intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
5
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hành giải Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học - Bộ GD&ĐT (Lần 2) giúp các bạn củng cố lại kiến thức và thử sức mình trước kì thi. Hi vọng luyện tập với nội dung đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

  1. KY THI TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG NA.M 2020 1----"¥7"' ~=£ ~':fJ ;~ -::;"-- Bai thi: KHOA Hoc Tlf NHIEN ,O Mon thi thanh ph§n: HOA HQC Thai gian lam bai: 50 phut, khong kd thai gian phr:it cti ···························· ································ • Cho biSt nguyen tu kh6i cua cac nguyen t6 : H = l; C = 12; N = 14; 0 = 16; Na= 23; Al= 27; S = 32; Cl= 35,5; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65. • Cac thS tich khi d€u do a di€u ki~n tieu chu§.n; gia thiSt cac khi sinh ra khong tan trong nu&c. Cau 41: Kim lo:;ii nao sau day khong tac d1;mg v&i dung dich CuSO4? A. Ag. B. Mg. C. Fe. D.Al. Cau 42: Kim lo:;ii nao sau day la kim lo:;ii ki€m? A. Cu. B. Na. C. Mg. D. Al. Cau 43: Khi X sinh ra trong qua trinh d6t nhien li~u h6a th:;ich, rit d(k va gay 6 nhiSm moi trm'mg. Khi X la A. CO. B. H2. C. NH3. D. N2. Cau 44: Thuy phan este CH3CH2COOCH3, thu duqc ancol c6 cong thuc la A. CH3OH. B. C3H1OH. C. C2HsOH. D. C3HsOH. Cau 45: 0 nhi~t d9 thuc'mg, kim lo:;ii Fe khong phan ung v&i dung djch nao sau day? A . NaNO3. B. HCI. C. CuSO4. D. AgNO3. Cau 46: Dung djch chit nao sau day lam xanh quy tim? A. Metanol. B. Glixerol. C. Axit axetic. D. Metylamin. Cau 47: Chit nao sau day c6 tinh luong tinh? A. NaNO3. B. MgCh. C. Al(OH)3 . D. Na2CO3. Cau 48: Silt c6 s6 oxi h6a +3 trong hqp chit nao sau day? A. Fe(OH)2. B. Fe(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. FeO. Cau 49: Chit nao sau day c6 phan ung trimg hqp? A. Etilen. B. Etylen glicol. C. Etylamin. D. Axit axetic. Cau 50: Phan ung nao sau day la phan ung nhi~t nhom? A. 3FeO + 2Al ~ 3Fe + AhO3. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O - 2NaA1O2 + 3H2. C. 2Al + 3H2SO4 - Ah(SO4)3 + 3H2. D. 2Al + 3CuSO4 - Ah(SO4)3 + 3Cu. Cau 51: S6 nguyen tu cacbon trong phan tu glucoza la A. 5. B. 10. C. 6. D . 12. Cau 52: 0 nhi~t d9 thuc'mg, kim lo:;ii nao sau day tan hSt trong nu&c du? A. Ba. B. Al. C. Fe. D. Cu. Cau 53: Chit nao sau day duqc dung dS lam m€m nu&c c6 tinh cung t:;im thcri? A. CaCO3. B. MgCh. C . NaOH. D. Fe(OH)2. Cau 54: Dung djch KOH tac dµng v&i chit nao sau day t:;io ra kSt tua Fe(OH)3? A. FeCh. B. FeO. C. Fe2O3. D . Fe3O4. Cau 55: Chit nao sau day la chit di~n Ii y~u? A. HCI. B . KNO3. D. NaOH. Cau 56: Thuy phan triolein c6 c6ng thfrc (CnH33COO)3C3Hs trong dung djch NaOH, thu duqc glixerol va mu6i X. Cong thuc cua X la A. CnH3sCOONa. B. CH3COONa. C. C2HsCOONa. D. CnH33COONa. Cau 57: Natri hidroxit (con g9i la xut an da) c6 c6ng thuc h6a h9c la A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3. Cau 58: Chit nao sau day c6 m9t lien k~t ba trong phan tu? A. Metan. B. Etilen. C. Axetilen. D . Benzen. Trang 1/3
  2. Cau 59: Chit X c6 c6ng thuc H2N-CH(CJ-!3)-COOH. Ten g9i cua X la A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. lysin. Cau 60: Thanh ph~n chinh cua v6 cac loai 6c, so, hen la A. Ca(NO3)2. B. CaCO3. C. NaCL D. Na2CO3. Cau 61: Cho m gam b9t Zn tac d\mg hoan toan v&i dung djch CuSO4 du, thu duqc 9,6 gam kim lo?i Cu. Gia tri cua m la A. 6,50. B. 3,25. C. 9,75 . D. 13,00. Cau 62: Hoa tan hoan toan 0,1 mol Al bing dung djch NaOH du, thu duqc V lit H2. Gia tri cua V la A. 2,24. B. 5,60. C . 4,48. D. 3,36. Cau 63: Cho 2 ml ancol etylic vao 6ng nghi~m da c6 s~n vai vien da b9t. Them tir tir 4 ml dung djch H2SO4 d~c vao 6ng nghi~m, d6ng thai li\c d~u r6i dun n6ng h6n hqp. Hidrocacbon sinh ra trong thi nghi~m tren la A. etilen. B. axetilen. C. propilen. D. metan. Cau 64: Phat biSu nao sau day sai? A. Dung djch lysin kh6ng lam d6i mau quy tim. B. Metylamin la chit khi tan nhi~u trong nu&c. C. Protein don gian chua cac g6c a-amino axit. D. Phan tu Gly-Ala-Val c6 ba nguyen tu nita. Cau 65: Thuy phan 68,4 gam saccaroza v&i hi~u suit 75%, thu duqc m gam glucoza. Gia trj cua m la A. 54. B. 27. C. 72. D. 36. Cau 66: Cho m gam Gly-Ala tac dl,lng het v&i dung djch NaOH du, dun n6ng. S6 mol NaOH da phan ung la 0,2 mol. Gia tri cua m la A. 14,6. B. 29,2. C. 26,4. D. 32,8. Cau 67: Chit X duqc t?o thanh trong cay xanh nha qua trinh quang hqp. 6 di~u ki~n thuang, X la chit ri\n v6 djnh hinh. Thuy phan X nha xuc tac axit ho~c enzim, thu duqc chit Y c6 ung dl,lng lam thu6c tang h,rc trong y h9c. Chit X va Y l~n luqt la A. tinh b(>t va glucoza. B. tinh b9t va saccaroza. C. xenluloza va saccaroza. D. saccaroza va glucoza. Cau 68: Phat biSu nao sau day sai? A. Cho vien kem vao dung djch HCl thi kem bj iin mon h6a h9c. B. Qu~ng boxit la nguyen li~u dung dS san xuit nh6m. C. D6t Fe trong khi Ch du, thu duqc FeCb. D. Tinh khu cua Ag m?nh hon tinh khu cua Cu. Cau 69: H6n hqp FeO va Fe2O3 tac d\lllg v&i luQ'Ilg du dung djch nao sau day khong thu duqc mu6i si\t(II)? A . HNO3 d~c, n6ng. B. HCL C. H2SO4 loang. D . NaHSO4. Cau 70: Cho cac ta sau: visco, capron, xenluloza axetat, olon. S6 ta t6ng hqp la A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cau 71: Nung 6 gam h6n hqp Alva Fe trong kh6ng khi, thu duqc 8,4 gam h6n hqp X chi chua cac oxit. Hoa tan hoan toan X dn vira du V ml dung djch HCl IM. Gia trj cua V la A. 300. B. 200. C. 150. D. 400. Cau 72: H6n hqp X g6m hai este c6 cung c6ng thuc phan tu CsHsO2 va d~u chua vong benzen. DS phan ung het v&i 0,25 mol X dn t6i da 0,35 mol NaOH trong dung dich, thu duqc m gam h6n hqp hai mu6i. Gia tri cua m la A. 17,0. B. 30,0. C. 13,0. D. 20,5. Cau 73: Cho cac phat biSu sau: (a) H6n hqp Nava AlzO3 (ti 1~ mol tuong ung 2: 3) tan het trong nu&c du. (b) Dun n6ng dung djch Ca(HCO3)z c6 xuit hi~n ket ma. (c) Phen chua duqc su d1,1ng dS lam trong nu&c d1,1c. (d) Kim lo?i Cu oxi h6a duqc Fe 3+ trong dung dich. (e) Mieng gang dS trong khong khi ~m c6 xay ra iin mon di~n h6a. S6 phat biSu dung la A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Trang 2/3
  3. Cau 74: D~n 0,04 mol h6n hqp g6m hai nu&c va khi CO2 qua cacbon nung do, thu duqc 0,07 mol h6n hqp Y g6m CO, H2 va CO2. Cho Y di qua 6ng d\filg 20 gam h6n hqp g6m Fe2O3 va CuO (du, nung n6ng), sau khi cac phan ung xay ra hoan toan, thu duqc m gam ch~t r~n. Gia tri cua m la A . 19,04. B. 18,56. C. 19,52. D . 18,40. Cau 75: Thuy phan hoan toan triglixerit X trong dung djch NaOH, thu duqc glixerol, natri stearat va natri oleat. D6t chay hoan toan m gam X dn vua du 3,22 mol 02, thu duqc H2O va 2,28 mol CO 2. M~t khac, m gam X tac dl)ng t6i da v&i a mol Br2 trong dung dich. Gia tri cua a la A. 0,04. B. 0,08. C. 0,20. D. 0,16. Cau 76: Cho cac phat biSu sau: (a) Mo lQ'Il ho~c diu dua duqc dung lam nguyen li~u dS di€u_ch~ xa phong. (b) Nu&c ep qua nho chin c6 phan ung trang b?c. (C) Ta tim kem b€n trong moi trm'mg axit va moi trm'mg ki€m. (d) Cao SU luu h6a c6 tinh dan h6i, lau mon va kh6 tan han cao SU thien nhien. ( e) Dung dich anilin lam quy tim chuySn thanh mau xanh. S6 phat biSu dung la A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Cau 77: Ti~n hanh thi nghi~m theo cac bu&c sau: Bu&c 1: Cho vao hai binh du m6i binh 10 ml etyl fomat. Bu&c 2: Them 10 ml dung dich H2SO4 20% vao binh thu nh~t, 20 ml dung dich NaOH 30% vao binh thu hai. Bu&c 3: L~c d€u ca hai binh, l~p 6ng sinh han r6i dun soi nh~ trong khoang 5 phut, sau d6 dS ngu(h. Cho cac phat bi~u sau: (a) K~t thuc bu&c 2, ch~t long trong hai binh d€u phan thanh hai l&p. (b) 6 bu&c 3, c6 thS thay vi~c dun soi nh~ bing dun each thuy (ngam trong nu&c n6ng). (c) 6 bu&c 3, trong binh thu hai c6 xay ra phan ung xa phong h6a. (d) Sau bu&c 3, trong hai binh d€u chua ch~t c6 kha nang tham gia phan ung trang b?c. S6 phat biSu dung la A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Cau 78: Thuy phan hoan toan ch~t hfru ca E (C9H16O4, chua hai chuc este) bing dung dich NaOH, thu duqc san phfrm g6m ancol X va hai ch~t him ca Y, Z. Bi~t Y chua 3 nguyen tu cacbon va Mx < Mv < Mz. Cho Z tac dl;lilg v&i dung dich HCl loang, du, thu duqc hqp ch~t hfru ca T (C3H6O3). Cho cac phat bi~u sau: ~ (a) Khi cho a mol T tac dl)ng v&i Na du, thu duqc a mol H2. ,,_ (b) C6 4 cong thuc du t?O thoa man tinh ch~t cua E. ~ (c) An~~l X la propan.-1 ,2-~iol. (d) Kh01 luQ'Ilg mol cua Z la 96 gam/mol. J !, 1/.j 1 1 c i' S6 phat biSu dung la /( _. A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. ~, . Cau 79: Cho 7,34 gam h6n hqp E g6m hai este m?ch ha X va y (d€u t?O bai axit cacboxylic va ancol; Mx < Mv < 150) tac dl)ng vua du v&i dung dich NaOH, thu duqc ancol Z va 6,74 gam h6n hqp mu6i T. Cho toan b9 Z tac dl)ng v&i Na du, thu duqc 1,12 lit khi H2. D6t chay hoan toan T, thu duqc H2O, Na2CO3 va 0,05 mol CO2. Phin tram kh6i luQ'Ilg cua X trong E la A . 81,74%. B. 40,33%. C. 30,25%. D. 35,97%. Cau 80: Ch~t X (Cili16O4N2) la mu6i amoni cua axit cacboxylic, ch~t Y (C6H1sO3N3, m?ch ha) la mu6i amoni cua dipeptit. Cho 8,91 gam h6n hqp E g6m X va Y tac dl)ng h~t v&i luQ'Ilg du dung dich NaOH, thu duqc san phfrm hiiu ca g6m 0,05 mol hai amin no (d€u c6 hai nguyen tu cacbon trong phan tu va khong la d6ng phan cua nhau) va m gam hai mu6i. Gia ttj cua m g§n nh§t v&i gia ttj nao sau day? A. 9,0. B. 8,5. C. 10,0. D. 8,0. ------------------------ HET ------------------------ Trang 3/3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2