intTypePromotion=3

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2002 Môn: LỊCH SỬ, khối C

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
119
lượt xem
14
download

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2002 Môn: LỊCH SỬ, khối C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn: lịch sử, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2002 Môn: LỊCH SỬ, khối C

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002 M«n thi: LÞch sö §Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót. C©u 1. (§H: 2 ®iÓm; C§: 3 ®iÓm) Phong trµo ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc cña Ê n §é (1945-1950)? C©u 2. (§H: 2 ®iÓm; C§: 3 ®iÓm) B»ng nh÷ng sù kiÖn lÞch sö, h·y chøng minh phong trµo "§ång khëi" (1959-1960) ®· chuyÓn c¸ch m¹ng miÒn Nam n−íc ta tõ thÕ gi÷ g×n lùc l−îng sang thÕ tiÕn c«ng. C©u 3. (§H: 3 ®iÓm; C§: 4®iÓm) DiÔn biÕn vµ ý nghÜa lÞch sö cña cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy cña qu©n d©n miÒn Nam tÕt MËu th©n (1968)? C©u 4. (§H: 3 ®iÓm) ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm c©u nµy. Hoµn c¶nh lÞch sö dÉn ®Õn viÖc ký kÕt HiÖp ®Þnh Pari vÒ chÊm døt chiÕn tranh lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam (27 - 1 - 1973). Néi dung c¬ b¶n vµ ý nghÜa lÞch sö cña HiÖp ®Þnh ®ã? ------------------------ HÕt --------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thÝ sinh: ………………………. Sè b¸o danh……..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản