ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132

Chia sẻ: Phan Cảnh Trình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
641
lượt xem
285
download

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm 50 câu trắc nghiệm thi thử đại học môn hóa học khối A,B

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132

  1. THPT HAI BÀ TRƯNG – TT THI TH H-C KH I A, B Ngày ….tháng…..năm 2009 MÔN HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Mã thi 132 H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... (Lưu ý: H c sinh không ư c s d ng b t kì tài li u nào tr b ng tu n hoàn) Câu 1: t cháy 5,6 gam Fe nung trong bình ng O2 thu ư c 7,36 g h n h p ch t r n X. Hoà tan X trong dung d ch HNO3 thu ư c V lít h n h p khí g m NO2 và NO có t kh i v i H2 là 19. Giá tr c a V ( ktc) là bao nhiêu? A. 0,896. B. 6,72. C. 0,672. D. 8,96. Câu 2: Nư c Gia-ven là dung d ch h n h p mu i A. NaCl và NaClO B. NaCl và KCl C. KCl và KClO D. A ho c C Câu 3: Có các phát bi u sau: (1) Fe có th tan trong dung d ch Fe(NO3)3 (2) Ag có th tan trong dung d ch Fe(NO3)3 (3) Cu có th tan trong dung d ch Fe(NO3)3 (4) Cu có th tan trong dung d ch Fe(NO3)2 (5) Gang có th hòa tan hoàn toàn trong dung d ch HCl dư. Phát bi u úng là: A. (1), (3) và (5). B. (1), (3). C. (1), (2), (3) và (5). D. (1), (2) và (3). Câu 4: T 3 phân t axit stearic, axit oleic và axit panmitic ngư i ta có th t ng h p ư c t i a bao nhiêu trieste khác nhau c a glixerol? A. 6. B. 8. C. 12. D. 18. Câu 5: Cho m gam h n h p b t Fe, FeO, Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HNO3 dư sinh ra 17,92 lít NO2 duy nh t ( ktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 242,4 gam Fe(NO3)3.9H2O. Giá tr c a m b ng: A. 64,9. B. 64,5. C. 41,6. D. 46,6. Câu 6: Kh ng nh nào sau ây luôn úng? A. Ch có h p ch t an ehit m i tham gia ph n ng tráng b c. B. An ehit no không làm m t màu nư c brom và dung d ch thu c tím. C. Kim lo i nhóm IIA tan ư c trong nư c i u ki n thư ng. D. Kim lo i ch có tính kh , không có tính oxi hóa. Câu 7: Ph i làm gì cho ph n ng gi u Fe và dung d ch H2SO4 loãng x y ra v i t c nhanh hơn? A. Tăng áp su t B. un nóng dung d ch C. Nghi n nh Fe D. C B và C Câu 8: Tr n ba dung d ch H2SO4 1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M v i nh ng th tích b ng nhau thu ư c dung d ch X. L y 300 ml dung d ch X cho ph n ng v i V lít dung d ch Y g m NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu ư c dung d ch Z có pH = 2. Giá tr c a V là: A. 0,494 lít B. 0,414 lít C. 0,134 lít D. 0,214 lít Câu 9: Cho dung d ch X ch a 0,1 mol FeCl2, 0,2 mol FeSO4. Th tích dung d ch KMnO4 0,8M trong H2SO4 (loãng) v a oxi hóa h t các ch t trong X là: A. 0,075 lít. B. 0,125 lÝt. C. 0,3 lít. D. 0,03 lít. Câu 10: H n h p X g m FeCO3 và FeS2 v i t l s mol tương ng là 3 : 2. Cho h n h p X vào dung d ch H2SO4 c nóng, dư. Sau khi ph n ng k t thúc thu ư c khí Y. T kh i c a Y so v i không khí là: A. 1,9. B. 2,1. C. 1,7. D. 2,3. Câu 11: Cho b t Mg vào c c ng dung d ch h n h p FeSO4 và CuSO4. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c ch t r n g m 2 kim lo i và dung d ch ch a 2 mu i. i u kh ng nh nào sau ây là úng ? A. 2 kim lo i là Fe và Mg, 2 mu i là CuSO4 và FeSO4 B. 2 kim lo i là Fe và Mg, 2 mu i là MgSO4 và FeSO4 C. 2 kim lo i là Cu và Fe, 2 mu i là MgSO4 và FeSO4 Trang 1/4 - Mã thi 132
  2. D. 2 kim lo i là Cu và Mg, 2 mu i là MgSO4 và FeSO4 Câu 12: Cao su buna - S ư c t o ra khi A. trùng h p buta-1,3- ien. B. ng trùng h p buta-1,3- ien v i acrilonitrin. C. un nóng 1500C h n h p cao su và lưu huỳnh v i t l kho ng 97:3 v kh i lư ng. D. ng trùng h p buta-1,3- ien và stiren ( xt: Na). Câu 13: Trong s các phân t sau NaCl, NH3, H2O, N2, HCl và H2, phân t có liên k t c ng hóa tr phân c c là: A. NaCl, NH3 và H2O B. NH3, H2O và HCl C. NH3, H2O và N2 D. NaCl, H2O và HCl Câu 14: Cho phenol tác d ng v i dung d ch brom (dung môi nư c), ta có th thu ư c s n ph m chính là: A. 2-bromphenol. B. o-bromphenol và p-bromphenol. C. 2,4,6-tribromphenol. D. m-bromphenol. Câu 15: Hi n tư ng gì x y ra khi nh t t dung d ch NaOH cho n dư vào dung d ch ZnSO4? A. Xu t hi n k t t a màu xanh b n. B. Xu t hi n k t t a màu tr ng b n. C. Ban u xu t hi n k t t a tr ng, sau ó k t t a tan d n và dung d ch tr l i trong su t. D. Không có hi n tư ng gì x y ra vì NaOH không tác d ng v i ZnSO4. Câu 16: Cho các dung d ch sau: (1). C6H5NH2 (2). CH3NH2 (3). H2N-CH2COOH (4). C6H5ONa (5). Na2CO3 (6). NH4Cl. Dung d ch làm xanh quỳ tím là: A. (2); (5). B. (3); (4); (6). C. (2); (4); (5). D. (1); (2); (4); (5). Câu 17: Ch t X là C2H7NO2. X tác d ng v i dung d ch HCl và dung d ch NaOH. X thu c lo i h p ch t: A. Muèi B. Aminoaxit C. C A và B D. T t c u sai Câu 18: Cho b n ch t X, Y, Z, T có công th c là CnH2On (n ≥ 0). X, Y, Z u tác d ng ư c v i dung d ch AgNO3/NH3 ; Z, T tác d ng ư c v i NaOH ; X tác d ng ư c v i H2O (có xúc tác). X, Y, Z, T l n lư t là: A. CH≡CH ; O=CH-CH=O ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH B. HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; O=CH-CH=O C. O=CH-CH=O ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH D. O=CH-COOH ; HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-CH=O Câu 19: Dãy ch t mà dung d ch c a chúng u có pH > 7 là: A. Na2CO3, K2S, CH3COONa B. FeCl3, CH3COONa, NH4Cl C. K2CO3, AlCl3, CuSO4 D. NaCl, K2S, CH3COONa Câu 20: Thu c th duy nh t dùng nh n bi t các dung d ch sau: Al(NO3)3, NH4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, FeCl2, FeCl3 ( ng trong 6 l b m t nhãn riêng bi t) là: A. Dung d ch Ba(OH)2 B. Dung d ch AgNO3 C. Dung d ch NaOH D. Dung d ch HCl Câu 21: Trong các nh n xét dư i ây, nh n xét nào không úng? A. Enzim có tác d ng xúc tác c hi u i v i peptit, m i lo i enzim ch xúc tác cho s phân c t m t s liên k t peptit nh t nh. B. Peptit có th th y phân không hoàn toàn thành các peptit ng n hơn nh xúc tác axit ho c bazơ. C. Các peptit u tác d ng ư c v i Cu(OH)2 trong môi trư ng ki m t o ra h p ch t có màu tím ho c tím. D. Peptit có th th y phân hoàn toàn thành các α-amino axit nh xúc tác axit ho c bazơ. Câu 22: Cho 0,45 gam m t h p ch t h u cơ X tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thu ư c 6,48 gam Ag. CTCT c a X? A. HCHO B. C2H5CHO C. CH3CHO D. C3H7CHO Câu 23: Khí gây ra hi u ng nhà kính ch y u là khí nào trong s các khí sau? A. CH4 B. CO2 C. SO2 D. C CH4 và CO2 Câu 24: Cho phương trình hóa h c sau: KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O H s c n b ng c a các ch t l n lư t là: A. 2, 12, 2, 2, 3, 6 B. 2, 14, 2, 2, 4, 7 C. 2, 8, 2, 2, 1, 4 D. 2, 16, 2, 2, 5, 8 Trang 2/4 - Mã thi 132
  3. Câu 25: t cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic ơn ch c X, c n v a V lít O2 ( ktc). Sau ph n ng thu ư c 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá tr c a V là: A. 8,96. B. 6,72. C. 4,48. D. 11,2. Câu 26: H p th h t V lít khí CO2 ( ktc) vào dung d ch X ch a 0,2 mol Ca(OH)2, sau ph n ng thu ư c 2,5 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 0,56 lít B. 8,4 lít C. 11,2 lít D. A ho c B Câu 27: Cho 3 axit: axit fomic, axit axetic và axit acrylic. nh n bi t 3 axit này ta dùng: A. Na, nư c brom. B. Nư c brom, quỳ tím. C. dd AgNO3/ NH3, nư c brom. D. dd AgNO3/ NH3, quỳ tím. Câu 28: Cho sơ chuy n hóa sau (m i mũi tên là m t phương trình hóa h c không trùng l p): A1 A2 AlCl3 A4 A3 A1, A2, A3, A4 l n lư t là: A. Al(OH)3 , Al2O3 , NaAlO2 , Al B. Al2O3 , NaAlO2 , Al(OH)3 , Al C. Al , NaAlO2 , Al(OH)3 , Al2O3 D. Al , Al(OH)3 , NaAlO2 , Al2O3 Câu 29: Isopren tác d ng v i dung d ch brom theo t l mol 1:1 ư c h n h p g m bao nhiêu s n ph m h u cơ (không k ng phân hình h c)? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 30: Có cân b ng sau: N2 (K) + 3H2 (K)  2NH3 (K) Khi tăng áp xu t cân b ng chuy n d ch theo chi u nào? A. Chi u ngh ch. B. Không b chuy n d ch. C. Lúc u chuy n d ch theo chi u ngh ch, sau theo chi u thu n. D. Chi u thu n. Câu 31: Có 2 kim lo i X, Y không tác d ng v i nư c i u ki n thư ng. Bi t r ng, trong dãy i n hoá c p X+/X ng sau c p Y2+/Y. Ph n ng nào là úng trong các ph n ng sau ? A. 2X+ + Y → Y2+ + 2X B. 2X + Y2+ → 2X+ + Y 2+ + C. X + Y → Y + X D. X+ +2Y → X + 2Y2+ Câu 32: Hi rocacbon X có công th c phân t C8H10 không làm m t màu dd brom. Khi un nóng X trong dd thu c tím t o thành h p ch t C7H5KO2 (Y). Cho Y tác d ng v i dd axit clohi ric t o thành h p ch t C7H6O2. Tên c a X là: A. Etylbenzen. B. 1,4- imetylbenzen. C. 1,3- imetylbenzen. D. 1,2- imetylbenzen. Câu 33: Trong t nhiên, không g p kim lo i ki m và kim lo i ki m th d ng t do vì: A. Thành ph n c a chúng trong thiên nhiên r t nh . B. ây là nh ng kim lo i ho t ng r t m nh. C. ây là nh ng kim lo i ư c i u ch b ng cách i n phân. D. ây là nh ng kim lo i nh . Câu 34: Cho h n h p X g m FeS, FeS2 và Fe3O4 v i s mol b ng nhau tác d ng h t v i dung d ch HNO3 un nóng, sau ph n ng thu ư c dung d ch ch a ion Fe3+, SO42-, axit dư và gi i phóng ra h n h p khí g m 1 mol NO2 và 0,5 mol NO. Kh i lư ng h n h p X là: A. 26,4 gam B. 40 gam C. 44 gam D. 50 gam Câu 35: S p x p các nguyên t Ca, O, N, Mg và C theo chi u tăng d n tính phi kim. A. O, N, C, Mg, Ca B. Ca, Mg, C, N, O C. O, C, N, Mg, Ca D. Ca, Mg, N, C, O Câu 36: Amin no ơn ch c C4H11N có bao nhiêu ng phân amin b c 1? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 37: t cháy 2 amin no, ơn ch c là ng ng liên ti p nhau thu ư c 2,24 lít CO2 ( ktc) và 3,6 gam H2O. Công th c phân t c a hai amin là: A. CH3NH2 và C2H5NH2 B. C2H5NH2 và C3H7NH2 Trang 3/4 - Mã thi 132
  4. C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. áp án khác Câu 38: t cháy h t 4,4 gam h n h p X g m C2H6, C3H8, C4H10 c n a mol O2, thu ư c b mol CO2 và 7,2 gam H2O. Giá tr c a a, b l n lư t là: A. 0,5 và 0,8 B. 0,6 và 0,9 C. 0,5 và 0,3 D. 0,6 và 0,3 Câu 39: Xà phòng hóa este CH3COOCH=CH2 b ng dung d ch KOH c, s n ph m thu ư c ch y u là: A. CH2=CHCOOK và CH3OH B. CH3COOK và CH2=CHOH C. CH3COOK và CH2=CHOK D. CH3COOK và CH3CHO Câu 40: Cho sơ chuy n hóa sau: Tinh b t → X → Y → Axit axetic X và Y l n lư t là: A. Glucozơ và ancol etylic. B. Glucozo và etyl axetat. C. Mantozơ và glucozơ. D. Ancol etylic và an ehit axetic. Câu 41: Na, K và Ca ư c s n xu t trong công nghi p b ng phương pháp A. nhi t luy n. B. i n phân h p ch t nóng ch y. C. i n phân h p ch t trong dung d ch. D. th y luy n. Câu 42: Cho các ch t sau: (1) (CH3)4C (2) CH3(CH2)4CH3 (3) (CH3)2CH-CH(CH3)2 (4) CH3(CH2)3CH2OH (5) (CH3)2C(OH)CH2CH3 S p x p các ch t theo th t tăng d n nhi t sôi là: A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5). B. (1) < (3) < (2) < (5) < (4). C. (2) < (3) < (1) < (5) < (4). D. (2) < (1) < (3) < (4) < (5). Câu 43: H n h p Y g m Fe và kim lo i R có hóa tr không i. Hoà tan 6,6 gam Y trong HCl dư, th y Y tan h t và thu ư c 5,376 lít khí. M t khác, cũng hoà tan 6,6 gam Y trong HNO3 loãng, dư thu ư c 4,032 lít NO (là s n ph m kh duy nh t). Bi t th tích các khí ư c o ktc. Kim lo i R là: A. Al B. Zn C. Cu D. Mg Câu 44: M t ancol no, m ch h có công th c ơn gi n nh t C2H5O. V y công th c phân t c a ancol ó là: A. C8H20O4 B. C6H15O3 C. C2H5O D. C4H10O2 Câu 45: Cho sơ chuy n hóa sau: +H2 xt, t0 Trùng h p X 0 Y Z Cao su Buna Ni/t -H2O Công th c c u t o h p lí c a X là: A. HO-CH2-C≡C-CH2-OH B. HOC-CH=CH-CHO C. CH2(OH)-CH=CH-CHO D. C A, B, C u úng Câu 46: C4H8 có bao nhiêu ng phân anken? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 47: H p ch t C8H10O có bao nhiêu ng phân ch a vòng benzen th a mãn tính ch t: không ph n ng v i NaOH, không làm m t màu nư c brom và có ph n ng v i Na gi i phóng khí H2. A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 48: S c khí CO2 vào dung d ch natri phenolat ta th y có hi n tư ng: A. Dung d ch v n trong su t do không x y ra ph n ng. B. Dung d ch v n c do có NaHCO3 sinh ra. C. Dung d ch v n c do có phenol sinh ra ít tan trong nư c. D. S i b t khí do ph n ng có sinh ra khí. Câu 49: Dãy g m các ch t u làm m t màu nư c brom là: A. Propilen, axetilen, vinyl axetilen, stiren. B. Etilen, axetilen, toluen, buta-1,3- ien. C. Etan, axetilen, toluen, buta-1,3- ien. D. Isopren, axetilen, benzen, stiren. Câu 50: M t dung d ch Fe(NO3)2 l n Cu(NO3)2, Pb(NO3)2, Fe(NO3)3. Dùng hóa ch t nào sau ây có th lo i b ư c t p ch t ? A. B t Fe dư. B. B t Mg dư. C. B t Cu dư. D. B t Zn dư. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã thi 132

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản