intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
8
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD - Bộ GD&ĐT (Lần 2) nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập đề thi một cách thuận lợi. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn GDCD - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

  1. KY THI TOT NGHitP TRUNG HQC PHO THONG N.AM 2020 £) Bai thi: KHOA HOC XA HOI Mon thi thanh phAn: GIAO Dl}C CONG DAN Thai gian lam bai: 50 phut, kh6ng M thai gian phat ad Hq, te S6 bao Cau 81: Thi hanh phap lu?t la vi~c cac ca nhan, t6 chuc thvc hi~n day du nhfmg nghia V\l, lam nhfrng gi phap lu?t A . dv ki~n sua d6i. B. quy dinh phai lam. C. chmin bi thu nghi~m. D. tham do du lu?n. Cau 82: M(>t trong nhfmg d~u hi~u co ban xac dinh hanh vi vi phng va phap lu?t hanh chinh bao v~ thi phai A. tv chuySn quySn nhan than. B. tham gia hong thi~n nguy~n. C. chiu trach nhi~m ki lu?t. D . thanh l?p quy bao trg xa h(>i. Cau 84: B~t ki ca nhan nao, n~u du cac di@u ki~n theo quy dinh cua phap lu?t d@u dugc A . lung doi. D . khuy~n khich phat triSn lau dai. Cau 88: Chi nhfmg nguai c6 thfrm quy@n theo quy dinh cua phap lu?t m6i c6 quy~n ra l~nh A. thay d6i danh tinh ngum t6 cao. B. biit nguai trong truang hgp khfrn c~p. C. x6a b6 d~u v~t hi~n truang V\l an. D. ma r(>ng di~n tich lanh th6 qu6c gia. Cau 89: Theo quy dinh cua phap lu?t, cong dan khong vi phi dung cua quy~n tv do ngon lu?n la m9i cong dan c6 quy~n A . uy nhi~m nghia V\l bau cu. B. chia se m9i loi c6 nghia la m9i cong dan dugc biSu quy~t cac v~n dS tr9ng di. C. ban b6 tinh tr
  2. Cau 93: M\lc dich cua t6 cao la nhim phat hi?n, ngan chi)n A . cac vi?c lam trai phap lu?t. B. mQi thS chS chinh tri. C. h? tu tuong chinh lu?n. D. nhfrng trao hru thinh hanh. Cau 94: Vi?c Nha nu6c ap d\lng hinh thuc dieu tri y tS miSn phi cho toan b('> nguai dan Vi?t N am bi nhiSm Covid-19 la thS hi?n n('>i dung quyen nao sau day cua cong dan? A . Chu d('>ng th~m tra. B. :0uc;rc phat triSn. C. Tham gia d6i thoc:1i. D. Tv phan bi?n. Cau 95: M('>t trong nhfrng n('>i dung CO' ban cua quyen hQC t?p la mi cong dan deu duc;rc A. thay d6i d6ng b('> chuO'Ilg trinh. B. dp hc b6ng toan ph~n. C. dieu chinh phuO'Ilg thuc dao tc:10. D. h9c bing nhieu hinh thuc. Cau 96: Vi?c Nha nu6c thvc hi?n chu truO'Ilg c~p phat nhu ySu ph~ cho nguai ngheo trong chiSn dich phong, ch6ng Covid-19 da thS hi?n n('>i dung CO' ban cua phap lu?t ve A. ung ph6 v6i biSn d6i khi h?u. B. nguyen tiic kiSm toan n('>i b('>. C. quy trinh tham gia bao hiSm. D . phat triSn cac linh VlJC xa h('>i. Cau 97: Nhfrng ySu t6 cua tv nhien ma lao d('>ng cua con nguai tac d('>ng vao nhk biSn d6i n6 cho phu hc;rp v6i m\}C dich cua minh duc;rc gQi la A. quan h? san xuk B. d6i tu(Jllg lao d('>ng. C. san ph~m lao d('>ng. D. quy trinh san xuk Cau 98: Trong nen kinh tS hang h6a, thi trnang c6 chuc nang CO' ban nao sau day? A. Bao m?t thong tin. B. PhuO'Ilg ti?n dt trfr. C. Kich thich tieu dung. D. X6a b6 cc:1nh tranh. Cau 99: M('>t trong nhfrng tac d('>ng tich ClJC cua quy lu?t gia tri d6i v6i san xu~t va luu thong hang h6a la A. lam cho nang su~t lao d('>ng tang len. B. gia tang phan h6a giau - ngheo. C. d~y mc:1nh hoc:1t d('>ng d~u co, tich trfr. D. thuc d~y khung hoang kinh tS. Cau 100: Kh6i luc;rng hang h6a, dich V\l ma nguai tieu dung dn mua trong m('>t thai ki nh~t dinh tuong ung v6i muc gia ca va thu nh?p xac dinh QU(JC gQi la A. d('>c quyen. B. cung. C. du. D . san xuk Cau 101: Cong dan thi hanh phap lu?t khi thvc hi?n hanh vi nao sau day? A . Khai bao dich tS. B. Che gi~u t('>i phc:1m. C. Tu b6 dinh kiSn. D. HiSn mau nhan dc:10. Cau 102: Nguai c6 du nang Ive trach nhi?m phap li vi phc:1m phap lu?t hanh chinh khi tv y thvc hi?n hanh vi nao sau day? A. Giup do phc:1m nhan vuc;rt ng\Jc. B. Di sai Ian duang quy dinh. C. :00'Il phuO'Ilg de nghi li hon. D . De xu~t thay d6i gi6i tinh. Cau 103: Nguai c6 du nang Ive trach nhi?m phap li phai chiu trach nhi?m hinh sv khi thvc hi?n hanh vi nao sau day? A . Tu ch6i nh?n tai san thua kS. B. Tang trfr, V?n chuySn va luu hanh tien gia. C. L~n chiSm cong trinh giao thong. D . Xay d\l'Ilg nha & khi chua duc;rc dp phep. Cau 104: Binh dilng ve vi?c huong quyen trn6c phap lu?t la m9i cong dan deu duc;rc A. miSn, giam m9i loc:1i thuS. B. cong khai danh tinh nguai t6 cao. C. uy quyen b6 phiSu b~u cu. D. tim kiSm vi?c lam theo quy dinh. Cau 105: Quy~n binh dilng trong lao d('>ng cua cong dan khong thS hi?n & n('>i dung nao sau day? A. Tim kiSm vi?c lam theo quy dinh. B. Trvc tiSp giao kSt hc;rp d6ng lao d('>ng. C. Thvc hi?n th6a UO'C lao d('>ng t?p thS. D. Tv do khai thac tai nguyen thien nhien. Cau 106: Vi?c kham xet ch6 & cua m('>t nguai chi duc;rc tiSn hanh khi c6 can cu va quy~t dinh cua A. ca quan nha nu6c c6 th~m quy~n. B. d('>i ngil thong t~n va bao chi. c. cac t6 chuc phi chinh phu. D. Ive lu(Jllg tim ki~m va cuu nc:1n. Trang 2/4
  3. Cau 107: Cong dan tv y su d\mg h9p thu di~n tu cua nguai khac la vi ph?m quy~n nao sau day? A. Duc;rc bao dam an toan va bi m?t thu tin. B. Di~u chinh gia cu6-c vi~n thong. C. Tuong tac qua hinh thuc trvc tuySn. D . Quang ba dich V\l truy~n d~n. Cau 108: Nguai du 18 tu6i khong duc;rc thvc hi~n quy~n b~u cu trong tmoog hc;rp nao sau day? A . Dang bi t?m giam. B. M§.t nang Ive hanh vi dan sv. C. Thvc hi~n each li t?p trung. D . Quan chS bit bu9c t?i dia phuong. Cau 109: Cong dan c6 th~ thvc hi~n quySn t6 cao trong tmoog hc;rp phat hi~n A. thong tin niem ySt chung khoan. B. d§.u hi~u biSn d6i khi h?U. C. sv thay d6i cua chung virus m6-i. D. hanh vi khai thac g6 trai phep. Cau 110: Cong dan khong thvc hi~n quySn sang t?O trong truoog hc;rp nao sau day? A. Tim hi~u gia c6 phiSu. B. Nghien cuu khoa h9c, cong ngh~. C. Hc;rp 1i h6a san xuk D. Dua ra phat minh, sang chS. Cau 111: V 6-i tinh th~n xay dvng t6 dan ph6 ki~u m~u, ong Q da viSt bai chia se kinh nghi~m phong, ch6ng t~ n?n xa h9i cho ba con. Ong Q da thvc hi~n phap lu?t theo hinh thuc nao sau day? A . Tuyen truySn phap lu?t. B. Su dvng phap lu?t. C. Ap dvng phap lu?t. D. Ph6 biSn phap lu?t. Cau 112: Anh A la cong chuc cua Uy ban nhan dan huy~n X da nh?n 40 tri~u d6ng va lam gia gi§.y chung nh?n quySn su dvng d§.t a cho chi B. Anh A da vi ph?m phap lu?t nao sau day? A . Dan sv va ki lu?t. B. Dan sv va hinh sv. C. Hanh chinh va dan sv. D. Hinh sv va ki lu?t. Cau 113: Anh C cung VQ' c6 y vi ph?m quy dinh v~ an toan thvc ph.lm trong chS biSn thuc an khiSn hai khach hang bi tu vong. Vc;r ch6ng anh C phai chiu trach nhi~m phap li nao sau day? A. Hinh sv va hanh chinh. B. Dan sv va hanh chinh. C . Hanh chinh va ki lu?t. D. Hinh sv va dan sv. Cau 114: Khong thuySt phvc duc;rc ch6ng la anh A cho minh di nghien cuu sinh a nu6-c ngoai nen chi B bo vS nha m
  4. Cau 118: Ba M giam d6c m9t doanh nghi~p chi d~o anh B la nhan vien du6i quy€n phan ph6i xang gia d€n nhi€u d~i If va thu !qi 1,5 ti d6ng. Phat hi~n anh B khong dugc ba M chia du s6 ti€n lai nhu da th6a thu~n tru6c d6, vg anh la chi C da t6 cao sv vi~c tren cho ong V la lanh d~o ca quan chuc nang. Sau khi cho ba M bi€t chi C la nguai t6 cao ba, ong V da huy don cua chi C. Th~y anh B lien tl)c bi ba M gay kh6 khan trong cong vi~c, chi C da tu v~n cac d~i If mua xang gia a tren yeu du ba M phai b6i thuang. Nhfrng ai sau day d6ng thai phai chiu trach nhi~m hinh sv va dan sv? A. Ba M va anh B. B. Ba M, anh B va chi C. C. Ba M va chi C. D. Ba M, anh B va ong V. Cau 119: Sau khi hoan thi~n du h6 sa theo quy dinh, cac anh A, B, C cung dang ki kinh doanh m~t hang thu6c tan dugc. Vi mau thuftn v6i anh C nen ong D la lanh d~o ca quan chuc nang chi cftp phep cho anh Ava anh B. Dugc anh C cho bi€t anh A kinh doanh phat d~t, trong khi cua hang cua minh luon vi\ng khach, anh B l~p rue tung tin anh A chuyen ban hang gia do anh M cung c~p. Thong tin cua anh B da khi€n lugng khach hang cua anh A giam sut nghiem tr9ng. Nhfrng ai sau day vi ph~m quy€n binh ding trong kinh doanh? A. Anh C va anh B . B. Anh C, anh B va ong D. C. Anh B va ong D. D. Ong D, anh B va anh M. Cau 120: Chi C\JC kiem lam X c6 anh K la chi C\JC truang, anh M va anh B la nhan vien. Phat hi~n anh M bi anh S la chu m9t xuang g6 dung hung khi tr~n ap ngay t~i phong trvc, anh K cung anh B da tim each kh6ng ch€ khi€n anh S phai ch~y tr6n. Do hoang sq, anh S xong vao nha dan va bit gifr chi H lam con tin. Yeu du anh S diu thu khong thanh, vi vc;,i di cong tac theo k€ ho~ch tu tru6c, anh K phan cong anh B bao sv vi~c vai ca quan chuc nang d6ng thai c6 trach nhi~m bao v~ hi~n truang. Ngay sau d6, do bi anh S de d9a gi€t, anh B da kh6a cua nh6t anh S va chi H t~i nha kho cua chi r6i b6 v€ que. Nhfrng ai sau day vi ph~m quy€n b~t kha xam ph~m v€ than the cua cong dan? A. Anh S va anh B. B. Anh S, anh B va anh K. C. Anh S va anh K. D. Anh S, anh B va anh M. ------------------------ HET ------------------------ Trang 4/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2