intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử ĐH môn Vật lý năm 2010

Chia sẻ: Nguyễn Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

67
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh môn vật lý năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH môn Vật lý năm 2010

  1. ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ HTTP://EBOOK.HERE.VN NGÀY 8 – THÁNG 6 – NĂM 2010 PH N B T BU C CHO T T C CÁC THÍ SINH Câu 1. Phát bi u nào sau ñây không ñúng? ð t vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh m t hi u ñi n th xoay chi u có t n s thay ñ i ñư c. Cho t n s thay ñ i ñ n giá tr f0 thì cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n ñ t giá tr c c ñ i. Khi ñó A. c m kháng và dung kháng b ng nhau. B. hi u ñi n th t c th i trên ñi n tr thu n luôn b ng hi u ñi n th t c th i gi a hai ñ u ño n m ch. C. hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u R l n hơn hi u ñi n th hi u d ng trên t C. D. hi u ñi n th hi u d ng trên L và trên C luôn b ng nhau. Câu 2. Khi m t sóng âm truy n t không khí vào nư c thì A. bư c sóng gi m ñi. B.t n s gi m ñi. C.t n s tăng lên. D.bư c sóng tăng lên. Câu 3. Hi n tư ng nào dư i ñây do hi n tư ng tán s c gây ra? A. hi n tư ng c u v ng. B. hi n tư ng xu t hi n các v ng màu s c s trên các màng xà phòng. C. hi n tư ng tia sáng b ñ i hư ng khi truy n qua m t phân cách gi a hai môi trư ng trong su t. D. hi n tư ng các electron b b n ra kh i b m t kim lo i khi b ánh sáng thích h p chi u vào. Câu 4. Tính ch t gi ng nhau gi a tia Rơn ghen và tia t ngo i là A. b h p th b i th y tinh và nư c. B. làm phát quang m t s ch t. C có tính ñâm xuyên m nh. D. ñ u b l ch trong ñi n trư ng. Câu 5. Dao ñ ng ñi n nào sau ñây có th gây ra sóng ñi n t ? A. M ch dao ñ ng h ch có L và C. B. Dòng ñi n xoay chi u có có cư ng ñ l n. C .Dòng ñi n xoay chi u có chu kỳ l n. D. Dòng ñi n xoay chi u có t n s nh . Câu 6. Hi n tư ng quang ñi n trong A. là hi n tư ng electron h p th photon có năng lư ng ñ l n ñ b t ra kh i kh i ch t. B. hi n tư ng electron chuy n ñ ng m nh hơn khi h p th photon. C. có th x y ra v i ánh sáng có bư c sóng b t kỳ. D. x y ra v i ch t bán d n khi ánh sáng kích thích có t n s l n hơn m t t n s gi i h n. Câu 7. Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v s phát và thu sóng ñi n t ? A. ð thu sóng ñi n t ph i m c ph i h p m t ăngten v i m t m ch dao ñ ng LC. B. ð phát sóng ñi n t ph i m c ph i h p m t máy phát dao ñ ng ñi u hòa v i m t ăngten. C. Ăng ten c a máy thu ch thu ñư c m t sóng có t n s xác ñ nh. D. N u t n s riêng c a m ch dao ñ ng trong máy thu ñư c ñi u ch nh ñ n giá tr b ng f, thì máy thu s b t ñư c sóng có t n s ñúng b ng f. 1
  2. Câu 8. Hai sóng nào sau ñây không giao thoa ñư c v i nhau? A. Hai sóng cùng t n s , biên ñ . B. Hai sóng cùng t n s và cùng pha. C. Hai sóng cùng t n s , cùng năng lư ng, có hi u pha không ñ i. D. E. Hai sóng cùng t n s , cùng biên ñ và hi u pha không ñ i theo th i gian. Câu 9. M t ngu n âm là ngu n ñi m phát âm ñ ng hư ng trong không gian. Gi s không có s h p th và ph n x âm.T i m t ñi m cách ngu n âm 10m thì m c cư ng ñ âm là 80 dB. T i ñi m cách ngu n âm 1m thì m c cư ng ñ âm là A. 110 dB. B. 100 dB. C. 90 dB. D. 120 dB. Câu 10. Ánh sáng ñơn s c khi truy n trong môi trư ng nư c có bư c sóng là 0,4 µ m. Bi t chi t su t c a nư c n = 4/3. Ánh sáng ñó có màu A. vàng. B. tím. C. lam. D. l c. Câu 11. Dòng ñi n 3 pha m c hình sao có t i ñ i x ng g m các bóng ñèn. N u ñ t dây trung hòa thì các ñèn A. không sáng. B. có ñ sáng không ñ i. C. có ñ sáng gi m. D. có ñ sáng tăng. Câu 12. Trong các lo i sóng vô tuy n thì A. sóng ng n b t ng ñi n li h p th m nh. B. sóng trung truy n t t vào ban ngày. C. sóng dài truy n t t trong nư c. D. sóng c c ng n ph n x t t t ng ñi n li. Câu 13. Con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa v i t n s f . Th năng c a con l c bi n ñ i tu n hoàn v i t n s A. 4f. B. 2f. C. f. D. f/2. Câu 14. Trong m t ño n m ch xoay chi u g m t ñi n có ñi n dung C m c n i ti p v i 1 cu n dây có ñi n tr thu n R = 25 Ω và ñ t c m L = H . Bi t t n s cua dòng ñi n b ng π 50Hz và cư ng ñ dòng ñi n qua m ch s m pha hơn hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch π m t góc . Dung kháng c a t ñi n là 4 A. 75 Ω B. 100 Ω C. 125 Ω D. 150 Ω Câu 15. Hai âm thanh có âm s c khác nhau là do A. khác nhau v t n s B. khác nhau v t n s và biên ñ c a các ho âm. C. khác nhau v ñ th dao ñ ng âm D. khác nhau v chu kỳ c a sóng âm. Câu 16. V t dao ñ ng ñi u hoà c m i phút th c hi n ñư c 120 dao ñ ng. Kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p mà ñ ng năng c a v t b ng m t n a cơ năng c a nó là A. 2s B. 0,25s C. 1s D. 0,5s π Câu 17. M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hoà theo phương trình x = 4 cos 5πt + (cm ) ; (trong    6 ñó x tính b ng cm còn t tính b ng giây). Trong m t giây ñ u tiên t th i ñi m t = 0, ch t ñi m ñi qua v trí có li ñ x= +3cm. 2
  3. A. 4 l n B. 7 l n C. 5 l n D. 6 l n Câu 18. M t v t th c hi n ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hoà cùng phương, cùng t n s , có 3π π phương trình x1=9sin(20t+ )(cm); x2=12cos(20t- ) (cm). V n t c c c ñ i c a v t là 4 4 A. 6 m/s B. 4,2m m/s C. 2,1m/s D. 3m/s 210 Câu 19. Poloni 84 Po là ch t phóng x có chu kì bán rã 138 ngày. ð phóng x c a m t m u poloni là 2Ci. Cho s Avôgañrô NA = 6,02.1023 mol-1. Kh i lư ng c a m u poloni này là A. 4,44mg B. 0,444mg C. 0,521mg D. 5,21mg 7 Câu 20. Ngư i ta dùng prôton có ñ ng năng Kp = 2,2MeV b n vào h t nhân ñ ng yên 3 Li và thu ñư c hai h t X gi ng nhau có cùng ñ ng năng. Cho kh i lư ng các h t là: mp = 1,0073 u; mLi = 7,0144 u; mx = 4,0015u; và 1u = 931,5 MeV/c2. ð ng năng c a m i h t X là A. 9,81 MeV B. 12,81 MeV C. 6,81MeV D. 4,81MeV Câu 21. Trong m t thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Iâng(Young), trong vùng MN trên màn quan sát, ngư i ta ñ m ñư c 13 vân sáng v i M và N là hai vân sáng ng v i bư c sóng λ1 = 0,45µm . Gi nguyên ñi u ki n thí nghi m, ta thay ngu n sáng ñơn s c v i bư c sóng λ2 = 0,60µm thì s vân sáng trong mi n ñó là A. 12 B. 11 C. 10 D. 9 Câu 22. Quá trình bi n ñ i phóng x c a m t ch t phóng x A. ph thu c vào ch t ñó d ng ñơn ch t hay h p ch t B. ph thu c vào ch t ñó các th r n, l ng hay khí C. ph thu c vào nhi t ñ cao hay th p. D. x y ra như nhau m i ñi u ki n. Câu 23. Trong quang ph hiñro, bư c sóng dài nh t c a dãy Laiman là 121,6nm; bư c sóng ng n nh t c a dãy Banme là 365,0 nm. Nguyên t hiñro có th phát ra b c x có bư c sóng ng n nh t là A. 43,4 nm B. 91,2 nm C. 95,2 nm D. 81,4 nm Câu 24. B c x có bư c sóng trong kho ng t 10-9m ñ n 4,10-7m là b c x thu c lo i nào trong các lo i dư i ñây? A. Tia X B. Tia t ngo i C. Tia h ng ngo i D. Ánh sáng nhìn th y Câu 25. Phát bi u nào dư i ñây là sai? A. Tia h ng ngo i có b n ch t là sóng ñi n t B. V t nung nóng nhi t ñ th p ch phát ra tia h ng ngo i. Nhi t ñ c a v t trên 0 500 C m i b t ñ u phát ra ánh sáng kh ki n. C. Tia h ng ngo i kích thích th giác làm cho ta nhìn th y màu h ng. D. Tia h ng ngo i n m ngoài vùng ánh sáng kh ki n, t n s c a tia h ng ngo i nh hơn t n s c a ánh sáng ñ . Câu 26. Chi u m t chùm sáng ñơn s c có bư c sóng λ = 0,400µm vào catot c a m t t bào quang ñi n. Công su t ánh sáng mà catot nh n ñư c là P = 20mW. S phôton t i ñ p vào catot trong m i giây là 3
  4. A. 8,050.1016 (h t) B. 2,012.1017 (h t) C. 2,012.1016 (h t) D. 4,025.1016 (h t) Câu 27. Trong m ch dao ñ ng ñi n t lí tư ng có dao ñ ng ñi n t ñi u hoà v i t n s góc 6 ω = 5.10 rad/s. Khi ñi n tích t c th i c a t ñi n là q = 3.10 −8 thì dòng ñi n t c th i trong m ch i = 0,05A. ði n tích l n nh t c a t ñi n có giá tr A. 3,2.10-8 C B. 3,0.10-8 C C. 2,0.10-8 C D. -8 1,8.10 C Câu 28. Trong chuy n ñ ng dao ñ ng ñi u hoà c a m t v t thì t p h p ba ñ i lư ng nào sau ñây là không thay ñ i theo th i gian? A. l c; v n t c; năng lư ng toàn ph n B. biên ñ ; t n s ; gia t c C. biên ñ ; t n s ; năng lư ng toàn ph n D. ñ ng năng; t n s ; l c. Câu 29. M t con l c ñơn có chi u dài dây treo 1 dao ñ ng ñi u hoà v i chu kì T. N u c t b t chi u dài dây treo m t ño n l1=0,75m thì chu kì dao ñ ng bây gi là T1 = 3s. N u c t ti p dây treo ñi m t ño n n a l2 = 1,25m thì chu kì dao ñ ng bây giò là T2= 2s. Chi u dài l c a con l c ban ñ u và chu kì T c a nó là A. l = 3m; T = 3 3s B. l = 4m; T = 2 3s C. l = 4m;T = 3 3s D. l = 3m; T = 2 3s Câu 30. M t con l c ñơn ñư c treo tr n c a m t thang máy. Khi thang máy ñ ng yên, con l c dao ñ ng ñi u hoà v i chu kì T. Khi thang máy ñi lên th ng ñ ng, nhanh d n ñ u v i gia t c có ñ l n b ng m t n a gia t c tr ng trư ng t i nơi ñ t thang máy thì con l c dao ñ ng ñi u hoà v i chu kì T' b ng T2 T 2T A. T 2 B. C. D. 3 3 2 Câu 31. Trong m t ño n m ch ñi n xoay chi u RLC m c n i ti p, phát bi u nào sau ñây ñúng? Công su t ñi n (trung bình) tiêu th trên c ño n m ch A. ch ph thu c vào giá tr ñi n tr thu n R c a ño n m ch B. luôn b ng t ng công su t tiêu th trên các ñi n tr thu n C. không ph thu c gì vào L và C D. không thay ñ i n u ta m c thêm vào ño n m ch m t t ñi n ho c m t cu n dây thu n c m Câu 32. M t cu n dây có ñi n tr thu n không ñáng k , ñư c m c vào m ch ñi n xoay chi u 110V, 50Hz. Cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i qua cu n dây là 5,0A. ð t c m c a cu n dây là A. 220mH B. 70mH C. 99mH D. 49,5mH Câu 33. S vòng cu n sơ c p và th c p c a m t máy bi n áp lí tư ng là tương ng b ng 4200 vòng và 300 vòng. ð t vào hai ñ u cu n sơ c p hi u ñi n th xoay chi u 210V thì ño ñư c hi u ñi n th hai ñ u cu n th c p là A. 15V B. 12V C. 7,5V D. 2940V Câu 34. Lúc ñ u có 128g ch t i t phóng x . Sau 8 tu n l ch còn l i 1g ch t này. Chu kì bán rã c a ch t này là A. 8 ngày B. 7 ngày C. 16 ngày D. 12,25 ngày 10 −4 Câu 35. M ch ñi n xoay chi u g m m t t ñi n có ñi n dung C = ( F ) m c n i ti p v i π 1 25 Ω và ñ t c m L = cu n dây có ñi n tr thuàn R = ( H ) . ð t vào hai ñ u ño n 4π 4
  5. m ch m t hi u ñi n th xoay chi u u = 50 2 cos 2πft (V) thì dòng ñi n trong m ch có cư ng ñ hi u d ng I = 2 (A). T n s c a dòng ñi n trong m ch là A. 50Hz B. 50 2 Hz C. 100 Hz D. 200Hz Câu 36. M ch ñi n xoay chi u g m ñi n tr thu n R = 10( Ω ), cu n dây thu n c m có ñ 0. 1 t c m L= ( H ) và t ñi n có ñi n dung C m c n i ti p. ð t vào hai ñ u m ch m t hi u π π ñi n th xoay chi u u= U 2 cos(100πt ) (V). Dòng ñi n trong m ch l ch pha so v i u. 3 ðI n dung c a t ñi n là A. 86,5 µF B. 116,5 µF C. 11,65 µF D. 16,5 µF 4 Câu 37. Năng lư ng liên k t c a h t nhân ñơteri là 2,2MeV và c a 2 He là 28 MeV. N u hai h t nhân ñơteri t ng h p thành 24 He thì năng lư ng to ra là A. 30,2 MeV B. 25,8 MeV C. 23,6 MeV D. 19,2 MeV Câu 38. Cho: hăng s Plăng h = 6,625.10-34 (Js); v n t c ánh sáng trong chân không c=3.108(m/s); ñ l n ñi n tích c a electron là e = 1,6.10-19C. Công thoát electron c a nhôm là 3,45 eV. ð x y ra hi n tư ng quang ñi n nh t thi t ph i chi u vào b m t nhôm ánh sáng có bư c sóng tho mãn A. λ 0,36 µm C. λ ≤ 0,36 µm D. λ = 0,36 µm Câu 39. Cho: hăng s Plăng h = 6,625.10-34 (Js); v n t c ánh sáng trong chân không c=3.108(m/s). Năng lư ng c a photon ng v i ánh sáng tím có bư c sóng λ =0,41 µm là A. 4,85.10-19J B. 3,9510-19J C. 4,85.10-20J D. 2,1 eV Câu 40. Cho hai bóng ñèn ñi n (s i ñ t) hoàn toàn gi ng nhau cùng chi u sáng vào m t b c tư ng thì A. ta có th quan sát ñư c m t h vân giao thoa B. không quan sát ñư c vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra t hai ngu n t nhiên, ñ c l p không bao gi là sóng k t h p. C. không quan sát ñư c vân giao thoa, vì ánh sáng do ñèn phát ra không ph i là ánh sáng ñơn s c. D. không quan sát ñư c vân giao thoa, vì ñèn không ph i là ngu n sáng ñi m. PH N T CH N (G M 10 CÂU) A. CHƯƠNG TRÌNH CHU N (CƠ B N) ( T CÂU 41 ð N CÂU 50) Câu 41. M ch dao ñ ng g m cu n dây có ñ t c m L=1,2.10-4H và m t t ñi n có ñi n dung C=3nF. ði n tr c a cu n dây là R = 2 Ω . ð duy trì dao ñ ng ñi n t trong m ch v i hi u ñi n th c c ñ i U0 = 6V trên t ñi n thì ph i cung c p cho m ch m t công su t A. 0,9 mW B. 1,8 mW C. 0,6 mW D. 1,5 mW Câu 42. M t m ch dao ñ ng LC ñang thu ñư c sóng trung. ð m ch có th thu ñư c sóng ng n thì ph i A. m c n i ti p thêm vào m ch m t cu n dây thu n c m thích h p B. m c n i ti p thêm vào m ch m t ñi n tr thu n thích h p 5
  6. C. m c n i ti p thêm vào m ch m t t ñi n có ñi n dung thích h p D. m c song song thêm vào m ch m t t ñi n có ñi n dung thích h p Câu 43. Cho e = -1,6.10-19 C; c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js. M t ng Rơnghen phát ra b c x có bư c sóng nh nh t là 6.10-11 m. B qua ñ ng năng c a electron b n ra t catot. Hi u ñi n th gi a anot và catot là A. 21 kV B. 18 kV C. 25kV D. 33 kV Câu 44. M t con l c ñơn dài 56 cm ñư c treo vào tr n m t toa xe l a. Con l c b kích ñ ng m i khi bánh c a toa xe g p ch n i nhau c a các thanh ray. L y g = 9,8m/s2. Cho bi t chi u dài c a m i thay ray là 12,5m. Biên ñ dao ñ ng c a con l c s l n nh t khi tàu ch y th ng ñ u v i t c ñ A. 24km/h B. 30 km/h C. 72 km/h D. 40 km/h Câu 45. Trong thí nghi m v sóng d ng, trên m t s i dây ñàn h i dài 1,2m v i hai ñ u c ñ nh, ngư i ta quan sát th y ngoài hai ñ u dây c ñ nh còn có hai ñi m khác trên dây không dao ñ ng. Bi t kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p s i dây du i th ng là 0,05s. V n t c truy n sóng trên dây là A. 16 m/s B. 4 m/s C. 12 m/s D. 8 m/s Câu 46. M ch ñi n xoay chi u g m ñi n tr thu n R=30( Ω ) m c n i ti p v i cu n dây. ð t vào hai ñ u m ch m t hi u ñi n th xoay chi u u= U 2 sin(100πt ) (V). Hi u ñi n th π hi u d ng hai ñ u cu n dây là Ud = 60V. Dòng ñi n trong m ch l ch pha so v i u và 6 π l ch pha so v i ud. Hi u ñi n th hi u d ng hai ñ u m ch (U) có giá tr 3 A. 60 3 (V) B. 120 (V) C. 90 (V) D. 60 2 (V) Câu 47. Cho ph n ng t ng h p h t nhân D + D → n + X. BI t ñ h t kh i c a h t nhân D và X l n lư t là 0,0024 u và 0,0083 u. Cho 1u = 931 MeV/c2. Ph n ng trên to hay thu bao nhiêu năng lư ng. A. to 3,49 MeV. B. to 3,26 MeV C. thu 3,49 MeV D. không tính ñư c vì không bi t kh i lư ng các h t Câu 48. Quang ph v ch phát x là quang ph A. g m m t d i sáng có màu s c bi n ñ i liên t c t ñ ñ n tím B. do các v t có t kh i l n phát ra khi b nung nóng C. do các ch t khí hay hơi b kích thích (b ng cách nung nóng hay phóng tia l a ñi n) phát ra. D. không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng, ch ph thu c vào nhi t ñ ngu n sáng. Câu 49. Trong nguyên t hiñro, khi electron chuy n ñ ng trên qũi ñ o K có bán kính ro = 5,3.10-11m, thì electron có v n t c (Cho kh i lư ng và ñ l n ñi n tích c a electron l n lư t là m= 9,1.10-31 kg; e = 1,6.10-19 C). A. 2,19.106 m/s B. 2,19.107 m/s C. 4,38.106 m/s D. 7 4,38.10 m/s Câu 50. Tia laze không có ñ c ñi m nào sau ñây? A. ñ ñơn s c cao B. ñ ñ nh hư ng cao C. cư ng ñ l n D. công su t l n 6
  7. B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO ( T CÂU 51 ð N CÂU 60) Câu 51. Chi u m t chùm sáng ñơn s c có bư c sóng λ =0,300 µm vào catot c a m t t bào quang ñi n. Khi UAK ≤ -0,75 V thì dòng quang ñi n hoàn toàn b tri t tiêu. Gi i h n quang ñi n c a kim lo i dùng làm catot là (Cho: h ng s Plăng h = 6,625.10-34 (Js); v n t c ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s); ñ l n ñi n tích c a electron e = 1,6.10-19 C). A. λ 0=0,410 µm B. λ 0=0,590 µm C. λ 0=0,366 µm D. λ 0=0,350 µm Câu 52. Phát bi u nào sai khi nói v momen quán tính c a m t v t r n v i m t tr c quay xác ñ nh? A. Momen quán tính c a m t v t r n ph thu c v trí tr c quay B. Momen quán tính c a m t v t r n ñ c trưng cho m c quán tính c a v t r n trong chuy n ñ ng quay C. Momen quán tính c a m t v t r n có th dương, có th âm tuỳ thu c vào chi u quay c av t D. ðơn v ño momen quán tính là kgm2. Câu 53. M t momen l c 30 Nm tác d ng lên m t bánh xe có kh i lư ng 4kg và momen quán tính ñ i v i tr c quay là 2,0kg.m2. N u bánh xe quay t ngh thì sau 10s nó quay ñư c m t góc A. 375 rad B. 750 rad C. 1500 rad D. 3000 rad Câu 54. M t ñĩa tròn ñ ng tính bán kính R lăn (không trư t) xu ng theo m t ph ng nghiêng. Góc l p b i gi a m t ph ng nghiêng và m t ph ng ngang là 300. Gia t c dài d c theo m t ph ng nghiêng c a ñĩa là A. g B. g/2 C. g/3 D. g/4 Câu 55. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng khi nói v momen ñ ng lư ng c a v t r n quay quanh m t tr c c ñ nh? A. ðơn v ño momen ñ ng lư ng là kgm2/s B. Momen ñ ng lư ng c a v t r n t l v i v n t c góc c a nó C. N u t ng các l c tác d ng lên v t r n b ng không thì momen ñ ng lư ng c a v t r n ñư c b o toàn D. Momen ñ ng lư ng luôn cùng d u v i v n t c góc Câu 56. Nhìn vào m t kính l c s c c a máy nh, ta th y nó có màu vàng. Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Kính ñó không h p th ánh sáng ñ B. Kính ñó không h p th ánh sáng da cam, h p th ánh sáng ñ . C. Kính ñó h p th ánh sáng da cam, không h p th ánh sáng ñ . D. Kính ñó cho qua h u h t ánh sáng vàng, h p th h u h t các ánh sáng còn l i. Câu 57. Cho: h ng s Plăng h = 6,625.10-34 (Js); v n t c ánh sáng trong chân không c = 3.108(m/s); kh i lư ng và ñ l n ñi n tích c a electron l n lư t là: m=9,1.10-31kg và e = 1,6.10-19C. Công thoát electron c a natri là A = 2,48 eV. Chi u vào b m t m t t m natri chùm ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ =0,31 µm . V n t c ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n là A. 7,3.105 m/s B. 7,3.106 m/s C. 4,9.105 m/s D. 4,9.105 m/s Câu 58. Th c hi n giao thoa ánh sáng v i hai khe Iâng (Yuong) cách nhau a = 1,2mm. Màn quan sát cách hai khe m t kho ng D = 1,5m. Chi u sáng hai khe b ng ánh sáng tr ng 7
  8. có 0,40 µm ≤ λ ≤ 0,76µm . T i ñi m M cách vân tr ng chính gi a 5mm có bao nhiêu tia ñơn s c cho vân t i? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 59. Cho ph n ng h t nhân: 1 H +13H → 24 He + n + 17,6MeV . Cho s Avogadro NA = 2 6,02.1023 mol-1. Năng lư ng to ra t ph n ng trên khi t ng h p ñư c 1 gam heli là A. 4,24.1010 J B. 4,24.1011 J C. 6,20.1010 J D. 10 4,24.10 J Câu 60. Gi s có con tàu vũ tr chuy n ñ ng v i t c ñ v = c/2 ñ i v i Trái ð t (v i c là t c ñ ánh sáng trong chân không). Khi ñ ng h trên con tàu ñó ch y ñư c 1h thì ñ ng h trên Trái ð t ch y ñư c A. 1,155h B. 0,866h C. 1,000h D. 1,203h. 8
  9. ðÁP ÁN ð THI TH ðH MÔN V T LÝ 8-6-2010 1C 2D 3A 4B 5A 6D 7C 8A 9B 10A 11B 12C 13D 14C 15C 16D 17C 18D 19B 20A 21D 22D 23B 24B 25C 26D 27C 28C 29D 30D 31B 32C 33A 34A 35C 36B 37C 38C 39A 40B 41A 42C 43A 44B 45D 46A 47B 48C 49A 50D 51C 52C 53B 54C 55C 56D 57A 58B 59B 60A 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=67

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2