Đề thi mẫu số 1 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
8
download

Đề thi mẫu số 1 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi mẫu tuyển sinh CĐ ĐH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi mẫu số 1 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009

  1. ĐỀ THI MẪU SỐ 1 MÔN HÓA HỌC THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ - 2009 (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho bieát: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 32; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (40 caâu, töø caâu 1 ñeán caâu 40) Caâu 1. Soá electron ñoäc thaân coù trong moät ion Ni2+ (Z = 28) ôû traïng thaùi cô baûn laø A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 2. Toång soá lieân keát ñôn trong moät phaân töû anken (coâng thöùc chung CnH2b) laø A. 3n B. 3n + 1 C. 3n – 2 D. 4n Caâu 3. Daõy goàm caùc phaân töû vaø ion ñeàu coù tính oxi hoùa vaø tính khử laø A. HCl, Fe2+, Cl2 B. SO2, H2S, F- C. SO2, S2-, H2S D. Na2SO3, Br2, Al3+ Caâu 4. ÔÛ t0C toác ñoä cuûa moät phaûn öùng hoùa hoïc laø v. Ñeå toác ñoä phaûn öùng treân laø 8v thì nhieät ñoä caàn thieát laø: (Bieát nhieät ñoä taêng leân 100C thì toác ñoä phaûn öùng taêng leân 2 laøn). A. (t + 100)0C. B. (t + 30)0C C. (t + 20)0C D. (t + 200)0C Caâu 5. Cho caùc dung dòch loaõng : H2SO4 (l), HNO3 (2), HCOOH (3), CH3COOH (4) coù cuøng noàng ñoä mol. Daõy caùc dung dòch ñöôïc xeáp theo chieàu taêng daàn giaù trò pH laø: A. (2), (1), (3), (4) B. (1), (2), (4), (3) C. (1), (2), (3), (4) D. (2), (3), (1), (4) Caâu 6. Coù theå pha cheá moät dung dòch chöùa ñoàng thôøi caùc ion A. H+, Fe2+, Cl-, NO3  B. HCO3 , Na+, HSO  , Ba2+  4 C. OH-, NO3 , HSO  , Na+  4 D. Na+, NO3 , H+, Cl-  Caâu 7. Cho sô ñoà phaûn öùng: 0 t NaX (r) + H2SO4  NaHSO4 + HX (X laø goác axit)  Phaûn öùng treân duøng ñeå ñieàu cheá caùc axit: A. HF, HCl, HBr B. HBr, HI, HF C. HNO3, HI, HBr D. HNO3, HCl, HF
  2. Caâu 8. Amophot laø hoãn hôïp caùc muoái A. (NH4)3PO4 vaø (NH4)2HPO4 B. NH4H2PO4 vaø (NH4)2HPO4 C. KH4PO4 vaø (NH4)3PO4 D. KH2PO4 vaø (NH4)2HPO4 Caâu 9. Cho hoãn hôïp 7,2 gam Mg vaø 19,5 gam Zn vaøo 200ml dung dòch chöùa Cu(NO3)2 1M vaø Fe(NO3)2 1,5M. Sau khi caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñöôïc dung dòch vaø m gam chaát raén. Giaù trò cuûa m laø A. 42,6 B. 29,6 C. 32,0 D. 36,1 Caâu 10. Cho caùc kim loaïi: Cr, Fe, Zn, Cu. Saép xeáp theo chieàu giaûm daàn tính khöû cuûa caùc kim loaïi laø A. Cr > Fe > Zn > Cu B. Zn > Cr > Fe > Cu C. Zn > Fe > Cr > Cu D. Zn > Fe > Cu > Cr Caâu 11. Nung 34,6 gam hoãn hôïp goàm Ca(HCO3)2 , NaHCO3 vaø KHCO3, thu ñöôïc 3,6 gam H2O vaø m gam hoãn hôïp caùc muoái cacbonat. Giaù trò cuûa m laø A. 43,8 B. 22,2 C. 17,8 D. 21,8 Caâu 12. Cho 5,6 gam Fe taùc duïng vôùi oxi thu ñöôïc 7,52 gam hoãn hôïp raén X. Cho hoãn hôïp raén X taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 (dö), thu ñöôïc V lít khí NO (saûn phaåm khöû duy nhaát, ôû ñktc). Giaù trò cuûa V laø A. 0,448 B. 0,224 C. 4,480 D. 2,240 Caâu 13. X laø hoãn hôïp cuûa N2 vaø H2 coù tæ khoái so vôùi H2 laø 4,25. Nung noùng X moät thôøi gian trong bình kín coù chaát xuùc taùc thích hôïp, thu ñöôïc hoãn hôïp khí coù tæ khoái so vôùi H2 baèng 6,8. Hieäu suaát cuûa phaûn öùng toång hôïp NH3 laø A. 25% B. 40% C. 50% D. 75% Caâu 14. Hoøa tan heát m gam Fe baèng 400ml dung dòch HNO3 1M. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc dung dòch chöùa 26,44 gam chaát tan vaø khí NO (saûn phaåm khöû duy nhaát). Giaù trò cuûa m laø A. 7,84 B. 6,12 C. 5,60 D. 12,24 Caâu 15. Tieán haønh phaûn öùng nhieät nhoâm 10 gam hoãn hôïp X goàm Al vaø Fe2O3 (trong ñieàu kieän khoâng coù khoâng khí), thu ñöôïc hoãn hôïp Y. Cho Y taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 loaõng (dö), thu ñöôïc 2,24 lít khí NO (saûn phaåm khöû duy nhaát, ôû ñktc). Phaàn traêm khoái löôïng cuûa Fe2O3 trong X laø A. 72% B. 64% C. 50% D. 73% Caâu 16. Cho 36 gam hoãn hôïp goàm Fe3O4 vaø Cu vaøo dung dòch HCl (dö). Sau khi caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, khoái löôïng chaát raén khoâng tan laø 6,4 gam. Phaàn traêm khoái löôïng Fe3O4 trong hoãn hôïp ban ñaàu laø
  3. A. 64,44% B. 82,22% C. 32,22% D. 25,76% Caâu 17. Cho daõy caùc chaát: CH4, CH3Cl, CaCl2, CaC2, (NH2)2CO, CH3CHO, NaCN. Soá chaát höõu co trong daõy laø A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 18. Cho 0,05 mol chaát höõu cô X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch Br2, thu ñöôïc chaát höõu cô Y (chöùa 3 nguyeân toá); khoái löôïng dung dòch Br2 taêng leân 2,1 gam. Thuûy phaân chaát Y ñöôïc chaát Z khoâng coù khaû naêng hoøa tan Cu(OH)2. Chaát X laø A. xiclopropan B. propen C. ancol etylic D. axit formic Caâu 19. Cho sô ñoà phaûn öùng : X  Y  phenol + Z (Z laø chaát höõu cô maïch hôû, moãi muõi teân öùng vôùi moät phaûn öùng). Chaát X coù theå laø A. axetilen B. cumen C. metan D. Etan Caâu 20. Trong phaân töû cuûa chaát dieät coù 2,4–D coù chöùa nhoùm chöùc A. (–OH) B. (–CHO) C. (–COOH) D. (–NH2 ) Caâu 21. Oxi hoùa 0,1 mol ancol etylic thu ñöôïc m gam hoãn hôïp Y goàm axetanñehit, nöôùc vaø ancol etylic (dö). Cho Na (dö) vaøo m gam hoãn hôïp Y, sinh ra V lít khí (ñktc). Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? A. Giaù trò cuûa V laø 2,24 B. Giaù trò cuûa V laø 1,12 C. Hieäu suaát phaûn öùng oxi hoùa ancol laø 100% D. Soá mol Na phaûn öùng laø 0,2mol Caâu 22. Axit cacboxylic X maïch hôû, chöùa 2 lieân keát  trong phaân töû. X taùc duïng vôùi NaHCO3 baèng soá mol X phaûn öùng. X thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa axit A. no, ñôn chöùc B. khoâng no, ñôn chöùc C. no, hai chöùc D. khoâng no, hai chöùc Caâu 23. Vinyl axetat ñöôïc ñieàu cheá töø phaûn öùng cuûa axit axetic vôùi A. CH2=CH–OH B. CH2=CH2 C. CH  CH D. CH2=CH–Ona Caâu 24. Thuûy phaân hoaøn toaøn a gam este ñôn chöùc X ñöôïc ancol metylic vaø 0,7666a gam axit cacboxylic. Coâng thöùc cuûa X laø A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. C2H5COOCH3 D. C2H3COOCH3 Caâu 25. Soá löôïng amin baäc hai ñoàng phaân caáu taïo cuûa nhau öùng vôùi coâng thöùc phaân töû C4H11N laø
  4. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 26. 0,1 mol metylamin vaøo nöôùc ñöôïc 1 lít dung dòch X. Khi đó, A. dung dòch X coù pH baèng 13  B. noàng ñoä cuûa ion CH 3 NH 3 baèng 0,1M C. dung dòch X coù pH lôùn hôn 13  D. noàng ñoä cuûa ion CH 3 NH 3 nhoû hôn 0,1M Caâu 27. Este hoùa heát caùc nhoùm hiñroxyl coù trong 8,1 gam xelulozô caàn vöøa ñuû x mol HNO3. Giaù trò cuûa x laø A. 0,01 B. 0,15 C. 0,20 D. 0,25 Caâu 28. Cho daõy caùc chaát: C2H3Cl, C2H6, C2H3COOH, C6H11NO (caprolactam). Soá chaát trong daõy coù khaû naêng tham gia phaûn öùng truøng hôïp laø A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 29. Cho sô ñoà phaûn öùng: 2CH4  X + ... ; 2X  Y Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa chaát Y laø A. CH 3 - C  C - CH 3 B. CH  C - CH = CH 2 C. CH  C - CH 2 - CH3 D. CH  C - C  CH Caâu 30. Daõy goàm caùc chaát ñeàu phaûn öùng ñöôïc vôùi AgNO3 trong dung dòch NH3 taïo ra kim loaïi Ag laø: A. benzanñehit, anñehit oxalic, mantozô, metyl format. B. axetilen, anñehit oxalic, mantozô, metyl format. C. benzanñehit, anñehit oxalic, mantozô, etyl axetat D. benzanñehit, anñehit oxalic, sacarozô, metyl format. Caâu 31. Chæ duøng Cu(OH)2 trong ñieàu kieän thích hôïp, coù theå phaân bieät ñöôïc taát caû caùc dung dòch trong daõy: A. glucozô, mantozô, glixerol, ancol metylic. B. glucozô, loøng traéng tröùng, glixerol, ancol metylic C. glucozô, loøng traéng tröùng, fructozô, glixerol D. glucozô, loøng traéng tröùng, glixerol, etylen glicol. Caâu 32. SO2 luoân theå hieän tính khöû khi phaûn öùng vôùi: A. O2, dung dòch KMnO4, nöôùc Br2 B. O2, dung dòch KOH, nöôùc Br2 C. H2S, dung dòch KMnO4, nöôùc Br2 D. O2, BaO, nöôùc Br2 Caâu 33. Cho caùc chaát tham gia phaûn öùng
  5. a) S + F2  ... d) S + H2SO4 (ñaëc, noùng)  ... b) SO2 + H2S  ... e) H2S + Cl2(dö) + H2O  ... c) SO2 + O2  ... f) SO2 + Br2 + H2O  ... Soá phaûn öùng taïo ra sản phẩm maø löu huyønh ôû möùc oxi hoùa +6 laø A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 34. Cho caùc oxit: SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5. Soá oxit trong daõy taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc ôû ñieàu kieän thöôøng laø A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Caâu 35. Cho 5,24 gam hoãn hôïp goàm axit axetic, phenol, crezol phaûn öùng vöøa ñuû 60ml dung dòch NaOH 1M. Toång khoái löôïng muoái thu ñöôïc sau phaûn öùng laø A. 6,56 gam B. 5,43 gam C. 8,66 gam D. 6,78 gam Caâu 36. Moät este ñôn chöùc coù khoái löôïng mol phaân töû laø 88 g/mol. Cho 17,6 gam X taùc duïng heát vôùi 300ml dung dòch NaOH 1M; Cô cạn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc 23,2 gam chaát raén khan. Coâng thöùc caáu taïo cuûa X laø A. HCOOCH2CH2CH3 B. HCOOCH(CH3)2 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Caâu 37. Cho este X coù coâng thöùc phaân töû laø C4H8O2 taùc duïng vôùi NaOH ñun noùng, thu ñöôïc muoái Y coù phaân töû khoái lôùn hôn phaân töû khoái cuûa X. Teân goïi cuûa X laø A. metyl propionat B. etyl axetat C. propyl fomat D. isopropyl fomat Caâu 38. Cho 300ml dung dòch chöùa NaHCO3 x mol/lít vaø Na2CO3 y mol/lít. Theâm töø töø dung dòch HCl z mol/lít vaøo dung dòch treân ñeán khi baét ñaàu coù khí bay ra thì döøng laïi thaáy heát t ml. Moái quan heä giöõa x, y, z, t laø : A. t.z = 300xy B. t.z = 300y C. t.z = 150xy D. t.z = 100xy Caâu 39. Ñeå phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 200ml dung dòch CrCl3 1M caàn m gam Zn. Giaù trò cuûa m laø A. 6,50 B. 19,50 C. 13,00 D. 9,75 Caâu 40. Hoøa tan a gam hoãn hôïp Cu vaø Fe (trong ñoù Fe chieám 30% veà khoái löôïng) baèng 50ml dung dòch HNO3 63% (D = 1,38 g/ml). Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñöôïc chaát raén X caân naëng 0,75a gam, dung dòch Y vaø 6,104 lít hoãn hôïp khí NO vaø NO2 (ñktc). Coâ caïn Y thì soá gam muoái thu ñöôïc laø A. 75,150 gam B. 62,100 gam C. 37,575 gam D. 49,745 gam II. PHAÀN RIEÂNG (10 caâu)
  6. Thí sinh chæ ñöôïc laøm moät trong hai phaàn (phaàn A hoaëc B) Caâu 41. Trong coâng nghieäp, axeton ñöôïc ñieàu cheá töø phaûn öùng oxi hoùa khoâng hoaøn toaøn A. isopren B. xilen C. cumen D. Propilen Caâu 42. Ñieän phaân 100ml dung dòch hoãn hôïp goàm Cu(NO3)2 0,1M vaø NaCl 0,2M tôùi khi ôû caû hai ñieän cöïc cuøng coù khi thoaùt ra thì döøng laïi. Dung dòch sau ñieän phaân coù pH laø A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Caâu 43. ÔÛ ñieàu kieän thöôøng, crom coù caáu truùc maïng laäp phöông taâm khoái trong ñoù theå tích cuûa caùc nguyeân töû chieám 68% theå tích tinh theå. Khoái löôïng rieâng cuûa crom laø 7,2 gam/cm3. Neáu coi nguyeân Cr coù daïng hình caàu thì baùn kính gaàn ñuùng cuûa noù laø A. 0,125nm B. 0,155nm C. 0,134 D. 0,165nm. Caâu 44. Hai kim loaïi beàn trong khoâng khí vaø nöôùc nhôø coù lôùp maøng oxit raát moûng baûo veä laø A. Fe vaø Al B. Fe vaø Cr C. Al vaø Mg D. Al vaø Cr Caâu 45. Ñeå phaân bieät ba dung dòch: ancol etylic, phenol, axit formic coù theå duøng A. quyø tím B. nöôùc brom C. dung dòch NaHCO3 D. Cu(OH)2 Caâu 46. Soá amino axit vaø este cuûa amino axit ñoàng phaân caáu taïo cuûa nhau coù cuøng coâng thöùc phaân töû C3H7NO2 laø A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 47. Ñun noùng dung dòch chöùa 18 gam hoân glucozô vaø fructozô vôùi moät löôïng dö Cu(OH)2 trong moâi tröôøng kieàm tôùi khi phaûn öùng hoaøn toaøn taïo thaønh m gam keát tuûa Cu2O. Giaù trò cuûa m laø A. 14,4 B. 7,2 C. 5,4 D. 3,6 Caâu 48. Cho caùc kim loaïi: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Daõy caùc kim loaïi ñöôïc xeáp theo chieàu giaûm daàn ñoä daãn ñieän laø A. Al, Fe, Cu, Ag, Au B. Ag, Cu, Au, Al, Fe C. Au, Ag, Cu, Fe, Al D. Ag, Cu, Fe, Al, Au Caâu 49. Hoøa tan hoaøn toaøn x mol CuFeS2 baèng dung dòch HNO3 ñaëc, noùng (dö) sinh ra y mol NO2 (saûm phaåm khöû duy nhaát). Lieân heä ñuùng giöõa x vaø y laø : A. y = 17x B. x = 15y C. x = 17y D. y = 15x Caâu 50. Daõy goàm nhöõng polime ñöôïc taïo ra baèng phöông phaùp trung ngöng laø A. nilon-6, nilon-7, nilon-6,6 B. polibutañien, tô axetat, nilon-6,6 C. polibutañien, tô nitron, nilon-6,6 D. tô nitron, tô axetat, nilon-6,6
  7. B. Theo chöông trình Naâng cao (10 caâu, töø caâu 51 ñeán caâu 60) Caâu 51. pH cuûa dung dòch hoãn hôïp CH3COOH 0,1M (Ka = 1,75.10-5) vaø CH3COONa 0,1M laø A. 4,756 B. 3,378 C. 1,984 D. 2,465 Caâu 52. Cho daõy caùc chaát: CH4 (l), GeH4 (2), SiH4 (3), SnH4 (4). Daõy caùc chaát ñöôïc saép xeáp theo chieàu giaûm daàn ñoä beàn nhieät laø A. (1), (2), (3), (4) B. (1), (3), (2), (4) C. (2), (1), (3), (4) D. (1), (3), (4), (2) Caâu 53. Phaùt bieåu naøo laø ñuùng khi noùi veà cô cheá clo hoùa CH4? A. Ion Cl+ taán coâng tröôùc tieân vaøo phaân töû CH4 taïo CH 3  B. Ion Cl- taán coâng tröôùc tieân vaøo phaân töû CH4 taïo CH 3  C. Goác Cl' taám coâng tröôùc tieân vaøo phaân töû CH4 taïo CH.3 .  D. Phaân töû Cl2 taán coâng tröôùc tieân vaøo phaân töû CH4 taïo CH 3 Caâu 54. Phenyl axetat ñöôïc ñieàu cheá baèng phaûn öùng giöõa A. phenol vôùi axit axetic B. phenol vôùi anhiñrit axetic C. phenol vôùi axetanñetic D. phenol vôùi axeton Caâu 55. Cho daõy caùc chaát: axetanñehit, axeton, glucozô, fructozô, saccarozô, mantozô. Soá chaát trong daõy laøm maát maøu nöôùc brom laø A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Caâu 56. Cho moät pin ñieän hoùa ñöôïc taïo bôûi caëp oxi hoùa – khöû Fe2+/Fe vaø Ag+/Ag. Phaûn öùng xaûy ra ôû cöïc aâm cuûa pin ñieän hoùa (ôû ñieàu kieän chuaån) laø A. Fe  Fe2+ + 2e B. Fe2+ + 2e  Fe C. Ag+ + 1e  Ag D. Ag  Ag+ + 1e Caâu 57. Trong phöông phaùp thuûy luyeän duøng ñeå ñieàu cheá Ag töø quaëng coù chöùa Ag2S, caàn duøng theâm A. dung dòch HNO3 ñaëc vaø Zn B. dung dòch NaCN vaø Zn C. dung dòch H2SO4 vaø Zn D. dung dòch HCl ñaëc vaø Zn Caâu 58. Daãn khoâng khí bò oâ nhieãm ñi qua giaáy loïc taám dung dòch Pb(NO3)2 thaáy treân giaáy loïc xuaùt hieän veát maøu ñen. Khoâng khí ñoù coù theå bò oâ nhieãm bôûi A. H2S B. NO2 C. Cl2 D. SO2
  8. Caâu 59. Hoøa tan hoaøn toaøn 19,2 gam ñoàng baèng dung dòch HNO3 loaõng, toaøn boä löôïng NO (saûn phaåm khöû duy nhaát) sinh ra ñöôïc oxi hoùa hoaøn toaøn bôûi oxi thaønh NO2 roài suïc vaøo nöôùc cuøng vôùi doøng khí O2 ñeå chuyeån heát thaønh HNO3. Toång hôïp theå thích O2 (ñktc) ñaõ phaûn öùng laø A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 1.12 lít Caâu 60. Trong phaân töû amino axit naøo sau ñaây coù 5 nguyeân töû cacbon? A. phenylalanin B. valin C. leuxin D. isoleuxin ÑAÙP AÙN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 16 A 31 B 46 B 2 C 17 B 32 A 47 A 3 A 18 A 33 C 48 B 4 B 19 B 34 B 49 A 5 C 20 C 35 A 50 A 6 D 21 B 36 D 51 A 7 D 22 B 37 A 52 B 8 B 23 C 38 B 53 C 9 D 24 A 39 A 54 B 10 B 25 B 40 C 55 B 11 B 26 D 41 C 56 A 12 A 27 B 42 C 57 B 13 D 28 C 43 A 58 A 14 A 29 B 44 D 59 A 15 D 30 A 45 B 60 B Hướng dẫn: Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn.
Đồng bộ tài khoản