ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2009 TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 - MÔN THI: HÓA HỌC (MÃ ĐỀ THI 100)

Chia sẻ: Phan Cảnh Trình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
978
lượt xem
380
download

ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2009 TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 - MÔN THI: HÓA HỌC (MÃ ĐỀ THI 100)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm 60 câu trắc nghiệm thi thử đại học môn hóa học có kèm đáp án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2009 TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 - MÔN THI: HÓA HỌC (MÃ ĐỀ THI 100)

  1. S GIÁO D C VÀ ÀO T O THANH HOÁ THI TH I H C NĂM 2009 Trư ng THPT ÔNG SƠN I Môn thi: Hóa h c ( thi có 5 trang g m 60 câu ) Th i gian làm bài: 90 phút Mã : 100 H và tên thí sinh: ……………………………………………… S báo danh: ………… Câu 1: Nguyên t c a nguyên t X t o ra Cation X2+có t ng s h t p, n, e = 80. T s h t electron so v i h t 4 nơtron là . V trí c a X trong b ng tu n hoàn là 5 A. Chu kỳ 4, nhóm IIA B.Chu kỳ 4, nhóm VIA C. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB D.Chu kỳ 4, nhóm IIB . Câu 2: Trong t nhiên , ng có 2 ng v Cu và Cu .Trong ó ng 65Cu chi m 27% v s nguyên t . 63 65 % kh i lư ng c a 63Cu trong Cu2O là giá tr nào sau ây? A. 88,82% B. 63% C. 32,15% D. 64,3% Câu 3: Cho nh ng ch t sau: SO2 , CO, H2S, Fe2O3, MnO2, PbO, dd HCl. N u cho các ch t ph n ng v i nhau t ng ôi m t thì s ph n ng Oxh-Kh là bao nhiêu? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 4: Cho cân b ng sau: 2A(K) + B(K) ↔ 2C(K) ∆H < 0 Bi n pháp nào sau ây c n ti n hành cân b ng d ch chuy n theo chi u thu n? A. tăng áp su t chung,gi m toc a h B.gi m nhi t c a h , gi m n ng A ho c B C. dùng ch t xúc tác thích h p D. gi m áp su t chung, tăng nhi t Câu 5: Cho m (g) h n h p Na và K vào 2(l) dd HBr 0,05M. Sau ph n ng t o ra 0,06 mol khí. pH c a dung d ch sau ph n ng là A. 13 B.12 C.10 D.11 Câu 6: Cho t t dung d ch A Ch a H+, Cl-, SO42- vào dung d ch B Ch a Na+ CO32-, OH-. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn. S ph n ng t i a x y ra là A. 1 B. 2 C.3 D.4 Câu 7: Cho ph n ng sau: 1) SO2 + H2S → 2) Na2S2O3 + H2SO4 → 3) NH3 + CuO → 4) H2S + Cl2 → 5) H2O2 + KNO2 → to 7) Mg + CO2  → 6) O3 + Ag → 8) KClO3 + HCl → 9) HI + FeCl3 → S ph n ng t o ra ơn ch t là A. 6 B. 7 C. 8 D.9 Câu 8: S c V(l) CO2 ( ktc) vào 200(ml) dung d ch h n h p NaOH 0,5M và Ca(OH)2 0,375M thu ư c 6(g) k t t a.Giá tr c a V là A. 1,344(l) ho c 3,808 (l) B . 4,256(l) ho c 3,808 (l) C. 1,344(l) ho c 8,512(l) D. 1,344(l) ho c 4,256(l) Câu 9: i n phân 100ml dung d ch h n h p g m H2SO4 0,5M và NaCl 0,5M n khi catot thoát ra 1,12 (l) khí ( ktc) thì d ng l i.Th tích khí ( ktc) thoát ra anot là A. 1,12(l) B. 0,56(l) C. 0.784(l) D. 0.84(l) Câu 10 :Cho 9,6 (g) h p kim g m Mg – Fe vào dung d ch H2SO4 dư th y thoát ra 6,72 (l) H2( ktc). M t khác cũng 9,6(g) h p kim như trên vào 500ml dd AgNO3 1,5M, thu ư c m (g) ch t r n. Giá tr c a m là A. 72,9(g) B. 48,6(g) C.81(g) D. 56,7(g) Câu 11.Cho h n h p Na,Ca tan h t vào 150ml dung d ch ch a ng th i axit HBr 1M và H2SO4 0,5M ư c dung d ch X và 7,84 (l) khí ( ktc) pH c a dd X là A. pH = 4 B. pH >7 C. pH
  2. Câu 13 : Tr n 300ml dung d ch NaOH v i 300ml dung d ch Al2(SO4)3 0,15M .Sau ph n ng hoàn toàn thu ư c 4,68 (g) k t t a. N ng mol/l c a NaOH ã dùng là A. 1M B. 0,6M ho c 1,2M C. 0,6M ho c 1,4M D. 0,6M ho c 1M Câu 14: Nung n hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín ch a 0,01 mol O2 thu ư c ch t r n X . hoà tan hoàn toàn ch t r n X b ng dung d ch H2SO4 c, nóng thì s mol H2SO4 t i thi u c n dùng là A. 0,08 mol B. 0,09 mol C. 0,1 mol D. 0,11mol Câu 15: Hoà tan h t 46,4 (g) g m FeO,Fe2O3, Fe3O4 b ng HNO3 c nóng thu ư c 2,24 (l) khí NO2 ( ktc)Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c m (g) mu i khan.Giá tr c a m là A. 84.7(g) B.145.2(g) C. 36.3(g) D. 96.8(g) Câu 16: Ti n hành các thí nghi m sau ngoài không khí : cho m nh kim lo i Ca l n lư t vào t ng dung d ch MgSO4, (NH4)2SO4, FeSO4, AlCl3. Có t t c bao nhiêu ph n ng x y ra ? A. 7 ph n ng. B. 8 ph n ng. C. 9 ph n ng. D. 10 ph n ng. Câu 17: Cho các dung d ch sau: AgNO3, CuSO4 ,FeCl2, Al2(SO4)3, Mg(NO3)2, ZnSO4 , Ba(NO3)2 Pb(NO3)2. Khi cho dung d ch NH3 n dư vào các dung d ch trên . S dung d ch t o k t t a là. A. 6 B.5 C.4 D.3 Câu 18: Cho h n h p A : 0,3 mol Mg; 0,7mol Fe ph n ng v i V(l) dung d ch h n h p HNO3 2M,thu ư c dung d ch B,h n h p G g m 0,1mol N2O và 0,2 mol NO và còn l i 5,6(g) kim lo i. Giá tr V là A. 0.9(l) B.1.22(l) C. 1.15(l) D.1.1(l) Câu 19: Có 2 dung d ch ng trong 2 l m t nhãn là: FeSO4 và Fe2(SO4)3 có các thu c th sau: Cu, NaOH, HNO3, H2S, KI, KMnO4 +H2SO4. S thu c th có th nh n bi t 2 dung d ch ng trong 2 l m t nhãn trên là A. 4 B.3 C.5 D.6 Câu 20: Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 9,57(g) Zn và 2,7(g) Al vào 200ml dung d ch ch a ng th i HNO3 2,5M và H2SO4 0,75M ch thu ư c khí NO (s n ph m kh duy nh t) và dung d ch X Ch g m các mu i. Cô c n dung d ch X thu ư c kh i lư ng mu i khan là A. 45,45 (g) B.52,65(g) C. 57,85 (g) D. 41,25(g) Câu 21: Ch t X có th tác d ng ư c v i Al,Fe, H2SO3, Ca(OH)2, H2S, FeCl2, KI. X là ch t nào trong các ch t sau ây? A. dd FeCl3 B. dd AgNO3 C. dung d ch Clo D. dd NaOH Câu22: t cháy hoàn toàn 0,336(l) ( ktc) 1 Anka ien liên h p X.S n ph m cháy ư c h p th h t vào 40 ml dd Ba(OH)2 1,5M thu ư c 8,865 (g) k t t a.Công th c phân t c a X là. A C3H4 ho c C4H6 B.C4H6 C.C5H8 D. C3H4 ho c C5H8 Câu 23: Hi rôcacbon X,Y khi tác d ng v i Cl2 trong i u ki n thích h p thì X cho 1 s n ph m duy nh t, còn Y cho 2 s n ph m u có công th c là C2H4Cl2 .Công th c phân t c a X,Y l n lư t là A. C2H6 và C2H4 B. C2H4 và C2H6 C. C2H4 và C2H2 D. C2H2 và C2H6 Câu 24: t cháy hoàn toàn 1 mol m t ancol no (X) c n 2,5 mol O2. Tên g i c a (X) là A. Ancol metylic B. Etanol C. Etan-1,2 - iol D.Glixerol Câu 25. Cho Ancol (X) 2 ch c tác d ng v i lư ng dư CuO nung nóng n ph n ng hoàn toàn thu ư c 9,36 (g) 1 ch t h u cơ Y, ng th i th y lư ng ch t r n gi m i 4,16(g).Bi t Y tác d ng v i H2 có (Ni,t0) ư c ch t Z hoá tan ư c Cu(OH)2.CTCT c a Y là: A. (CHO)2 B.CH3-CH(CHO)2 C. CH3- CO-CHO D.CH2(CHO)2 Câu 26: Axit cacboxylic (X) m ch h ch a 2 liên k t π trong phân t . (X) tác d ng v i NaHCO3 (dư) sinh ra s mol CO2 = s mol (X) ph n ng c a X thu c dãy ng ng c a axit. A.no 2 ch c B.no ơn ch c C. không no,2 ch c D. không no, ơn ch c Câu 27: Cho các ch t sau: C2H2, C2H4, C2H5OH, CH3COOCH=CH2,CH2=CH-CH2Cl.S lư ng ch t t o tr c ti p ra an ehit axetic b ng 1 ph n ng là. A. 4 B. 5 C. 3 D.2 Câu 28: Công th c nào dư i ây có th là công th c phân t c a 2 axit caboxylic và 4 este? A.C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Câu 29: Este A là d n su t c a benzen có công th c phân t là C9H8O2 . A tác d ng v i xút cho 1 mu i và 1 an ehit ,các mu i u có kh i lư ng phân th l n hơn kh i lư ng phân t c a natri axetat. Công th c c u t o c a A là 2
  3. A. HCOOC6H4CH=CH2 B.CH2=CHCOOC6H5 C.HCOOCH=CH-C6H5 D.C6H5COOCH=CH2 Câu 30: Ch t (X) có CTPT là C7H9N. (X) d dàng tác d ng v i dung d ch Br2 t o ra k t t a tr ng. Hãy cho bi t (X) có bao nhiêu công th c c u t o? A. 4 B.2 C.3 D.5 Câu 31: t cháy hoàn toàn 0,1mol 1 amin ơn ch c (X) thu ư c 13,2(g) CO2 , 6,3 (g) H2O và 1,12(lít) N2 ( ktc). S ng phân c a X là. A.4 B.5 C.3 D.6 Câu 32: T các aminoaxit có công th c phân t là C3H7O2N có th t o thành bao nhiêu lo i polime khác nhau? A.5 B. 2 C. 3 D.4 Câu 33: Lên men m (g)glucozơ, cho toàn b khí CO2 h p th vào dung d ch nư c vôi trong t o thành 10(g) k t t a.Kh i lư ng dung d ch so v i ban u gi m 3,4(g).Hi u su t quá trình lên men là 90%.Giá tr c a m là A. 12(g) B. 13,5 (g) C. 14,5(g) D. 15(g) Câu 34: L y 15,33 t n Ancol etylic s n xu t cao su buna (hi u su t toàn quá trình là 60%). V y kh i lư ng cao su buna thu ư c là A. 5,4 t n B. 5,6 t n C. 9,2 T n D. 3,1 t n Câu 35: Cho h p ch t h u cơ ơn ch c (X) có công th c là C3H10O3N2. Cho m (g) (X) tác d ng v i NaOH v a thu ư c 2,55(g) mu i vô cơ. Giá tr c a m là A. 3,705 (g) B. 3,66(g) C. 3,795(g) D. 3,84(g) Câu 36: M t este (E) t o thành t 1 axit cacboxylic ơn ch c có m t n i ôi C = C và ancol no 3 ch c. Bi t (E) không mang nhóm ch c khác và có % kh i lư ng cacbon là 56,69%. Công th c phân t c a (E) là A. C14H18O6 B. C13H16O6 C. C12H14O6 D. C11H12O6 Câu 37: Cho các ch t sau: Caosu buna, anilin, phenol, stiren, vinyl axetilen, cao su buna-S, poli metylmeta crylat, toluen, poli etylen, vinyl axetat, Glucozơ. S ch t làm m t màu dung d ch brom là A. 10 B.11 C.9 D. 8 Câu 38: Trong các c p ch t sau ây: (a) C6H5ONa và NaOH; (b) C6H5ONa và C6H5NH3Cl; (c) C6H5OH và C2H5ONa; (d) C6H5OH và NaHCO3; (e) CH3NH3Cl và C6H5NH2. C p ch t cùng t n t i trong dung d ch là A. (b),(c),(d) B. (a),(d),(e) C. (a),(b),(d),(e) D. (a),(b),(c),(d) Câu 39. Cho sơ sau: + H2 +Cl2 +NaOH A → A1   → A2  → Propan-2-ol 1: 1 as (1:1) t0 A có s công th c c u t o phù h p là A. 1 B. 3 C. 2 D.4 Câu 40:Cho các ch t sau: axetilen, vinyl axetilen, phenyl axetilen, an ehit fomic, axit fomic, glucozơ, Natri fomat. S ch t kh ư c Ag+trong [Ag(NH3)2]OH là: A. 7 B.5 C.6 D.4 II PH N RIÊNG A.Theo chương trình chu n (10 câu). Câu 41: Khi cho dung d ch HCl c,dư vào K2CrO4 thì dung d ch chuy n thành A.màu vàng B.màu da cam C. không màu D.màu xanh Câu 42: Cho 2,9(g) an ehit (X) tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 un nóng, thu ư c 21,6(g) Ag. Hi rohoá (X) thu ư c Y, bi t 0,1 mol Y ph n ng v a v i 4,6(g) Na.Công th c c u t o c a (X)là A. CH3CH(OH)CHO B.HCHO C.CH3CHO D. (CHO)2 Câu 43: Trong các axit sau, axit nào m nh nh t? A.CHCl2-COOH B. Br-CH(Cl)-COOH C. CH2Cl-COOH D. CHBr2-COOH Câu 44: Cho 3 phương trình ion rút g n sau: (1) Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+ (2) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ (3) Fe2+ + Mg → Fe + Mg2+ Nh n xét nào dư i ây là úng? A. tính kh c a : Mg>Fe>Fe2+>Cu B. tính oxi hoá c a :Fe3+>Cu2+> Fe2+> Mg2+ C. tính kh c a : Mg>Fe2+>Cu >Fe D. tính oxi hoá c a : Cu2+> Fe3+> Fe2+> Mg2+ 3
  4. Câu 45: Cho h n h p X g m 3 kim lo i Fe,Cu, Ag. tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay i kh i lư ng dùng hoá ch t nào sau ây? A. dd AgNO3 B. dd HCl c C. dd FeCl3 dư D. dd HNO3 dư Câu 46:Tr n 2 dung d ch AgNO3 0,44(M) vào dung d ch Pb(NO3)2 0,36M v i th tích b ng nhau thì thu ư c dung d ch X.Thêm 0,828 (g) b t Al vào100ml dung d ch X thu ư c a (g) ch t r n E.Giá tr c a a(g) là A. 6,102 (g) B.6,408 (g) C. 9,72 (g) D. 10,628 (g) Câu 47: Trong các khí sau: CO2, CO, NO2, SO2, HCl. Nh ng khí là nguyên nhân chính gây ra mưa axit là A CO2 ,NO2 ,HCl B. CO2, CO, HCl C. CO2 ,SO2, HCl D. NO2, SO2, HCl Câu 48 : Cho các ancol sau: CH3(CH2)2OH, CH3CH(OH)CH3 , CH3CH2CH(OH)CH2CH3, CH3CH(OH)-C(CH3)3. S lư ng ancol khi tách nư c ch cho 1 olefin duy nh t là A. 4 B. 2 C. 3 D.1 Câu 49: (X) là m t aminoaxit ch ch a m t nhóm -NH2 và m t nhóm –COOH. Cho 0,445 (g) (X) ph n ng v a v i NaOH t o ra 0,555 (g) mu i. CTCT c a (X) là A. NH2CH2COOH B. CH3CH(NH2)COOH C. H2NCH=CHCOOH D.CH3CH(NH2)CH2COOH Câu 50: M t o n m ch xenlulozơ có kh i lư ng 48,6(mg) .S m t xích glucozo trong o n m ch ó là A.1,626.1023 B. 1,807.1023 C. 1,626.1020 D. 1,807.1020 B. Theo chương trình nâng cao (10câu) Câu 51: Kim lo i s t có th dùng làm ch t xúc tác cho ph n ng i u ch NH3. N2 + 3H2 ↔ 2NH3 . Vai trò c a Fe trong ph n ng này là A. làm cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n B. làm tăng n ng các ch t trong ph n ng C. làm tăng t c ph n ng D. làm tăng h ng s cân b ng c a ph n ng Câu52: t cháy hoàn toàn 1 mol ch t X( C, H, O) cho ra 4 mol CO2. Bi t X tác d ng v i Br2 theo t l 1:1; X tác d ng v i Na cho ra khí H2 và X cho ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a h p ch t X là A. HO- CH= CH- CH2 CHO B. CH2= C(OH)-CH2-CHO C. CH2= CH-CH(OH)-CHO D. CH3-CH2-CH(OH)-CHO Câu53: A là m t axit cacboxylic no 2 ch c m ch h , B là m t ancol ơn ch c m ch h ( có ch a 1 n i ôi C=C), D là este t o ra t A và B và không mang nhóm ch c khác. D có công th c phân t là A. CnH2n-4O4 B. CnH2n-6O4 C. CnH2n – 2O4 D. CnH2nO4 Câu54: Nhúng b n thanh s t nguyên ch t vào b n dung d ch sau: Cu(NO3)2, FeCl3, CuSO4+H2SO4, Pb(NO3)2. S trư ng h p xu t hi n s ăn mòn i n hoá là A. 2 B. 4 C. 3 D. 0 Câu55: Cho 4 kim lo i Pb, Fe, Cu,Ag và các dung d ch mu i NiCl2, AgNO3, CuSO4, PbSO4, FeCl3,Hg(NO3)2. Kim lo i tác d ng v i t t c các dung d ch mu i trên là A. Pb B. Ag C. Cu D. Fe Câu56: Cho 300 ml dung d ch CrCl2 1 M vào 200 ml dung d ch Ba(OH)2 2 M r i trong không khí n ph n ng hoàn toàn thì thu ư c m (g) k t t a. Giá tr c a m là A. 80,2 (g) B. 100,8 (g) C. 90,5 (g) D. 78,5 (g) Câu57: Cho các dung d ch m t nhãn sau: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Thu c th nào sau ây có th dùng phân bi t ư c c sáu dung d ch trên là A. dd Ca(OH)2 B. quỳ tím C. dd NaOH D. dd NH3 Câu 58: t cháy hoàn toàn 0,075 mol m t ancol no, m ch h X c n 8,4 (g) O2 thu ư c hơi nư c và 9,9 (g) CO2. Công th c c a X là A. C3H6(OH)2 B. C2H4(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C3H7OH Câu59: Cho h n h p X g m 2 amin ơn ch c no. L y 1,52(g) h n h p X tác d ng v a v i 200 ml dung d ch HCl thu ư c 2,98 (g) mu i. T ng s mol 2 amin và n ng mol/ l c a dung d ch HCl là A. 0,04 mol và 0,2 M B. 0,03 mol và 0,2 M C. 0,01 mol và 0,3 M D. 0,06 mol và 0,3 M Câu60: Thu c th dùng phân bi t các ch t r n màu tr ng: glucozơ, saccarozơ, tinh b t, xenlulozơ là A. H2O, dd I2, quỳ tím B. H2O, Cu(OH)2, quỳ tím C. H2O, dd I2, AgNO3/NH3 D. H2O, AgNO3/NH3, qùy tím 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản