Đề thi môn điện động lực - 2

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
40
download

Đề thi môn điện động lực - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn điện động lực - 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn điện động lực - 2

  1. L3t E4i Hgc Su Ph4m TpHCM Khoa Vft Lf pd rni lin r M6n: EiQn DQng Lgc ThdiGian: 120 phrit l: tir trudng (3il) Cdu DiQn l. vi6t hp phuong trinh Maxwell trong chdn kh6ng (dang vi ph6n) vi cho ui6t y nghia vft lf tirng phuong trlnh 2. xudt phat tir phuong trinh divE = L trongchdn kh6ng, h6y x6y dung phuong jntU. trinh tuong tu trong mdi trudng "r, 3. Ldy vi du tl6 chfng t6 rliQn tir trudng ld mQt dang t6n tgi cria vflt ch6t. Cdu2: Sdng tliin tir tg do (2rt) l. Thgc ti6n ndo cho thdy ring tliQn tir trudng c6 th6 t6n t4i rtQc lfp. phdn tich ngin gqn di5 d6 chung minh. 2. Tir hQ phuong trinh Maxwell, hdy chring minh lugn di6m tr6n bing c6ch giai hQ nllu*q1g trinh Maxwell' ,-^,+*-. ,;' : gdu 3: Eipn Th6 vn NEng Luflrg trudng cfra qui cAu tich ttiQn (3iI) itiQn qui MQt cAu b6n kinh R, tich dien dAu theo th6 tich, mat dO p = const, hQ s6 diQn mQi ngoii qui ld a. b6n trong vd cAu dAu l. Tim phf;n eien thti tr6n todn kh6ng gian UO 2. Tinh diQn dung cta quA cAu 3, Tfnh ndng lugng diQn trulng cira qui ciu vi cim cdu 4: Moment tir {'ng tir cia qufr cAu tich iliQn xoay (2rI) MQt m{t cAu b6n kfnh tich ttiQn dAu v6i t6ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản