ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HOÁ LỚP 12

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
590
lượt xem
142
download

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HOÁ LỚP 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi học kì ii môn hoá lớp 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HOÁ LỚP 12

  1. ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HOÁ LỚP 12 ( Dấu X là đáp án ) 1/Giả sử cho 9,6gam bột đồng vào 100ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi kết thúc phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là (cho Cu =64 , Ag =108) A/12.,64gam X B/24,8 gam C/2.,16gam D/32.,4gam 2/Để làm mềm mọt loại nước cứng có chứa CaCl2 và Mg(HCO3)2 ta có thể dùng A/NaOH X B/Na2CO3 C/ Ca(OH)2 D/NaCl 3/Giả sử cho 3,9gam kali kim loại vào 192.4gam nước, thu được m gam dung dịch và một lượng khí thoát ra. Giá trị cảu m là (cho H=1, O=16, K=39 ) A/198gam B/200.gam X C196,2gam D/203.6gam 4/Để phân biệt các chất rắn: Mg, Al, Al2O3 trong các ống nghiệm mất nhãn người ta dùng dung dịch B/HNO3 đặc, nóng X D/NaOH đặc A/HCl loãng C/H2SO4 loãng 5/Cho các dung dịch Na2CO3, CH3COONa, Al2(SO4)3, NaCl. Trong đó, cặp dung dịch đều có giá trị pH>7 là A/ HCl , Na2CO3 C/ NaCl , CH3COONa X B/ Na2CO3, CH3COONa D/ Al2(SO4)3 , NaCl , 6/Trong các kim loại phân nhóm IIA dãy kim loại phản ứng với nư ớc tạo thành dung dịch kiềm A/ Be, Mg , Ba X B/ Ca, Sr , Ba C/ Be, Mg , Ca D/ Ca, Sr , Mg 7/ Sắt bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm M là kim loại l A /Mg B/ Al C/ Zn X D/ Cu 8/Nhóm mà tất cả các chất đều tan được trong nước tạo thành dung dịch kiềm là nhóm ; A/ Na2O , CaO ,MgO X B/ Na2O , BaO , ,K2O C/ Na2O , CaO ,Al2O3 D/ Na2O , FeO ,MgO 9/Cho ,2,8g Fe tác dụng hết với 200ml HNO3 1M tạo thành dung dịch X v à khí NO,khí cô cạn dung d ịch X .Kh ối lượng Fe(NO3)3 thu được là A/ 21,6g B/26,44 g x C/ 12,1g D/ 24,2 g 10/Trộn 100ml AlCl31M với 350 ml KOH 1M sau khi phản ứng kết thúc khối lượng kết tủa thu được là : A/12,3g X B/3,9 g C/ 9,1 g D/ 7,8g 11/ Có thể dùng dung dịch nào để làm mềm nước có chứa : MgCl2 và CaCl 2 A/ HCl B/ Ca(OH)2 x C/ Na2CO3 D/ NaOH 12/Người ta có thẻ dùng thùng bằng sắt đêr đựng axit: ; x C/H2SO4 đ ặc ngu ô i D/H2SO4 đ ặc nóng A /HNO3loãng B/ HNO3loãng ,nóng 3+ +( 2+ 13/Cho các ion Al (1) ,Ag (2) , Cu (3) thứ tự sắp xếp teo chiều giảm dần tính oxy hoá của các ion đó là:: A/ 1 ,2 ,3 X B/ 2 ,3 , 1 C/3 , 1 , 2 D/ 1, 3 , 2 ; 14/ Có các dung dịch sau bị mát nhãn AlCl3 , FeCl3 ,MgCl2 ,NH4Cl , Na2SO4 hoá chất dùng đẻ nhận biết tất cả các dung dịch trên là : A /BaCl2 X B/ NaOH C/ AgNO3 D/ Na2SO4 15/ Những hợp chấtcủa sắt nào sau đây có tính oxyhoa: A/ FeO , Fe2O3 ., B/ , FeCl2 ,Fe(OH)2 B/ , Fe2O3 .,FeCl2 X D / , Fe2O3 .,FeCl3 16/ Những kim loại nào sau đây là thành phần chính của gang và thép : X A, Fe B/ Al C/ Zn D/ Cu 17/ Những hợp chấtcủa sắt nào sau đây có tính kh ử :
  2. A/ FeO , Fe2O3 ., x B/ , FeCl2 ,Fe(OH)2 B/ , Fe2O3 .,FeCl2 D / , Fe2O3 .,FeCl3 18 /Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ mất nhãn đó là NaCl ,CaCl2 MgCl2 có thể dùng các hoá chất nào sau để nhận biết A/ AgNO3 , HCl , x B/ Na2CO3 ,NaOH C/ HCl CaCO3 D/ BaCl2 , HCl 19/ Cặp hoá Ch ất n ào có th ể làm m ềm nuớc c ứng tạm thời : A/ NaCl , Ca(OH)2 X B// Na2CO3, Ca(OH)2 C / NaCl Na2CO3, D / NaCl ,HCl 20/ Đốt bột sắt trong bình đựng khí oxy , sau đó để nguội cho v ào bình đựng dung dịch HCl sản phẩm thu được là : A/ FeO , FeCl2 B/ FeCl3 , FeO , C / FeCl2, Fe2O3 x D / FeCL3, FeCl2 21/ Cho bột Al vào dung dịch NaOH lượng khí thoát ra là 6,72l H2 (ở ĐKTC) . Xác định khối lượng của Al có trong hổn hợp (cho bi ết Al =27) A/ 2,7g Al x B /5,4g Al C /8,1g Al D /10,8g Al, 22/Cho 21,6g hổn hợp bột Fe và Fe2O3 vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 2,24l ít H2 ở (Đktc) thành phần % c ủa Fe có trong hổn hợp (Cho bi ết Fe=56) A/ 29,5% x B/ 25,9 % C/ 29,2% D/ 25,2 % 23/Ngâm lá Zn trong 100ml AgNO3 2M khối lượng Zn tham gia phản ứng là (Zn=65): A/ 5,6g x B/ 6,5g C/ 13g D/ 3,25 g 24/Các cặp kim loại sau để trong không khí ẩm kim loại nào sẽ bị ăn mòn : A/ Cặp Al/Fe Fe bị ăn mòn B/ / Cặp Mg/Fe Fe bị ăn mòn C/ Cặp Zn /Fe Fe bị ăn mòn x D / Cặp Fe /cu Fe bị ăn mòn 25/Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là: A/Tác dụng được với axit B/Thể hiện tính khử trong các phản ứng hoá học C/Dễ nhường e để trở thành ion dương X D/ Cả B và C 26/Ngâm một đinh Fe trong dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh Fe ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô. Nhận thấy khối lượng đinh Fe tăng 0.12g.Số mol Fe tham gia phản ứng là A/0.25mol B/0.2 mol x C/0015mol D/0.1mol 27/Ngâm một vật bằng Cu trong 250g dung dịch AgNO3. 4%Khi lấy ra khỏi dung dịch bạc nitrat trong dung dịch giảm 34%. Số mol Cu tham gia phản ứng là A/0.03mol B/0.02mol x C/0.01mol D/0.15mol 28/Cho 3kim loại Al, Fe, ,Cu và 4 dung dịch ZnSO4,AgNO3,CuCl2, FeSO4. Kim loại nào ph ản ứng được cả 4 dung dịch muối D/Tất cả đều sai A/Fe B/Cu x C/Al 29/Nhúng một lá Fe nặng 8g vào 500ml dung dịch CuSO42M. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại nặng 8.8g. Xem thể tích dung dịch không đổi thì nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là A/2.3M B/0.27M x C/1,8M D/1.36M 30/Hoà tan 25 g CuSO4 ,5 H 2O nước được 500ml dung dịch , N ồng đ ộ mol/l c ủa dung d ịch CuSO4 l à ( cho biết Cu =64 S =32 ,O =16 H =I ) A/0.233mol /l X B/0,.2mol /l C/0,.4mol /l D/0.3125 mol /l 31/Dựa vào dãy điện hoá của kim loại người ta nói rằng: X A/Kim loại dễ bị oxihoá nhất: : K B/Kim loại có tính khử yếu nhất ::K C/Ion kim loại có tính oxi hoá mạnh nhất : : K+ D/Ion kim loại khó bị oxi hoá nhất ::Au3+
  3. 32/Khi hoà tan Zn bằng dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt thuỷ ngân vào thì quá trình hoà tan Zn sẽ là: A/Xảy ra chậm hơn x B/Xảy ra nhanh hơn C/Không thay đổi D/Tất cả đều sai 33/Nguyên tố nào sau đây có độ ẩm điện nhỏ nhất A/Al B/Br X C/Na D/Cl 34/Liên kết kim loại nào là liên kết sinh ra A/Do các ion dương liên kết với nhau B/Do các electron trong kim loại liên kết với nhau x C/Do các electron tự do gắn các ion dương với nhau D/Do kim loại liên kết với nhau 35/Chọn câu sai : A/ Liên kết kim loại do tương tác tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do B/ Liên kết kim loại do tất cả các electron tự do trong kim loại tham gia C/ Liên kết ion do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và ion âm X D/ Liên kết kim loại do các cặp electron tự do tham gia 36/Chọn câu đúng : A/2Al3+ + 3Cu = 2Al + 3Cu2+ B/Zn2+ + Fe = Zn + Fe2+ X C/Cu2+ + Fe = Fe2+ + Cu D/Ag + Cu2+ = Ag+ + Cu 37/Xét 3 nguyên tố có cấu hình e lần lượt là : (X) 1s22s22p63s1 (Y) 1s22s22p63s2 (Z) 1s22s22p63s23p1 Hidroxit của X,Y,Z xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là A/ XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B/ Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH X C/ Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH D/ Z(OH)3 < XOH < Y(OH)2 38/Cho 15,6g hổn hợp Al và Al2O3 tan trong NaoH dư ,ta thu được 3,36lit H2 (đktc) Thaình phần % của Al trong hổn hợp là A/ 43,61 % B/ 34,61% C/61,34% X D/ 17,30% 39/ Nguyãn tắc sản xuất gang là X A/Khử Fe trong oxit bằng CO ở nhiệt độ cao B Khử Fe bằng CO ở nhiệt độ cao C/ Khử Fe trong oxit bằng CO2 ở nhiệt độ cao D/ C ả A,B đ ú ng 40/ Để làm dây dẫn điện người ta dùng vật liệu nào sau đây : C/ Hợp kim duyra D/ H ợp kim Zn , Cu A / Zn X B/Cu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản