intTypePromotion=3

Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
28
download

Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm hóa 4 (ôn thi đh)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm hóa 4 (Ôn thi ĐH)

  1. Ñeà oân soá 4 Caâu 1: Axit acrylic (CH2=CH-COOH) có công thức chung là : A.(C2H3COOH)n B.C2nH3nCOOH C.CnH2n – 1COOH D.CnH2nCOOH Caâu 2: Các chất có thể ñieàu cheá trực tiếp X (C, H, O) coù % O = 34,78% laø A.CH2= CH2 B. (CH2O)n C. C2H4O D. a, b, c ñeàu ñuùng Caâu 3: A) laø andehyt coù % O = 37,21. (A) coù theå ñieàu cheá : A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C4H8(OH)2 D. CH3OH Caâu 4: K2Cr2O2 + C6H12O6 + H2SO4 →Cr2 (SO4)3 +CO2 +K2SO4 +H2O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 4,2,8,2,3,1,1 B. 4,1,16,4,6,4,2,2 C. 2,1,8,2,3,2,1,1 D. 8,2,8,2,4,4,2,2 Caâu 5: Đốt cháy hoàn toàn một chaát hữu cơ A nhiều lần axit thu được 1,344 lít khí CO2 (đo đktc) và 0,9 gam nước. CTN A là: A. (C2H3O2)n B. (C4H7O2)n C. (C3H5O2)n D. (C2H4O2)n Caâu 6: Caùc axit khoâng laøm maát maøu ddBr2 coù theå laø: A. (C2H3O2)n B. (C4H7O2)n C. (C3H5O2)n D. A,B,C ñeàu ñuùng Caâu 7: Chất X chứa các nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 53,33% về khối lượng. Khi đốt cháy X đều thu được số mol nước bằng số mol X; biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2mol Ag2O trong dung dịch amoniac. X laø: A. CH3CHO B. C2H5CHO C. H-CHO D. OHC-CH=CH-CHO Caâu 8: Andehit acrylic (CH2=CH-CHO ) có công thức chung là : A.(C2H3CHO)n B.C2nH3nCHO C.CnH2n – 1CHO D.CnH2nCHO Caâu 9: Thuyû phaân X ñöïôc saûn phaåm goàm glucoâzô vaø fructoâzô. X laø: A. Saéccaroâzô B. Mantoâzô
  2. C. Tinh boät D. Xenluloâzô Caâu 10: Hoøa tan m gam hhA:Cu, Ag trong ddhh: HNO3, H2SO4; thu ñöôïc ddB chöùa 7,06 gam muoái vaø hhG: 0,05 mol NO2; 0,01 mol SO2 . Khoái löôïng hhA baêng: A.2,58 B. 3,06 C. 3,00 D. Giaù trò khaùc Caâu 11: X chöùa C, H, O coù MX = 60 ñvC. X coù soá ñoàng phaân phaûn öùng ñöôïc vôùi NaOH baèng: A.1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 12: Ñun 6,96 gam röôïu A vôùi 10,4 gam CuO (dö). Sau pöù thu ñöôïc moät andehyt ñôn chöùc B vaø 8,48 gam raén. CTPT A; B seõ laø: A. CH3OH, H-CHO B. CH2=CH-CH2OH, CH2=CH-CHO C. C2H5OH, CH3 –CHO D. C3H7OH, C3H7-CHO Caâu 13: Cho 12,1 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị ( II ) không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0,2 mol H2 . Hai kim loại đó là : A.Mg, Ca B. Mg, Zn C. Fe, Zn D.Ba, Fe Caâu 14: Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3-. Trong 4 dung dịch ñoù coù 2 dd chuùa caùc ion sau: A. NO − ; Na ; Cl ; Mg + − 2+ + − 2+ 2− C. Na ; NO3 ; Pb ; CO3 3 B. SO4 − ; Na ; Cl ; Ba 2 + − 2+ D. A vaø C Caâu 15: Cho pöù: MClO3 + HCl → Cl2 + MCl + H2O ; Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là: A. 2,3,3,1,3 B. 2,6,3,1,3 C . 1,3,3,1,3 D. 1,6,3,1,3 Caâu 16:Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg 2+, c mol Cl- và d mol HCO3 - Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là: A. a+b=c+d B. 3a+3b=c+d C. 2a+2b=c+d D. Kết quả khác Caâu 17: Hoaø tan heát m gam hhA: Mg, Cu, Fe trong HNO3 ; thu ñöôïc 0,896 lit NO 2 (ñkc) vaø dung dòch B chöùa 3,68 gam muoái. Vaäy m coù giaù trò:
  3. A. 1,32g C.1, 3g C. 1,2g D. 1,68g Caâu 18: Coù caùc chaát: Cu (1); H2SO4 (2); ddCu(NO3)2 (3); ddFeSO4 (5); ddFe2(SO4 )3 (6); O2 (7) Töø caùc chaát treân coù theå taïo nhieàu nhaát ñöôïc: A. 2 pöùng B.3 pöùng C. 4 pöùng D. 5 pöùng Caâu 19: Cho 2,4g hoãn hôïp goàm: Mg, Fe, Al phaûn öùng heát vôùi HCl dö, thu ñöôïc V lít H2 (ñkc) vaø 5,856 gam hh muoái . Vaäy V coù theå baèng: A. 0,9125 B. 0,816 C. 0,8064 D. Keát quaû khaùc Caâu 20: Cho2,3g hoãn hôïp goàm: Mg, Fe, Al phaûn öùng heát vôùi H2SO4 , HCl; thu ñöôïc 1,008 lít H2 (ñkc). Coâ caïn dd thu ñöôïc mg raén. Vaäy m coù theå baèng: A. 7,32g B. 5,016g C. 2,98g D. Keát quaû khaùc Caâu 21: Hoøa tan hhA: 0,1mol Cu2S, 0,05mol FeS2 trong HNO3; thu ñöôïc ddB. Cho dd Ba(NO3)2 dö vaøo ddB. Sau pöù seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? A. 34,95 g B.46,6g C.46,75g D. Giaù trò khaùc Caâu 22: Troän 100g ddAgNO3 17% vôùi 200 g ddFe(NO3)2 18%, thu ñöôïc dung dòch A coù khoái löôïng rieâng baèng 1,446 g/ml. Vaäy theå tích dung dòch seõ baèng: A.200 ml B. 250ml C.207,46 ml D. 275 ml Caâu 23: . Theâm 900 ml vaøo 100ml dd A coù pH = 9 . pH cuûa dd thu ñöôïc seõ baèng: A. 9 B. 11 C. 10 D. 8 Caâu 24 Cho m gam BaO vaøo nöôùc ñöôïc 200 ml dd A coù pH = 13. Vaäy m seõ baèng: A. 1,53 B. 15,3 C.9,18 D. Giaù trò khaùc Caâu 25: Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng heát vôùi dd Na2CO3 dö; Seõ thu ñöôïc : A. 10,7 gam keát tuûa . C. 11,6 gam keát tuûa B. 29,2 gam keát tuûa D. 9,0 gam keát tuûa Caâu 26:Keát luaäân naøo ñuùng? A. ddNaAlO2 coù tính axit.
  4. B. Al, Cr, Zn laø caùc kim loaïi löôõng tính. C. Trong hôïp chaát O luoân coù soá oxi hoaù baèng -1 D. Phenol coù khaû naêng laøm quyø tím hoaù ñoû. Caâu 27: Chaát X (C, H, O) coù %O=34,78% . Các chất có thể ñieàu cheá tröïc tieáp X laø: A. C2H5 OCO CH3 B. HO-C2H4COONa C. C6H12O6 D. A, B, C ñeàu ñöôïc Caâu 28: X coù toång soá proton vaø notron nhoû hôn 35 vaø coù toång ñaïi soá soá oxi hoaù döông lôùn nhaát vaø hai laàn soá oxi hoaù aâm nhoû nhaát baèng –1. X coù theå laø: A. Cl B. S C. P D. Si Caâu 29: Khi nhieät phaân NaNO3 thu ñöôïc : A. Na, O2, N2 B. NaNO2, O2 C. Na2O, N2 D Na2O, NO2, N2 Caâu 30: FeS2 + HNO3 → N2Ox + X. Vaäy X coù theå laø: A. Fe(NO3)3 + S + H2O C. Fe(NO3)2 + S + H2O B. Fe(NO3)2 + H2S + H2O D. Fe3+, SO42-, H2O Caâu 31: Cho pö Cu + KNO3 + HCl→ X + NO + H2O; X laø: A.Cu(NO3)2 B.CuCl2 C. Cu(NO3)2 ; CuCl2 D. A,B,C ñuùng Caâu 32: Tìm caâu sai trong caùc caâu sau: A. Giöõa hai caëp oxi hoaù- khöû phaûn öùng xaûy ra theo chieàu chaát oxi hoaù maïnh nhaát seõ oxi hoaù chaát khöû maïnh nhaát taïo ra chaát oxi hoaù yaâuù hôn vaø chaát khöû yeáu hôn B. Phaûn öùng oxi oaù khöû laø phaûn öùng trong ñoù coù söï cho vaø nhaän electron C. Quaù trình oxi hoaù laø quaù trình nhöôøng electron quaù trình khöû laø quaù trình nhaän electron D. Khi troän chaát oxi hoaù vôùi chaát khöû seõ xaûy ra phaûn öùng oxi hoaù khöû Caâu 33: FeS2+ H2SO4( loaõng) → FeSO4 + H2S + A (1). Vaäy A laø : A. SO2 B. S C. Fe2(SO4)3 D. A, B, C ñeàu sai Caâu 34: Coù nhieàu nhaát bao nhieâu phaûn öùng coù daïng :
  5. BaCl2 + ? → NaCl + ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Caâu 35: Cho pö FeS2 + HNO3 + HCl→ X + H2SO4 + NO + H2O; X laø: A.FeSO4 B. Fe(NO3)3 C. FeCl2 D. FeCl3 Caâu 36: Keát luaäân naøo ñuùng? A. ddNa2CO3 khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím . B. Al, Zn laø caùc kim loaïi löôõng tính. C. Trong hôïp chaát H luoân coù soá oxi hoaù baèng +1 D. Taùch nöôùc Glyxerin seõ taïo saûn phaåm coù khaû naêng traùng Câu 37: Trong các axit sau, axit phản ứng được với Zn tạo ra khí H2 là : A.HCl, H2SO4 đậm đặc C. HCl loãng, H2SO4 loãng B. HNO3 loãng, H2SO4 loãng D. HCl và HNO3 Câu 38: Mantozo và tinh bột đều có phản ứng A.với dung dịch NaCl B. Thuỷ phân trong môi trường axit C. tráng gương D. Màu với iốt Câu 39: ddHCl có thể phản ứng được với những chất nào trong các chất sau : A. Cu, CuO, Ba(OH)2, AgNO3, CO2 C. Quỳ tím, Cu, CuO,Ba(OH)2 B. NO, AgNO3, CuO, Zn, quỳ tím D. Ba(OH)2, AgNO3, CuO, Zn, quỳ tím Câu 40: Trong số các loại tơ sau: (1) [ - NH – (CH2)6 – NH – OC – (CH2)4 – CO - ]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: A.(1), (3) B. (1), (2) C. (1),(2),(3) D. (2), (3) Taøi lieäu cung caáp bôûi TT luyeän thi ÑH CLC Vónh Vieãn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản