Đề thi thử đại học lần 1 năm 2009-2010 môn Toán

Chia sẻ: Dang Truong Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
372
lượt xem
130
download

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2009-2010 môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử đại học khối chuyên toán - tin trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học lần 1 năm 2009-2010 môn Toán

  1. Đề thi thử đai hoc lân 1 năm 2009-2010 ̣ ̣ ̀ Khôi chuyên Toan - Tin trường ĐHKHTN-ĐHQGHN ́ ́ ̀ ́ Ngay 25 thang 2 năm 2010 Câu I (2 điêm) Cho ham số y = x − 3 x + mx (1) 3 2 ̉ ̀ 1) Khao sat sư biên thiên và vẽ đồ thị ham số khi m = 0 ̉ ́ ́ ̀ 2) Tim tât cả giá trị cua m để ham số (1) có điêm cưc đai và cưc tiêu đôi xưng nhau qua ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ đương thăng (d): x − 2 y − 5 = 0 ̉ ̉ Câu II (2 điêm) 2 Π 2 Π 1 1) Giai phương trinh ̉ ̀ sin ( x + ) + cos ( x + ) = 2 sin x − 6 3 4 2) Giai bât phương ̉ ́ ̀ ( trinh log 7 x 2 + x +g 1) log x 2 ̉ ́ ́ Câu III (1 điêm) Tinh tich phân 2 xdx I =+ 0 2+ x + 2− x a 3 Câu IV (1 điêm) Cho hinh hôp đưng ABCD.A’B’C’D’ có AB=AD=a, AA’= ̉ ̀ ̣ và 2 �BAD = 600 . Goi M và N lân lươt là trung điêm cua A’D’ và A’B’. Chưng minh răng ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ AC’ vuông goc vơi măt phăng (BDMN). Tinh thể tich khôi chop ABDMN ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ Câu V ( 1 điêm) Cho cac số thưc dương x, y, z thoa man x + y + z = 1. Tim giá trị nhỏ ̉ ́ ̉ ̃ ̀ nhât cua biêu thưc: ́ ̉ ̉ x 2 ( y + z ) y 2 ( z + x) z 2 ( x + y ) P= + + yz zx xy Câu VI ( 2 điêm) ̉ 1) Trong hệ toạ độ Oxy cho VABC , đương phân giac trong cua goc A có phương trinh ́ ̉ ́ ̀ x + 2 y − 5 = 0 . Đương cao đi qua A có phương trinh 4 x + 13 y − 10 = 0 và điêm C(4;3). ̀ ̉ Tim toa độ đinh B. ̀ ̣ ̉ 2) Viêt phương trinh đương thăng qua M(2;-1;0) vuông goc và căt đương thăng (d) là ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ giao tuyên cua hai măt phăng có phương trinh: 5 x + y + z + 2 = 0 và x − y + 2 z + 1 = 0 ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ Câu VII (1 điêm) Cho khai triên 1 2 ( + x)10 = a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + a9 x9 + a10 x10 (ak a R ) 3 3 Hay tim số hang ak lơn nhât. ̃ ̀ ̣ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản