intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm năm 2004 môn Anh văn - đề số 20

Chia sẻ: Thuy Quynh Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

76
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm năm 2004 môn Anh văn - đề số 20

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm năm 2004 môn Anh văn - đề số 20

  1. ÑEÀ SOÁ 20 ÑEÀ THI TUYEÅN SINH CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM (4) – NAÊM 2004 MOÂN : TIEÁNG ANH – KHOÁI D (Thôøi gian laøm baøi : 150 phuùt) Caâu 1 : (0,5 ñieåm) Cho daïng ñuùng cuûa ñoäng töø trong ngoaëc vaø gaïch chaân daïng ñuùng ñoù. 1. Not (to know) ………………………….. the language and (to have) ………………………….. no friends in country, he found it impossible to get a job. 2. He found a tree (to lie) ………………………….. across the road. 3. I’m used to (to stand) …………………………… in queues. 4. I felt the house (to shake) …………………………….. Caâu 2: (0,5 ñieåm) Ñieàn moät giôùi töø vaøo moãi choã troáng vaø gaïch chaân giôùi töø ñoù. 1. Are you fed (1) ………………………………….(2)…………………………….. this job? 2. Because she put (3) ………………………… going (4) ………………………. The dentist, her toothache got worse. 3. He knew he could count (5) …………………………………, from 100 to 1. Caâu 3: (1 ñieåm) Khoanh troøn töø coù aâm gaïch chaân ñöôïc phaùt aâm khaùc vôùi caùc aâm gaïch chaân trong caùc töø coøn laïi. 1. library, middle, lift, picture 2. bed, get, decide, setting 3. meadow, measure pleasure stream 4. this, thick, math, thin 5. climbing, basket, subway, club Caâu 4: (2 ñieåm) Ñieàn moät töø thích hôïp nhaát vaøo moãi choã troáng trong ñoaïn vaên döôùi ñaây vaø vieát vaøo giaáy thi. Charles Dickens (1) …………………………….. a social novelist. He was (2) …………………………….. at Portsmouth, from a lower middle class family. His father (3) …………………………….. poor government servant, was arrested and imprisoned for debt. So that (4) …………………………. Had to earn his (5) ………………………. At eleven in a factory. He (6) ……………………… very little, schooling, most (7) …………………………. his education was acquired from the books he (8) ……………………… and the experiences he (9) ……………………………… later, he taught (10) ……………………………. Shorthand and became a newspaper reporter. Caâu 5: (3 ñieåm) Vieát tieáp nhöõng caâu sau, giöõ nguyeân yù nghóa caâu tröôùc. 1. I’ve never met such a famous person before.
  2. - It is ............................................................................... 2. We couldn’t drive because of the fog. - the fog prevented......................................................... 3. Bob will be twenty next week. - It is Bob’s..................................................................... 4. Apples are usually cheaper than oranges. - Apple are not ............................................................... 5. I am always nervous when I travel by air. - Traveling...................................................................... 6. As a student he had known great poverty. - When............................................................................ 7. “Why don’t you apply for the job, Minh?” said Lan. - Lan suggested .............................................................. 8. Remind me to water the plants. - Don’t ............................................................................ 9. I tried to eat the cake, but it was too sweet. - The cake ...................................................................... 10. “ You had better go there immediately.” - She advised.................................................................. Caâu 5: (3 ñieåm) Duøng caùc töø, cuïm töø döôùi ñaây ñeå hoaøn chænh moät böùc thö. Thí sinh coù theå thöïc hieän nhöõng bieán ñoåi caàn thieát nhöng khoâng ñöôïc boû baát kyø töø naøo ñaõ cho. Dear Mary, 1. Thank you/ much/ your letter/ arrive/ few days ago. -.......................................................................................... 2. It/ be lovely/ hear/ you. -.......................................................................................... 3. I/ be sorry/ I not write/ such/ long time/ but I/ be/ very busy. -.......................................................................................... 4. As you know/ we buy/ new house/ May. -.......................................................................................... 5. It/ be/ very bad condition/ and it need/ a lot/ work. -.......................................................................................... 6. We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice. -.......................................................................................... 7. John and I/ decide/ give/ house warming party/ October 2nd. -.......................................................................................... 8. You think/ you/ able/ come? -.......................................................................................... 9. Please give me/ ring/ let/ know/ you/ make it.
  3. -.......................................................................................... 10. I/ really/ look forward/ see you again. -.......................................................................................... Love Bob. ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI TUYEÅN SINH CAO ÑAÚNG SÖ PHAÏM (4) – NAÊM 2004 Caâu 1: (0,5 ñieåm) 1. knowing, having 2. lying 3. standing 4. shaking Caâu 2: (0,5 ñieåm) 1. up 2. with 3. off 4. to 5. down Caâu 3: (1 ñieåm) 1. library 2. decide 3. stream 4. this 5. climbing Caâu 4: (2 ñieåm) (1) was (2) born (3) a (4) he (5) living (6) had (7) of (8) read (9) lived (10) himself Caâu 5: (3 ñieåm) 1. It is the first time I have met such a famous person 2. The fog prevented us from driving 3. It is Bob’s twentieth birthday next week 4. Apples are not as expensive as oranges 5. Traveling by air makes me nervous 6. When he was a student, he had known great poverty 7. Lan suggested applying for the job 8. Don’t forget to ask me to water the plants 9. The cake was too sweet for me to eat 10. She advised me to go there Caâu 6: (3 ñieåm) Dear Mary, 1. Thank you very much for your letter which arrived a few days ago 2. It was lovely to hear from you 3. I am sorry I haven’t written for such a long time but I’ve been very busy 4. As you know, we bought a new house in May 5. It was in very bad condition and it needed a lot of work
  4. 6. We have finished most of it now and it looks very nice 7. John and I have decided to give a house warming party on October 2nd 8. Do you think you will be able to come? 9. Please give me a ring and let me know if you can make it 10. I’m really looking forward to seeing you again Love Bob
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2