intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Mã đề thi 005

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
126
lượt xem
57
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Mã đề thi 005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý 2009 - mã đề thi 005', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý 2009 - Mã đề thi 005

  1. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 MÔN THI : V T LÝ Th i gian làm bài : 90 phút. -------------------------------------------------- Mã đ 005 H và tên :………………………………………………………….. I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (10 câu, t câu 1 đ n câu 40) π Câu1: V t dao đ ng đi u hoà theo phương trình : x = 5cos(10 π t - )(cm). Th i gian v t đi đư c quãng 2 đư ng b ng 12,5cm (k t t = 0) là: 1 2 1 1 A. s B. s C. s D. s 15 15 30 12 Câu2: V t dao đ ng đi u hoà v i biên đ A = 5cm, t n s f = 4Hz. V t t c v t khi có li đ x = 3cm là: A. v = 2 π (cm/s) B. v = 16 π (cm/s) C. v = 32 π (cm/s) D. v = 64 π (cm/s) Câu3: Con l c lò xo dao đ ng đi u hoàkhi gia t c a c a con l c là: A. a = 4x 2 B.a = - 4x C. a = - 4x 2 D. a = 4x Câu4: V t dao đ ng đi u hoà khi đi t biên đ dương v v trí cân b ng thì: A. Li đ v t gi m d n nên gia t c c a v t có giá tr dương B. Li đ v t có giá tr dương nên v t chuy n đ ng nhanh d n C. V t đang chuy n đ ng nhanh d n vì v n t c c a v t có giá tr dương D. V t đang chuy n đ ng ngư c chi u dương và v n t c có giá tr âm Câu5: Con l c lò xo treo th ng đ ng, lò xo có kh i lư ng không đáng k . Hòn bi đang v trí cân b ng thì đư c kéo xu ng dư i theo phương th ng đ ng m t đo n 3cm r i th ra cho nó dao đ ng. Hòn bi th c hi n 50 dao đ ng m t 20s . Cho g = π 2 = 10m/s 2 . T s đ l n l c đàn h i c c đ i và l c đàn h i c c ti u c a lò xo khi dao đ ng là: A. 7 B. 5 C. 4 D.3 Câu6: M t v t kh i lư ng m g n vào m t lò xo treo th ng đ ng, đ u còn l i c a lò xo vào đi m c đ nh O . Kích thích đ lò xo dao đ ng theo phương th ng đ ng, bi t v t dao đ ng v i t n s 3,18Hz và chi u dài c a lò xo v trí cân b ng là 45cm. L y g = 10m/s 2 . Chi u dài t nhiên c a lò xo là A. 40cm B. 35cm C.37,5cm D.42,5cm Câu7: Trong hi n tư ng dao thoa , kho ng cách ng n nh t gi a đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i v i đi m dao đ ng c c ti u trên đo n AB là: λ λ A. v i λ là bư c sóng B. v i λ là bư c sóng 4 2 3λ C. λ v i λ là bư c sóng D. v i λ là bư c sóng 4 Câu8: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v dao đ ng cơ h c? A. Biên đ dao đ ng cư ng b c c a m t h cơ h c khi x y ra hi n tư ng c ng hư ng (s c ng hư ng) không ph thu c vào l c c n c a môi trư ng. B. T n s dao đ ng t do c a m t h cơ h c là t n s dao đ ng riêng c a h y. C. T n s dao đ ng cư ng b c c a m t h cơ h c b ng t n s c a ngo i l c đi u hoà tác d ng lên h y. D. Hi n tư ng c ng hư ng (s c ng hư ng) x y ra khi t n s c a ngo i l c đi u hoà b ng t n s dao đ ng riêng c a h . Câu9: Ngu n sóng O dao đ ng v i t n s 10Hz , dao đ ng truy n đi v i v n t c 0,4m/s trên phương Oy . trên phương này có 2 đi m P và Q theo th t đó PQ = 15cm . Cho biên đ a = 1cm và biên đ không thay đ i khi sóng truy n. N u t i th i đi m nào đó P có li đ 1cm thì li đ t i Q là:
  2. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN A. 1cm B. - 1cm C. 0 D. 2 cm Câu10: Trong m t thí nghi m v giao thoa sóng trên m t nư c , hai ngu n k t h p A và B dao đ ng v i t n s 15Hz và cùng pha . T i m t đi m M cách ngu n A và B nh ng kho ng d 1 = 16cm và d 2 = 20cm, sóng có biên đ c c ti u . Gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c đ i. V n t c truy n sóng trên m t nư c là: A. 24cm/s B. 48cm/s C. 20cm/s D. 40 cm/s Câu11: Trên m t thoáng ch t l ng có 2 ngu n k t h p A và B , phương trình dao đ ng t i A, B là u A = sin ω t(cm) ; u B = sin( ω t + π )(cm) . T i O là trung đi m c a AB sóng có biên đ : 1 A. B ng 0 B. 2cm C. 1cm D. cm 2 Câu12: Trên m t nư c n m ngang, t i hai đi m S1 , S2 cách nhau 8,2 cm, ngư i ta đ t hai ngu n sóng cơ k t h p, dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng có t n s 15 Hz và luôn dao đ ng đ ng pha. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c là 30 cm/s, coi biên đ sóng không đ i khi truy n đi. S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n S1S2 là A. 11. B. 8. C. 5. D. 9. Câu13: Cho m t khung dây d n đi n tích S và có N vòng dây , quay đ u quanh m t tr c đ i x ng xx' c a → → nó trong m t t trư ng đ u B ( B vuông góc v i xx' ) v i v n t c góc ω . Su t đi n đ ng c c đ i xu t hi n trong khung là: A. E 0 = NBS B. E 0 = 2NBS C. E 0 = NBS ω D. E 0 = 2NBS ω Câu14: Dung kháng c a t đi n tăng lên A. Khi hi u đi n th xoay chi u 2 đ u t tăng lên B. Khi cư ng đ dòng đi n xoay chi u qua t tăng lên C. T n s dòng đi n xoay chi u qua t gi m D. Hi u đi n th xoay chi u cùng pha dòng đi n xoay chi u Câu15: Trong máy phát đi n xoay chi u 3 pha A. Stato là ph n ng , rôto là ph n c m B. Stato là ph n c m, rôto là ph n ng C. Ph n nào quay là ph n ng D. Ph n nào đ ng yên là ph n t o ra t trư ng Câu16: G i U p là hi u đi n th gi a m t dây pha và dây trung hoà ; U d là hi u đi n th gi a hai dây pha . Ta có 3 3 A. U p = 3 U d B. U p = Ud C. U d = U p D. U d = Up 3 3 Câu17: v trí nào thì đ ng năng c a con l c lò xo có giá tr g p n l n th năng c a nó A A A A A. x = B. x = C. x = ± D. x = ± n n+1 n+1 n+1 Câu18: Cho đo n m ch RLC n i ti p có UL=UR=UC/2 thì đ l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i dòng đi n qua m ch là: A.u nhanh pha π/4 so v i i; B. u ch m pha π/4 so v i i; C.u nhanh pha π/3 so v i i; D.u ch m pha π/3 so v i i; Câu19: Đo n m ch RLC n i ti p R=150 , C=10-4/3π(F). Bi t hi u đi n th hai đ u cu n dây (thu n c m) l ch pha 3π/4 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch và hi u đi n th hai đ u đo n m ch có d ng u=U0sin100πt(V). Tìm L? A.1,5/π(H); B. 1/π(H); C.1/2π(H); D. 2/π(H) Câu20: Cho đo n m ch RLC n i ti p, C thay đ i đư c. Khi C1=2.10-4/π(F) ho c C2=10-4/1,5.π(F) thì công su t c a m ch có trá tr như nhau. H i v i trá tr nào c a C thì công su t trong m ch c c đ i. A. 10-4/2π(F); B.10-4/π(F); C. 2.10-4/3π(F); D. 3.10-4/2π(F); Câu21: Cho đo n m ch RLC n i tiêp, cu n dây thu n c m ULR=200(V);UC= 250(V) ,u = 150 2 sin100πt (V). H s công su t c a m ch là: A. 0,6 B. 0,707 C . 0,8 D . 0,866 Câu22: Ph n nh nhi t h ch 1 D + 1 D → 2 He + 0 n + 3,25 (MeV). 2 2 3 1
  3. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN NG – Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Bi t đ h t kh i c a 2 D là ∆ mD= 0,0024 u và 1u = 931 (MeV).Năng lư ng liên k t c a h t 2 He là 1 3 A . 5,22 (MeV) B. 7.72(MeV) C. 8,52(MeV) D. 9,24 (MeV) Câu23: Tìm phát bi u sai v tia phóng x α A. Tia α b l ch v phía b n âm c a t đi n B. Tia α là chùm h t nhân hêli 4 He mang đi n +2e 2 C. H t α phóng ra t h t nhân v i v n t c kho ng 10 7 m/s D. Tia α đi đư c 8m trong không khí Câu24: Tìm phát bi u đúng v tia gamma γ A. Tiaγ là sóng đi n t có bư c sóng ng n nh t trong thang sóng đi n t , nh hơn bư c sóng tia X và bư c sóng tia t ngo i B. Tia γ có v n t c l n nên ít b l ch trong đi n, t trư ng C. Tia γ không đi qua đư c l p chì dày 10cm D. Đ i v i con ngư i tia γ không nguy hi m b ng tia α Câu25: Iot phóng x 131 I dùng trong y t có chu kì bán rã T = 8 ngày . Lúc đ u có m0 = 200g ch t này . 53 H i sau t = 24 ngày còn l i bao nhiêu: A. 25g B. 50g C. 20g D. 30g Câu26: Tìm phát bi u sai v năng lư ng liên k t A. Mu n phá h t nhân có kh i lư ng m thành các nuclôn có t ng kh i lư ng m0 > m thì ta ph i t n năng lư ng ∆ E = ( m0 - m) c 2 đ th ng l c h t nhân B. H t nhân có năng lư ng liên k t ∆ E càng l n thì càng b n v ng C. Năng lư ng liên k t tính cho m t nuclôn g i là năng lư ng liên k t riêng D. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng nh thì kém b n v ng Câu27: M t lư ng ch t phóng x tecnexi 99 Tc ( thư ng đư c dùng trong y t ) đư c đưa đ n b nh vi n lúc 43 9h sáng ngày th hai tu n . Đ n 9h sáng ngày th ba ngư i ta th y lư ng phóng x c a m u ch t ch còn 1 l i lư ng phóng x ban đ u . Chu kì bán rã c a ch t phóng x tecnexi này là 6 A. 12h B. 8h C. 9,28h D. 6h Câu28: K t lu n nào sau đây sai khi nói v m ch dao đ ng A. năng lư ng c a m ch dao đ ng g m năng lư ng đi n trư ng t đi n và năng lư ng t trư ng cu n c m B. năng lư ng đi n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên đi u hoà v i cùng m t t n s C. Năng lư ng c a m ch dao đ ng đư c b o toàn D. Dao đ ng đi n t c a m ch dao đ ng là m t dao đ ng cư ng b c Câu29: N u đi n tích trên t c a m ch LC bi n thiên theo công th c q = q0sinωt. Tìm bi u th c sai trong các bi u th c năng lư ng c a m ch LC sau đây: 2 Cu 2 qu q 2 q 0 q2 A. Năng lư ng đi n: WC = = = = sin 2ωt= 0 (1-cos2ωt) 2 2 2C 2C 4C 2 2 2 Li q 0 q B. Năng lư ng t : WL = = cos 2ωt= 0 (1+cos2ωt) ; 2 C 2C 2 q0 C. Năng lư ng dao đ ng: W=WC +WL = =const ; 2C LI2 Lω2 q 0 q 0 2 2 D. Năng lư ng dao đ ng: W=WC +WL = 0 = = . 2 2 2C Câu30: M ch dao đ ng ; t C có hi u đi n th c c đ i là 4,8(V) ; đi n dung C = 30(nF) ; đ t c m L= 25(mH) . Cư ng đ hi u d ng trong m ch là: A. 3,72(mA) B. 4,28(mA) C. 5,20(mA) D. 6,34(mA) Câu31: M ch dao đ ng đ ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có h s t c m
  4. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN L = 2,9µH và m t t có đi n dung C = 490(pF) . Đ m ch dao đ ng nói trên có th b t đư c sóng có bư c sóng 50m , ta c n ghép thêm t C’ như sau: A. Ghép C’ = 242(pF) song song v i C B. Ghép C’ = 242(pF) n i ti p v i C C. Ghép C’ = 480(pF) song song v i C D. Ghép C’ = 480(pF) n i ti p v i C Câu32 : Tìm phát bi u đúng v ánh sáng tr ng A. ánh sáng tr ng là do m t tr i phát ra B . ánh sáng tr ng là ánh sáng m t ta nhìn th y m u tr ng C . ánh sáng tr ng là t p h p c a vô s ánh sáng đơn s c khác nhau có màu bi n thiên liên t c t đ đ n tím D . ánh sáng c a đèn ng màu tr ng phát ra là ánh sáng tr ng Câu33 : Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng : kho ng cách hai khe S1S2 là 2mm , kho ng cách t S1S2 đ n màn là 3m ,bư c sóng ánh sáng là 0,5µm . T i M có to đ xM =3mm là v trí A . vân t i b c 4 B . vân sáng b c 4 C . vân sáng b c 5 D . vân t i b c 5 Câu34.Tìm năng lư ng c a prôton ng v i ánh sáng vàng c a quang ph natri λ Na = 0,589 µ m theo đơn v êlêctrôn - vôn .Bi t h = 6,625 .10 −34 J.s , c = 3.10 8 m/s A. 1,98eV B. 3,51eV C. 2,35eV D. 2,11eV Câu 35.Electron là h t sơ c p có : A. m 0 = 1, 6726.10 −27 kg; E 0 = 0, 511MeV;Q = −1;s = 1 B. m0 = 9,1.10−31 kg; E 0 = 0,511MeV;Q = −1;s = 0 C. m 0 = 9,1.10 −31 kg; E 0 = 0, 511MeV;Q = −1;s = 1/ 2 D. m0 = 9,1.10−31 kg; E 0 = 0,511MeV;Q = 0;s = 1 Câu36 : Trong thí nghi m Iâng , các khe S1S2 đư c chi u b ng ánh sáng tr ng . Kho ng cách hai khe a = 0,3mm , D = 2m , λ(đ )=0,76µm , λ(tím)=0,40µm .B r ng quang ph b c nh t là A . 1,8mm B . 2,4mm C. 2,7mm D . 5,1mm Câu37 : Trong m t thí nghi m v giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình nh giao thoa đư c h ng trên màn nh cách hai khe 3m. S d ng ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,40µm đ n 0,75µm. Trên màn quan sát thu đư c các d i quang ph . B r ng c a d i quang ph th hai k t vân sáng tr ng trung tâm là A. 0,45 mm. B. 0,60 mm. C. 0,70 mm. D. 0,85 mm. Câu38 : Tìm ngu n g c đúng phát ra tia h ng ngo i A . ng rơnghen B . M ch dao đ ng LC v i f l n C . S phân hu h t nhân D . Các v t có nhi t đ > 0 K Câu39: Tìm t n s c a ánh sáng mà năng lư ng c a phôtônlà 2,86eV .Bi t h = 6,625 .10 −34 J.s , c = 3.10 8 m/s A. 5,325 . 10 14 Hz B. 6,482 . 10 15 Hz C. 6,907 . 10 14 Hz D. 7,142 . 10 14 Hz Câu40: Trong quang ph v ch c a hiđrô , bư c sóng c a v ch th nh t trong dãy Laiman ng v i s chuy n c a êlectrôn t qu đ o L v qu đ o K là 0,1217µm , v ch th nh t c a dãy Banme ng v i s chuy n M → L là 0,6563 µm . Bư c sóng c a v ch quang ph th hai trong dãy Laiman ng v i s chuy n M → K b ng A. 0,5346 µm . B. 0,7780 µm . C. 0,1027 µm . D. 0,3890 µm . II. PH N RIÊNG (10 Câu). Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B) A – Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 đ n câu 50) Câu41: Chi u m t chùm sáng t ngo i có bư c sóng 0,25µm vào m t lá voframcos công thoát 4,5eV.Kh i lư ng c a electron là 9,1.10 −31 kg ,h = 6,625 .10 −34 J.s, c = 3.10 8 m/s .V n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là A . 4,06.10 5 m/s B. 3,72.10 5 m/s C. 1,24.10 5 m/s D. 4,81.10 5 m/s Câu42: Chi u ánh sáng tr ng (bư c sóng t 0,40µm đ n 0,75µm ) vào hai khe trong thí nghi m Young. H i t i v trí ng v i vân sáng b c ba c a ánh sáng tím (λ=0,40µm) còn có vân sáng c a nh ng ánh sáng đơn s c nào n m trùng đó ?
  5. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN A. 0,48µm B. 0,55µm C. 0,60µm D. 0,72µm Câu43: Gi a hai đ u đo n m ch đi n (như hình v ) có hi u đi n th xoay chi u:  π 1 u=50 2 cos 100πt+  V . Cu n dây có đi n tr thu n r=10 và đ t c m L= H . Khi đi n dung  2 10π c a t đi n b ng C1 thì cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong m ch c c đ i và b ng 1A. C R L,r A M N Giá tr c a R và C1 l n lư t b ng: 2.10-3 2.10-3 A. R=40 ; C1 = F B. R=50 ; C1 = F π π 10-3 10-3 C. R=40 ; C1 = F D. R=50 ; C1 = F π π Câu44:M t t đi n có đi n dung C=5,07µF đư c tích đi n đ n hi u đi n th U 0 . Sau đó hai đ u t đư c đ u vào hai đ u c a m t cu n dây có đ t c m b ng 0,5H. B qua đi n tr thu n c a cu n dây và c a dây n i. L n th hai đi n tích trên t b ng m t n a đi n tích lúc đ u là th i đi m nào (tính t khi t = 0 là lúc đ u t đi n v i cu n dây) 1 1 1 1 A. s B. s C. s D. s 400 200 600 300 Câu45:Quá trình bi n đ i t 238 U thành 206 Pb ch x y ra phóng x α và β - . S l n phóng x α và β - 92 82 l n lư t là : A. 8 và 10 B. 8 và 6 C. 10 và 6 D. 6 và 8 Câu46:Trong dao đ ng đi n t c a m ch LC, đi n tích c a t đi n bi n thiên đi u hòa v i t n s f. Năng lư ng đi n trư ng trong t bi n thiên v i t n s : A. f B. 2f 1 C. f D. không bi n thiên đi u hòa theo th i gian 2  π Câu47: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 10cos  πt-  cm . Đ dài quãng đư ng mà v t  2 13 đi đư c trong kho ng th i gian t1 = 1,5s đ n t 2 = s là: 3 A. 50 + 5 3 cm B. 40 + 5 3 cm C. 50 + 5 2 cm D. 60 − 5 3 cm Câu48:M t s i dây dài l = 2m , hai đ u c đ nh. Ngư i ta kích thích đ có sóng d ng xu t hi n trên dây. Bư c sóng dài nh t b ng: A. 1m B. 2m C. 4m D. không xác đ nh đư c vì không đ đi u ki n Câu49:T i cùng m t v trí đ a lý, n u thay đ i chi u dài con l c sao cho chu kỳ dao đ ng đi u hòa c a nó gi m đi 2 l n. Khi đó chi u dài c a con l c đã đư c A. tăng lên 4 l n B. gi m đi 4 l n C. tăng lên 2 l n D. gi m đi 2 l n Câu50:Phát bi u nào sau đây không đúng ? A. Trong sóng cơ h c ch có tr ng thái dao đ ng, t c là pha dao đ ng đư c truy n đi, còn b n thân các ph n t môi trư ng thì dao đ ng t i ch . B. Cũng như sóng đi n t , sóng cơ lan truy n đư c c trong môi trư ng v t ch t l n trong chân không. C. Các đi m trên phương truy n sóng cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng thì dao đ ng cùng pha. D. Bư c sóng c a sóng cơ do m t ngu n phát ra ph thu c vào b n ch t môi trư ng, còn chu kỳ thì không. B – Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đ n câu 60)
  6. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN Câu51: M t m u ch t phóng x , sau th i gian t1 còn 20% h t nhân chưa b phân rã. Đ n th i đi m t 2 =t1 +100s s h t nhân chưa b phân rã ch còn 5%. Chu kỳ bán rã c a đ ng v phóng x đó là A. 25s B. 50s C. 300s D. 400s Câu52: Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua m t đo n m ch đi n xoay chi u là i=4cos ( 20πt ) (A) , t đo b ng giây. T i th i đi m t1 nào đó dòng đi n đang gi m và có cư ng đ b ng i 2 = - 2A . H i đ n th i đi m t 2 = ( t1 +0,025) s cư ng đ dòng đi n b ng bao nhiêu ? A. 2 3A B. -2 3A C. 2A D. -2A Câu53:M t ngu n O dao đ ng v i t n s f=50Hz t o ra sóng trên m t nư c có biên đ 3cm (coi như không đ i khi sóng truy n đi). Bi t kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 9cm. Đi m M n m trên m t nư c cách ngu n O đo n b ng 5cm. Ch n t=0 là lúc ph n t nư c t i O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. T i th i đi m t1 ly đ dao đ ng t i M b ng 2cm. Ly đ dao đ ng t i M vào th i đi m t 2 = ( t1 +2,01) s b ng bao nhiêu ? A. 2cm B. -2cm C. 0cm D. -1,5cm Câu54: M ch dao đ ng đi n t g m m t cu n dây thu n c m có L=50mH và t đi n C. Bi t giá tr c c đ i c a cư ng đ dòng đi n trong m ch là I0 =0,1A . T i th i đi m năng lư ng đi n trư ng trong m ch b ng 1,6.10-4 J thì cư ng đ dòng đi n t c th i b ng A. 0,1A B. 0,04A C. 0,06A D. không tính đư c vì không bi t đi n dung C Câu55:Khi ngu n phát âm chuy n đ ng l i g n ngư i nghe đang đ ng yên thì ngư i này s nghe th y m t âm có A. bư c sóng dài hơn so v i khi ngu n âm đ ng yên. B. cư ng đ âm l n hơn so v i khi ngu n âm đ ng yên. C. có t n s nh hơn t n s c a ngu n âm. D. có t n s l n hơn t n s c a ngu n âm. Câu56:Đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n ph thu c vào A. bư c sóng c a ánh sáng kích thích B. cư ng đ chùm ánh sáng chi u t i C. b n ch t c a kim lo i D. c A và C Câu57: Bánh xe quay nhanh d n đ u theo m t chi u dương qui ư c v i gia t c góc 5(rad/s2), v n t c góc, to đ góc ban đ u c a m t đi m M trên vành bánh xe là là π(rad/s) và 450. To đ góc c a M vào th i đi m t là 1 π 1 2 A. ϕ = 450 + 5t 2 (đ , s). B. ϕ = + 5t (rad,s) . 2 4 2 π 1 C. ϕ = + πt+ 5t 2 (rad,s) . D. ϕ = 45+180t +143,2t 2 (đ , s).* 4 2 Câu58: V t r n quay nhanh d n đ u quanh m t tr c c đ nh. M t đi m trên v t r n không n m trên tr c quay có A. gia t c ti p tuy n cùng chi u v i chuy n đ ng. B. gia t c toàn ph n nh hơn gia t c hư ng tâm. C. gia t c toàn ph n hư ng v tâm qu đ o. D. gia t c ti p tuy n l n hơn gia t c hư ng tâm. Câu59: M t đĩa đ c có bán kính 0,25m, đĩa có th quay xung quanh tr c đ i x ng đi qua tâm và vuông góc v i m t ph ng đĩa. Đĩa ch u tác d ng c a m t mômen l c không đ i M = 3Nm. Sau 2s k t lúc đĩa b t đ u quay v n t c góc c a đĩa là 24 rad/s. Mômen quán tính c a đĩa là A. I = 3,60 kgm2. B. I = 0,25 kgm2. C. I = 7,50 kgm2. D. I = 1,85 kgm2. Câu60:M t mômen l c có đ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh thì đ ng năng c a bánh xe th i đi m t = 10s là
  7. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN A. Eđ = 18,3 kJ. B. Eđ = 20,2 kJ. C. Eđ = 22,5 kJ. D. Eđ = 24,6 kJ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản