Đề trắc nghiệm hóa 3 (Ôn thi ĐH)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
27
download

Đề trắc nghiệm hóa 3 (Ôn thi ĐH)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm hóa 3 (ôn thi đh)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm hóa 3 (Ôn thi ĐH)

  1. Ñeà oân soá 3 Caâu 1: Đốt cháy hoàn toàn X thu ñöôïc 403,2ml CO2 (đktc) và 0,270 gam H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với natri đều sinh ra chất khí với số mol đúng bằng số mol X đã dùng. Công thức cấu tạo của X là: A. HO-C4H6O2-COOH B. HOOC-(CH2)5-COOH C. HO-C3H4-COOH D. HO- C5H8O2-COOH Caâu 2:Hoaø tan heát 3,8 gam oxit caàn 100ml dung dòch hoãn hôïp: Ba(OH)2 0,15M,KOH 0,2M . Vaây oxit coù theå laø: A. Al2O3 B. Cr2O3. C. ZnO. D. PbO Caâu 3: 1,68 lít hoãn hôïp A: CH4, C2H4 (ñkc) coù KLPTTB baèng 20. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hhA; thu x gam CO2. Vaäy x baèng : A.3,3g B. 4,4g C . 6,6g D. Keát quaû khaùc Caâu 4: Caáu hình e cuûa nguyeân X thuoäc Chu Kì 4 coù 1 e ñoäc thaân seõ laø: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 4p5 B.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 D.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p5 Caâu 5: Troän 100ml dung dòch H2SO4 0,4M vôùi 200ml dung dòch NaOH 0,4M thu dung dòch muoái coù pH laø: A. 0 B. 7 C.12 D. pH >7 Caâu 6: Troän 100 ml dung dòch HCl vôùi 150 ml dung dòch KOH thu dung dòch chæ coù H2O, KCl. Troän 150 ml dung dòch HCl vôùi 150 ml dung dòch KOH thu dung dòch coù: A. H2O, KCl B. H2O, KCl, KOH C. H2O, KCl, HCl D. H2O, KCl, HCl,KOH Caâu 7: Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M , ñược dung dịch X. Nồng ñộ mol/l của ion OH- trong dung dịch laø: 1
  2. A. 0,25M B. 0,75M C. 0,5M D. 1,5M Caâu 8: Coù 3 hydrocacbon coù cuøng soá cacbon moät chaát trong soá ñoù laø (CH3)n.Vaäy 3 chaát ñoù laø: A. C4H12, C4H8, C4H10 B. C2H2, C2H4, C2H6 C. C6H18, C6H12, C6H10 D. Taát caû ñeàu sai Caâu 9:Khi theá 1 laàn vôùi Br2 taïo 4 saûn phaåm. Vaäy teân goïi laø: A. 2,2 – dimetyl pentan. C. 2,3–dimetylbutan B. 2,3–metyl pentan. D. 2,2– dimetyl butan Caâu 10: : Coù Pö 3S + 6KOH → 2K2S + K2SO3 + 3H2O A.phaûn öùng treân laø töï oxi hoùa – khö.û B. phaûn öùng treân laø phaûn öùng trao ñoåi. C. phaûn öùng treân coù S laø chaát khöû vaø KOH laø chaát oxi hoùa. D. A, B, C ñeàu sai Caâu 11: Cho hh:AO, B2O3 vaøo dd MOH ñöôïc dung dòch trong suoát chöùa: A. MAO2 vaø M(BO2)2 B. M2AO2 ,MBO2 vaø B2O3 C. M2AO2 ,MBO2 vaø MOH D. M2AO2 vaø M2BO2 Caâu 12: A chöùa C,H,O coù % O = 53,33. Khi A pöù voù Na vaø vôùi NaHCO3 coù tyû leä molA: mol H2 = 1:1 vaø molA: mol CO2 = 1:1 . Vaäy CTPT cuûa A laø: A. C2H4O2 B. C3H6O3 C. C4H8O3 D. C5H10O4 Caâu 13: Cho 1,8 gam moät axit (A) ñôn chöùc pöù heát vôùi NaHCO3. Daãn heát khí thu ñöôïc vaøo bình ddKOH dö; thaáy khoái löôïng chaát tan trong bình taêng 0,78 gam. Vaäy (A ) coù CTCT: A.C2H5 COOH B.C3H7COOH C.CH3COOH D. Coâng thöùc khaùc Caâu 14: Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1)etandiol – 1,2; (2)propandiol – 1,3; (3) propandiol – 1,2; (4) glixerin. Các chất nào là đồng phân của nhau: C.1,2 B. 1,4 C. 2,3 D. 1,2,3 Caâu 15: Vôùi coâng thöùc C3H8O coù theå ñieàu cheá ñöôïc nhieàu nhaát bao nhieâu eâte A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 16: Cho 0,336 lit SO2 (ñkc) pöù vôùi 200ml dd NaOH; thu ñöôïc 1,67 g 2
  3. muoái. Noàng ñoä ddNaOH ñem pö laø: A. 0,01M B.0,1 M C. 0,15 M D. 0,05 M Caâu 17:Moät chaát höõu cô X chöùa C, H, O chæ chöùa moät loaïi chöùc cho 2,9g X phaûn öùng vôùi dung dòch AgNO3/NH3 dö thu ñöôïc 21,6g Ag. Vaäy X coù theå laø: A. HCHO B. OHC – CHO C. CH2(CHO)2 D. CH3 – CHO Caâu 18: Pha loaõng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H2O thaønh 0,5lít dung dòch coù noàng ñoä mol laø: A. 0,45 M B. 0,9 M C. 1,2 M D. 2,5 M Caâu 19: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl haáp thu vaøo 50ml dung dòch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO3 thu ñöôïc laø: A. 6,3% B. 1,575% C. 3% D. 3,5875% Caâu 20: Nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá X coù 9 obitan vaø coù 2 electron ñoäc thaân. Nguyeân töû X coù trong quaëng naøo? A. Synvinit B. Ñoâloâmit C. Manhetit D. Mica Caâu 21: Hoaø tan heát 1,52 gam oxit caàn 100ml dd hh: Ba(OH)2 0,025M,KOH 0,15M . Vaäy oxit coù theå laø: A. Al2O3 B. Cr2O3. C. ZnO. D. PbO Caâu 22: Trong caùc phaûn öùng sau: (1):Zn + CuSO4 → (2): AgNO3 + KBr → (3):Na2CO3 + H2SO4 → (4): Mg + H2SO4 → Phaûn öùng naøo laø phaûn öùng trao ñoåi A. Chæ coù 1, 2 B. Chæ coù 2,3 C. Caû 4 pöù D. Chæ coù 1, 4 Caâu 23: Cho hh: AO, B2O3 vaøo nöôùc thu ñöôïc ddX trong suoát chöùa: A. A(OH)2, B(OH)3 B. A(OH)2, B2O3 C. A(OH)2, A3(BO2)2 D. A(OH)2, A(BO2)2 Caâu 24: Hợp chất hữu cơ Z pöù với dung dịch AgNO3 /NH3 ( dư) thu được 2 muoái X, Y. Cho X, Y tác dụng với dung dịch NaOH đều thu ñöôïc khí vô cơ A. X pöù vôùi dd H2SO4 thu ñöïc khí voâ cô B. 3
  4. 1. Caùc khí A, B là: A. CO2, SO2 B. H2, N2 C. SO2 , H2 D. CO2, NH3 2. Z coù theå laø: A. HCOO-NH4 B. (CH2O)n C. HOC⎯CHO D. A,B ñeàu ñuùng Caâu 26: Ñun röôïu (A) vôùi HBr,thu ñöôïc chaát höõu cô (B) coù %Br = 58,4.(A) laø: A.C2H5OH B.C3H7OH C.C4H9OH D.CH2=CH-CH2OH Caâu 27: Đốt cháy hoàn toàn một chaát hữu cơ A nhiều lần axit thu được 4,032lít khí CO2 (đo đktc) vaø 2,7 gam nước. CTN A laø: A. (C2H3O2)n B. (C4H7O2)n C. (C3H5O2)n D. (C2H4O2)n Caâu 28: Ñun röôïu etylic vôùi H2SO4 ñaëc, 170oC; thu ñöôïc hh hôi A goãm 4 chaát khí. Vaäy hhA coù: A.C2H4, H2Ohôi, H2 , CO2 C. C2H4, H2Ohôi, H2, SO2 B. C2H4, H2Ohôi, SO2, CO2 D. A,B,C đều sai. Caâu 29:Cho sơ đồ phản ứng: CH=CH → X → Y → CH3COOH các chất X,Y theo thứ tự là: A.CH3CHO, CH3CH2OH B. CH2=CH2, CH3CH2OH C. C2H5Cl, C2H5OH D. A,B đúng. Caâu 30 :Đốt cháy hoàn toàn 0,09g este đơn chức B thu được 0,132g CO2 và 0,054g H2O. CTPT của B là: A.C2H4O2 B. C3H6O2 C. CH2O2 D. C4H8O2 Caâu 31: Coù 5 dung dòch ñöïng trong caùc loï maát nhaõn : BaCl2, NH4Cl, (NH4)2SO4, NaOH, Na2CO3. Chæ duøng quyø tím ta nhaän bieát ñöôïc: A. BaCl2 B. NaOH C. BaCl2, Na2CO3 , N aOH D. Nhaän bieát ñöôïc taát caû Caâu 32: Bình coù mg boät Fe, naïp Cl2 dö vaøo bình. Khi phaûn öùng xong chaát raén trong bình taêng 106,5g. Vaäy m laø: A. 28g B. 14g C. 42g D. 56g 4
  5. Caâu 33: R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 6,2,3,3,3,3 B. 3,2,3,2,2,2 C. 6,2,6,2,2,2 D. 4,2,4,2,2,2 Caâu 34 :Cho 0,125 mol oxit kim loaïi phaûn öùng heât vôùi HNO3; thu ñuôïc NO vaø ddB chöùa moät muoái duy nhaát. Coâ caïn dung dòch B thu ñöôïc 30,25 gam raén. Vaäy oxit coù theå laø: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. Al2O3 D. FeO Caâu 35: Coù 4 loï maát nhaõn : Etanol, ddGlucoâzô, Glyxerin, Etanal. Neáu chæ duøng 1hoaù chaát laøm thuoác thöû ñeå nhaän bieát caùc chaát treân thì ta choïn: A. Na kim loaïi B. ddAgNO3/NH3 C. Cu(OH)2 D. CuO Caâu 36: Cho caùc chaát sau: (1) Etyl oxalat; (2): Caprolactam; (3): Glucoâzô (4): Tinh boät (5): Saccaroâzô (6): Mantoâzô (7): Fuctoâzô Nhöõng chaát coù phaûn öùng thuyû phaân laø: A. 1, 3 vaø 4,6 B.1, 2, vaø 5,6,7 C. 1, 2,4, vaø 6 D. 3,2 vaø 5,6 Caâu 37: Cho caùc phaûn öùng: + H O , H + ,t o D ( moät loaïi ñöôøng) ⎯⎯⎯⎯⎯ A + B 2 → Ni ,t o Ni ,t o A+ H2 ⎯⎯⎯ E (sotbit hay sorbitol); → B+ H2 ⎯⎯⎯ E → A. Glucozô B. Fructozô C. Saccaroâzô D. Mantozô Caâu 38: Caáu hình e ôû phaân lôùp ngoaøi cuûa X laø 3p . X laø: 2- 6 A. C B. Si C. S D. O Caâu 39: Cho 1,52g hoãn hôïp 2 röôïu ñôn chöùc taùc duïng heát vôùi Na dö thu 2,18g muoái. Vaäy hai röôïu laø: A. CH3OH, C2H5OH B. C3H7OH, C4H9OH C. C2H5OH, C3H7OH D. C3H5OH, C4H7OH Caâu 40:Ñoä maïnh axit taêng daàn theo thöù töï: A.C2H5COOH, C3H7COOH, CH3COOH, HCOOH B.CH3COOH, C3H7COOH, C2H5COOH, HCOOH 5
  6. C. C3H7COOH, C2H5COOH, CH3COOH, HCOOH D. HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH Taøi lieäu cung caáp bôûi trung taâm luyeän thi Vónh Vieãn 6
Đồng bộ tài khoản