intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý - mã đề 095

Chia sẻ: Nguyen Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
187
lượt xem
44
download

Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý - mã đề 095

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý - mã đề 095

  1. ð NG VI T HÙNG B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C, CAO ð NG NĂM 2010 -------------------------------- Môn thi: V T LÝ (ð thi có 06 trang) Th i gian làm bài : 90 phút, không k th i gian phát ñ -------------------------------------------- Mã ñ thi 095 H và tên thí sinh : ………………………………………………………….. S báo danh : ………………………………………………………………… I. PH N CHUNG CHO M I THÍ SINH, (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40) Câu 1: Ch n phát bi u sai: A. Hai dao ñ ng ñi u hoà cùng t n s , ngư c pha thì li ñ c a chúng luôn luôn ñ i nhau. B. Khi v t n ng c a con l c lò xo ñi t v trí biên ñ n v trí cân b ng thì vectơ v n t c và vectơ gia t c luôn luôn cùng chi u. C. Trong dao ñ ng ñi u hoà, khi ñ l n c a gia t c tăng thì ñ l n c a v n t c gi m. D. Dao ñ ng t do là dao ñ ng có t n s ch ph thu c ñ c tính c a h , không ph thu c các y u t bên ngoài. Câu 2: M t con l c ñơn có chi u dài ℓ. Trong kho ng th i gian ∆t nó th c hi n 12 dao ñ ng. Khi gi m ñ dài m t lư ng 32cm thì cũng trong kho ng th i gian nói trên, con l c th c hi n 20 dao ñ ng. Chi u dài ℓ ban ñ u c a con l c là: A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 80cm Câu 3: M t v t dao ñ ng ñi u hoà trên ño n th ng dài 10cm. Khi pha dao ñ ng b ng π/3 thì v t có v n t c v = −5π 3(cm / s) . Khi qua v trí cân b ng v t có v n t c là: A. 5πcm/s B. 10πcm/s C. 20πcm/s D. 15πcm/s Câu 4: Cho hai dao ñ ng ñi u hoà cùng phương x1 = 5 3cos (10πt ) (cm) và x2=A2sin(10πt)(cm). Bi t biên ñ c a dao ñ ng t ng h p là 10cm. Giá tr c a A2 là: A. 5cm B. 4cm C. 8cm D. 6cm Câu 5: Có 2 cu n dây m c n i ti p v i nhau,cu n 1 có ñ t c m L1 ,ñi n tr thu n R1 , cu n 2 có ñ t c m L2, ñi n tr thu n R2. Bi t L1R2 = L2R1. Hi u ñi n th t c th i 2 ñ u c a 2 cu n dây l ch pha nhau 1 góc: A. π/3 B. π/6 C. π/4 D. 0 Câu 6: Có 2 v t dao ñ ng ñi u hoà, bi t gia t c v t 1 cùng pha v i li ñ c a v t 2. Khi v t 1 qua v trí cân b ng theo chi u dương thì v t 2: A. Qua v trí cân b ng theo chi u âm.. B. Qua v trí cân b ng theo chi u dương. C. Qua v trí biên có li ñ âm. D. Qua v trí biên có li ñ dương. Câu 7: Cu n dây có ñ t c m L = 159mH khi m c vào hi u ñi n th m t chi u U = 100V thì cư ng ñ dòng ñi n I = 2A, khi m c cu n dây vào hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U' = 120V, t n s 50Hz thì cư ng ñ dòng ñi n qua cu n dây là A. 1,5A B. 4A C. 1,7A D. 1,2A Câu 8: M t sóng âm truy n trong thép v i t c ñ 5000 m/s. N u ñ l ch pha c a sóng âm ñó hai ñi m g n nhau nh t cách nhau 1m trên cùng m t phương truy n sóng là π/2 thì t n s c a sóng b ng A. 5000 Hz. B. 1250 Hz. C. 2500 Hz. D. 1000 Hz Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  2. ð NG VI T HÙNG Câu 9: M t máy phát ñi n xoay chi u m t pha có ph n c m g m 8 c p c c, rôto quay v i t c ñ 7 vòng/s. T n s dòng ñi n do máy phát ra là: A. 60Hz B. 50Hz C. 87Hz D. 56Hz Câu 10: Khi có sóng d ng trên s i dây ñàn h i, 2 ph n t v t ch t t i 2 ñi m b ng g n nhau nh t s dao ñ ng: A. Ngư c pha B. Cùng pha. C. L ch pha D. Vuông pha. Câu 11: S phóng x và ph n ng nhi t h ch gi ng nhau nh ng ñi m nào sau ñây? A. ð u là các ph n ng h t nhân x y ra m t cách t phát không ch u tác ñ ng bên ngoài. B. T ng ñ h t kh i c a các h t sau ph n ng l n hơn t ng ñ h t kh i c a các h t trư c ph n ng C. ð các ph n ng ñó x y ra thì ñ u ph i c n nhi t ñ r t cao D. T ng kh i lư ng c a các h t sau ph n ng l n hơn t ng kh i lư ng c a các h t trư c ph n ng Câu 12:M t m ch dao ñ ng g m 1 t ñi n C = 20nF và 1 cu n c m L = 8µH ñi n tr không ñáng k . ði n áp c c ñ i hai ñ u t ñi n là U0=1,5V. Cư ng ñ dòng hi u d ng ch y trong m ch . A. 48mA B. 65mA C. 53mA D. 72mA Câu 13: Phát bi u nào sau ñây không ñúng khi có hi n tư ng c ng hư ng trong m ch RLC n i ti p: A. u và i cùng pha B. Hi u ñi n th t c th i 2 ñ u R cùng pha v i hi u ñi n th t c th i 2 ñ u m ch. C. Z= 2 R D. LCω2 = 1 Câu 14: T i m t nơi trên m t ñ t, m t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa. Trong kho ng th i gian ∆t, con l c th c hi n 60 dao ñ ng toàn ph n, thay ñ i chi u dài con l c m t ño n 44 cm thì cũng trong kho ng th i gian ∆t y, nó th c hi n 50 dao ñ ng toàn ph n. Chi u dài ban ñ u c a con l c là A. 60 cm. B. 100 cm. C. 80 cm. D. 144 cm. Câu 15: ð i v i dòng ñi n xoay chi u, cu n c m có tác d ng gì? A. C n tr dòng ñi n, dòng ñi n có t n s càng nh thì càng b c n tr nhi u. B. C n tr dòng ñi n, dòng ñi n có t n s càng l n càng b c n tr nhi u. C. Ngăn c n hoàn toàn dòng ñi n. D. Không làm c n tr dòng ñi n. Câu 16: Trong thí nghi m v i t bào quang ñi n. N u thi t l p hi u ñi n th ñ cho dòng quang ñi n tri t tiêu hoàn toàn thì: A. ch nh ng electron quang ñi n b t ra kh i b m t cat t theo phương pháp tuy n thì m i không b hút tr v cat t. B. electron quang ñi n sau khi b t ra kh i catôt ngay l p t c b hút tr v . C. chùm phôtôn chi u vào cat t không b h p th D. các electron không th b t ra kh i b m t cat t. Câu 17: ð t m t hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U = 100V vào hai ñ u ño n m ch RLC n i ti p, cu n dây thu n c m kháng, R có giá tr thay ñ i ñư c. ði u ch nh R hai giá tr R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100Ω thì th y công su t tiêu th c a ño n m ch ng v i hai trư ng h p này như nhau. Công su t này có giá tr là A. 200W. B. 400W. C. 50W. D. 100W. Câu 18: M t con l c lò xo dao ñ ng th ng ñ ng. Bi t ñ l n l c ñàn h i c c ti u và c c ñ i l n lư t là 15N và 25N. L c h i ph c có ñ l n c c ñ i là: A. 20N B. 10N C. 15N D. 5N Câu 19: Trên ñư ng ph có m c cư ng ñ âm là L1 = 70 dB, trong phòng ño ñư c m c cư ng ñ âm là L2 = 40dB. T s I1/I2 b ng A. 300. B. 10000. C. 3000. D. 1000. Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  3. ð NG VI T HÙNG Câu 20: Bi t kho ng th i gian gi a 2 l n liên ti p năng lư ng ñi n trư ng b ng năng lư ng t trư ng c a m ch dao ñ ng ñi n t t do LC là 10 −7 s. T n s dao ñ ng riêng c a m ch là: A. 2 MHz B. 5 MHz C. 2,5 MHz D. 10MHz Câu 21: Bi u th c hi u ñi n th 2 ñ u m ch và cư ng ñ dòng ñi n qua m ch RLC m c n i ti p l n lư t  π  π là: u=200cos 100πt −  V, i=2cos 100πt +  A. ði n tr thu n R c a ño n m ch là:  6  6 A. 50Ω B. 60Ω C. 100Ω D. 200Ω Câu 22: Sóng nào ñư c dùng trong truy n hình b ng sóng vô tuy n ñi n: A. Sóng ng n B. Sóng dài C. Sóng c c ng n D. Sóng trung Câu 23: M ch g m cu n c m và t ñi n có ñi n dung thay ñ i ñư c m c n i ti p r i m c vào ngu n xoay chi u u = 100 2 cos(ωt)V, ω không ñ i. ði u ch nh ñi n dung ñ m ch c ng hư ng, lúc này hi u ñi n th hi u d ng 2 ñ u cu n c m b ng 200(V). Khi ñó hi u ñi n th hi u d ng gi a 2 b n t là: A. 100 3 (V) B. 200(V) C. 100(V) D. 100 2 (V) Câu 24: M t m ch dao ñ ng LC c a máy thu vô tuy n c ng hư ng v i sóng ñi n t có bư c sóng λ. ð máy này có th thu ñư c sóng ñi n t có bư c sóng 2λ ngư i ta ghép thêm 1 t n a. H i t ghép thêm ph i ghép th nào và có ñi n dung là bao nhiêu? A. Ghép n i ti p v i t C và có ñi n dung 3C B. Ghép n i ti p v i t C và có ñi n dung C C. Ghép song song v i t C và có ñi n dung 3C D. Ghép song song v i t C và có ñi n dung C Câu 25: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng hai khe Iâng trong không khí ngư i ta th y t i M trên màn có vân sáng b c 3. N u nhúng toàn b h th ng vào trong nư c có chi u su t n = 4/3 thì t i M ta thu ñư c vân gì? A. Vân t i th 4 tính t vân trung tâm B. Vân sáng b c 4 C. Vân t i th 6 tính t vân trung tâm D. Vân sáng b c 6 Câu 26: Ch n câu ñúng. A. Quang ph liên t c c a m t v t ph thu c vào b n ch t c a v t nóng sáng. B. Quang ph liên t c không ph thu c vào nhi t ñ c a v t nóng sáng. C. Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t ñ c a v t nóng sáng. D. Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t ñ và b n ch t c a v t nóng sáng. Câu 27: Khi chi u b c x có bư c sóng λ1 = 0,45µm vào cat t c a m t t bào quang ñi n thì hi u ñi n th hãm là Uh. Khi thay b c x trên b ng b c x có bư c sóng λ2 thì hi u ñi n th hãm tăng g p ñôi. Cho gi i h n quang ñi n c a kim lo i làm cat t là λ0 = 0,50µm. Bư c sóng λ2 có giá tr là: A. 0,43µm. B. 0,25µm. C. 0,41µm. D. 0,38µm. Câu 28: Tính ch t nào sau ñây là tính ch t chung c a tia h ng ngo i và tia t ngo i A. làm ion hóa không khí B. có tác d ng ch a b nh còi xương C. làm phát quang m t s ch t D. có tác d ng lên kính nh Câu 29: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng c a I-âng. Hai khe h p cách nhau 1mm, kho ng cách t màn quan sát ñ n màn ch a hai khe h p là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghi m g m hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1= 0,64µm và λ2= 0,48µm. Kho ng cách t vân sáng trung tâm ñ n vân sáng cùng màu v i nó và g n nó nh t là: A. 3,6mm. B. 4,8mm. C. 1,2mm. D. 2,4mm. 2 Câu 30: Treo qu c u m=1kg vào lò xo có k =100N/m, l y g=10m/s . Kích thích cho qu c u dao ñ ng th ng ñ ng. Bi t trong quá trình dao ñ ng, th i gian lò xo dãn g p ñôi th i gian lò xo nén. Biên ñ dao ñ ng c a qu c u là: A. 10cm B. 30cm C. 20cm D. 15cm Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  4. ð NG VI T HÙNG Câu 31: M t ngu n âm xem như 1 ngu n ñi m, phát âm trong môi trư ng ñ ng hư ng và không h p th âm .Ngư ng nghe c a âm ñó là I0 =10–12 W/m2.T i 1 ñi m A ta ño ñư c m c cư ng ñ âm là L = 70dB.Cư ng ñ âm I t i A có giá tr là A. 70W/m2 B. 10–7 W/m2 C. 107 W/m2 D. 10–5 W/m2   t x  Câu 32: Bi u th c sóng c a ñi m M trên dây ñàn h i có d ng u = A cos  2π  −   (cm) . Trong ñó x   2 20   tính b ng cm, t tính b ng giây. Trong kho ng th i gian 2s sóng truy n ñư c quãng ñư ng là: A. 20cm B. 40cm. C. 80cm D. 60cm Câu 33: Trong thí nghi m I-âng, ngư i ta chi u sáng 2 khe ñ ng th i b c x màu ñ có bư c sóng 640nm và b c x màu l c. Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân sáng chính gi a có 7 vân màu l c. Bư c sóng ánh sáng màu l c trong thí nghi m là: A. 540nm B. 580nm C. 500nm D. 560nm Câu 34: Ngư i ta c n truy n t i 1 công su t P c a dòng ñi n xoay chi u m t pha t nhà máy ñi n ñ n nơi tiêu th . Khi ñi n áp nhà máy ñi n là U thì hi u su t truy n t i là 50%. N u dùng bi n th ñ tăng ñi n áp nhà máy lên 5 l n thì hi u su t truy n t i là: A. 80% B. 90% C. 96% D. 98% Câu 35: Chi u tia sáng màu ñ có bư c sóng 660nm t chân không sang thu tinh có chi t su t n =1,5. Khi tia sáng truy n trong thu tinh có màu và bư c sóng là: A. Màu tím, bư c sóng 440nm B. Màu ñ , bư c sóng 440nm C. Màu tím, bư c sóng 660nm D. Màu ñ , bư c sóng 660nm Câu 36: Trong thí nghi m Iâng giao thoa ánh sáng: Ngu n sáng phát ra hai b c x có bư c sóng l n lư t là λ1 = 0,5µm và λ2 = 0,75µm. Xét t i M là vân sáng b c 6 c a vân sáng ng v i bư c sóng λ1 và t i N là vân sáng b c 6 ng v i bư c sóng λ2 (M, N cùng phía ñ i v i tâm O). Trên MN ta ñ m ñư c A. 5 vân sáng. B. 3 vân sáng. C. 7 vân sáng. D. 9 vân sáng. Câu 37: M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo m t tr c c ñ nh (m c th năng v trí cân b ng) thì A. ñ ng năng và th năng c a v t có ñ l n b ng nhau 4 l n. B. khi v t ñi t v trí cân b ng ra biên, v n t c và gia t c có ñ l n tăng d n. C. th năng c a v t b ng 1/2 cơ năng sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau và b ng 1/4 chu kỳ. D. th năng và ñ ng năng c a v t b ng nhau sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau và b ng 1/2 chu kỳ Câu 38: T i hai ñi m A và B (AB = 16cm) trên m t nư c dao ñ ng cùng t n s 50Hz, cùng pha, t c ñ truy n sóng trên m t nư c 100cm/s. Trên AB s ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i là: A. 15 ñi m k c A và B. B.14 ñi m tr A và B. C.16 ñi m tr A và B. D.15 ñi m tr A và B. Câu 39: G i B0 là c m ng t c c ñ i c a m t trong ba cu n dây stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. C m ng t t ng h p c a t trư ng quay t i tâm stato có tr s b ng A. B = 0,5B0. B. B = B0. C. B = 3B0. D. B = 1,5B0. Câu 40: Chi u ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ vào catôt c a t bào quang ñi n có công thoát A, ñư ng ñ c trưng Vôn-Ampe thu ñư c ñi qua g c to ñ . N u chi u b c x có bư c song λ /2 thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các quang electron là: A. A B. A/2 C. 2A D. 4A II. PH N RIÊNG, (10 câu). Thí sinh ch ñư c ch n m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B) A – Theo chương trình Chu n, (t câu 41 ñ n câu 50) Câu 41: V t dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = Acos(ωt + ϕ) . ð th bi u di n s ph thu c c a v n t c dao ñ ng v vào li ñ x có d ng nào A. ðư ng tròn. B. ðư ng th ng. C. Elip D. Parabol. Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  5. ð NG VI T HÙNG Câu 42: M t m ch ñi n xoay chi u RLC có ñi n tr thu n R = 110Ω ñư c m c vào ñi n áp  π u = 220 2cos  100πt +  V . Khi h s công su t c a m ch l n nh t thì m ch s tiêu th công su t b ng  2 A. 115W. B. 220W. C. 880W. D. 440W. Câu 43: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ A và chu kỳ T. Th i gian ng n nh t ñ v t ñi ñư c quãng ñư ng có ñ dài A 2 là: A. T/8 B. T/4 C. T/6 D. T/12 Câu 44: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe I-âng, ngu n phát ra ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ. Kho ng vân i ño ñư c trên màn s tăng lên khi A. t nh ti n màn l i g n hai khe. B. thay ánh sáng trên b ng ánh sáng khác có bươc sóng λ' > λ. C. tăng kho ng cách hai khe. D. ñ t c h th ng vào môi trư ng có chi t su t l n hơn. Câu 45: Bi t t n s c a ho âm b c 3 mà ng sáo có 1 ñ u kín, 1 ñ u h phát ra là 1320Hz, v n t c truy n âm v = 330m/s. Chi u dài c a ng sáo là: A. 18,75cm B. 20,25cm C. 25,75cm D. 16,25cm Câu 46: T c ñ lan truy n c a sóng ñi n t . A. Không ph thu c vào môi trư ng truy n sóng nhưng ph thu c vào t n s c a sóng B. Không ph thu c vào c môi trư ng truy n sóng và t n s c a sóng C. Ph thu c vào c môi trư ng truy n sóng và t n s c a sóng D. Ph thu c vào môi trư ng truy n sóng và không ph thu c t n s c a sóng Câu 47: Cat t c a t bào quang ñi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát êlectron ñ i v i vônfram là 7,2.10-19 J. Gi i h n quang ñi n c a vônfram là bao nhiêu ? A. 0,375 µm. B. 0,425 µm. C. 0,475 µm. D. 0,276 µm. Câu 48: Chi u l n lư t hai b c x ñơn s c có bư c sóng λ1 và λ2 vào catot c a t bào quang ñi n. Các electron b t ra v i v n t c ban ñ u c c ñ i l n lư t là v1 và v2 v i v1 = 2v2 . T s các hi u ñi n th hãm Uh1 /Uh2 ñ các dòng quang ñi n tri t tiêu là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 49: Trong các ñơn v sau ñây, ñơn v nào là ñơn v c a cư ng ñ dòng ñi n Ω.s Ω.Wb Wb A. Ω.Wb.s . B. . C. . D. . Wb s Ω.s Câu 50: ð duy trì dao ñ ng cho m t cơ h mà không làm thay ñ i chu kì riêng c a nó, ta ph i A. Tác d ng ngo i l c vào v t dao ñ ng cùng chi u v i chuy n ñ ng trong m t ph n c a t ng chu kì. B. Tác d ng vào v t dao ñ ng m t ngo i l c không thay ñ i theo th i gian. C. Tác d ng vào v t dao ñ ng m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. D. Làm nh n, bôi trơn ñ gi m ma sát. B – Theo chương trình Nâng cao, (t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: ði u nào sai khi nói v chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý A. Chu kỳ dao ñ ng c a nó ph thu c vào kh i lư ng v t n ng B. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý ph thu c vào kho ng cách t tr c quay ñ n tr ng tâm c a v t r n. C. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý ph thu c vào mômen quán tính v i tr c quay D. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c v t lý ph thu c vào g c t a ñ ch n Câu 52: M t ngu n âm A chuy n ñ ng ñ u, ti n th ng ñ n máy thu âm B ñang ñ ng yên trong không khí thì âm mà máy thu âm thu ñư c có t n s A. b ng t n s âm c a ngu n thu âm B. nh hơn t n s âm c a ngu n âm Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
  6. ð NG VI T HÙNG C. không ph thu c vào t c ñ chuy n ñ ng c a ngu n âm A D. l n hơn t n s âm c a ngu n âm A Câu 53: M t mômen l c có ñ l n 10Nm tác d ng vào 1 bánh xe có mômen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 5kg.m2.Bi t bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì sau 20s ñ ng năng c a bánh xe là: A. 8kJ B. 4kJ C. 10kJ D. 2kJ Câu 54: M t v t r n quay nhanh d n ñ t tr ng thái ñ ng yên quanh 1 tr c c ñ nh. các th i ñi m t1, t2 tính t lúc b t ñ u quay mômen ñ ng lư ng c a v t có giá tr l n lư t là L1, L2. N u t2 = 4t1 thì: A. L2 = 4L1 B. L2 = 2L1 C. L1 = 2 L2 D. L1 = 4 L2 Câu 55: Trong m t thí nghi m giao thoa Iâng, kho ng cách gi a hai khe Iâng là 1,5mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn nh là 2m. S d ng ñ ng th i hai b c x ñơn s c có bư c sóng λ1 = 0,48µm và λ2 = 0,64µm. Kho ng cách ng n nh t gi a hai vân sáng cùng màu v i vân trung tâm là A. 0,96mm B. 1,28mm C. 2,32mm D. 2,56mm Câu 56: Cho các y u t sau v v t r n quay quanh m t tr c: 1 Kh i lư ng v t r n. 2. Kích thư c và hình d ng v t r n. 3. V trí tr c quay ñ i v i v t r n. 4. V n t c góc và mômen l c tác d ng lên v t r n. Mômen quán tính c a v t r n ph thu c vào A. 1, 2, 4. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 1, 3, 4. Câu 57: M t v t r n quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh quanh 1 tr c c ñ nh,sau 20s t c ñ góc c a v t là 5rad/s.Sau bao lâu k t lúc v t r n b t ñ u quay thì hư ng c a gia t c toàn ph n và hư ng c a gia π t c pháp tuy n c a ñi m M trên v t h p nhau 1 góc . 4 A. 2s B. 1s C. 10s D. 4s Câu 58 : Trên m t ch t l ng có hai ngu n sóng k t h p dao ñ ng cùng pha theo phương th ng ñ ng t i hai ñi m c ñ nh A và B cách nhau 7,8 cm. Bi t bư c sóng là 1,2cm. S ñi m có biên ñ c c ñ i n m trên ño n AB là A. 12. B. 13. C. 11. D. 14. Câu 59: Cho m ch ñi n xoay chi u như hình v , R là ñi n tr thu n, L là cu n thu n c m, X là 1 trong 3 ph n t ñi n: ñi n tr L R thu n, cu n thu n c m ho c t ñi n. Bi t t ng tr c a m ch ñư c ∅ • X ∅ A M B tính b ng bi u th c Z = u/i, trong ñó u, i là hi u ñi n th t c th i 2 ñ u m ch và cư ng ñ dòng ñi n t c th i qua m ch. X là : A. t ñi n B. ñi n tr thu n C. cu n thu n c m D. cu n thu n c m ho c t Câu 60: M t v t trong su t không màu khi A. v t cho ánh sáng truy n qua nó và h p th l c l a ánh sáng trong mi n nhìn th y. B. v t cho ánh sáng truy n qua nó và không h p th ánh sáng trong mi n nhìn th y. C. v t h p th hoàn toàn các b c x trong kho ng 0,35µm ÷ 0,8µm D. v t ph n x hoàn toàn ánh sáng chi u vào nó. Website: www.hocthanhtai.vn Mobile: 0985074831
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản