intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật lý & hướng dẫn giải chi tiết: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
13
lượt xem
0
download

Đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật lý & hướng dẫn giải chi tiết: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn Vật lý" giới thiệu tới người đọc các phương pháp giải bài tập Vật lý một cách nhanh chóng, chính xác, giúp người học có thể vận dụng nhanh trong quá trình làm bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật lý & hướng dẫn giải chi tiết: Phần 2

 1. DE THI TUYEN SINH CAO DANG NAM 2010 M6n: VAT LI - Khoi A Thdl gian lam bai: 90 phut Cho biet: H S n g so Plang h = 6,625.10"^'*J.s, toe do a n n sang trong chan k h o n g c = 3.10^m/s, do Idn dien t i c h nguyen to e = 1,6.10"^^C, so Avogadro N A = 6,02.102^mor\V = 1,6.10~^^J. Cdu 1: Cho p h a n uTng h a t n h a n | H + | H ^ ^,He+Qn + 17,6MeV. Nang li/cfng toa r a k h i t o n g hgrp duo'c 1 g k h i heU xap x i bang: A. 5,03.10" J . B. 4,24.10^ J . C. 4,24.10^ J . D. 4,24.10" J . Gial N M o t m o l He c6 4g nen so nguyen tijf t r o n g I g He l a : N = ——. 4 Nang \Mang toa r a : E = N.17,6MeV = 6 , 0 2 . 1 0 ' ^ - .17,6.10^1,6.10"'^ 4 = 42,38.10'° « 4,24.10" J . Vay chgn dap an D. Cdu 2: M o t m a c h dao dong dien tCf LC l i tiidng dang thiic h i e n dao dong d i e n tii t U do. D i e n t i c h ciTc d a i t r e n m o t ban t u la 2.10'^C, ciro'ng do dong d i e n ciTc d a i t r o n g mach la 0,1 TTA. Chu k i dao dong dien tif tif do t r o n g m a c h b k n g : 10'^ 10"^ A. s. B. s. C. 4.10-'s. D. 4.10-'s. 3 3 ^ Glai N a n g li/grng m a c h dao dong: 2 2 1- 1 Chu k i dao dong: T = 27r>/LC = 2 ? : ^ = ^^"^"^^ = 4.10'(s). 1 0,l;r Vay chgn dap an D. Cdu 3: T a i m o t v i t r i t r o n g m o i trifdng t r u y e n a m , k h i cirdng do am tang gap 10 Ian gia t r i ciXdng do a m ban dau t h i mu'c cu'dng do a m A. t a n g t h e m 10 B. B. g i a m d i 10 B. C. t a n g t h e m 10 dB. D. g i a m di 10 d B . 84 G i a i Chi ti6t de thi T S DH, C B Mon Vat li
 2. Giai Mufc CLfcfng do a m ban dau: L, = lOlg —. Mufc cufdng do a m k h i h = l O I i : L2 = 1 0 1 g ^ . Ta c6: L ^ - L , = lOlg — - l O l g ^ - lOlg-^ = lOlglO = l O ( d B ) . ^0 ^0 ^1 Vay chgn dap an C. Cdu 4: B a n dau ( t = 0) c6 m o t mau chat phong xa X nguyen chat. O thdi diem t i mau chat phong xa X con l a i 2 0 % h a t n h a n chtfa b i p h a n ra. D e n thcfi d i e m t2 = t i + 100 (s) so h a t n h a n X chtfa b i p h a n r a c h i con 5% so v d i so h a t n h a n ban dau. Chu k i b a n r a ciia chat phong xa do l a : A. 25 s. B. 200 s. C. 50 s. D . 400 s. Giai T a i thofi diem t i : ii N„ N N, = -_0f = _ 20%No =—^=>2T OAO/.M _ 0 =5 (1) T a i tho-i diem ts = t i + 100: 1, + lUO N„ N N2=-TTlW = 5 % N „ = - f ^ 2 ' =20 (2) 2 T f'iil^.lil ,AA Chia (2) cho (1) t a diXtfc: 2^ ^ = 4 - 2" => - ^ ^ = 2 « T = 50(s). Vay chon dap an C. . Cdu 5: D u n g h a t p r o t o n c6 dong n a n g 1,6 M e V b a n vao h a t n h a n U t i ( j L i ) dufng yen. Gia suf sau p h a n ufng t h u dUgfc h a i h a t giong nhau c6 cung dong n a n g va k h o n g k e m theo t i a y. B i e t n a n g liiofng t o a r a cua phan ufng l a 17,4 MeV. Dong n a n g ciia m 5 i h a t s i n h r a l a : A. 15,8 MeV. B. 19,0 MeV. C. 7,9 MeV. D . 9,5 MeV. Giai Trong triTcfng hcfp k h o n g k e m theo t i a y, theo d i n h luat bao toan nang Itfdng, t o n g dong n a n g cua h a t s i n h r a p h a i bfing n a n g lifcfng cua Giai Chi tiet de thi TS DH, CD Won Vat If 85
 3. p h a n ufng t o a r a cpng vdri dong n a n g b a n dau. Theo do, neu goi K la n a n g lufcfng cua m 6 i h a t t h i t a c6: 2 K = 17,4 M e V + 1,6 M e V = 19 M e V ^ K = 9,5 MeV. Vdy chgn dap an D. Cdu 6: M o t k h u n g day d i n phSng det h i n h chOr n h a t c6 500 vong day, dien t i c h m o i v o n g l a 220 cm^. K h u n g quay deu v d i toe do 50 vong/giay quanh m o t true doi xufng n a m t r o n g m a t p h i n g cua k h u n g day, trong m o t tCr trtroTng deu c6 vectcf cam ufng tCf B vuong goc vdti true quay va eo do Idfn — T . Suat d i e n dong cire d a i t r o n g k h u n g day bang: 571 A. 2 2 0 V 2 V . B . 220 V . C. I I O V 2 V . D. I I O V . Giai Suat d i e n dong ciic d a i t r o n g k h u n g day b k n g : f? E g = coNOo = coNBS = 271.50.500.—.200.10-'= 2 2 0 ^ / 2 ( V ) . 571 Vdy chgn dap an A. Cdu 7: M o t stfi day A B c6 chieu d a i 1 m cang ngang, dau A co dinh, dau B gSn vdri m o t n h a n h cua a m thoa dao dong dieu hoa vdfi t a n so 20Hz. T r e n d a y A B eo m o t song dCrng o n d i n h vdri 4 bung song, B ducfc eoi l a n u t song. Toe do t r u y e n song t r e n day l a : A. 50 m/s. • B. 2,5 cm/s. C. 10 m/s. D . 2 cm/s. Giai H a i dau A B dirde eoi l a n i i t song. Do vay t r e n day c6 4 m u i song. Ta c6: I = 4-^2X=>X =- = 0,5(m). Toe do t r u y e n song: v = ^if = 0,5.20 = 10(m/s). Vdy chgn dap an C. Cdu 8: M o t nguon sang c h i p h a t r a a n h sang dcfn s^c eo t a n so 5.10^^Hz. Cong suat bufe xa dien tCf cua nguon l a l O W . So photon ma nguon p h a t r a t r o n g m o t giay x a p x i hkng: A. 0,33.10^^ B . 3,02.10^°. C. 3,02.10^^ D . 3,24.10^^ 86 Giai Chi tigt 66 thi TS DH, CD M6n V$t II
 4. Giai So photon m a nguon p h a t r a t r o n g m o t giay x a p x i bang: N =— = ~ - r « 3,02.10'^ hf 6.625.1(r'-'.5.10'-' Vay chgii dap an C. Cdu 9: Theo thuyet luang tijf a n h sang, p h a t bieu nao dvidi day la sai? A. P h a n tijf, ngiiyen tuf phat xa h a y h a p t h u a n h sang, cung c6 nghia la chung phat xa hay h a p t h u photon. B. A n h sang diioc tao t h a n h bdi cac h a t goi l a p h o t o n . C. N a n g iLfgtng ciia cac photon a n h sang l a nhtf nhau, k h o n g p h u thuoc t a n so' ciia a n h »ang. D . T r o n g chan k h o n g , cac photon bay doc theo t i a sang v d i toe do c = 3.10^m/s. Giai N a n g lifcJng cua cAc photon s = h f n e n t a n so a n h sang khac nhau thi nSng li/cfng e khac nhau. Vay chgn dap an C. Cdu 10: D a t dien ap u - Uocoscot c6 co thay doi dixac vao h a i dau doan mach gom cuon cam t h u a n c6 do t\i cam L , di$n t r d t h u a n R va t u dien CO dien dung C mSc n o i tiep. K h i co < J — thi: VLC A. ciidng do dong dien t r o n g doan mach cung pha v d i dien a p giufa hai dau doan mach. B. dien ap hieu dung giufa h a i dau dien trcf t h u a n R n h o h o n dien ap hieu dung giufa h a i dau doan mach. C. cUdng do dong dien t r o n g doan mach tr§ pha so vdri d i e n ap giufa hai dau doan mach. D. dien ap hieu dung giffa h a i dau dien t r d t h u a n R b a n g d i e n ap hieu dung giu:a h a i dau doan mach. Giai Khi CO < t h i Z , - Zp > 0. Khi do Z = ^ R ' + ( Z , - Z , ) ' > R . Suy r a U R < U . Vay chgn dap an B. G\iii Chi ti^t de thi T S D H , C D Mon Vat li 87 .
 5. Cdu 11: T r o n g scf do k h o i cua m o t may phat t h a n h dung song v6 tuyen k h o n g C O bo p h a n nao diTdfi day? A. M a c h b i e n dieu. B. M a c h tach song. C. M a c h khuech d a i . D. Anten. T r o n g scf do k h o i cua m o t m a y phdt t h a n h dung song v6 tuyen, k h o n g can bo p h a n tach song. Vdy chon dap an B. Cdu 12: Song d i e n tCf A. C O t h a n h p h a n dien tnfcfng va t h a n h phan tCf triTdng t a i mot diem dao dong cung phi/cfng. B. la d i e n tCr trLfomg Ian t r u y e n trong k h o n g gian. C. l a song doc hoSc song ngang. D . k h o n g t r u y e n dtfcfc t r o n g chan khong. GiSi Song d i e n tCr l a song ngang, t r u y e n diTcfc t r o n g chan k h o n g va k h i t r u y e n t h l vectcf E va B luon vuong goc vdfi nhau. Vdy chgn dap an B, Cdu 13: M a c h dao dong l i t i i d n g gom cuon cam t h u a n c6 do i\S cam L va tu d i e n c6 d i e n dung C dang thifc h i e n dao dong dien tCf tiT do. Goi Uo l a d i e n ap ciic d a i giufa h a i ban t u ; u va i la dien ap giufa h a i ban t u va ciTcfng dp dong d i e n t r o n g mach t a i thofi diein t . He thufc d u n g l a : A. i ^ = V L C ( u ^ - u = ) . B. i ^ = ^ { U ^ u - \ ) . C.i^=LC(U^u^). D. i ^ = ^ ( U ^ u ^ ) . Giai A p dung d i n h l u a t bao t o a n n a n g liTong cho mach L C , t a c6: -CU^ =-CU^+lLi^ o i ^ =-(u^-ir). Vdy chgn dap an B. Cdu 14: M o t v a t dao dong dieu hoa v(5fi bien do 6 cm. Moc the nSng d v i t r i can b^ng. K h i v a t c6 dong nkng b k n g ^ I a n ccf n a n g t h i v a t each v i t r i can bSng m o t d o a r . A. 4,5 cm. B. 6 cm. C. 4 cm. D. 3 cm. 88 Giai chi tiet cJe thi T S OH, C D M6n VSt 1(
 6. Gial K h i dong n a n g bSng — ccf n a n g t h i the n a n g bang: 4 Wt = W - Wd = W - - W = - W . 4 4 K h i do t a c6: - k x " = - . - k A " x = — x = — = 3 ( c m ) . 2 4 2 4 2 ^ ^ . Vay chgn dap an D. Cdu 15: Dat dien ap xoay chieu u = UQCOS cot vao h a i dau doan mach chi CO dien t r d thuan. Goi U la dien ap hieu dung giOfa h a i dau doan mach; i, lo yk I Ian liJc/t l a gia t r i tilc t h d i , gia t r i C L T C dai va gia t r i hieu dung cua CLTcfng do dong dien t r o n g doan mach. He thufc nao sau day sai? A. - ^ - 1 = 0. B.-^-i.O. Uo lo U 1 C. — + — = 1. D. +— = yjl. Giai Tac6: . _ ^ . Jo_ 1 1 . 0. U„ V2U0 ^0 V2I0 ^^'0 V2 V2 u i _ uV2coscot l>^coscot = 0. ij~T~ u I • U 1 1 1 • + — = —p= + - Uo lo V2 72 Vdy chqn dap an C. Cdu 16: T r o n g cac loai t i a : Rcfn-ghen, h o n g ngoai, tuf ngoai, dofn sac mau luc; t i a c6 t a n so nho n h a t l a : A. t i a h o n g ngoai. ' B. t i a Rcfn-ghen; C. t i a dofn sAc mau luc. D. t i a tuf ngoai. Giai T i a h o n g ngoai c6 bifdc song I d n n h a t nen c6 t a n so nho n h a t . Vay chgn dap an A. Cdu 17: D ^ t dien ap xoay chieu vao h a i dau doan mach gorh d i e n t r d thuan 4 0 Q va t u dien mic n o i tiep. B i e t dien ap giufa ha^.dau doan Giai Chi tiet tie thi T S B H , C D Mon Vat li 89
 7. mach lech pha y so vdi cifcfng do dong dien trong doan mach. Dung khang ciia tu dien bkng: A. 40V3Q. B. 20V3Q. C. 40Q. Giai Zc Do lech pha: tancp = = tan-o ^ = V3 « Z"^ = R V 3 = 40V3 ( Q ) . R 3 R Yay chon dap an A. • ' Cdu 18: Hieu dien the giufa hai dien cifc cua ong Cu-lit-gitf (ong tia X) la UAK = 2.10^V, bo qua dong nang ban dau cua electron k h i buft ra khoi catot. Tan so Idn nhat cua tia X ma ong c6 the phat ra xap xi bang: A. 4,83.10^^ Hz. B. 4,83.10^' Hz. C. 4,83.10'^ Hz. D. 4,83.10'^ Hz. Giai eU 1,6.10-".2.10' Ta c6: eU = hf =^ f - = 4,83.10". h 6,625.10-'-' Vay chon dap an C. Cdu 19: Mot song ccf truyen trong mot moi tri/dng doc theo true Ox vdi phirctog t r i n h u = .Scos(67rt-7rx) (cm) (x tinh bSng met, t tinh hkng giay). Toe do truyen song bang: A. 3 m/s. B. 6 m/s. C. - m/s. D. i m/s. 6 3 GiSi So sanh phi/orng t r i n h song u = 5cos(6;rt-7tx) vdri phiTorng trinh (0 tong quat u = UQ COS cot X ta thay: co = 671; — = 7i. V Taco: v = - = — = 6(m/s). 71 71 Vay chon dap an B. Cdu 20: Trong so cae hanh tinh sau day cua he Mat Trori: Thuy tinh, Trai Dat, Tho t i n h , Moc t i n h ; hanh tinh xa Mat Trcfi nhat la A. Moc t i n h . B. Thuy tinh. C. Tho tinh. D. Trai Dat. 90 Giai Chi tiet d e thi T S D H , CO M 6 n V | t l(
 8. Giai Trong so cac h a n h t i n h t h i Tho t i n h xa M a t Tro'i n h a t . Vay chgn dap an C. Cdu 21: K h i n o i ve song am, phat bieu nao sau day la s a i ? A. Song a m t r o n g k h o n g k h i la song ngang. B. Song a m t r u y e n dxiac t r o n g cac m o i trUdng rAn, l o n g va k h i . C. Song a m t r o n g k h o n g k h i l a song doc. D. d Cling m o t n h i e t do, toe do t r u y e n s o n g a m t r o n g k h o n g khi nho han toe do t r u y e n s o n g a m trong nUdc. Giai Song a m t r o n g k h o n g k h i la song doc n e n p h a t bieu A sai. Vay chgn dap an A. Cdu 22: N g u y e n tijf h i d r o chuyen ttf t r a n g t h a i dUng c6 n a n g l u g n g En = - l , 5 e V sang t r a n g t h a i dCfng c6 nSng l i i o n g E m = -3,4eV. Budtc song cua bufe xa ma nguyen tiu h i d r o p h a t r a xap x i b k n g : A. 0,654.10-^ m. B. 0,654.10-^ m . C. 0,654.10"^ m . D. 0,654.10"^ m . Giai Taco:—= E2-E, ^ , . ^ . _ ^ 6 2 5 . 1 0 - 3 . 1 0 - 3^^^. E^-E, (1,5 + 3,4)1,6.10"" Vay chgn dap an B. Cdu 23: M o t con iSc 16 xo gom v i e n b i nho va 16 xo nhe c6 do cufng lOON/m, dao dong dieu h6a vdfi b i e n do 0,1 m . Mo'c the n a n g d v i t r i can bang. K h i v i e n b i each v i t r i can bSng 6 cm t h i dong n a n g cua eon l^c bang: A. 0,64 J . B. 0,32 J . C. 3,2 m j . D. 6,4 m J . Giai Ccf n a n g cua con l^c: W = ^ k A ^ The nSng cua con lac k h i each v i t r i can h^ng 6cm: W=-k.6.10-'. ' 2 Giai Chi ti^t 66 thi T S B H , C D Mon Vat If 91
 9. Dong n a n g cua con lac k h i do: Wd = W - Wt = - 1 0 0 ( 1 0 - ' ) ' - { 6 . 1 0 - ' ) ' = 0.32J. 2 Vay chgn dap an B. Cdu 24: DSt d i e n ap u = 2 2 0 V 2 c o s l 0 0 7 t t (V) vao h a i dau doan mach A B g o m ' h a i d o a n m a c h A M va M B mSc n o i t i e p . D o a n A M gom d i e n tror t h u a n R mSc n o i t i e p vdfi cuon cam t h u a n L, doan M B chi CO t u d i e n C. B i e t d i e n ap giufa h a i dau doan m a c h A M va d i e n ap giufa h a i dau d o a n m a c h M B c6 gia t r i hieu d u n g b ^ n g nhau nhUng lech pha nhau — . Dien ap hieu dung giCfa hai dau doan mach A M bkng: 220 A. 110 V. B V. AM s C. 220 V2 V. D. 220 V. Giai Diia vao de b a i , t a c6 g i a n do vector nhtf h i n h ve. Diia vao g i a n do vector t a c6 the t h a y UAM = UAB = U C = 220 (V). Vay chqn dap an D. Cdu 25: K h i m o t v a t dao dong dieu hoa t h i A. liJc keo ve tac dung len vat c6 do Idn ciic dai k h i vat 6 vi t r i can bkng. B. v a n toe cua v a t c6 do Idn ciSc dai k h i v a t of v i t r i can bkng. C. gia toe cua v a t c6 do Idfn c\Xc dai k h i v a t d v i t r i can bang. D. liic keo ve tac dung len vat c6 do Idn t i le vdri b i n h phiidng bien do. Giai K h i m o t v a t dao dong dieu hoa t h i v a n toe cua v a t c6 do Idn cxlc dai k h i v a t d v i t r i can bang. Vay chon dap an B. Cdu 26: M o t l a n g k i n h t h u y t i n h c6 goc chiet quang A = 4°, dat trong k h o n g k h i . C h i e t suat cua l a n g k i n h doi v d i a n h sang do va t i m Ian lUgrt 1^ 1,643 va 1,685. Chieu mot chijm t i a sang song song, hep gom hai bufc xa do va t i m vao m a t ben eua l a n g k i n h theo phiicfng vuong goc v d i m a t nay. Goc tao bdi t i a do va t i a t i m sau k h i 16 r a k h o i mat ben k i a ciaa l a n g k i n h xap x i bang: A. 0,336°. B. 1,416°. C. 13,312°. D. 0,168°. 92 Giai Chi ti6't de thi TS DH. CD M6n Vat li
 10. Giai Goc l e c h cua t i a s a n g d o : D i = A(nd - 1) = 4 ( 1 , 6 4 3 - 1) = 2,572°. Goc l e c h cua t i a s a n g t i m : Dg = A(nt - 1) = 4 ( 1 , 6 8 5 - 1) = 2,74°. Goc l e c h giffa h a i t i a : A D = Dz - D i = 2,74 - 2 , 5 7 2 = 0,168°. Vay chgn dap an D. Cau 27: T a i m o t n o i t r e n m a t d a t , con l a c dofn c6 c h i e u d a i C d a n g dao dong d i e u h o a v d i c h u k i 2s. K h i t a n g c h i e u d a i c u a c o n iSc t h e m 2 1 c m t h i c h u k i dao d o n g d i e u h o a cua n o l a 2,2s. C h i e u d a i t b a n g : A . 2,5 m . B. 2 m. C. 1 m . D . 1,5 m . Giai B a n d a u , c h u k i dao d o n g c u a c o n l&c l a : T, =271 - = 2(s) (1) Sau k h i t a n g t h e m 2 1 c m , c h u k i dao d o n g c u a c o n ISc l a : T,=2.Alil=2.2(s) (2) TCr (1) v a (2) t a c6: = 1.1- = 1 , 2 1
 11. Cdu 29: M o t m a y p h a t dien xoay chieu m o t pha c6 p h a n cam la roto quay vdri toe do 375 vong/phut. T a n so ciia suat dien dong cam ufng ma m a y p h a t tao r a la 50 Hz. So cap cifc cua roto b k n g : A. 16. B. 8. C. 4. D. 12. Giai Ta c6: 375 vong/phut = 6,25 vong/giay. T a n so dong d i e n p h a t r a l a : f = p.n => p = — = = 8. n 6.25 Vay chgn dap an B. Cdu 30: H i e n tiTofng nao sau day k h a n g d i n h a n h s a n g c6 t i n h chat song? A. H i e n tMng quang d i e n t r o n g . B. H i e n tiiofng quang dien ngoai. C. H i e n ti/o'ng quang p h a t quang. D. H i e n tiTdng giao thoa a n h s a n g . Giai Hien tiiong giao thoa anh sang khang dinh anh sang c6 t i n h chat song. Vay chgn dap an D. Cdu 31: C h u y e n d o n g ciia m o t v a t la t o n g ho'p cua h a i dao dong dieu hoa cung phuo'ng. H a i dao dong nay c6 phiTo'ng t r i n h I a n lugrt la X, = 3coslOt(cm) va x , = 4 s i n (cm). Gia toe ciia v a t c6 do Idn 1, ciic dai b a n g : A. 1 m / s l B. 5 m / s l C. 7 m/s^ D. 0,7 m / s l Giai Ta c6: x , = 4sin ' l O t + ^ ' = 4 c o s l 0 t ( c m ) . 2 H a i dao dong x i , X 2 cung pha nen dao dong t d n g hdp c6 bien do: A = A i + A2 = 7 (cm). Gia toe ciia v a t : a = x " = - C O " A cos (cot+ 9 ) . Do Idrn cifc d a i cua gia toe: a,„^^ = co"A = 10".0,07 = 7 ( m / s " ) . Ydy chgn dap an C. 94 Giai Chi tigt de thi T S OH, C D M6n V§t li
 12. Cdu 32: Treo con \kc do'n vao t r a n m o t oto t a i noi c6 gia toe t r o n g trUdng g = 9,8 m/s^. K h i oto dufhg yen t h i chu k i dao dong dieu hoa cua con lac la 2s. Neu oto chuyen dong t h i n g n h a n h dan deu t r e n diTcfng n&m ngang v d i gia toe t h i chu k i dao dong dieu hoa cua con iSe xap x i bang: A. 1,98 s. B . 2,00 s. C. 1,82 s. D. 2,02 s. Giai Gia toe bieu k i e n ciia con lac: g, = 7 g - V a - = V l 0 - + 2 - = 1 0 , 0 4 ( m / s - ) . X Chu k i dao dong: l i ^ T = To^«l,98(s). T V Vdy chon dap an A. Cdu 33: Chleu a n h sang t r S n g do mot nguon n o n g sang p h a t r a vao khe hep F cua m o t may quang pho l a n g k i n h t h i t r e n t a m k i n h a n h (hoac t a m k i n h mcj) ciia buong a n h se t h u diroc: A. a n h sang trSng. B. bay vach sang tCf do den t i m , ngan each nhau hang nhOfng khoang t o i . C. eac vach mau sang, t o i xen ke nhau. D. m o t dai c6 mau tCr do den t i m n o i l i e n nhau m o t each l i e n tuc. Giai T r e n t a m k i n h a n h (hoac t a m k i n h mo') ciia buong a n h se t h u diio'e quang pho ciia a n h sang t r S n g gom m o t dai mau tCf do den t i m . Vdy chon dap an D. Cdu 34: K h i n o i ve t i a a p h a t bieu nao sau day la s a i ? , A. T i a a la dong cac h a t n h a n h e l i (^He). B. IChi d i t r o n g k h o n g k h i , t i a a l a m ion hoa k h o n g k h i va m a t dan nang lUcfng. C. K h i d i qua d i e n trUcfng giijfa h a i b a n t u d i e n , t i a a b i lech ve phia ban a m cua t u d i e n . D. T i a a phong r a tCr h a t n h a n v6'\e do bang 2000 m/s. Giai Tia a phong r a tCr h a t n h a n vdfi toe do b k n g k h o a n g 2.10'm/s. Vdy chon dap an D. Giai Chi tiet de thi TS DH, CD M6n Vat If 95
 13. Cdu 35: K h i n o i ve t i a h o n g ngoai, p h a t bieu nao dufdri day la sai? A. Tac dung n o i b a t n h a t cua t i a hong ngoai la tac dung nhiet. B. T i a h o n g ngoai c6 t a n so Idn hofn t a n so cua a n h sang do. C. Tia hong ngoai cung c6 the bien dieu difoc nhiT song dien tii cao tan. D. T i a h o n g ngoai c6 k h a n a n g gay r a m o t so p h a n ufng hoa hoc. Giai T i a h o n g ngoai c6 biidrc song d a i hcfn a n h sang do v i the t a n so cua no phai nho ho'n t a n so cua a n h sang do. Vay chon dap an B. Cdu 36: M o t v a t dao dong dieu hoa vdri chu k i T. C h o n goc t h d i gian la liic v a t qua v i t r i can bSng, v a n toe ciia v a t b a n g 0 I a n dau t i e n or thcfi d i e m : T A. I. B. I. C. a I. 4 8 6 2 Giai Chon goc thofi gian Itic v a t d v i t r i can b l n g . Ta c6: + Phi/tfng t r i n h dao dong: x = A cos (ot — 2) + Phi/Ong t r i n h v a n toe: v = -coA sin cot — 2) Khi V 0 t h i sin sin cot-— V 2) = 2n n 2n^ n T — t — t = - < = > t = —. T —2 = T 2 4 Vay chon dap an A. Cdu 37: D a t d i e n ap u = 200cosl007ct (V) vao h a i dau doan mach gom m o t b i e n t r d R m^c n o i t i e p v d i m o t cuon cam t h u a n c6 do t i f cam — H . Dieu c h i n h b i e n tror de cong suat toa n h i e t t r e n b i e n t r d dat cUc 7t , • • d a i , k h i do ctfcfng do dong d i e n hieu dung t r o n g doan mach bSng: A. 2 A. B. 1 A . ^ C. - t A. D. V2 A. 96 Giai Chi tiet
 14. Giai 2r. U-R U= Cong suat cua b i e n tror l a : P = I^R = R Theo bat dang thu'c Cosi, cong suat dat gia t r i CLTC dai k h i : R = Z L = coL = 100
 15. Cdu 40: So vdi h a t n h a n ^^Si, h a t n h a n ^Ca c6 nhieu hofn: A . 11 ncftron va 6 p r o t o n . B. 5 n o t r o n va 6 p r o t o n . C. 5 ncftron va 12 p r o t o n . D . 6 n o t r o n va 5 proton. Giai H a t n h a n " S i c6 14 p r o t o n , 15 ncftron. H a t n h a n 20 c6 20 p r o t o n , 20 ncftron. Vdy chgn dap an B. Cdu 41: D a t d i e n ap u = UoCOS cot + — ( V ) vao hai dau doan mach 6 gom d i e n trof t h u a n R va cuon cam t h u a n c6 do t i i cam L mac noi tiep t h i dicing do dong dien qua doan mach la i = sin cot + - ( A ) . T i so 12 giiJa dien t r d t h u a n R va cam k h a n g cua cuon cam la: A. 1. B. V3. C. 1. D. 2 Giai ' 71 2n Ta c6: u = cos cot + — = UQ sin cot + — + — = UQ sin cot + - V 6 6 2 3 ) Do lech pha giC?a dien ap va ctfcfng do dong dien: _ 271 571 _ 71 ^ ~ T ~ T 2 ~ 4 ' Ta c6: ^ = t a n - = l . R 4 Vdy chgn dap an A. Cdu 42: D a t d i e n ap u = cos cot vao h a i dau doan mach gom dien tror t h u a n R va t u d i e n C mAc n o i t i e p . Biet dien ap giua hai dau dien t r d t h u a n va d i e n ap giCa h a i ban t u dien c6 gia t r i hieu dung bang nhau. P h a t bieu nao sau day la sai? A. CiTorng do dong d i e n qua doan mach tre pha so v d i dien ap giiJa h a i dau doan mach. 98 Giai Chi tietde thi T S D H . C D Mon Vatii ?
 16. B. D i e n ap giuTa h a i dau d i e n trof t h u a n sdm pha — so v d i dien ap 4 giOfa h a i dau doan mach. C. CiTcfng do dong dien qua doan mach scJm pha — so v d i dien ap 4 giOfa h a i dau doan mach. D. D i e n ap giufa h a i dau t u dien t r e pha — so v d i d i e n ap giuTa h a i 4 dau doan mach. Giai Phat bieu sai: "CiTdng do dong dien qua doan mach t r i pha — so • • 4 vdfi dien ap giufa h a i dau doan mach". Vay chon dap an A. Cdu 43: T r o n g cac h a t scr cap: pozitron, p r o t o n , p h o t o n , n p t r o n ; h a t c6 khoi liJcfng n g h i bang 0 l a : A. pozitron. B. p r o t o n . C. ncftron. D. photon. Giai Photon la h a t scf cap c6 k h o i Itfcfng n g h i bang 0. Vay chgn dap an D. Cdu 44: P h a n ufng n h i e t hach la A. phan ufng trong do mot hat nhan nang v9 t h a n h 2 m a n h nhe hom. B. p h a n ufng h a t n h a n t h u n a n g liTgrng. C. S L T k e t hcfp h a i h a t n h a n c6 so k h o i t r u n g b i n h tao t h a n h h a t nhan nang hon. D. p h a n ufng h a t n h a n toa n a n g lUcfng. Giai Phan ufng n h i e t hach la p h a n ufng h a t n h a n toa n a n g lucfng. Vay chgn dap an D. Cdu 45: M a c h dao dong l i tudng gom cuon cam t h u a n c6 do t i f cam L khong doi va t u dien c6 dien dung C t h a y doi dtfofc. K h i C = C i t h i t a n so dao dong r i e n g cua mach b k n g 30 k H z va k h i C = C2 t h i t a n so dao Giai Chi tiet de thi TS DH, CD M6n Vat li - 99
 17. c c d o n g r i e n g cua m a c h b a n g 40 k H z . N e u C = — t h i t a n so dao d o n g r i e n g cua m a c h b a n g : A . 10 k H z . B.'*IO kHz. C. 2 4 k H z . D 50 k H z . Giai 1 1 Khi C = Ci thi f, = f, = • 47t'LC, 1 n'' 1 K h i C = Ca t h i = 27r7Lq « f; = 4 7 i ' L C , • 1 1 1 1 C.+C, _ 4n~L ~ 4n'L' C,C 47r'LC 2 y C,C 1^2 (vdi C = Suy r a : f,' + f^' = f ' =i> f = yjf^+f^ = V30-+40- = 5 0 ( k z ) . V g y c / i o n d d p an D. Cdu 46: O m a t t h o a n g cua m o t c h a t l o n g c6 h a i n g u o n k e t h o p A v a B dao d o n g d i e u h o a c u n g p h a v d i n h a u v a t h e o phiTdng t h a n g dufng. B i e t t o e do t r u y e n s o n g k h o n g d o i t r o n g q u a t r i n h I a n t r u y e n , biTdfc s o n g do moi n g u o n t r e n p h a t r a b a n g 12 c m . K h o a n g e a c h n g a n n h a t giufa h a i d i e m d a o d o n g v 6 i b i e n do CLTC d a i n a m t r e n doan t h a n g A B l a : A. 6 cm. B . 12 e m . C. 3 c m . D . 9 em. Giai K h o a n g e a c h giufa h a i d i e m dao d o n g v d i b i e n do ciTe d a i nkm t r e n 1 X \2 d o a n t h a n g A B l u o n b k n g — biTdc s o n g n e n M - — = — = 6 ( c m ) . Vdy chon dap an A. Cdu 47: T r o n g t h i n g h i e m Y - a n g ve g i a o t h o a a n h s a n g , h a i k h e di/gfc c h i e u s a n g d o n g t h c f i b d i h.ai bufc x a d d n sac c6 budc s o n g I a n liTcft l a A, 1 v a ^ 2 - T r e n m a n q u a n s a t c6 v a n s a n g b a e 12 c u a X i t r u n g v o i v a n s a n g b a c 10 c u a > . 2 - T i so — bSng: A. 2. B. I6 C. 1. D. I. 3 100 Gi4i Chi ti^t 0% thi TS DH. CD Mon Vat If
 18. Giai T a i v i t r i 2 v a n sang t r u n g nhau, ta c6: \2X, =10?i, = > ^ = -. Vdy chgn dap an B. , Cdu 48: M o t con iSc 16 xo dao dong dieu hoa v d i t a n so 2 f i . D o n g nang cua con iSc bien t h i e n t u a n hoan theo t h 6 i gian vdri t a n so' £2 b k n g : A.i. B.fi. C. 4 f i . D. 2fi. 2 GiSi V i chu k i cua dong nang b k n g m o t nufa chu k i cua dao dong n e n t a n so dong n a n g gap 2 Ian t a n so dao dong: fa = 2fo = 4 f i . Vdy chgn dap an C. Cdu 49: Mot con iSc 16 xo gom vat nho va 16 xo nhe c6 do cufng lOON/m. Con l^c dao dong dieu h6a theo phifofng ngang v d i phiTcfng t r i n h x = Acos((ot + (p) . Moc the nkng t a i v i t r i can bang. K h o a n g t h 6 i gian giufa hai I a n l i e n t i e p con l&c c6 dong n a n g b a n g the nSng la 0,1s. Lay 71^ =10. Kho'i Itfgfng v a t nho bang: A. 400 g. B. 100 g. C. 200 g. D . 40 g. T r o n g m o t chu k i dao dong, c6 4 I a n dong nSng b a n g the nSng nen t a c o : T = 4At = 4.0,1 = 0 , 4 ( s ) . m cong thufc T = 2n — suy r a : k T\ m =- = 0,4(kg) = 400(g). 4TI^ 4.10 Vdy chgn dap an A. Cdu 50: M o t chat c6 k h a n a n g p h d t ra a n h sdng p h a t quang vdfi birdrc s6ng0,55^m. K h i dung a n h sang c6 birdc song nao dudi day de k i c h thich t h i chat nay k h o n g the p h a t quang? A. 0,45 ^ m . B. 0,35 j ^ m . C. 0,50 ^ m . D . 0,60 ^ i m . G\k\i tiSt thi TS DH, CD M6n V^t If 101
 19. Giai Theo d i n h l u a t Xtoc, a n h sang k i c h t h i c h p h a i c6 h'Jdc song nho hcfn hiXdc song a n h sang p h a t quang. Trong cac hiidc song t r e n t h i hu6c song CO g i a t r i 0,60 p. m k h o n g the phat quang. Vqy chon dap an D. Cdu 51: P o l o n i ^^Po phong xa a va b i e n d d i t h a n h c h i Pb. Biet k h o i lUcfng cac h a t n h a n Po; u ; Pb I a n \\iat l a : 209,937303u; 4,001506u; MeV 205,929442u v a l u = 931,5 — — . N a n g liTcfng t o a r a k h i m o t h a t n h a n c poloni p h a n r a x a p x i bang: A . 59,20 M e V . B . 29,60 MeV. C. 5,92 M e V . D. 2,96 MeV. Giai Do h u t k h o i : Am = mp^ - (n^Pb + ) = 209,937303U - 205,929442u -4,001506u = 0,006355u. AE = A m . c ' = 5 , 9 1 9 6 8 2 5 « 5,92 MeV. Vay chgn dap an C. Cdu 52: M p t scfi d a y chieu d a i i cSng ngang, h a i dau co d i n h . T r e n day dang c6 song d t o g v o i n b u n g song, toe do t r u y e n song t r e n day la v. K h o a n g t h d i g i a n giuTa h a i I a n l i e n tiep scfi day duoi t h a n g l a : A. ^ . B. 5^. C. ^ . D. ' n£ £ 2nv nv GiSi Ydi I l a hudc song t h i - = - = > > . = — . 2 n n \ Chu k i dao dong: T = - = — . V nv K h o a n g thcfi gian giufa h a i I a n l i e n t i e p scri day du6i t h i n g l a : 2 nv • Vay chgn dap an D. 102 Giiichitigt
 20. Cdu 53: K h i v a t r a n quay b i e n doi deu quanh m o t true co d i n h t h i A. gia toe goe eua v a t k h o n g doi. B. tdng roomen eua eae ngoai life tac dung l e n v a t doi vdti true nay bang khong. C. gia toe toan p h a n eua m o t d i e m t r e n v a t luon k h o n g doi. D. toe do goe eua v a t k h o n g doi. Giai K h i v a t ran quay b i e n doi deu quanh m o t true eo d i n h t h i gia toe goe eua v a t k h o n g doi. Vay choii dap an A. Cdu 54: Trong eac nguon bufe xa dang hoat dong: ho quang d i e n , m a n hinh may v6 t u y e n , 16 siTofi dien, 16 v i song; nguon p h a t r a t i a tuf ngoai manh n h a t la A. ho quang dien. B. 16 v i song. C. m a n h i n h m a y v6 t u y e n . D. 16 sirdi d i e n . Giai V a t or n h i e t do eao hcfn se p h a t r a n h i e u t i a tuf ngoai hcfn. T r o n g cac nguon bufe xa t r e n t h i ho quang dien d n h i e t do eao n h a t . Vay chgn dap an A. Cdu 55: M o t b a n h xe dang quay quanh m o t true eo d i n h v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2