Đề thi thử CĐ ĐH môn Sinh năm 2010 - số 3

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
20
download

Đề thi thử CĐ ĐH môn Sinh năm 2010 - số 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử cđ đh môn sinh năm 2010 - số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử CĐ ĐH môn Sinh năm 2010 - số 3

  1. ĐỀ 03 *LƯU Ý: ĐÁP ÁN ĐÁNH DẤU X Ở CUỐI MỖI CÂU ĐÚNG .MỜI THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HỌC SINH THAM KHẢO LÊ THỊ NHUNG – GV MÔN SINH ( GIA LAI) ĐỀ O5.2010 Câu 1. Ở ruồi giấm, tính trạng cánh cong là do đột biến gen trội (Cy) nằm trên NST số 2 gây nên. Ruồi đực dị hợp tử về kiểu gen nói trên (Cy Cy+) được chiếu tia phóng xạ và cho lai với ruồi cái bình thường (Cy+). Sau đó người ta cho từng con ruồi đực F1 (Cy Cy+) lai với từng ruồi cái bình thường. Kết quả của một trong số phép lai như vậy có tỉ lệ kiểu hình như sau: - Đực cánh cong: 146 con - Đực cánh bình thường: 0 con - Cái cánh cong: 0 con - Cái cánh bình thường: 143 con Kết quả trên được giải thích là: A. ruồi đực cánh bình thường và ruồi cái cánh cong bị chết. B. gen Cy chuyển từ NST số 2 sang NST giới tính X. C. gen Cy chuyển từ NST số 2 sang NST giới tính Y. x D. không có cách giải thích nào ở trên là đúng. Câu 2.Hiện tượng con đực mang cặp NST giới tính X còn con cái mang cặp NST giới tính XX được gặp ở : A)Động vật có vú B)Chim , Bướm, ếch nhái C)bọ nhậy D)Châu chấu , rệp x Câu 3. ÔÛ moät loaøi thöïc vaät Cho 2 caây PTC mang 2 caëp tính traïng töông phaûn nhau F1 ñoàng loaït quaû troøn , hoa tím.Cho F1 töï thuï phaán ñöôïc F2 thu ñöôïc 4 kieåu hình goàm 15600 caây trong ñoù caây quaû troøn, hoa tím coù soá löôïng laø 10296 caây. Bieát 1 gen quy ñònh 1 tính traïng vaø moïi dieãn bieán NST ôû teá baøo sinh haït phaán vaø sinh noaõn ñeàu gioáng nhau vaø troøn ,tím töông phaûn vôùi daøi, traéng.Tần số hoán vị gen là bao nhiêu? a.40% b.20% x c.30% d.15% Câu 4. Ñeå taïo öu theá lai veà chieàu cao ôû caây thuoác laù, ngöôøi ta tieán haønh lai giöõa 2 thöù: 1thöù coù chieàu cao trung bình 120 cm, moät thöù coù chieàu cao trung bình 72 cm. Ôû theá heä F1 caây lai coù chieàu cao trung bình 108cm Caây F1 ñaõ bieåu thò öu theá lai veà chieàu cao laø bao nhieâu? a.16 b.12 x c.6 d. 120 Câu 5. Dạng cách li nào là điều kiện cần thiết để các nhóm cáthể đã phân hoá tích luỹ các đột biến mới theo các hướng khác nhau dẫn đến sự sai khác ngày càng lớn trong kiểu gen: a.Cách li địa lý x b. Cách li sinh thái c. Cách li sinh sản và sinh thái d. Cách li di truyền và cách li sinh sản Câu 6. Một đồng cỏ, năng lượng ánh sáng mặt tròi chiếu xuống 16000 kcal/m2/ngày, trong đó gia súc sử dụng1/8 số năng lượng trên nhưng tiêu hao qua hô hấp 670 kcal và mất trong tự nine 1250 kcal.Xác định hiệu suất sinh thái ở người? a.3% b.4% x c.5% d.6% Câu 7.Hệ sinh thái tự nhiên hoàn chỉnh và ổn định do a.khu vực sống ổn định b.cấu trúc loài trong quần xã đa dạng c.luôn giữ vững cân bằng d.có chu trình tuần hoàn vật chất x Câu 8. Tảo vàng và san hô là quan hệ a.hợp tác b.hội sinh c.cộng sinh x d.kí sinh Câu 9. Yếu tố đóng vait rò làm cho con người thoát khỏi trình độ động vật là a.dùng lữa b.sử dụng công cụ lao động c.lao động d.hệ thống tín hiệu thứ hai
  2. Câu 10. Một số tế bào SDSK của một cơ thể động vật đang ở vung sinh sản thực hiện phân bào liên tiếp một số đợt bằng nhau đã hình thành nên 5120 tế bào con ở thế hệ tế bào cuối cùng. Các tế bào con sinh ra đều bước vào vùng chín giảm phân tạo giao tử. Các giao tử sinh ra đều thụ tinh với hiệu suất 1,5625% để hình thành 320 hợp tử Số tế bào SDSK ban đầu và số lần nguyên phân, giới tính của cá thể trên ? Biết số đợt nguyên phân gấp đôi số tế bào ban đầu A.5;10 ; đực x B.6;12; cái C.4;8; đực D.3;6; cái C©u 11: ë 1 quÇn thÓ giao phèi: Gen A cã 2 alen; gen B cã 3 alen; gen C cã 4  alen. NÕu 3 cÆp gen nµy ph©n li ®éc lËp sù thô tinh vµ gi¶m ph©n x¶y ra b×nh  thêng th× ®êi sau cã tèi ®a sè lo¹i kiÓu gen lµ: A. 7      B. 24              C. 180  x   D. 90 C©u 12: Sinh vËt biÕn ®æi gen lµ g× ? A. Sinh vËt mang gen bÞ ®ét biÕn.                B. Sinh vËt ®îc t¹o ra  b»ng lai h÷u tÝnh ®Ó t¹o ra c¸c biÕn dÞ tæ hîp. C. Lµ SV ®îc t¹o ra b»ng c¸ch cho lai c¸c TB X«ma. D. Lµ d¹ng sinh vËt mµ hÖ gen cña nã ®îc con ngêi lµm biÕn ®æi ®Ó phï hîp  víi lîi Ých cña con ngêi. x C©u 13: ë ngêi ®ät biÕn gen tréi g©y héi chøng Macphan: Ch©n tay dµi h¬n,  thñy tinh thÓ ë m¾t bÞ hñy ho¹i. §©y lµ vÝ dô vÒ.         A. Gen ®a alen           B.   T¬ng   t¸c   gen  C. Gen ®a hiÖu x     D. ¸t chÕ gen   C©u 14:  BÖnh nµo sau ®©y ë ngêi lµ do gen n»m trªn nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh  quy ®Þnh  1. BÖnh mï mµu.               2.   BÖnh   b¹ch   t¹ng.  3. BÖnh m¸u khã ®«ng. 4. BÖnh ®¸i ®êng.          5. BÖnh dÝnh ngãn tay 2 vµ 3.         A. 1, 2, 3.                B. 1, 3, 5. x C.   3,  4, 5.  D. 2, 4. C©u 15: T¸c nh©n ®ét biÕn lµm rèi lo¹n sù ph©n li cña mét cÆp nhiÔm s¾c thÓ  trong giai ®o¹n gi¶m  ph©n II cña mét tÕ bµo sinh tinh sÏ t¹o ®îc nh÷ng lo¹i  giao tö nµo sau ®©y ?         A. n vµ n +1.   B. n vµ n ­1. C. n +1 vµ n ­ 1.    D. n, n +1 vµ n ­1. x C©u 16: Ph©n tö ADN trong NST cña 1 loµi sinh vËt cã 107  cÆp Nuclª«tit. Lóc  NST nµy xo¾n cùc ®¹i th× dµi 3,4 Mic«met vËy ADN nµy ®∙ co ng¾n.        A. 1000 lÇn. x        B. 10000 lÇn. C. 5000 lÇn. D. 3400 lÇn. C©u 17: Gi¶ thuyÕt siªu tréi trong gi¶i thÝch hiÖn tîng u thÕ lai lµ: A. c¸c alen tréi thêng cã t¸c ®éng cã lîi nhiÒu h¬n c¸c alen lÆn , t¸c  ®éng céng gép gi÷a c¸c alen tréi cã lîi dÉn ®Õn u thÕ lai.           B. c¸c gen kh«ng alen t¸c ®éng bæ trî víi nhau. C. ë c¬ thÓ dÞ hîp, alen tréi cã lîi ¸t chÕ sù biÓu hiÖn cña c¸c alen lÆn  cã h¹i, kh«ng cho c¸c alen lÆn biÓu hiÖn.
  3. D . c¬  thÓ  dÞ hî  vÒ  c¸c  al  tèt  h¬ n c¬  thÓ  ® ång hî  do hi u qu¶ bæ  sung  p en p Ö gi a 2 al  kh¸c nhau vÒ chøc phËn trong  cï  1 l ÷ en ng ocu t trªn   cÆ p NST t¬ ng  ® ång. C©u 18: Mét c¬ thÓ cã kiÓu gen AB // ab nÕu cã 200 tÕ bµo cña c¬ thÓ nµy gi¶m  ph©n t¹o tinh trïng, trong ®ã cã 100 tÕ bµo  x¶y ra hiÖn tîng ho¸n vÞ gen ë  cÆp NST chøa cÆp gen trªn. TÇn sè ho¸n vÞ gen  lµ:       A. 25%.   B. 50%. C. 12,5%. D. 75%. C©u 19: Trong kÜ thuËt chuyÓn gen vect¬ thêng dïng lµ  A.Virut hoÆc Plasmit.  x       B. VK E.coli hay nÊm men.     C.   Plasmit  hoÆc VK  E.coli.    D. ThÓ ¨n khuÈn hoÆc VK. C©u 20: VÝ dô nµo sau ®©y lµ c¬ quan t¬ng ®ång A.Ngµ voi vµ sõng tª gi¸c          B.C¸nh d¬i vµ tay ngêi x C.Vßi voi vµ vßi b¹ch tuéc         D.§u«i c¸ mËp vµ ®u«i c¸ voi C©u 21: ý nghÜa thùc tiÔn cña di truyÒn liªn kÕt gen hoµn toµn lµ A. ®¶m b¶o sù di truyÒn bÒn v÷ng cña c¸c tÝnh tr¹ng. B. ®¶m b¶o sù DT æn ®Þnh cña nhãm gen quý, nhê ®ã ngêi ta chän läc ®ång thêi  nhãm tÝnh tr¹ng cã gi¸ trÞ.  x C. ®Ó x¸c ®Þnh sè nhãm gen liªn kÕt.                                       D.   dÔ x¸c ®Þnh sè nhãm gen liªn kÕt cña loµi. C©u   22:  NÕu   c¸c   gen   ph©n   li   ®éc   lËp   vµ   tréi   hoµn   toµn,   phÐp   lai:  AaBbCcDdEeFf x AabbCcddEeff cã thÓ sinh ra ®êi con cã sè lo¹i tæ hîp ®ång hîp  tö vÒ 6 cÆp gen lµ:       A. 2. B. 4. C. 8. D.  1. C©u 23: Trong qu¸ tr×nh nh©n ®«I cña AND, en zim AND polymeraza di chuyÓn: A.Theo chiÒu 5’ ­3’ vµ cï  ch i u víi  m ¹ ng Ò ch khu«n          B . Theo ch i u 3’ – 5’  Ò vµ ngược ch i u víi  m ¹ Ò ch khu«n ’ ’ C. Theo ch i u 5  ­3  vµ ngî  ch i u víi  m ¹ Ò c Ò ch m ∙ khu«n           D . gÉu nhi N ªn Câu 24: Một gen có chiều dài 4080A , phân tử mARM dược tổng hợp từ gen này có 10 R trượt qua không lặp o lại. R thứ nhất trượt qua hết phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên mất 40s, R cuối cùng trượt qua hết phân tử ARN chậm hơn so với R thứ nhất là 8,1s. Khoảng cách trung bình giữa hai R kế tiếp bằng bao nhiêu: A. 81,6Ao B. 71,4Ao C. 91,8Ao x D. 61,2Ao C©u 25 Ở 1 loài thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- quả ngọt, b- quả chua. Cho lai giữa hai cơ thể bố mẹ thuần chủng , ở F1 thu được 100% cây mang tính trạng chín sớm, quả ngọt. Cho F1 lai với một cá thể khác, ở thế hệ lai thu được 4 loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , quả chua: 42,5% chín muộn, quả ngọt : 7,5% chín sớm, quả ngọt : 7,5 % chín muộn, quả chua. Phép lai của F1 và tính chất di truyền của tính trạng là Ab ab AB ab A. (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% x B. (F1) x , hoán vị với tần số 15% aB ab ab ab C. AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập AB Ab D. (F1) x , liên kết gen hoặc hoán vị gen 1 bên với tần số 30% ab aB C©u 26: Theo quan niÖm hiÖn nay, quÇn thÓ ®îc xem lµ ®¬n vÞ tiÕn ho¸ c¬ së  bëi v×:      A. nã lµ ®¬n vÞ tån t¹i thùc cña loµi trong tù nhiªn.    B. nã lµ ®¬n vÞ sinh s¶n cña loµi trong tù nhiªn.
  4.      C . nã võa l  ® ¬ n µ  vÞ tån  t¹i  võa l  ® ¬n µ  vÞ si  s¶n cña l i.    x nh oµ D . nã l  m ét µ  hÖ gen m ë,  cã m ét vèn gen ® Æ c ng chung.  tr C©u 27:  Mét ®o¹n cña ph©n tö ADN chøa 3000 nucleotit .Tæng sè liªn kÕt ho¸  trÞ gi÷a c¸c gèc ®êng vµ photphat trong ®o¹n ADN ®ã lµ bao nhiªu?    A.2998.               B. 3000            C.   5998         x  D.6000 C©u 28 §¬n vÞ tån t¹i vµ sinh s¶n cña loµi trong tù nhiªn lµ g× . A. QuÇn x∙.         B. Nßi hoÆc loµi phô.              C. QuÇn thÓ.        D.  C¬ thÓ C©u 29: LuËn ®iÓm nµo ®©y vÒ sù hîp lÝ t¬ng ®èi cña c¸c ®Æc ®iÓm thÝch nghi  lµ kh«ng phï hîp? A. Mçi ®Æc ®iÓm thÝch nghi lµ s¶n phÈm cña chän läc tù nhiªn trong hoµn  c¶nh nhÊt ®Þnh B. Khi hoµn c¶nh sèng thay ®æi, ®Æc ®iÓm thÝch nghi ®¹t ®îc cã thÓ trë  thµnh bÊt lîi vµ bÞ thay thÕ b»ng ®Æc ®iÓm kh¸c thÝch nghi h¬n C. ChØ khi hoµn c¶nh sèng æn ®Þnh th× c¸c biÕn dÞ di truyÒn míi ngõng  ph¸t sinh vµ chän läc th«i ho¹t ®éngx D. Trong lÞch sö tiÕn ho¸, c¸c sinh vËt xuÊt hiÖn sau mang nhiÒu ®Æc  ®iÓm hîp lÝ h¬n sinh vËt xuÊt hiÖn tríc C©u 30 Đặc điểm khí hậu và địa chất kỷ Giura? A)Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm hơn x B)Biển thu hẹp, khí hậu khô, mây mù đã tan C)Địa thế tương đối yên tĩnh, đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Cuối kỳ biển tiến sâu vào lục địa D)Đầu kỉ khí hậu ấm và nóng, cuối kỉ bỉên rút lui nhiều, khí hậu khô hơn C©u 31 A DN tái tổ hợp trong kĩ thuật cấy gen gồm a.A DN thể thực khuẩn tổ hợp với A DN của sinh vật khác b.A DN của thể truyền đã ghép với gen cần lấy của sinh vật x c.A DN của sinh vật này với tổ hợp A DN của sinh vật khác d.ADN plasmit tổ hợp với AND của sinh vật khác C©u 32:Phương pháp không được áp dụng trong nghiên cứu di truyền người là a.Nghiên cứu trẻ đồng sinh b.Nghiên cứu tế bào c.Lai và gây đột biến x d.Nghiên cứu phả hệ C©u 33: Một gen gồm 3 alen đã tạo ra trong quần thể 4 loại kiểu hình khác nhau. Cho rằng tần số các alen bằng nhau, sự giao phối là tự do và ngẫu nhiên, các alen trội tiêu biểu cho các chỉ tiêu kinh tế mong muốn. Số cá thể chọn làm giống trong quần thể chiếm bao nhiêu % ? 1 1 2 3 A. B. C. x D. 3 9 9 9 Câu 34 : Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.Cho 1 cây F1 tự thụ phấn được các hạt lai F2 , Xác suất để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là bao nhiêu ? A. 0,03664 B.0,31146 x C.0,07786 D.0,177978 C©u 35: Trong 100.000 trẻ sơ sinh có 10 em lùn bẩm sinh, trong đó 8 em có bố mẹ và dòng họ bình thường, 2 em có bố hay mẹ lùn. Tính tần số đột biến gen A 0,004% B 0,008% C 0,004% - 0,008% D 0,008% - 0,004% C©u 36: ÔÛ   ngoâ, giaû  thieát haïtphaán      (n+1)  khoâng  coù  khaû  naêng  thuï tinh;noaõn      (n+1)  vaãn  thuï tinh    bình  thöôøng.  Goïigen      R quy  ñònh  haït ñoû    troäihoaøn    toaøn  víi  so  gen  qui r    ñònh  haïttraéng.     P: ♂  Cho    RRr (2n+1) X ♀        Rrr (2n+1).Tæ   kieåu    leä  hình  F1  ôû  laø:
  5. A. 5 ñoû : 1 traéng. x B. 3 ñoû : 1 traéng. C. 11 ñoû : 1 traéng. D. 35 ñoû : 1 traéng C©u 37: ë 1 l i thùc vËt sù cã m Æ t oµ  cña 1 gen l n l  t¨ng  ch i u cao c© y 15 cm   Æ µ Ò . C© y  thuÇn chñng AABBDD cã ch i u cao 45 cm  . Trong phÐ p l i  sau phÐ p l i  nµo  Ò a a ® ång l ¹t  cho F1 cã chiÒu cao c©y lµ 90 cm ? o A. aabbdd x AABBDD B. aabbdd x aabbDD C. aaBBdd x aabbDD D.AABBdd x aabbdd C©u 38: TØ lÖ c¸c lo¹i giao tö ®îc t¹o ra tõ kiÓu gen ABD/abd ,chØ cã Aa ho¸n  vÞ gen víi tÇn sè 20% lµ:      A. 25% ABD; 25% abd;  25% Abd; 25% aBD.  B. 40% Abd;     40%aBD;  10%ABD;  10%abd.    C. 30%Abd;  30%abD;   20%AbD;  20%aBd.  D. 40%ABD;     40%abd;  10%Abd;  10%aBD. x C©u 39: Nguyªn t¾c bæ sung cã tÇm quan träng víi c¬ chÕ di truyÒn nµo sau: 1. Nh©n ®«i AND          2. H×nh thµnh m¹ch ®¬n 3.  Phiªn   m∙  4. Më xo¾n         5. DÞch m∙ A. 1,2,3                 B.  1, 3, 4               C.     1,   3,   5  x                 D.  2, 3, 4 C©u 40:Mét gen cña sinh vËt nh©n thùc nh©n ®«i liªn tiÕp 2 lÇn ®ßi hái m«i  trêng cung cÊp 9000 nu tù do . §Î hoµn tÊt qu¸ tr×nh nh©n ®«i trªn cÇn bao  nhiªu ®o¹n måi ? biÕt trung b×nh 1 ®o¹n okazaki cã 50 nu  . A.32                  B.60                      C.90    D.96 x   C©u 41: Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 510 nm. Gen A cã sè liªn kÕt hydro là 3900, gen a cã hiệu số phần trăm giữa loại A với G là 20% số nu của gen. Do đột biến thể dị bội tạo ra tế bào cã kiểu gen Aaa. Số lượng nu mỗi loại trong kiểu gen sẽ là A. A = T= 2700; G = X = 1800. x B. A = T= 1800; G = X = 2700 C. A = T= 1500; G = X = 3000.     D. A = T= 1650; G = X = 2850 C©u 42: Khi ph©n tö acridin chÌn vµo m¹ch míi ®ang tæng hîp sÏ g©y ra d¹ng  ®ét biÕn gen nµo sau ®©y?   A. MÊt mét cÆp nuclª«tit          x                    C.   §¶o   mét  cÆp nuclª«tÝt.  B. Thªm mét cÆp nuclª«tit                            D.Thay   thÕ  mét cÆp nuclª«tit. C©u 43 Tuổi quần thể là : A.Tuổi của cá thể lâu nhất trong quần thể B.Tuổi trung bình của các cá thể trong quần thể x C.Tuổi của cá thể ít nhất trong quần thể D.Thời gian tồn tại của quần thể trong hệ sinh thái Câu 44:Trong một ruộng lúa rộng 1/10ha có30 con chuột gồm 15 con đực và 15 con cái.Mỗi năm chuột đẻ 4 lúa, mỗi lúa đẻ 6 con, tỉ lệ đực cái là 1: 1 1.Số lượng chuột xuất hiện sau 1 năm: A.360 B.390 x C.330 D.420 2.Nếu không xét tỉ lệ tử vong và phát tán thì mật độ chuột/m2 sau 1 năm là: A.390con/m2 B.360con/m2 C.0,39con/m2 x D.3,9 con/m2 Câu 45: cho các dạng sinh vật sau: 1.Một tổ kiến càng 2.Một đồng cỏ 3.Một ao nuôi cá nước ngọt 4.Một thân cây đỗ lâu năm 5.Các loài hổ khác nhau trongthảo cầm viên
  6. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần xã? A.2,3 B.1,5 C.2,3,4 x D.2,3,4,5 Câu 46:Cho các nhóm sinh vật sau đây : 1.Thực vật có hạt trong các quần xã trên cạn 2.Cây tràm trong quần xã rừng U Minh 3.Bò rừng Bizông sống trong các quần xã đồng cở ở Bắc Mĩ 4.Cây cọ trong quần xã vùng đồi Vĩnh Phú 5.Cây Lim trong quần xã rừng lim xã Hũng Lũng, tỉnh Lạng Sơn 6.Cây lau, lách thường gặp trong các quần xã rừng mưa nhiệt đới Trả lời các câu sau: 1.Dạng sinh vật nào là loài ưu thế A.1,3 x B.2,3,4 C.6 D.1,3,6 2.Dạng sinh vật nào là loài đặc trưng A.2,4,5,6 B.1,3 C.2,4,5 x D.1,3,5 Câu 47:Cho các loại tài nguyên sau: 1.Năng lượng mặt trời 2.Kim loại, phi kim 3.Nhiên liệu hóa thạch 4.Năng lượng thủy triều, gió 5.Đất 6.Nước sạch, không khí sạch Trả lời các câu sau: 1.Tài nguyên năng lượng vĩnh cữu gồm: A.1,4 x B.1,4,6 C.1,3,4,6 D.1,2,3,4,5,6 2.Dạng nào thuộc tài nguyên tái sinh : A.2,3,5 B.2,3,5,6 C.5,6 x D.1,2,3,4,5,6 3.Dạng tài nguyên không tái sinh gồm: A.3,4,5,6 B.1,2,3,4 C.2,3,6 D.2,3 x Câu 48: Ngày nay thú có túi chỉ ở lục địa Châu Úc mà không tồn tại ở các lục địa khác là vì? A.Các loài thú này chỉ thích nghi với điều kiện sinh thái ở Châu Úc B.Lục địa Châu Úc tách rời khỏi lục địa chấu Á vào cuối đại trung sinh, lúc đó chưa xuất hiện thú có nhau thai x C.Do sự phát tán thú có nhau từ lục địa khác sang lục địa châu Úc D.Trong quá trình hình thành trái đất, châu Úc là lục địa tồn tại độc lập với các lục địa khác Câu 49: Với số lượng cá thể nào sau đây, quần thể thường xảy ra biến động di truyền A.Nhỏ hơn 1000 B.Nhỏ hơn 500 x C.Lớn hơn 500 D.Lớn hơn 1000 Câu 50:Sau 20 thế hệ chịu tác động của thuốc trừ sâu, tỉ lệ cá thể mang gen kháng thuốc trong quần thể sâu có thể tăng lên gấp 500 lần, do đó để hạn chế tác hại cho môi trường, người ta cần nghiên cứu theo hướng: a.Chuyển gen gây bệnh cho sâu. b.Chuyển gen kháng sâu bệnh cho cây trồng x c.Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học d.Nuôi nhiều chim ăn sâu
Đồng bộ tài khoản