Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
412
lượt xem
134
download

Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 11 - đề số 2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 2

  1. KIEÅM TRA HOÏC KYØ II Ñieåm: Hoï vaø teân Lôùp: 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D I. Tr¾c nghiÖm C©u 1: Ph¶n øng ®iÓn h×nh cña anken lµ lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y:      A. Ph¶n øng oxi ho¸ B. Ph¶n øng thÕ      C. Ph¶n øng huû D. Ph¶n øng céng vµ ph¶n øng trïng  hîp C©u 2: Hidrocacbon m¹ch hë X cã c«ng thøc ph©n tö C5H10, vËy X cã sè ®ång ph©n (kh«ng kÓ  ®ång ph©n cis vµ ®ång ph©n trans) lµ:       A. 5 B. 6 C. 7 D.8 C©u3: Cho 2­ metylbutan t¸c dông víi Clo (tØ lÖ 1:1) sÏ t¹o ra sè s¶n phÈm lµ:      A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 4: Chän tªn ®óng cña Hidrocacbon sau                                     CH3                               A. 4,5­®imetyl­5­ etylhex­2­en                                     |                                    B.  3,3,4 – trimetylhept­3 ­an   CH3­ CH2 ­CH2­ C =  C ­CH3                              C. 3 – etyl ­ 2,4 ­ ®imetyl hex­3­en                   |        |                                         D. 3 – etyl ­  2,4 ­ ®imetyl hex­2­en            CH3    C2H5 C©u 5: ChÊt nµo sau ®©y trïng hîp cho ra cao su       A. isobutan B. isopentan C. buta­1,3­dien D. buta­1,2­dien C©u 6: Hai hidrocacbon X vµ Y ph©n tö ®Òu chØ chøa C,H,O  §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ  ®óng.      A.  Chóng lµ ®ång ®¼ng cña nhau khi sè nguyªn tö O kh¸c nhau.      B.  NÕu chóng lµ ®ång ®¼ng cña nhau th× sè nguyªn tö O ph¶i kh¸c nhau vµ sè nguyªn tö  C, H ph¶i kh¸c nhau.      C.  Chóng lµ ®ång ®¼ng khi sè nguyªn tö O b»ng nhau vµ ph©n tö h¬n kÐm nhau mét hay  nhiÒu nhãm ­CH2­ .      D.  B, C ®Òu ®óng C©u 7: Cho but ­1­en t¸c dông víi HBr s¶n phÈm chÝnh thu ®îc cã tªn gäi lµ:       A . 2­Brombuten­1   B. 2­brombutan    C. 1­brombutan D. A,B,C ®Òu  sai C©u 8: Cã c¸c chÊt Cl2 ; H2O (xt H+); CuO, AgNO3/NH3, KMnO4, H2(Ni,t0). 3­metyl but­1­en ph¶n  øng ®îc víi mÊy chÊt       A.  3 B. 4 C. 5 D. 2 C©u9: Cho CTCT sau   CH3 – CH – CH3    tªn gäi ®óng cña chÊt trªn lµ:    |                    C2H5      A. 1,2 ­ ®imetylpropan B. 2 – etylpropan C. 2 –metylbutan D. pentan C©u 10: Cho 2­ metylpropan t¸c dông víi Clo (tØ lÖ 1:1) sÏ t¹o ra sè s¶n phÈm lµ:       A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 11: Gäi tªn hidrocacbon sau:       CH3  ­  C(CH3)2 –  C(CH3) =CH2       A. 2,2,3­trimetylbut­4­en  B. 2,2,3­trimetylbut­3­en      C. 2,3,3­trimetylbut­2­en D. 2,3,3­trimetylbut­1­en C©u 12: Cho khÝ clo vµ metan (tØ lÖ 1;1) vµo mét èng nghiÖm råi chiÕu s¸ng. Sau thÝ nghiÖm,  ta cã thÓ dïng thuèc thö vµ dÊu hiÖu nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt ph¶n øng ®É x¶y ra:      A. Quú tÝm Èm mÊt mµu B. Quý tÝm Èm chuyÓn mµu xanh      C. Quú tÝm Èm chuyÓn mµu ®á D. GiÊy tÈm dd phenolphtalein chuyÓn  mµu hång C©u 13: §èt ch¸y 1 hçn hîp X gåm 2 hidrocacbon lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp thu ®îc 22g CO2 vµ  6,3gH2O  .  CTTQ cña d∙y ®ång ®¼ng trªn lµ:       A. CnH2n ­2 (n≥2) B. CnH2n +2 (n≥1) C. CnH2n (n≥2) D. C¶  A,B,C ®Òu sai 
  2. C©u 14: Trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ lo¹i liªn kªt nµo khã bÞ ®øt trong ph¶n øng ho¸ häc       A. Liªn kÕt ®¬n B. Liªn kÕt ®«i C. Liªn kÕt ba D. §¸p ¸n kh¸c C©u15: Sè ®ång ph©n ankin cña C5H8 lµ bao nhiªu      A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 16: C¸c chÊt sau chÊt nµo cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 trong NH3      A. But­1­en  B. But­2­en  C. But­1­in D. But­2­in  C©u 17: Buten cã sè ®ång ph©n nhiÒu h¬n butan v× lÝ do nµo sau ®©y: A. V× ph©n tö buten cã Ýt nguyªn tö H h¬n butan B. V× buten cã ®ång ph©n m¹ch nh¸nh cßn butan chØ cã ®ång ph©n m¹ch th¼ng  C. V× buten cã ®ßng ph©n vÞ trÝ cña liªn kÕt ®«i cßn butan kh«ng cã ®ång ph©n d¹ng ®ã D. Buten cã ®ång ph©n vÞ trÝ cña liªn kÕt ®«i, ®ång ph©n m¹ch c¸cbon vµ ®ång ph©n h×nh  häc ;trong khi butan chØ cã ®ång ph©n m¹ch c¸c bon C©u 18: Hîp chÊt 3­ etyl­2,2 – dimetylhecxan cã sè nguyªn tö cacbon lµ:       A. 5 B. 6 C. 9 D. 10 C©u 19: Ankin cã c«ng thøc tæng qu¸t lµ:       A. CnH2n+2  (n≥1) B. CnH2n (n≥2) C.  CnH2n­2 (n≥2) D. . CnH2n­2 (n≥3)  C©u 20: Ph¶n øng ®Æc trng cña ankadien lµ:      A. Ph¶n øng thÕ  B. Ph¶n øng céng C. Ph¶n øng ch¸y          D.Ph¶n  øng nhiÖt C©u 21: Cho propin t¸c dông víi HCl tØ lÖ 1:1 thu ®îc s¶n phÈm chÝnh cã tªn lµ g×      A. 1­clopropan B. 2­clopropan         C. 1­clopropen   D. 2­Clopropen  II. Tù luËn Cho hçn hîp khÝ A chøa hai hi®rocacbon kÕ tiÕp nhau trong mét d∙y ®ång ®¼ng. §èt ch¸y hoµn  toµn hçn hîp A thu ®îc 24,64l CO2 (®ktc) vµ 25,2g H2O. a. X¸c ®Þnh CTPT  vµ CTCT cã thÓ cã cña tõng hi®rocacbon trong hçn hîp khÝ A. b. X¸c ®Þnh thµnh phÇn % vÒ thÓ tÝch, thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña tõng hidrocacbon.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản