Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006 (1)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Bach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
116
lượt xem
14
download

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006 (1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006 (1)', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý năm 2006 (1)

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi: §Þa lÝ - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I. PhÇn b¾t buéc (5,0 ®iÓm) C©u 1 (3,0 ®iÓm). Cho b¶ng sè liÖu: C¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n−íc ta (§¬n vÞ %) N¨m 1989 2003 Ngµnh N«ng - l©m - ng− nghiÖp 71,5 59,6 C«ng nghiÖp - x©y dùng 11,2 16,4 DÞch vô 17,3 24,0 a. VÏ biÓu ®å h×nh trßn thÓ hiÖn c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n¨m 1989 vµ 2003. b. NhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ n−íc ta qua hai n¨m trªn. c. Gi¶i thÝch sù thay ®æi ®ã. C©u 2 (2,0 ®iÓm). Dùa vµo b¶ng sè liÖu: Sè d©n vµ s¶n l−îng lóa n−íc ta N¨m 1981 1986 1988 1990 1996 1999 2003 Sè d©n(triÖu ng−êi) 54,9 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3 80,9 S¶n l−îng lóa(triÖu tÊn) 12,4 16,0 17,0 19,2 26,4 31,4 34,6 a. TÝnh s¶n l−îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng−êi qua c¸c n¨m (kg/ng−êi). b. Qua b¶ng sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n, h·y nhËn xÐt sù gia t¨ng d©n sè, s¶n l−îng lóa vµ s¶n l−îng lóa b×nh qu©n ®Çu ng−êi trong thêi gian trªn. II. PhÇn tù chän (5,0 ®iÓm) ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò sau: §Ò I C©u 1 (3,5 ®iÓm) Tr×nh bµy nh÷ng thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c©y cµ phª ë T©y Nguyªn. Nªu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ ph©n bè c©y cµ phª trong vïng. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn æn ®Þnh c©y cµ phª ë vïng nµy? C©u 2 (1,5 ®iÓm) ViÖc lµm ®ang lµ mét vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi gay g¾t ë n−íc ta hiÖn nay, h·y: a. Chøng minh nhËn ®Þnh trªn. b. ViÖc t¨ng c−êng thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã t¸c ®éng tÝch cùc g× tíi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm hiÖn nay ë n−íc ta? §Ò II Dùa vµo ¸t l¸t §Þa lÝ ViÖt Nam (B¶n ®å c«ng nghiÖp chung, B¶n ®å c«ng nghiÖp n¨ng l−îng) vµ kiÕn thøc ®· häc, h·y: 1 (2,5 ®iÓm). X¸c ®Þnh quy m« vµ kÓ tªn c¸c ngµnh cña tõng trung t©m c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé. 2 (0,5 ®iÓm). KÓ tªn c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong vïng §«ng Nam Bé. 3 (2,0 ®iÓm). So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ quy m«, c¬ cÊu ngµnh cña hai trung t©m c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Gi¶i thÝch vÒ sù kh¸c nhau ®ã. .........HÕt......... Hä vµ tªn thÝ sinh: ................................................................... . Sè b¸o danh:............................................................................. Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: ....................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản