intTypePromotion=3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ văn lần 1 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
1
download

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ văn lần 1 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ văn lần 1 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được chia sẻ trên đây. Tham gia giải đề thi để rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân cũng như củng cố thêm kiến thức để tự tin bước vào kì thi chính thức các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ văn lần 1 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

  1. so crAo DUC & DAo rAo etJANG rRr DЁ TⅡ ITHす THPT QG LAN l― NÅ:M2019 TRUoNG rHPT csuypN ffi quf oON 】yIOn thi:Ngi vln r乃 ∂′g′ αη′ a′ %,み a′ r f2θ ′Й所な (Dё thi gさ m c6 02 trang) I. PHAN DoC― HIEU(3,O diOm) ]D)。 c doln thσ dlr6i day: “D″4g ηびノενθσグ∂′7,Z〕 η力′ ('4カ σ′η力どθ ヵη あ ttσ ∂′″οg4ヵ g′ 蒻 “ σ ρ れ ″4g清ど ν ″ ′″ ο g 4g″ ,′ ″ η οれg廃 グル4g`ぁ α4ρ ヵ′ ど4 σ νθ“ c s∂ ′ g4乃 びθ 力α4カ リあ所σ4gα σdた力′θZη た力びσ “ プ l)ノ わ∂ ′ ″ιJ′ J“ わ夕∂4′ ()″ d′ ′ z・ ′″ νν′ ,4g ヵ αtt ρヵ所 σゎ 〕ηヵ′ ぁ″δ ν a gz・ d′ ″ 漸″ 診′′どれg χ θνど″&θ ヵ′ど2σ ジ αゎ び σι′ヵa,ν´ ッ92′ 4′ ″ 。4g σグ′ρttδ ′g4ヵ δ σ力′χ′′σσ77Z滅 ∂ ッわ夕′ ρ力d′ 夕η′ο 勿滋 ρttσ ′ a肋 ′ 滋 ッ ど肋∂ 昭 ぁ′ ′ 易g“ cヵ 。 ′ a ηgρ 4 αυ4 s。 ノ′ “ ・ ″。Иg′ αιθ″ sび れg ′ aグ′ ∂″ z′ οれゎd4g ∂′″δjたヵ′′ ′a″ 4カ 7η“ 夕′ θ′れg″ σ′′ 17η σれ力″92θ 4 カαれ力′力所θ診 た力JZ〕 4み θろ θ′ε″′′ ´η ,シ “ ッα'(グ 14g4ろ ′εクρσ(表 )j′ ど4カ α′れんどθ″ ?2 )′ ′ン∂′″z′∂′′ d“ εδ″た み∂た力αο′ ク グタη g′ ∂ソ σ ′σ ヵ ´″″∂χ αゎaれ“ aν ヵ れ δg″″″ ∂ z・ 力η力 α ρ カジσ“ ツれれ 04g′ ″ασ ク σ“ グ∂′ ′乃″∂4g。 ぐ gクッ θ " (Thanh HuyOn,_″ れ力P力 所σ) iα Thuc hien cic you chu: Clau l(0,5 diё l■ )::X■ c dinh phlIOng thic bi6u dat chinh cta doan thc tren? Cau 2(0,5 di6m):Theo t`c gia,勿 ″力′カジθι〕力励笏)2gツag`;′ ″グ′″ khi naO? “ Cau 3(1,O di6m):Anh/chi hi6u nhu■ 6 naoヤё2cau “ 4gα c′ ため′θ thσ :``勿 滋 ρttσ ソ λttc/b∂ ′′ ″d′ ′ ′ bク ∂ ′ a″ ′′′′ ″′ ..."2 “ “ “ anh/chi,tai “ ″ Cau 4(1,O di6m):Theo sao tac gia cho rang``グ )7zg″ ッ σ″θ ′σみ ′″′蕩χ α οa4″ aッ カδ辱 ″り″滋 α滋 ′滋 σッg″ 辱 ″ソο″g″‰万σzθ σグδヴ易 ′ g丁 .."? "滋 II.PHAN LAM VAN(7,O diOm) Cau l(2,O di6m) Tき nOi dung goilen cia vm ban DOc― ti6u,anVchi h∼ vi6t mot do“ Vm ng贔 (khoang 200 cht)trinh bay suy nghi cia ininh ve hanh phic. Trang 1/2
  2. Cau 2(5,O di6m) TrOng tty bit Ⅳg銘 ∂′′ d′ グδS∂ ηg Da,:Nguyё n Tuan da nlieu ta hinh tlTong cOn sOng i二 'a qua nhing phan Canh khac nhau,c6khi thi: 滋″ク2α″ ``Z″ g“ ク′ ♂ど れ乃彫 ′ Z"昭 励 ′力a電 の sび κ″∂σχ∂老 励 χ∂sび 鶴 sttg χοgノ び′σ2∂ 4σ ク∂れ′ ク∂4g gJο g24 g力 。sク ぢ′れ夕′ 724ヵ ′ 湧θ4ao σク4g aδ ノ4σ χクラ′ゎ′′θ ″″ g″ ∂′ z′ Ψ %′ αδsσ ″g Da″ a。 %“ グ″σσ αα∂ ッ..." ^ C16 16c lai:“ C'ο 4S∂ κ `ク ν g」 9a′ δれda′ ′ν∂4 αa′ れ力″″ η∂′d42′ ろθ′″″′ ,4カ ,α´ク′ びσ.σ 力∂4 σ′ 4カ ′θ″ ″ ο ″g″ ´ッ′ ″ ∂′r"ッ B″ σbク れ g″ ∂ヵoα ゎ α4ヵ oα gα 。′ ヵ ″4gヵ α′ νa σ ν δηε%∂ 4″ ) `び κ力0″ ″沈J』 イクο′ ′″ l`914g χν´″...'' │∂ 1,ι 蠅野撼δ (ハ げ%′ グδS∂ 辱 Da,Nguyё n Tuan,Ⅳ g″ ツタれf2,Tap mOt,NXB Gけ ′οグ702016) Anh/Chi hay phan tiCh Vё dOp Cia dё ng SOng C hai dOan vttn tren,tき d61alll nOi bat StF khaC biettrOng CaCh nhin Cia taC gia. ...........‥ .Het H9va ten thi sinh SBD:...... ° r7均 ′S′ η乃た力δηgグ″αC S″ グ7η gめ ノ′ Jθ νたカノめ らaJ・ C´ ″b∂ εθ′′ ん た乃δηg g″ ′′ みた乃g'′ 乃∂ ./ノ “ “ Trang 2/2
  3. SO GD&DT QUANG TRI DAP AN DE THITH古 THPT QG TRI.TONG THPT CHUYTN LAN l― NAM 2019 穐鰈︻ LE_WYID9N MOn thi:Ngl vln (Dゎ ね gOm 03 trang) 1 , 1r′ .み″ L 5 % Phan cau NQi dung Diem DOC HIEU 3,0 Phllong thic bi6u dat chinh duoc si dung trong doan trich:bi6u のJ 1 canl. ThcO tac gia,勿 4ヵ ρttσ ら,4Й ′ ヵ gッag′ 蒻 ″ ′ あ bi:“ ′a′ 滋 g 2 χ ど′ θッ η∂′σ ヵノ どクε ′αゎ び", ``σ "η d″ ヵa gν ″ ?ク ど4′ ″ 。4g σ 夕4′ ヵδれg のJ ″力 δ",``σ 力′ χ′′σ σ グ´ ッbj′ ρ力 ι′う れれο". “ I‐ Iai cau thσ :``ヵ αηヵ′ヵラσ42α ッσ dた ヵ′θ ′った ヵび ヴ′ ηz ινδ″′ rdJ′ ノ a `/bδ ′ ″″′′ ′″zソ ν′ ...''c6the hieu:Hanh phic khOng chi biOu hien bang _r,θ I 3 nu Cuさ i Vui Su6ng rna Cё n bang Ca nhing gi9t ntF6C inat han hOan; hanh phiC Cё n 6 ngay ca trong noi buon,di qua noi buOn se tinl th∼ niem vui.… Tac gia cho rttng:“ グクη g′ δソσ′ ″ ′σ ヵ′4″ ∂ノχα′ 。aη ′ lθηa夕 ヵ∂4g 腸夕 ル,4カ ρカラθν 4gaッ 04g′ ″ασクθσグ∂′′ ′ ク η 'δ g..."vi: 2″ ‐′uOi “ 18 cё n nhieu khё khao,ngay thc,khOan voi vang chay theo I` “ 4 nhing aO Vong Xa X6i,hay biet tran trong nhlng dieu gian di,nh6 1,0 bё gita dbithuδ ng. …I)6 1a lё i khuyen sau sttc,′ nghia,nhttc nh6.ching ta phai biet tran trOng hanh phic vOn c6 bOn ininh. LAM VAN 7,0 Vi61 01 doan vttn(khoing 200 ch■ )`F,″ 力う ″ s″ツ″ g力 ′診カタ ッ ″カ 2θ ′力′a α.I)′ 772 bttο ,′ 'θ 力z,lσ グ α4ツタ4 νσ∂クソご力,4カ ′ lο 1`hi sinh c6 thO trinh bay doan van theO cach dien dich,quy nap, の25 tOng― phan― hgp,1116c xich hoOC SOng hanh. み ._ス σプη ィ カグ48・ ソ iび α力 10ε ″ 1′ ′ 44g力 ′ 1所 ν″suy ′ (ダ .・ nghivё hanh phic。 ら25 C.7ン ノ θれた 力αノソ ´れて グ″g力 ′′ ν′4 ′ │´ II Thi Sinh l、 Fa Chon CaC thaO taC lap luan pht hσ p d6 tri6n khai Vム n 1 dё nghi luan thco nhiё u cach nhllng phai lalll r6 vAn da nghi luan. Dl16i day la inot vai ggi′ : _ Hanh phic la gi:IIanh phic la carlil giac han hoan,vui su6ng khi d″ duOC inOng mu6n,khtt khaO Cia minh,la inuC tieu hlFalg t6i cu6i cing,co y nghia 16n dOi v6ill16i nguδ i. f,5 ‐1ヾ hサng bi6u hien va′ nghia cta hanh phic:IIanh phic bi6u hien ngay trOng cuOc song hang ngay nhtr: dlroc lalll diou llllnh yOu thich,dlFoc surn vay dalll arll v6i gia dinh,dat ket qua tot trong hOC tap Va C6ng VieC,dein dOn niem Vui ChO ngLTё i kllaC...Hanh phic khong chi rnang lai calill xic cho ban than lna cё n tac dOng don nhlng nguoi xung quanh. Ban than hanh phic thi nhサ ng
  4. ng10i bOn Canh Cing Calllthay Vui Vё Va nglFoC lai. ‐Can phailaln gi de c6 hanh phic,giti d119C hanh phic va delll lai hanh phic cho nguむ i khac:con ngtroi can n5 1vc khOng ngき ng; can biOt nhan ra va tran quy hanh phic ngay bOn inlinh,biet th6a nlan,hai lё ng;hiOu d119C fenl 10i hanh phiC ChO ng110'i khaC Cing la cach linang hanh phic ve cho ban than... :Phan tFch v6 d9P cia dδ ng sOng(レ hai do,nvう n,tll'd61)11l nOi 5,0 bat sT khic biet trong cich nhin cia tic gi五 . ″所σわa′ ηg力 ′′ α.五)湯 ″2b′ Oσ ′ν′ Z∂ れ C6di cac phan ll16 bain than bai.ket bai.■4′ みa′ nOu ducc van ら25 do,′ ヵ´4 baノ trion khai dlloc van de,ん ∂′ba′ kotluan dugc van do. b.筋 σグ ′ ん ″ σ 鋸″′ 滋 励4g ν ″4 `,η Vё dOp cia hinh t1lσ ng SOng Da trong 2 doan van,lalll n6i bat sV ら25 khac biettrong cach nhin cia tac gia. σ.rr′ θれた ヵα′ ν´4グ´ gヵ ′ ′ ν θ4′ ヵa4乃 θ ′ θ′ν′″グノ ´J,2 ・hi sinh c6 th6 triё n “ I` khaitheo nhiё u cach nhung can van dung t6t 42∫ cac thao tac lap luan,kot hop chat che gi■ a lf le va dan ching, dainl bao cac yeu cau sau: ル〔 ′ιa′ :Gidi thieu dlrOC Vai nёt chung vさ tac gia,tac ph△rn va 島5 v飯 l dё nghiluan, :riヵ ´″ba′ .・ *Pヵ ′″′ たヵッ ごタ g Da′ ′ 。4gグ。σ ″″″れヵ′′ ′σ セ ttα s∂ η .・ ― ■NguyOn′ ruan l■ lieu ta SOng I)a qua cai nhin can cム lnh. 十:Bien phap diep dOng tき “ χ∂ diep t)nOi “ 'ち ″放 χ∂グ晩 グレ sび ″ gχ ∂g′び",nhip dieu cau vttn dτ rt khoat,goi cuoc chiOn gi,sび ″ `∂ dau,vat lon va ti6p n6i nhau gita ntrdc,da,s6ng,gi6... tao ra 2 hinh anh cia rnOt quang song nu6c hielll tr6. +Tき 1五 y``ε 2(,れ σ″″',tt tlIOng thanh`を )″ g滋 "gOi sソ manh nle, f,j dう ,doi cia s6ng va glo,g91 aln thanh ghO ron,d,ton,khien SOng Da dang sg nhtrin9t con quai vat. 十 Cau van so sanh “...れ 力″′ ジσ4aO σクれg(グ ′れlσ ...'1・ tang theFll Sリ lδ nguy hi6・ 1,luon chvc rinh rap,de d9a tinh inang con ngす 。 i. → v6i ngon ngサ giau sic tao hinh V6i Cac dOng′ tき ,tinh tき C6 kha nmg mieu ta,thi ph“ SO Sanh,liOn tuttg,飢 ngこ thiVi, SOng Da duOC rniOu ta,hion ien nhu linOt sinh the d■ dOi,cu6ng bao. *zι ″ ′ σラαs∂ ″g Da′ ″。れgグ。クれ励′ヵαJr +IDё ng sOng dlToc quan sat ti llll,cOng phu 6 g6c nhin tiン trOn cao +E)iep tき ν ∂4 αa′ lap 2 1an:(310i dO dai bat tan cia dё ng sOng; ``′ '′ bien phap so sanh va nhan cach h6a“ ″ 力″ θ′σ″ g%σ ′ ′"″ ′ 〕″め'' “ ggilien t116ng ve lnot SOng Da v6i hinh dang uyen chuyen,dlrong nё t llnenl rnai,duyen dang nhtrthicu n● . f,5 +(chi ``び 4g": ```″ g′ σ θ′″″′ ,4ヵ ":cach ding tき dOc daO,bOc 10 chat thc,sLIソ vi,th0 1nOng cia dё ng song. 十Dong tt``bク 昭 れ∂",t)lay``σ 2('4 σ νθ4''k6t hOp v6i``力 ο αわαれ", ``力 Oα gク 0'ち ``た んび′″労′77710`グ ∂′″ι ′θg χν´れ ggi nen Ve dop ll10 lれ ''「 ng so sanh,lien tu6ng dOc da。 ;ng6n ng,phong phi,
  5. S(Sng dOng,Cau Van inang a11l dieu tri tinh,ling sau,SOng Da hien ra v6i ve dOp lang inan,nOn thσ ,quy6n rt,day lnO dilll. *Sグ ん 力′ ″′″ο 4gσ ″σ 乃4み σ ラα′ g″ +Hai dOan`わ trich thё hien cach'″ti6。 can `σ va cai nhin da chiё un ohong phi cia NguyOn Tuan tru6c sり Va hien tll∝ lg mang tinh tham nly。 ′ 十 rong cai nllin d6,sOng]∋ )a hien len vき ad■ doi v)a duycn dttng, I` vlla hung bao vta tr■ tinh. + ve d9p day ca tinh cta dδ ng song chinh la`弩 滋 ′ 憾 4g らん ″ ′"cia thion nhien Tay Bttc ma tac gia mu6n kham pha,kiom "∂ tiln。 ′ ― h△ y dugc tinh ycu tha thiot, say 1.lo v6i thion nhien,dat nu6c; 「 sり tai hoa,uyon bac cia tac gia thO hien qua cai nhin tinh te va sリ CaFll nhan d6C daO. 滅 蘭 辱 ″ο 0,25 clo cach canl nhan sau sic,11lol rnc ve dong song va cal nhin nghe tnu“ Cua Nguyen luan. a CZ滋 力′ ′,″ 力′ ら α″ ″ 'g′ ``′ tき E)alll bao quy tac chinh ta,ding ,dユt cau. う。 *「 ."′ ■ 1)毛 ρ グ″ σ力′ ″カ カοα′″ο4g?z″ ″〕 αηg′蒻力 gσ ′ス g′″″ た力謗ο σ′″ ′ ″力 σ力´″%・ グφ″gッ だ″ 腸η易 腸たヵ″ ヵ伽g ba′ ′ “ a″ s″ 彎 ″。,cび 々 ′び″g′夕″∂′ ″ι″σtt。 .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản