Đề thử nghiệm môn Sinh 02 (49 câu trắc nghiệm và đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
73
lượt xem
26
download

Đề thử nghiệm môn Sinh 02 (49 câu trắc nghiệm và đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thử nghiệm môn sinh 02 (49 câu trắc nghiệm và đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thử nghiệm môn Sinh 02 (49 câu trắc nghiệm và đáp án)

  1. Câu 1 Trong công tác ch n gi ng cây tr ng, phương pháp ch n l c m t l n đư c áp d ng trên đ i tư ng nào dư i đây? A) Cây giao ph n B) Cây t th ph n C) Cây đa b i D) Cây đư c t o ra b ng phương hpáp gây đ t bi n nhân t o Đáp án B Câu 2 m t gen trư c đ t bi n có t l A/B=2/3 m t đ t bi n liên quan đ n m t c p nuclêôtit đã x y ra nhưng không làm thay đ i s lư ng nuclêôtit c a gen. Gen sau đ t bi n có t l T/X ≈ 66,48%. S liên k t hydrô trong gen đ t bi n đã thay đ i như th nào? A) Tăng 1 liên k t hydrô B) gi m 1 liên k t hydrô C) Không thay đ i s lư ng hydrô D) Tăng 2 liên k t hydro Đáp án A Câu 3 t n ss tương đ i c a alen A qu n th I là 0,2; qu n th II là 0,1. Qu n th nào s có nhi u th d h p t Aa hơn? T n s c a th d h p m i qu n th là bao nhiêu? A) qu n th I có nhi u th d h p Aa hơn. Qu n th I: 0,32Aa; qu n th II: 0,18 Aa B) qu n th II có nhi u th d h p Aa hơn. Qu n th I: 0,18 Aa; qu n th II: 0,32 Aa C) qu n th I có nhi u th d h p Aa hơn. Qu n th I: 0,18Aa; qu n th II: 0,09 Aa D) qu n th II có nhi u th d h p Aa hơn. Qu n th I: 0,09Aa; qu n th II: 0,18 Aa Đáp án A Câu 4 ru i gi m gen A quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh c t. Các gen cách nhau 18 centimogan(cM). Lai giưa ru i gi m thu n ch ng thân xám, cánh dài v i thân đen, cánh c t đư c F1 toàn ru i thân xám, cánh dài. Cho ru i cái thân xám, cánh dài F1 lai v i ru i đ c chưa bi t ki u gen F2 thu đư c k t qu 25 thân xám, cánh c t: 50% thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh dài. Hãy cho bi t ki u gen c a ru i đ c F1 đem lai? Ab A) aB AB B) ab Ab C) ab AB D) aB Đáp án A
  2. Câu 5 Quá trình giao ph i không có ý nghĩa nào dư i đây đ i v i ti n hoá? A) Làm phát tán các gen đ t bi n B) Trung hoà tính có h i c a đ t bi n C) t o ra các bi n d t h p D) Cung c p ngu n nguyên li u sơ c p cho quá trình ti n hoá Đáp án D Câu 6 Phép lai g a 2 th t b i n BBbb x nam BBbb s cho F1 cây có ki u gen BBBb chi m t l : A) 2/9 B) 1/8 C) 4/36 D) 1/36 Đáp án A Câu 7 d ng vư n ngư i hoá th ch c nh t là: A) Pitêcantrôp B) Parapitec C) Đriôpitec D) Ôtralôpitec Đáp án B Câu 8 d ng đ t bi n nào dư i đây c a NST s gây ra ít h u qu nh t trên ki u hình? A) l p đo n B) m t đo n C) đ o đo n D) th khuy t nhi m Đáp án C Câu 9 Hai phép lai thu n và lai ngh ch cho k t qu khác nhau trong nh ng quy lu t di truy n nào? A) Quy lu t phân ly đ c l p và liên k t gen B) Quy lu t di truy n liên k t v i gi i tính gen trên X không có alen tương ng trên Y C) Quy lu t di truy n qua t bào ch t D) B và C đ u đúng Đáp án -D Câu 10 Nhân t nào dư i đây là ngu n nguyên li u ch y u cho quá trình ti n hoá? A) bi n d t h p B) Các đ t bi n trung tính C) đ t bi n gen D) đ t bi n Đáp án C Câu 11 Hai c p NST tương đ ng mang các c p alen đư c ký hi u b ng các ch cái và các s như sau
  3. c p th nh t: a b c d e f c p th hai: 1 2 3 4 5 6 ’ ’ ’ ’ a’ b c’ d e f 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ Sau khi x y ra đ t bi n trình t nc a các alen trên các NST đã thay đ i như sau: C p th nh t: a b c d e f c p th hai: 1 2 3 4 4 5 6 a’ e’ b’ c’ d’ f’ 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ Hãy cho bi t nh ng cơ ch nào đã d n đ n nh ng thay đ i trên: A) c p th nh t: hi n tư ng chuy n đo n trong ph n vi c p NST tương đ ng; c p th hai:hi n tư ng l p đo n B) c p th nh t: hi n tư ng hoán v gen; c p th hai: hi n tư ng l p đo n C) c p th nh t: hi n tư ng hoán v gen; c p th hai: hi n tư ng chuy n đo n không tương h D) c p th nh t: hi n tư ng chuy n đo n tương h ; c p th hai: hi n tư ng l p đo n Đáp án A Câu 12 b que có thân và các chi gi ng như cái que r t khó phân bi t v i các cành cây khô, đ c đi m này c a b que đư c g i là: A) Thích nghi sinh thái B) Thích nghi ki u hình C) Thích nghi ki u gen D) Thích nghi th đ ng Đáp án C Câu 13 Cơ ch phát sinh đ t bi n s lư ng NST là các tác nhân gây đ t bi n trong ngo i c nh đã nh hư ng t i s không phân ly c a c p NST ……….c a quá trình phân bào A) Kì đ u B) Kì gi a C) Kì sau D) Kì cu i Đáp án C Câu 14 đ c đi m n i b t nh t c a th c v t và th c v t trong đ i trung sinh là gì? A) s phát tri n c a th c v t h t tr n và bò sát B) đ ng v t và th c v t chinh ph c đ t li n C) s xu t hi n và phát tri n c a th c v t h t kín,sâu b , thú và chim D) s phát tri n c a thú th c v t, ch nhái và bò sát Đáp án A Câu 15 Giá tr thích nghi c a m t đ t bi n thay đ i khi A) Thay đ i t h p gen B) Môi trư ng s ng thay đ i C) x y ra đ t bi n m i D) A và B đúng Đáp án -D
  4. Câu 16 Tác nhân nào dư i đây có kh năng kích thích nhưng không gây ion hoá các nguyên t khi chúng đi xuyên qua các mô s ng? A) Cônsixin B) Tia t ngo i C) Tia phóng x D) S c nhi t Đáp án B Câu 17 Trong l ch s ti n hoá, nh ng sinh v t xu t hi n sau mang nhi u đ c đi m h p lý hơn nh ng sinh v t xu t hi n trư c ngay c khi trong đi u ki n s ng n đ nh. Đ c tính này nói lên: A) Quá trình ch n l c t nhiên không ng ng tác đ ng trong l ch s ti n hoá B) Sinh v t luôn luôn có kh năng thích ng v i đi u ki n s ng c th C) đ t bi n và bi n d t h p không ng ng phát sinh ngay c khi đi u ki n s ng đ nh D) Tính h p lý tương đ i c a các đ c đi m thích nghi Đáp án D Câu 18 Trong công tác ch n gi ng đ t o ra các ch ng vi khu n có kh năng s n xu t s n ph m sinh h c trên quy mô công nghi p ngư i ta s d ng phương hpáp: A) K thu t di truy n B) Lai t bào C) Gây đ t bi n và ch n l c D) C y gen b ng plasmit Đáp án A Câu 19 Do chênh l ch v th i kỳ sinh trư ng và phát tri n nên m t s qu n th th c v t bãi b i sông Vôga không giao ph i v i các qu n th phía trong b sông, hi n tư ng cách ly này đư c g i là A) Cách ly đ a lý B) Cách ly sinh thái C) Cách ly sinh s n D) Cách ly di truy n Đáp án B Câu 20 Đ cung c p gi ng cho s n xu t ngư i ta s d ng phương pháp: A) Gây đ t bi n B) Lai gi ng C) ph i h p lai gi ng và gây đ t bi n D) Ch n l c hàng lo t Đáp án D Câu 21 Phát bi u nào dư i đây v h i ch ng Đao là không đúng: A) Ngư i m mang đ t bi n th đa nhi m c a NST gi i tính B) M trên 35 tu i mang thai s mang h i ch ng sinh con m c h i ch ng Đao
  5. C) Đây là m t trư ng h p đ t bi n th ba nhi m liên quan đ n NST thư ng D) Ngư i b nh có bi u hi n đi n hình: c ng n, gáy r ng và d t, khe m t x ch, lư i dài và dày, lông mi ng n và thưa, ch m phát tri n trí tu v.v. Đáp án A Câu 22 Đ phát hi n các trư ng h p b nh di truy n gây ra do đ t bi n s lư ng NST ngư i, phương pháp nào dư i đây đư c s d ng: A) Phương pháp nghiên c u tr đ ng sinh B) Phương pháp l p ph h C) Phương pháp nghiên cưú t bào D) Phương pháp phân tích đ t bi n gen Đáp án C Câu 23 ngư i gen M quy đ nh m t bình thư ng, gen m gây b nh mù màu.Gen H quy đ nh máu đông bình thư ng, gen h quy đ nh b nh máu khó đông. C hai gen trên đ u n m trên NST gi i tính X. M t c p v ch ng bình thư ng nhưng h l i có m t c p con trai v a mù màu v a m c b nh máu khó đông. M c a ngư i con này có ki u gen như th nào? A) XMHXmh B) XMhXmHC) XMHXmh ho c XMhXmH D) XMHXMh ho c XMHXmH Đáp án C Câu 24 Phương pháp gây đ t bi n và ch n l c đóng vai trò ch y u trong ch n gi ng đ i v i đ i tư ng nào dư i đây: A) Cây tr ng B) V t nuôi C) Vi sinh v t D) A và C đúng Đáp án C Câu 25 Trong các d u hi u c a hi n tư ng s ng dư i đây,d u hi u nào không có v t th vô cơ: A) Trao đ i ch t theo phương th c đ ng hoá và d hoá B) Sinh s n C) C m ng D) A và B đúng Đáp án -D Câu 26 ru i gi m phân t prôtêin quy đ nh tính tr ng đ t bi n m t tr ng kém gen bình thư ng m t đ 1 axit amin và có 2 axit amin m i, các axit amin còn l i không có gì thay đ i. Gen m t đ đã b bi n đ i như th nào? A) M t ba c p nuclêôtít k nhau mã hoá cho 1 axit amin B) M t 2 c p nuclêôtit c a m t b ba và 1 c p nuclêôtít c a mã b ba trư c ho c sau mã đó C) M t ba c p nuclêôtít ba mã b ba liên ti p nhau, m i mã m t m t c p nuclêôtít
  6. D) Thêm m t c p nuclêôtít gi a 2 mã b ba Đáp án C Câu 27 Quan ni m hi n đ i xem s phát sinh s s ng là quá trình ti n hoá c a các h p ch t … (C: cacbon; N: nitơ), d n t i hình thành h tương tác gi a các đ i phân t … (P: prôtêin và axit nuclêic; L: prôtêin-lipid) có kh năng ….(T: trao đ i ch t và sinh s n; N: t nhân đôi và t đ i m i;S: t sao chép) A) C;P;S B) N;L;T C) C;P;N D) C;P;T Đáp án C Câu 28 Trong đ i C sinh, th c v t và đ ng v t chinh ph c đ t li n nh : A) Đã có l p ôzôn làm thành l p màng ch n tia t ngo i B) Đã đư c chu n b trư c đó nh vi khu n, t o xanh và đ a y C) Xu t hi n lư ng cư đ u c ng v a s ng dư i nư c, v a s ng trên c n D) Xu t hi n sinh kh i l n th c v t c n Đáp án B Câu 29 Đóng góp quan tr ng nh t c a Đácuyn trong vi c gi i thích s ti n hoá c a sinh gi i là: A) Gi i thích thành công s h p lý tương đ i c a nh ng đ c đi m thích nghi B) Lo i b vai trò c a các bi n đ i đ ng lo i dư i tác đ ng c a ngo i c nh đ i v i ti n hoá C) Xác đ nh các bi n d cá th phát sinh trong quá trình sinh s n là ngu n nguyên li u cho quá trình ti n hoá D) Gi i thích thành công vai trò c a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o đ i v i s ti n hoá trong đi u ki n t nhiên và trong chăn nuôi, tr ng tr t Đáp án D Câu 30 Đ t bi n gen x y ra ph thu c vào y u t : A) Đ c đi m c u trúc c a gen B) Lo i tác nhân đ t bi n, cư ng đ , li u lư ng c a tác nhân đ t bi n C) Đ c đi m c a lo i t bào x y ra đ t bi n D) A và B đúng Đáp án -D Câu 31 Đ có th t o ra m t cành t b i trên cây lư ng b i, hi n tư ng nào đã x y ra? A) Không phân li c a toàn b b NST 2n trong nguyên phân c a t bào soma t o ra t bào 4n B) Không phân li c a toàn b b NST 2n trong l n nguyên phân đ u tiên c ah pt C) Không phân li c a toàn b b NST 2n trong gi m phân c a t bào sinh d c t o giao t 2n, qua th tinh t o ra t t b i
  7. D) Không phân li c a toàn b b NST 2n trong nguyên phân c a t bào soma đ nh sinh trư ng c a cành cây. Đáp án D Câu 32 Gen đ t bi n gây b nh thi u máu h ng c u hình lư i li m hơn gen bình thư ng m t liên k t hiđrô nhưng 2 gen có chi u dài b ng nhau. Đ t bi n liên quan t i bao nhiêu c p nuclêôtit và thu c d ng nào c a đ t bi n gen? A) Liên quan t i m t c p nuclêôtit, đ t bi n d ng m t m t c p nuclêôtit G-X B) Liên quan t i m t c p nuclêôtit, đ t bi n d ng m t m t c p nuclêôtit A-T C) Liên quan t i m t c p nuclêôtit, đ t bi n d ng thay m t c p nuclêôtit, c p G-X thay cho A-T D) Liên quan t i m t c p nuclêôtit, đ t bi n d ng thay m t c p nuclêôtit, c p G-X thay cho A-T Đáp án D Câu 33 Đ nh lu t Hacđi-Vanbec phân nh A) Tr ng thái đ ng c a qu n th giao ph i B) Tr ng thái n đ nh c a t n s tương đ i c a các Alen m i gen qua các th h C) Vai trò c a đ t bi n và ch n l c lên s bi n đ ng c a t n s c a các Alen D) Cơ s c a quá trình ti n hóa trong đi u ki n không có tác đ ng c a tác nhân đ t bi n và ch n l c Đáp án B Câu 34 cây cà đ c dư c, gi s m t cơ th mang th ba nhi m c a nhi m s c th B gi m phân, qua đó cho 2 lo i t h p giao t BB và B v i t l ngang nhau. Khi cho cây trên th ph n v i cây lư ng b i bình thư ng thì t l s cây con bình thư ng chi m t l là bao nhiêu? A) 100% B) 1/2 C) 1/4 D) 3/4 Đáp án B Câu 35 Trong thiên nhiên, đơn v cơ b n trong c u trúc c a loài là: A) Cá th B) Nòi sinh thái ho c nòi đ a lí C) Qu n xã D) Qu n th Đáp án D Câu 36 Trong vi c t o gi ng m i phương pháp nào dư i đây không đư c s d ng? A) Lai khác dòng B) Lai khác th
  8. C) Lai xa D) Lai kinh t Đáp án A Câu 37 S ti n hoá c a m i nhóm trong sinh gi i đã di n ra: A) Theo nh ng con đư ng khác nhau và nh p đi u không gi ng nhau B) Theo nh ng con đư ng gi ng nhau và nh p đi u gi ng nhau C) Theo nh ng con gi ng đư ng nhau nhưng nh p đi u khác nhau D) Theo nh ng con đư ng khác nhau nhưng v i nh p đi u gi ng nhau Đáp án A Câu 38 Th cà chua t b i có ki u gen Aaaa có th cho các lo i giao t nào? A) AA, Aa, aa B) 0, AAAA, Aaa, Aaa, aa, AA, Aa, A, a C) A, a D) 0, AAAA Đáp án B Câu 39 Trong nông nghi p y u t nào s quy t đ nh năng su t c th c a gi ng? A) Ki u gen c a gi ng B) Kĩ thu t s n xu t C) K t qu tác đ ng c a c gi ng và kĩ thu t s n su t D) Tuỳ đi u ki n c th mà gi ng ho c kĩ thu t s n xu t đóng vai trò quy t đ nh Đáp án B Câu 40 Thành ph n ki u gen c a qu n th có th b bi n đ i do: A) Quá trình đ t bi n B) Quá trình giao ph i C) Quá trình ch n l c t nhiên D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 41 Phương pháp lai con cái gi ng trong nư c v i con đ c cao s n thu c gi ng thu n nh p n i đêt dùng con lai làm s n ph m g i là phương pháp: A) Lai c i ti n gi ng B) Lai kinh t C) Lai khác th D) Lai xa Đáp án B Câu 42 M t ngư i ph n binh thư ng con c a 1 ngươi đàn ông m c b nh máu khó đông k t hôn v i 1 ngư i bình thư ng, kh năng h có con trai m c b nh s là: A) 25% B) 50% C) 0% D) 75%
  9. Đáp án A Câu 43 Phương pháp nào dư i đây là phương pháp ch y u đư c s d ng đ ta ưu th lai? A) Lai khác th B) Lai xa C) Lai khác dòng D) Lai c i ti n gi ng Đáp án C Câu 44 cà chua gen A quy đ nh thân cao; a: thân th p; B: qu tròn; b: qu b u d c. Hai c p gen này cùng n m trên 1 c p NST tương đ ng. Cho lai gi a 2 th cà chua thu n ch ng khác nhau v 2 c p tính tr ng tương ph n đư c F1 toàn cà chua thân cao, qu tròn. Cho F1 giao ph n F2 thu đư c k t qu như sau: 295 thân cao, qu tròn; 79 thân cao, qu b u d c;81 thân th p, qu tròn; 45 thân th p, qu b u d c. Hãy xác đ nh ki u gen c a cà chua F1 v i t n s hoán v gen Ab A) ;t n s hoán v 40% aB Ab B) ;t n s hoán v 20% aB AB C) ;t n s hoán v 20% ab AB D) ;t n s hoán v 40% ab Đáp án D Câu 45 Lo i t bào nào khi b đ t bi n s có kh năng truy n cho th h sau b ng con đư ng sinh s n h u tính? A) T bào sinh dư ng B) T bào sinh d c C) T bào giai đo n ti n phôi D) B và C đúng Đáp án -D Câu 46 ngư i tính tr ng nhóm máu M, N và MN do 2 alen M, N không át ch nhau quy đ nh. Nhóm máu ABO do 3 alen IA, IB, IO quy đ nh trong đó IA và IB không át ch nhau, nhưng át ch gen IO. Các gen n m trên các c p NST thư ng đ ng d ng khác nhau. Có 3 đ a tr sơ sinh b nh m l n b m , chúng có nhóm máu như sau: tr X: O, MN; tr Y: B, M; tr Z: A, MN. Ba c p b m có nhóm máu như sau: c p 1: A, M và AB, N; c p 2: A, MN và B, M; c p 3: A, MN và A, MN. Đ a tr nào là con c a c p v ch ng nào? A) Tr X con c a c p 2; tr Y con c a c p 3; tr Z con c a c p 1 B) Tr X con c a c p 3; tr Y con c a c p 1; tr Z con c a c p 2 C) Tr X con c a c p 3; tr Y con c a c p 2; tr Z con c a c p 1 D) Tr X con c a c p 1; tr Y con c a c p 2; tr Z con c a c p 3
  10. Đáp án C Câu 47 1 lo i đ u, màu hoa đ do 2 gen B quy đ nh, gen A át ch s bi u hi n c a gen B và cho ki u hình hoa tr ng. Gen a không có kh năng át ch và gen b cho hoa màu vàng. Lai gi a 2 cây đ u thu n ch ng hoa đ và hoa tr ng v i nhau đư c F1 toàn đ u tr ng d h p t . Cho F1 lai v i 1 th h t đ u khác F2 thu đư c k t qu 80 cây đ u hoa tr ng, 60 cây đ u hoa đ và 20 cây đ u hoa vàng. Xác đ nh ki u gen c a cây đem lai v i đ u F1. N u cho F1 giao ph n thì k t qu lai s xu t hi n t l phân tính như th nào? A) Aabb, 9 hoa tr ng : 6 hoa đ : 1 hoa vàng B) aaBb, 12 tr ng : 3 đ : 1 vàng C) Aabb ho c aaBb, 12 tr ng : 3 đ : 1 vàng D) Aabb ho c aaBb, 9 hoa tr ng : 6 hoa đ : 1 hoa vàng Đáp án B Câu 48 Cơ s v t ch t ch y u c a s s ng là: A) Protein B) Axit nucleic C) AND và ARN D) Protein và axit nucleic Đáp án -D Câu 49 Trong t bào c a sinh v t có nhân chính th c, bào quan nào có các h t ribôxom bám trên b m t c a màng? A) B máy Gôngi B) Trung th C) Ti th D) Lư i n i sinh ch t Đáp án D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản