Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn Vật lý lý thuyết

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
435
lượt xem
69
download

Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn Vật lý lý thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn Vật lý lý thuyết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau đại học năm 2006 - Môn Vật lý lý thuyết

  1. e 0 c mo n uc v A D AoT Ao Hq u d,t€n t hi s 'inh:. DAI H OC U UP 56 b d,od anh: KY T HI T UYEN S INH S AU D AI H oC x AvT 2 006 M6n t hi: V dt l i L y t huyct D),nh c ho: C ao h oc Thdi g ian l b,mb d,i:1 80 p hirt A. C O H QC L UQNG T U Cdu 1 : D ao h dm c fia t o5,nt fi t heo t hdi g ian v b,t ich p hAn c huydn d Ongt rong c o h oc lrtctngttt. C hfing m inh r ang n 5,ngl uong E v b,h inh c hi€ti p , c trax ung l uong t r€n t ruc O r c ta hat v i mO c huyOnd Ongt u d o l b,n hfrng t ich p hAn c huydn d Ong. CAu 2 : T rong h Ct oa d Oc au ( r,0,@),t oan t rl h inh c hi€um Omen ung h-tong c o d ang: x ^al L , : -6h ^ , v 6 t 0 < 0 < . 2 n . -d i 1. T im t ri r i€ng v a h am r i€ng c hud,nh o5,c ria t o5,nt fr L ". 2. T im x 5,cs u6t d o d udc c 5,c ri r i€ng L , k hi h at 6 t rang t hai , !@) - t cos@v a t ri trring b inh c fi,aL " 6 t rang t liSi n dy. B V AT I Y T HONG K E CAu 3 : T h6ng k e l uong t rl c ira h € h at b oson d Ongn h6t : T hOng k € B ose-Einstein, CAu 4 : C ho m Qt h e k hi l y t Lr6ng. a) T il p hdn b 6 c hinh t dc G ibbs, h ay s uy r a p h6,nb 6 M a-xwell-Boltzmann Oi v 6i h € d dilt t rong t rudng l r,rc. b) V iet b i€ii t hirc c r'ias 6 p hAn t ir k iri l y t udng c 6 d O l 6n v An t 6c n dm t rong k hoing lr,,,u d ul, t rong d o d u I a l uong b i€n t hiOn v i c 6p c fra d O l dn v dn t 6c u . I c) T im g i6 t ri t rung b inh, g ia t ri t od,np hudng t rnng b inh, g i6 t ri c 6 x 6.cs r-rAt uc d ai c ciia v An t 6c k lii l y t udng. Cho b i€t c ac t ich p h6n ( vdi a > 0 ): 1 , 3 . . . ( 2- 1 ) 5 , 7( -^-2 )n , g& ,r"," p - n: I,2,3,... d/r vw&- 2n+t /,* Arrt+1 nt n - 0,I,2,... , 2 n * 7 e -o " d " r - 2A"+1' /r* Ghi c hti"; T hi s inh k hOng d uqc s t d ung t d,i l i€u. C d"nb 0 c oi t hi k h7ng g idi t hich g i th,€m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản