Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 6

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
119
lượt xem
46
download

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 10 - đề số 6', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 6

  1. KIEÅM TRA 1 TIEÁT (Laàn 2) MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo baûng traû  lôøi döôùi ñaây: Hoï   vaø   teân:……………………………………………………………………………………………………………………………………Lôùp: Ñieåm: ……………………………. 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D 11 A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D 12 A B C D Câu 1. Nhoùm A goàm caùc nguyeân toá : a. Nguyeân toá s vaø nguyeân toá d b. Nguyeân toá p vaø nguyeân toá d c. Nguyeân toá s vaø nguyeân toá f d. Nguyeân toá s vaø nguyeân toá p Caâu 2. Moät nguyeân toá R coù caáu hình electron cuûa nguyeân töû : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 .Vaäy vò trí cuûa R trong BTH laø. a. Chu kyø 4, nhoùm IV A b. Chu kyø 3, nhoùm VII A c. Chu kyø 3, nhoùm VI A d. Chu kyø 3, nhoùm IV A Câu 3. Nguyeân toá M ôû chu kyø 4 nhoùm IA. Vaäy M coù caáu hình electron cuûa nguyeân töû laø: a. 1s2 2s2 3s22p6 4s1 b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p54s1 2 2 6 1 c. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 6 1 d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1 Câu 4. Trong 1 chu kì theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân, hoaù trò cao nhaát ñoái vôùi Oxy : a. Taêng töø 1 ñeán 8 b. Khoâng ñoåi c. Taêng töø 1 ñeán 7 d. Baèng soá lôùp e Câu 5. Nguyeân toá R coù caáu hình electron 1s2 2s2 2p5 . Hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi, hoùa trò vôùi Hiñroâ laø: a. 7 va ø1 b. 6 vaø 2 c. 5 vaø 3 d. 4 vaø 4 Câu 6. Nguyeân toá hoùa hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoùa hoïc töông töï Na: a. Cl b. K c. Si d. O Câu 7. Tính chaát Bazô cuûa daõy caùc hiñroâxít NaOH, Mg(OH)2 , Al(OH)3 bieán ñoåi theo chieàu naøo sau ñaây?. a. Taêng b. Giaûm c.Vöøa taêng vöøa giaûm d. Khoâng thay ñoåi Câu 8. Caëp nguyeân toá hoùa hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoùa hoïc gioáng nhau nhaát : a. N, O b. P, S c. Na, Cl d. Cl, Br Câu 9. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu giaûm daàn cuûa baùn kính nguyeân töû nhö sau: a. Li > C > N > O > Na b. Na > Li > C > N > O c. C > N > O > Na > Li d. Na > Li > O > N > C Caâu 10. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù toång soá e trong caùc phaân lôùp p laø 10 e. A laø: a. Kim loaïi b. Phi kim c. Khí hieám d. Coù theå laø kim loaïi hoaëc phi kim Caâu 11.  Coù caùc tính chaát sau: 1/ Ñieän tích haït nhaân ; 2/ Khoái löôïng nguyeân töû ; 3/ Soá e lôùp ngoaøi cuøng ; 4/ Soá e trong nguyeân töû Tính chaát naøo sau ñaây bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân: a. 1 vaø 2 b. 2 vaø 3 c. 3 d. 1, 2, 3 vaø 4 Caâu 12. Soá thöù töï cuûa nhoùm A baèng: a. Soá e ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng b. Soá e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c. Soá lôùp e d. Soá thöù töï cuûa nguyeân toá B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (6ñ) Caâu 1: (3 ñ) Nguyeân toá M ôû chu kyø 3 nhoùm VA trong baûng tuaàn hoaøn. Khoâng söû duïng baûng tuaàn hoaøn , haõy cho bieát : a. Caáu hình e cuûa M b. Nguyeân töû M coù maáy lôùp e vaøbao nhieâu e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c.Trong oxit cao nhaát cuûa M thì M chieám 43,66% khoái löôïng. Tính soá löôïng moãi loaïi haït cuûa nguyeân töû M Caâu 2 : (3 ñ) 1. Hai nguyeân toá A vaø B ñöùng keá tieáp nhau trong cuøng 1 chu kyø trong baûng tuaàn hoaøn, coù toång soá ñieän tích haït nhaân laø 23. a. Xaùc ñònh vò trí cuûa A vaø B trong BTH. Cho bieát tính chaát cuûa A vaø B. b. Vieát coâng thöùc oxit vaø coâng thöùc hiñroâxit töông öùng cuûa A vaø B. So saùnh tính chaát cuûa chuùng.
  2. 2. Cho 5,6 g BaO phaûn öùng vôùi 8,5g dd H2SO4 98%. Tính khoái löôïng muoái vaø khoái löôïng dd taïo thaønh sau phaûn öùng (Cho Ba = 137; O = 16; S = 32; H = 1) KIEÅM TRA 1 TIEÁT (Laàn 2) MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo baûng   traû lôøi döôùi ñaây: Hoï   vaø   teân:……………………………………………………………………………………………………………………………………Lôùp: Ñieåm: ……………………………. 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D 11 A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D 12 A B C D Câu 1. Soá thöù töï cuûa chu kì baèng: a. Soá e ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng b. Soá e ôû lôùp ngoaøi cuøng. c. Soá lôùp e d. Soá thöù töï cuûa nguyeân toá Caâu 2. Moät nguyeân toá R coù caáu hình electron ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p4 .Vaäy vò trí cuûa R trong BTH laø. a. Chu kyø 4, nhoùm IV A b. Chu kyø 3, nhoùm VII A c. Chu kyø 3, nhoùm VI A d. Chu kyø 3, nhoùm IV A Caâu 3. Coù caùc tính chaát sau: 1/ Hoaù trò cao nhaát ñoái vôùi Oxy ; 2/ Khoái löôïng nguyeân töû ; 3/ Soá e lôùp ngoaøi cuøng ; 4/ Soá lôùp e Tính chaát naøo sau ñaây bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân: a. 1 vaø 2 b. 2 vaø 3 c. 1 vaø 3 d. 1, 2, 3 vaø 4 Caâu 4. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá A coù toång soá e ôû caùc phaân lôùp s laø 5. Teân cuûa A laø: a. Natri b. Kali c. Liti d. Magieâ Caâu 5. Moät nguyeân toá R coù caáu hình electron cuûa nguyeân töû : 1s2 2s2 2p3.Vaäy coâng thöùc hôïp chaát vôùi hiñroâ vaø coâng thöùc oxit cao nhaát laø: a. RH2 ,RO b. RH4 , RO2 c.RH3 ,R2O3 d. RH3 ,R2O5 Caâu 6. Tính chaát Axít cuûa daõy caùc hiñroâ xít: H2SiO3, H2 SO4, HClO4 , bieán ñoåi theo chieàu naøo sau ñaây? a.Taêng b. Giaûm c. Vöøa taêng vöøa giaûm d. Khoâng thay ñoåi Câu 7.Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu giaù trò ñoä aâm ñieän giaûm daàn nhö sau: a. K < Na < Cl < F b. F > Cl > Na > K b. Na < Cl < K < Na d. F > Cl > K >Na Caâu 8.Trong Baûng tuaàn hoaøn, nhoùm naøo sau ñaây coù hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi baèng 1ø. a. Nhoùm VII A b. Nhoùm I A c. Nhoùm III A d. Nhoùm IV A Caâu 9. Cho caùc nguyeân toá: Cl, I, Br, F . Chieàu taõng tính phi kim laø: a. F > Cl > Br >I b. F < Cl < Br < I c. I < Br < Cl < F d. I < Cl< Br < F Caâu 10. Trong 1 nhoùm A theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân, hoaù trò cao nhaát ñoái vôùi Oxy : a. Baèng soá e lôùp ngoaøi cuøng b. Khoâng ñoåi c. Taêng töø 1 ñeán 7 d.Giaûm töø 4 ñeán 1 Caâu 11. Trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá, nhoùm goàm coù nhöõng kim loaïi ñieån hình laø nhoùm: a. IA b.IIA c. IIIA d. VIIA Caâu 12. Trong caùc nguyeân toá sau ñaây,nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo coù baùn kính nguyeân töû lôùn nhaát : a. Na b. P c. S d.K B. PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (6ñ) Caâu 1: (3 ñ) Nguyeân toá R ôû chu kyø 3 nhoùm VIA trong baûng tuaàn hoaøn. Khoâng söû duïng baûng tuaàn hoaøn , haõy cho bieát : a. Caáu hình e cuûaR b. Nguyeân töû R coù maáy lôùp e va øbao nhieâu e ôû lôùp ngoaøi cuøng.
  3. c.Trong hôïp chaát cuûa R vôùi hiñroâ thì R chieám 94,12% khoái löôïng. Tính soá löôïng moãi loaïi haït cuûa nguyeân töû R Caâu 2 : (3 ñ) 1. Hai nguyeân toá A ñöùng tröôùc B keá tieáp nhau trong cuøng 1 chu kyø trong baûng tuaàn hoaøn, coù toång soá ñieän tích haït nhaân la ø33. a. Xaùc ñònh vò trí cuûa A vaø B trong BTH. Cho bieát tính chaát cuûa A vaø B. b. Vieát coâng thöùc oxit vaø coâng thöùc hiñroâxit töông öùng cuûa A vaø B. So saùnh tính chaát cuûa chuùng. 2. Cho 2,3 g Na phaûn öùng vôùi 9,5 g dd HCl 36,5 %. Tính khoái löôïng muoái vaø khoái löôïng dd taïo thaønh sau phaûn öùng (Cho N = 23; H = 1; Cl = 35,5)
  4. KIEÅM TRA 1 TIEÁT (Laàn 2) MOÂN : HOAÙ 10 A. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ñieåm) : Choïn caâu traû lôøi ñuùng toâ vaøo baûng   traû lôøi döôùi ñaây: Hoï   vaø   teân:……………………………………………………………………………………………………………………………………Lôùp: Ñieåm: ……………………………. 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D 11 A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D 12 A B C D Câu 1. Nhöõng tính chaát naøo sau ñaây khoâng bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu ñieän tích haït nhaân taêng daàn : a. Hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi b. Soá lôùp electron c. Soá electron lôùp ngoaøi cuøng d. Tính axít tính bazô cuûa oxít vaø hiñroâixít töông öùng Câu 2. Nguyeân toá R coù caáu hình electron 1s2 2s2 2p2 . Hoùa trò cao nhaát vôùi Oxi, hoùa trò vôùi Hiñroâ laø: a. 7 vaø1 b. 6 vaø 2 c. 5 vaø 3 d. 4 vaø 4 Caâu 3. Nguyeân toá hoùa hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoùa hoïc töông tö ïF: a. Cl b. K c. Si d. O Caâu  4. Trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá, nhoùm goàm coù nhöõng phi kim ñieån hình laø nhoùm: a. IVA b.VA c. VIA d. VIIA Caâu 5. Trong caùc nguyeân toá sau ñaây,nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo coù ñoä aâm ñieänlôùn nhaát : a. B b.N c.O d. Mg Caâu 6. Phaùt bieåu naøo sau ñaây chöa chính xaùc :Trong moät chu kì, ñi töø traùi sang phaûi. a. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu khoái löôïng nguyeân töû taêng daàn b. Ñoä aâm ñieän taêng ñaàn c. Caùc nguyeân toá ñeàu coù cuøng soá lôùp e d. Baùn kính nguyeân töû giaûm daàn. Caâu 7. Nguyeân toá X thuoäc chu kì 3, nhoùm VIA. X laø nguyeân toá : a. Phi kim b. Kim loaïi c. Khí hieám Caâu 8. Cho caùc nguyeân toá: Cl, I, Br, F . Chieàu giaûm tính phi kim laø: a. F > Cl > Br >I b. F < Cl < Br < I c. I < Br < Cl < F d. I < Cl< Br < F Caâu 9. Caùc nguyeân toá xeáp ôû chu kyø 5 coù soá lôùp electron trong nguyeân töû laø: a. 1 b. 2 c. 5 d. 7 Caâu 10. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu giaù trò ñoä aâm ñieän taêng daàn nhö sau: a. K < Na< Cl < F c. F < Cl
  5. 2. Cho 2,3 g Na phaûn öùng vôùi 9,5 g dd HCl 36,5 %. Tính khoái löôïng muoái vaø khoái löôïng dd taïo thaønh sau phaûn öùng (Cho N = 23; H = 1; Cl = 35,5)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản