp nhất để hoàn thành các câu sau: (4  điểm) Câu 1:   ???????????????????????????????? A.? ??????B.????????C.? ????????D.??????? Câu 2:   ????  ???????????????? A. ???               B. ????                C. ??????      D. ????  Câu 3:   ????????????????????????? A.??????????????????? B.????????????????? C.???????????????? D.?????????????? Câu 4:   ??????????  ?????????? ?????? A. ???               B. ????                 C. ????             D. ?????  Câu 5:   ?????  ?????? ??? A. ???               B. ???                     C.???                  D. ???  Câu 6:   ????????????????????? A. ?                       B. ?                             C. ?                        D. ?  Câu 7:  ??????????????????????? A.  ??????                                         B.  ??????       C.  ??????                                         D. ?????? Câu 8:   ???????????????????????? A.? ???????                                 B.? ?????????? C.? ???????                                 D.? ????? Câu 9:   ????????   ???????????????? A.  ??                   B.  ??                          C.  ???            D. ???  Câu 10:   ?????   ????????????????? A.? ???????               B.? ????   ?C.? ??????     D.? ???? Câu 11:    A: ????????????                  B: ?????????????????? A.  ??                  B.  ???                       C.  ??                   D. ???  Câu 12:   ??????????????????? A.  ??                  B.  ??                            C.  ??                   D. ???  Câu 13:  ??????????????????????????? A.  ???              B.  ???                       C.  ????         D. ???  Câu 14:   ???????????????????????????  A.  ??                 B.  ?                                C.  ??                    D. ???  Câu 15:  ????????? A.? ???????????             ?          B.  ????????? C.   ????  ????????????       D. ??? ????
  2. Câu 16:   ????????????????????????    ??????? A.  ?                    B.  ?                                  C.   ?                    ?  D.  ?  Câu 17:   ????????????      ??????? A. ?????     B. ?????                 C.   ??????      D. ????  Câu 18:   ????????????????????????? A.  ????                                                     B.   ???? C.  ?????                                                 D.  ?????  Câu 19:   ????   ????  ???? ???????   ????? A.  ?                     B.  ?                                  C.  ??                    D.   ?  Câu 20:  ???    ????   ??????????????? A.  ???????????                        B.   ??????                        C.  ??????????                    ?     D.  ???? ???????? Hãy chọn trong A, B, C hoặc D câu trả lời thích hợp nhất để hoàn thành đoạn văn sau: (1 điểm)    (21)???? ????????(22)???? ?????? ?? ???????????2??????????????????????????(23)??  ???????????????????????????(24)???? ?????????????????????????????(25)???? ?????? Câu 21: A. ??              B. ???            C.  ????           D. ???  Câu 22: A. ???          B. ???            C.  ???               D. ???  Câu 23: A. ??              B. ???            C.   ??                  D. ???  Câu 24: A. ????      B. ????        C.  ????           D. ????  Câu 25: A. ???          B.  ????       C. ????          D. ?????  Hãy đọc đoạn văn sau và chọn trong A, B, C hoặc D đáp án đúng nhất: (1 điểm) ????  ??????????????  ?????  ????   ???  ?????????? ??????????  ????????????  ??  ?????? ????????  ??????????  ????  ???????????????  ??????????????????  ???  ????????????????? ??  ????????  ????? Câu 26:    ?????  ??????????  ??  ?????? A.?????          B. ???           C.  ???               D. ??? Câu 27:   ????   ?????  ??????????? A. ?????????????? B. ??????????????? C.   ?????????????? D.  ??????????????? Câu 28:   ????   ?????  ????????  ??????????? A.  ??  ????  ??????? B.  ??  ????  ???????????? C.  ??  ????  ??????? D.  ??  ????  ??????? Câu 29:   ????????  ?????? A.  ????? B.  ??????? C.  ??????? D.  ?????  Câu 30:   ???????  ??????  A. ?????  ??????????????? B. ?????  ??????????????? C.   ?????  ?????????????? D. ?????  ?????????????
  3. Hãy chọn trong A, B, C hoặc D cách đọc hoặc cách viết đúng nhất của các từ sau:  (2 điểm) Câu 31 : ?? A. ??????   B.  ???                 C.  ???              D.  ? Câu 32 : ??? A. ?????      B.  ??????      C.  ?????      D.  ?? Câu 33 : ????? A. ?????  ?B.  ??????      C.  ????          D.  ???? Câu 34 : ?? A. ??????   B.  ???                 C.  ???              D.  ? Câu 35 : ?? A. ??????  B.  ?????          C.  ?????      D.  ? Câu 36 : ?? A. ?????     B.  ??????       C.  ?????       D.  ????? Câu 37 : ?? A. ?????     B.  ???? ??      C.  ??????   D.  ??? Câu 38: ? A.  ?????     B.  ????  ?          C.  ????  ?     D.  ?? Câu 39 :  ?? A. ?????                                         C.  ?????????? B.  ??????                                      D.  ??????? Câu 40 :  ??? A. ?????????                         C.  ?????? B.  ???????                                  D.    ?????
  4. Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế        ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2019 ­ 2020 Trường THCS Nguyễn Tri Phương               MÔN : TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  ( Đáp án này gồm 2 trang)
  5. Câu Ý Nội dung Điểm 1 1. C 0.2 2. C 0.2 3. D 0.2 4. B 0.2 5. D 0.2 6. B 0.2 7. D 0.2 8. C 0.2 9. B 0.2 10. B 0.2 11. C 0.2 12. B 0.2 13. D 0.2 14. A 0.2 15. C 0.2 16. B 0.2 17. A 0.2 18. C 0.2 19. D 0.2 20. C 0.2 21. B 0.2 22. A 0.2 23. B 0.2 24. D 0.2 25. C 0.2 26. C 0.2 27. D 0.2 28. D 0.2 29. D 0.2 30. B 0.2 31. A 0.2 32. D 0.2 33. A 0.2 34. C 0.2 35. B 0.2 36. D 0.2 37. A 0.2 38. D 0.2 39. B 0.2
  6.   Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế        ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2019 ­ 2020 Trường THCS Nguyễn Tri Phương               MÔN : TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) MA TRÂN ĐÊ KIÊM TRA ̣ ̀ ̉ MƯC ĐÔ ́ ̣ Nhâṇ   NÔI DUNG ­  ̣ biêt́ Thông hiêủ ̣ ̣ Vân Dung 1 ̣ ̣ Vân dung 2  ̉ TÔNG CHU ĐỀ ̉ TL TN TL TN TL TN TL TN  SỐ Trình tự 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5 Thói quen 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5 Tương lai 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5 Thời thơ ấu 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5 TÔNG SỐ ̉ 0 4 0 4 0 2 0 0 10
  7.   Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế        ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2019 ­ 2020 Trường THCS Nguyễn Tri Phương               MÔN : TIẾNG NHẬT ­ NGHE Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên :…………………………………..                 Lớp: 9/… Điểm Chữ kí Giám thị 1 Chữ kí Giám thị 2 Nhận xét của giáo viên Câu 1: Hãy nghe câu hỏi từ CD rồi viết câu trả lời về bản thân mình bằng Tiếng  Nhật: (0.5 điểm) 1. ............................................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................................ 5. ............................................................................................................................................   Câu 2: Hãy nghe CD và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: (0.5 điểm) 1.    1        2        3 2.    1        2        3 3.    1        2        3 4.    1        2        3 5.    1        2        3
  8.   Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế        ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2019 ­ 2020 Trường THCS Nguyễn Tri Phương               MÔN : TIẾNG NHẬT ­ NGHE Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  ( Đáp án này gồm 1 trang) Câu 1: Hãy nghe câu hỏi từ CD rồi viết câu trả lời về bản thân mình bằng Tiếng  Nhật: (0.5 điểm) 1. ????????????? 2???????????? 3. ??????? 4.?3 ??????? 5.?????????   Câu 2: Hãy nghe CD và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: (0.5 điểm) 1.    1 2.    1 3.   2  4.   3 5.   3 
  9.   Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế        ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2019 ­ 2020 Trường THCS Nguyễn Tri Phương               MÔN : TIẾNG NHẬT ­ NÓI Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Chủ đề: 1. ???? ???????????????.................... 2. ????? ??????????....................... 3. ????? ??????????????????.......................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2