Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 12 năm 2010 - Kèm đáp án

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
578
lượt xem
309
download

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 12 năm 2010 - Kèm đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 12 kèm đáp án năm 2012 để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 12 năm 2010 - Kèm đáp án

  1. Trường THPT DTNT kỳ Sơn KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn : HÓA HỌC 12 (năm học 2009/2010) ******************************************************************* C©u 1: (5 ®iÓm) 1)ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ sau: C6H5CH3 (1) C6H5CH2Cl ( 2) C6H5CH2OH ( 3) C6H5CHO ( 4) C6H5COOH ( 5) C6H5COOCH2C6H5. 2) B»ng ph¶n øng ho¸ häc, h· nhËn biÕt 3 dung dÞch trong 3 èng nghiÖm mÊt nh· CH3CHO, y n: CH3COOH, CH3COOC2H5. 3) T¹i sao Phenol dÔ tan trong dung dÞch NaOH nh­ng khi sôc khÝ CO2 vµo dung dÞch t¹o thµnh nµy th× l¹i xuÊt hiÖn kÕt tña. C©u 2: (5 ®iÓm) 1. Muèi Cu(NO3)2 cã lÉn t¹p chÊt AgNO3. H· nªu 2 ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Cu(NO3)2 tinh khiÕt. y 2. Cã 4 b×nh mÊt nh· mçi b×nh chøa mét trong 4 dung dÞch sau: Na2SO4, Na2CO3, BaCl2, KNO3. n, ChØ dïng thªm dung dÞch CH3COOH, h· t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n y øng minh ho¹. 3. C©n b»ng c¸c ph¶n øng sau vµ nªu râ chÊt khö, chÊt oxi ho¸ trong c¸c ph¶n øng ®ã. a) NH3 + O2 NO + H2O b) Al + HNO3 Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O C©u 3: (5 ®iÓm) Hçn hîp X gåm C2H5OH, C2H3COOH vµ CH3COOH. Cho 1/4 hçn hîp X t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 4,48 lÝt khÝ ë ®ktc. §Ó trung hoµ hoµn toµn 1/4 hçn hîp X cÇn dïng 200 ml dung dÞch KOH 1,5M. MÆt kh¸c, 1/2 hçn hîp X lµm mÊt mµu võa ®ñ dung dÞch chøa 32 gam Br2. TÝnh % mçi chÊt trong hçn hîp X. C©u 4: (5 ®iÓm) §èt ch¸y hoµn toµn 1,50 gam hîp chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, O) råi dÉn s¶n phÈm lÇn l­ît qua b×nh (1) ®ùng P2O5 khan, b×nh (2) ®ùng n­íc v«i trong d­ thÊy khèi l­îng b×nh (1) t¨ng 0,9 gam, b×nh (2) thu ®­îc 5,0 gam kÕt tña. 1) H· lËp c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X. y 2) Hîp chÊt X cã tØ khèi h¬i so víi hi®ro.b»ng 30,0. H· lËp c«ng thøc ®óng cña X. y 3) Dung dÞch X lµm quú tÝm chuyÓn sang mµu hång. H· viÕt c«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña gäi tªn X. y 4) X cã ®ång ph©n lµ Y còng t¸c dông ®­îc víi NaOH. H· viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi ®iÒu y chÕ Y tõ CH4. ( Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) …………………………………….. 1
  2. Hướng dẫn Nội dung Câu 1: (2,5 điểm). 1) C6H5CH3 + Cl2 askt C6H5CH2Cl + HCl (1) t0 C6H5Cl + NaOH C6H5CH2OH + NaCl (2) 10x0,25 1 Cu ,t 0 C6H5CH2OH + O2 C6H5CHO + H2O (3) 2 1 Mn 2 C6H5CHO + O2 C6H5COOH (4) 2 H 2 SO 4 C6H5COOH + HOCH2C6H5 C6H5COOCH2C6H5 + H2O (5) 2) NhËn biÕt 3 chÊt CH3CHO; CH3COOH; CH3COOC2H5. - B»ng ph¶n øng víi Zn nhËn biÕt ®­îc CH3COOH, do cã khÝ tho¸t ra: CH3COOH + Zn (CH3COO)2Zn + H2 6 0,25 B»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c nhËn biÕt ®­îc CH3CHO. CH3CHO + 2Ag2O ddNH 3 CH3COOH + 2Ag Cßn l¹i lµ CH3COOC2H5 b»ng c¸ch ®un nãng víi dung dÞch H2SO4, cã mïi giÊm bay ra: CH3COOC2H5 H CH3COOH + C2H5OH 3) Phenol cã tÝnh axit yÕu nªn ph¶n øng víi NaOH t¹o ra natriphenolat dÔ tan trong n­íc. C6H5OH + NaOH C6H5Ona + H2O 4 0,25 Khi sôc khÝ CO2 vµo dd nµy th× phenol bÞ axit H2CO3 ®Èy ra: C6H5Ona + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3 Phenol ít tan trong nước tạo thành kết tủa C©u 2: (2,5®iÓm) 1) Tinh chÕ Cu(NO3)2. PP1: Cho thªm Cu ®Õn d­ vµo dd, sau ®ã läc bá phÇn kh«ng tan, ta ®­îc Cu(NO3)2 tinh khiÕt. 0,5 Cu + 2AgNO3 = Ag + Cu(NO3)2 PP2: Cho thªm dd HCl ®Õn d­, läc bá kÕt tña, sau ®ã ®em ®un cho HCl vµ HNO3 bay ®i, ta ®­îc Cu(NO3)2 tinh khiÕt. 0,5 HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3 2
  3. 2) NhËn biÕt c¸c chÊt: Dïng dd CH3COOH cho vµo 4 èng nghiÖm ®ùng 4 dd trªn, èng nghiÖm 0,5 nµo cã khÝ bay ra èng nghiÖm ®ã chøa Na2CO3. Dïng dd Na2CO3 cho vµo 3 dd cßn l¹i, dd nµo cho lµ BaCl2 Dïng dd BaCl2 cho vµo 2 dd cßn l¹i, dd nµo cho kÕt tña lµ dd Na2SO4. 0,5 Dung dÞch kh«ng cho lµ dd KNO3. PTP¦: 2CH3COOH + Na2CO3 = 2CH3COONa + H2O + CO2 0,5 Na2CO3 + BaCl2 = BaCO3 + 2NaCl 0,5 BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl 3) C©n b»ng ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 2×0,5 a) 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O chÊt khö chÊt oxi ho¸ 2×0,5 b) 8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O chÊt khö chÊt oxi ho¸ C©u 3 (2,5 ®iÓm) Khi cho 1/4 hçn hîp t¸c dông víi Na ta cã: 2C2H5OH + 2Na H2 + 2C2H5Ona 2×0,75 C2H3COOH + 2Na H2 + 2C2H5COONa 2CH3COOH + 2Na H2 + CH3COONa Khi cho 1/4 hçn hîp t¸c dông víi NaOH ta cã: C2H5OH + NaOH kh«ng ph¶n øng. 2×0,50 C2H3COOH + NaOH C2H3COONa + H2O CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O Khi cho 1/2 hçn hîp t¸c dông víi n­íc Br2 ta cã: C2H3COOH + Br2 CH2Br-CHBr-COOH 0,5 Gäi sè mol c¸c chÊt trong 1/4 hçn hîp lµ: C2H5OH lµ x; C2H3COOH lµ y vµ CH3COOH lµ y vµ CH3COOH lµ z. Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 4,48 0,5(x + y + z) = 0,2 22,4 y + z = 0,2 x 1,5 = 0,3 32 2y = = 0,2 y = 0,1 160 3
  4. x = 0,1 0,5 z = 0,2 Trong 1/4 hçn hîp ta cã: mC 2 H 5OH 46.0,1 4,6 g 19,17% 2×0,50 mC 2 H 3COOH 74.0,1 7,4 g 30,83% mCH 3COOH 60.0,2 12,0 g 50% C©u 4: (2,50 ®iÓm) 1) Qua P2O5 khan th× P2O5 + 3H2O H3PO4 0,9 nªn mt¨ng = mH2O = 0,9 g n H 2O nH2 0,05mol 18 m H 2O 0,1g * Qua n­íc v«i trong: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O 5,0 n CaCO3 n CO2 0,05 (mol) mC = 0,6g 100 * VËy l­îng oxi cã: 1,50 – (0,1 + 0,6) = 0,8 (g) 2×0,50 KÝ hiÖu c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ CxHyOz 0,6 0,1 0,8 x:y:z= : : =1:2:1 12 1 16 VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ CH2O 0,5 2) MX = 30 x 2 = 60. §Æt c«ng thøc ®óng cña X lµ (CH 2O)n th× 12n + 2n + 16n = 60 n = 2. VËy c«ng thøc ®óng cña X lµ C2H4O2. 0,5 3) X cã tÝnh axit C2H4O2 cã øng víi cÊu t¹o axit lµ: CH3COOH axit axetic. 0,5 C«ng thøc C2H4O2 cã ®ång ph©n kh¸c còng t¸c dông ®­îc víi NaOH lµ: H – COO – CH3 este metylfomiat. Tõ CH4 ®iÒu chÕ nh÷ng hîp chÊt sau: CH4 + Cl2 askt CH3Cl + HCl 2×0,75 CH3Cl + HOH OH CH3OH + HCl Cu ,t 0 CH3OH + O2 HCHO + H2O 2 HCHO + O2 Mn HCOOH H 2 SO 4 HCOOH + CH3OH HCOOCH3 + H2O 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản