Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
14
download

Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề và đáp án khảo sát vật lý thpt tứ kỳ m377', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề và đáp án khảo sát vật lý THPT Tứ Kỳ M377

  1. Edited by Foxit Reader Tr ng THPT T K KI M TRA KH O SÁT Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2006 For Evaluation Only. Môn: V t lý- Th i gian 60 phút Mã : 377. 01. Khi cho ánh sáng truy n t môi tr ng trong su t này sang môi tr ng trong su t khác thì: A. T n s không i và v n t c thay i. B. T n s thay i và v n t c thay i. C. T n s thay i và v n t c không i. D. T n s và v n t c u không thay i. 02. Trong thí nghi m Y- âng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là a, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe n màn quang sát là D, kho ng vân là i. B c sóng ánh sáng chi u vào hai khe c tính theo công th c: aD D ai iD A. λ = . B. λ = . C. λ = . D. λ = . i ai D a 03. Kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang i n có công thoát êlectron là 1,8eV. Dùng ánh sáng kích thích có b c sóng 0,6µm và i u ch nh u UAK=20V. V n t c c c i c a các quang êlectron khi n m t A là: A. 2,67.106m/s. B. 4.105m/s. C. 6,5.105m/s. D. Không có m t êlectron nào v n an t. 04. Trong m t môi tr ng trong su t ng tính, m t phôtôn có n ng l ng hf và b c sóng c a ánh sáng ó là λ, c là v n t c ánh sáng trong chân không. Chi t su t c a môi tr ng ó là: cλ fλ hf c A. n = . B. n = . C. n = . D. n = . f c c fλ 05. Chi u b c x i n t có b c sóng λ=0,3µm vào cat t c a m t t bào quang i n thì c ng dòng quang i n bão hoà là 3,2mA. Gi các thông s khác không i, ng i ta t ng c ng chùm sáng lên 1,5l n. Bi t hi u su t l ng t là 0,5%. Công su t c a b c x i n t khi ó là: A. 3,975mW. B. 39,75mW. C. 26,5mW. D. 2,65mW. 06. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v tính ch t c a tia X? A. Có kh n ng âm xuyên m nh. B. Tia X có tác d ng sinh lí. C. Không có kh n ng gây ra hi n t ng quang i n các kim lo i. D. Tác d ng m nh lên kính nh, làm phát quang m t s ch t. 07. i u nào sau ây là úng khi nói v i u ki n thu c quang ph v ch h p th ? A. Nhi t c a ám khí hay h i h p th ph i b!ng nhi t c a ngu n phát ra quang ph liên t c. B. Không c n i u ki n gì. C. Nhi t c a ám khí hay h i h p th ph i nh" h n nhi t c a ngu n phát ra quang ph liên t c. D. Nhi t c a ám khí hay h i h p th ph i cao h n nhi t c a ngu n phát ra quang ph liên t c. 08. Công thoát c a ng là 4,46eV. Chi u vào qu c u b!ng ng t cô l p v i n, qu c u t i n th l n nh t là 5V. Gi i h n quang i n c a ng và b c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là: A. 0,278µm; 0,132µm. B. 0,378µm; 0,232µm. C. 0,378µm; 0,132µm. D. 0,278µm; 0,232µm. 09. C n ph i t vào an t và cat t c a m t ng R n-ghen m t hi u i n th b!ng bao nhiêu ng có th phát ra 0 0 -10 tia X có b c sóng ng#n nh t là 10A (1A =10 m)? A. 1,24KV. B. 24,8KV. C. 1,5KV. D. 12,4KV. 10. Chi u b c x i n t có b c sóng λ=0,495µm vào cat t c a m t t bào quang i n thì trong m ch xu t hi n dòng quang i n. Hi u i n th hãm (Uh) thay i th nào n u b c sóng c a b c x trên gi m i 1,5l n? A. T ng lên 1,255l n. B. T ng lên 0,255V. C. T ng lên 1,255V. D. Gi m i 1,255V. 11. Quang ph phát x c a h i Natri có hai v ch vàng c nh nhau (v ch kép) ng v i b c sóng 0,5890µm và 0,596µm. Trong quang ph h p th c a h i Natri s$: A. Thi u m%i ánh sáng có b c sóng λ>0,5890µm . B. Không có v ch sáng màu vàng ng v i b c sóng 0,5890µm và 0,596µm. C. Thi u m%i ánh sáng có b c sóng λ
  2. Edited by Foxit Reader su t l ng t là 1%. Giá tr& c a λ và công su t P là: Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2006 For Evaluation Only. A. 0,281µm; 2,84mW. B. 0,48µm; 1,66mW. C. 0,30µm; 2,66mW. D. 0,281µm; 2,84W 13. Phát bi u nào sau ây là sai khi so sánh tia X và tia t ngo i? A. Tia X có b c sóng dài h nn tia t ngo i. B. Có cùng b n ch t là sóng i n t . C. Có kh n ng phát quang m t s ch t. D. Cùng có tác d ng lên kính nh. 14. Phát bi u nào sau ây là sai khi so sánh tia h ng ngo i và tai t ngo i? A. Tia h ng ngo i có b c sóng ng#n h n tia t ngo i. B. u không th nhìn th y b!ng m#t th ng. C. u có tác d ng lên kính nh. D. Có cùng b n ch t là sóng i n t . 15. Trong thí nghi m v i t bào quang i n khi t ng c ng c a chùm sáng kích thích còn các thông s khác gi a không i thì hi u i n th hãm s$: A. Không i. B. T ng lên. C. Gi m i. D. Ch a th k t lu n v s thay i. 16. Gi i h n quang i n c a m t kim lo i: A. Ph thuu c vào b n ch t c a kim lo i ó. B. Ph thu c vào ng n ng ban u c c i c a các êlectrôn quang i n. C. Ph thu c vào phôtôn chi u vào kim lo i. D. Ph thu c vào hi u i n th hãm. 17. Hai b c x n s#c có t n s và c ng là (f1,J1); (f2,J2). Ng i ta chi u l n l t hai b c x ó vào cat t c a t bào quang i n thì thu c hai ng c tr ng vôn - ampe nh hình v$ ( ng (1) ng v i b c x có t n s f1, ng (2) ng v i b c x có t n s f2). K t lu n nào sau ây là sai? A. J2>J1. B. ε2>ε1. c C. λ0 = . D. f2
  3. Edited by Foxit Reader A. Nung nóng m t ch t khí áp s t th p. B. Nung nóng ch t Software Company,2005-2006 Copyright(C) by Foxit r#n, l"ng ho c khí. For Evaluation Only. C. Chi u ánh sáng tr#ng qua h i c a m t kim lo i. D. Nung nóng ch t khí có áp su t l n. 24. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm m t ph ng ch a hai khe cách màn quan sát 2m. Chi u ng th i hai b c x n s#c có b c sóng λ1=0,48µm và λ2=0,64µm vào hai khe, trên màn quan sát thu c hai h vân giao thoa. Kho ng cách g n nh t gi a vân trung tâm và m t vân khác cùng màu v i nó là: A. 2,56mm. B. 1,92mm. C. 3,84mm. D. 10,24mm. 25. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là a=0,3mm, kho ng cách th hai khe n màn quan sát là D=2m. Hai khe c chi u ánh sáng tr#ng, kho ng cách t vân sáng b c 1 màu " n vân sáng b c 1 màu tím cùng m t bên vân trung tâm b!ng bao nhiêu? Cho bi t ánh sáng " và ánh sáng tím có b c sóng là λd=0,76mm, λt=0,40mm. A. 2,7mm. B. 1,5mm. C. 1,8mm. D. 2,4mm. 26. Kim lo i dùng làm cat t c a t bào quang i n có gi i h n quang i n là 0,69µm. Chi u ánh sáng n s#c có b c sóng 0,6µm và công su t 2mW vào b m t cat t. Bi t hi u su t l ng t là 2%. C ng dòng quang i n bão hoà là: A. 1,93.10-5A. B. 4,5mA. C. 2,5.10-5A. D. 1,93mA. 27. Phép phân tích quang ph là: A. Phép phân tách chùm sáng tr#ng thành các thành ph n n s#c. B. Phép xác &nh nhi t c a các v t r t xa. C. Phép phân tích thành ph n c u t o c a các ch t d a vào vi c nghiên c u quang ph c a chúng. D. Là phép phân tích ch d a vào quang ph liên t c. 28. Phát bi u nào sau ây là úng v n ng l ng c a m t phôtôn c a ánh sáng n s#c? A. T l thu n v i c ng chùm sáng ó. B. Càng nh" khi phôtôn càng xa ngu n sáng. C. Thay i khi ánh sáng truy n t môi tr ng này sang môi tr ng khác. D. Không ph thu c vào v n t c c a ngu n phát sáng. 29. Phát bi u nào sau ây là không úng ng v i k t qu rút ra t thí nghi m v i t bào quang i n? A. C ng dòng quang i n bão hoà không ph thu c vào c ng chùm sáng kích thích. B. Khi dòng quang i n tri t tiêu thì hi u i n th gi a an t và cat t âm. C. Giá tr& hi u i n th hãm (Uh) ph thu c vào b c sóng ánh sáng kích thích. D. Khi hi u i n th gi a an t và cat t b!ng không thì dòng quang i n v'n t n t i. 30. Trong thí nghi m Y- âng v giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm m t ph ng ch a hai khe cách màn quan sát 2m. Chi u vào hai khe ánh sáng n s#c có b c sóng 0,6µm. Kho ng cách t vân t i th 3 n vân t i th 5 hai bên vân trung tâm là: A. 5,6mm. B. 5,2mm. C. 6mm. D. 7,2mm. 31. Kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang i n có công thoát êlectron là 2,2eV. Chi u vào cat t c a t bào quang i n ó b c x i n t có b c sóng λ, khi có hi u i n th hãm b!ng 0,4V thì dòng quang i n tri t tiêu. Gi i h n quang i n c a kim lo i và b c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là: A. λ0=0,565µm, λ=0,478µm. B. λ0=0,565µm, λ=0,45µm. C. λ0=0,55µm, λ=0,478µm. D. λ0=0,478µm, λ=0,35µm. 32. Công thoát êlectron c a kim lo i làm cat t m t t bào quang i n là 2,1eV. Ng i ta chi u vào b m t cat t ánh sáng n s#c có b c sóng 0,485µm r i dùng màn ch#n tách ra m t chùm h(p các quang êlectron có v n t c ban u c c i r i h ng vào trong i n tr ng u có vect c ng i n tr ng -4 E và t tr ng u có c m ng t B , l n 2.10 T (Hình v$). các quang êlectron v'n i th ng (không b i h ng) thì l n c ng i n tr ng là: A. 40V/m B. 80V/m. C. 50V/m. D. 120V/m. 33. Gi i h n quang i n c a kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang i n là λ0. L n l t chi u vào b m t cat t t bào quang i n ó các b c x i n t có b c sóng λ1=0,4µm và λ2=0,5µm thì v n t c ban u c c i c a quang êlectron trong hai tr ng h p khác nhau 1,5 l n. Giá tr& c a λ0 là: A. 0,625µm. B. 0,55µm. C. 0,66µm. D. 0,345µm. Trang 3- - - - - - - - - - - - - - Mã 377
  4. Edited by Foxit Reader 34. L n l t chi u ánh sáng tím và tia t ngo i vào cat tCopyright(C) by Foxitn c a t bào quang i Software Company,2005-2006 i n c làm b!ng Xesi thì hi u For Evaluation Only. th hãm t ng ng là Uh1 và Uh2. N u ng th i chi u vào t bào quang i n hai b c x ó thì hi u i n th hãm là: A. Uh1+Uh2. B. Uh2. C. Uh1. D. Uh2-Uh1. 35. Phát bi u nào sau ây là úng? A. M)i m t nguyên t hoá h%c ch có th h p th các ánh sáng n s#c trong mi n nhìn th y. B. M)i m t nguyên t hoá h%c h p th ánh sáng nào còn tu* thu c vào nhi t c a ch t ó. C. M)i m t nguyên t hoá h%c ch có kh n ng h p th nh ng b c x nào mà nó có kh n ng phát x . D. M)i m t nguyên t hoá h%c ch có th h p th m t thành ph n ánh sáng n s#c trong vùng nhìn th y. 36. Hai b c x i n t có b c sóng và c ng l n l t là λ1,J1 và λ2,J2. L n l t chi u hai b c x ó vào cat t c a m t t bào quang i n thì thu c ng c tr ng vôn - ampe nh hình v$. (trong ó ng 1 ng v i b c x λ1,J1; ng 2 ng v i b c x λ2,J2). K t lu n nào sau ây là úng? c A. λ0 = . B. λ1>λ2. f1 C. J1
  5. Tr ng THPT T K KI M TRA KH O SÁT Môn: V t lý- Th i gian 60 phút Mã : 377. 01. Ánh sáng chi u vào b m t kim lo i gây ra hi n t ng quang i n. V n t c ban u c c i c a quang êlectron : A. Ph thu c vào n ng l ng phôtôn và b n ch t c a kim lo i. B. Ch ph thu c vào t n s c a ánh sáng. C. ph thu c vào s l ng phôtôn p vào m t kim lo i trong m t giây. D. ph thu c vào v n t c c a ánh sáng trong môi tr ng ngoài kim lo i. 02. Kim lo i dùng làm cat t c a t bào quang i n có gi i h n quang i n là 0,69µm. Chi u ánh sáng n s#c có b c sóng 0,6µm và công su t 2mW vào b m t cat t. Bi t hi u su t l ng t là 2%. C ng dòng quang i n bão hoà là: A. 1,93.10-5A. B. 2,5.10-5A. C. 4,5mA. D. 1,93mA. 03. Trong thí nghi m Y- âng v giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm m t ph ng ch a hai khe cách màn quan sát 2m. Chi u vào hai khe ánh sáng n s#c có b c sóng 0,6µm. Kho ng cách t vân t i th 3 n vân t i th 5 hai bên vân trung tâm là: A. 5,6mm. B. 5,2mm. C. 6mm. D. 7,2mm. 04. Theo thuy t l ng t ánh sáng thì phát bi u nào sau ây là sai? A. Trong chân không v n t c c a phôtôn c a các ánh sáng n s#c là nh nhau. B. M t v t phát x ánh sáng t c là phát x phôtôn. C. N ng l ng c a phôtôn không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n sáng. D. Phôtôn c a các ánh sáng n s#c u có giá tr& nh nhau. 05. Hai b c x n s#c có t n s và c ng là (f1,J1); (f2,J2). Ng i ta chi u l n l t hai b c x ó vào cat t c a t bào quang i n thì thu c hai ng c tr ng vôn - ampe nh hình v$ ( ng (1) ng v i b c x có t n s f1 , ng (2) ng v i b c x có t n s f2).K t lu n nào sau ây là sai? A. f2J1. c C. ε2>ε1. D. λ0 = . . f2 06. Tr ng h p nào sau ây s$ phát ra quang ph v ch phát x ? A. Chi u ánh sáng tr#ng qua h i c a m t kim lo i. B. Nung nóng ch t khí có áp su t l n. C. Nung nóng m t ch t khí áp s t th p. D. Nung nóng ch t r#n, l"ng ho c khí. 07. C n ph i t vào an t và cat t c a m t ng R n-ghen m%t hi u i n th b!ng bao nhiêu ng có th phát ra 0 0 -10 tia X có b c sóng ng#n nh t là 10A (1A =10 m)? A. 1,24KV. B. 12,4KV. C. 24,8KV. D. 1,5KV. 08. Phép phân tích quang ph là: A. Phép phân tích thành ph n c u t o c a các ch t d a vào vi c nghiên c u quang ph c a chúng. B. Phép xác &nh nhi t c a các v t r t xa. C. Là phép phân tích ch d a vào quang ph liên t c. D. Phép phân tách chùm sáng tr#ng thành các thành ph n n s#c. 09. Công thoát êlectron c a kim lo i làm cat t m t t bào quang i n là 2,1eV. Ng i ta chi u vào b m t cat t ánh sáng n s#c có b c sóng 0,485µm r i dùng màn ch#n tách ra m t chùm h(p các quang êlectron có v n t c ban u c c i r i h ng vào trong i n tr ng u có vect c ng i n tr ng -4 E và t tr ng u có c m ng t B , l n 2.10 T (Hình v$). các quang êlectron v'n i th ng (không b i h ng) thì l n c ng i n tr ng là: A. 40V/m B. 80V/m. C. 120V/m. D. 50V/m. 10. Phát bi u nào sau ây là úng? A. M)i m t nguyên t hoá h%c ch có th h p th các ánh sáng n s#c trong mi n nhìn th y. B. M)i m t nguyên t hoá h%c ch có th h p th m t thành ph n ánh sáng n s#c trong vùng nhìn th y. Trang 1- - - - - - - - - - - - - - Mã 134
  6. C. M)i m t nguyên t hoá h%c h p th ánh sáng nào còn tu* thu c vào nhi t c a ch t ó. D. M)i m t nguyên t hoá h%c ch có kh n ng h p th nh ng b c x nào mà nó có kh n ng phát x . 11. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v tính ch t c a tia X? A. Không có kh n ng gây ra hi n t ng quang i n các kim lo i. B. Có kh n ng âm xuyên m nh. C. Tia X có tác d ng sinh lí. D. Tác d ng m nh lên kính nh, làm phát quang m t s ch t. 12. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là a=0,3mm, kho ng cách th hai khe n màn quan sát là D=2m. Hai khe c chi u ánh sáng tr#ng, kho ng cách t vân sáng b c 1 màu " n vân sáng b c 1 màu tím cùng m t bên vân trung tâm b!ng bao nhiêu? Cho bi t ánh sáng " và ánh sáng tím có b c sóng là λd=0,76mm, λt=0,40mm. A. 2,4mm. B. 2,7mm. C. 1,8mm. D. 1,5mm. 13. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 1,5mm m t ph ng ch a hai khe cách màn quan sát 2m. Chi u ng th i hai b c x n s#c có b c sóng λ1=0,48µm và λ2=0,64µm vào hai khe, trên màn quan sát thu c hai h vân giao thoa. Kho ng cách g n nh t gi a vân trung tâm và m t vân khác cùng màu v i nó là: A. 10,24mm. B. 2,56mm. C. 3,84mm. D. 1,92mm. 14. Khi cho ánh sáng truy n t môi tr ng trong su t này sang môi tr ng trong su t khác thì: A. T n s không i và v n t c thay i. B. T n s thay i và v n t c không i. C. T n s thay i và v n t c thay i. D. T n s và v n t c u không thay i. 15. Quang ph phát x c a h i Natri có hai v ch vàng c nh nhau (v ch kép) ng v i b c sóng 0,5890µm và 0,596µm. Trong quang ph h p th c a h i Natri s$: A. Ch còn l i v ch vàng kép có b c sóng 0,5890µm và 0,596µm. B. Thi u m%i ánh sáng có b c sóng λ0,5890µm . D. Không có v ch sáng màu vàng ng v i b c sóng 0,5890µm và 0,596µm. 16. Phát bi u nào sau ây là úng v n ng l ng c a m t phôtôn c a ánh sáng n s#c? A. Không ph thu c vào v n t c c a ngu n phát sáng. B. Thay i khi ánh sáng truy n t môi tr ng này sang môi tr ng khác. C. Càng nh" khi phôtôn càng xa ngu n sáng. D. T l thu n v i c ng chùm sáng ó. 17. Chi u b c x i n t có b c sóng λ=0,495µm vào cat t c a m t t bào quang i n thì trong m ch xu t hi n dòng quang i n. Hi u i n th hãm (Uh) thay i th nào n u b c sóng c a b c x trên gi m i 1,5l n? A. Gi m i 1,255V. B. T ng lên 1,255V. C. T ng lên 1,255l n. D. T ng lên 0,255V. 18. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, màn quan sát cách hai khe là 3m, ánh sáng s d ng trong thí nghi m có b c sóng 0,6µm. T i v& trí cách vân trung tâm 6,3mm có: A. Vân sáng b c 5. B. Vân t i th 3. C. Vân t i th 4. D. Vân t i th 5. 19. L n l t chi u ánh sáng tím và tia t ngo i vào cat t c a t bào quang i n c làm b!ng Xesi thì hi u i n th hãm t ng ng là Uh1 và Uh2. N u ng th i chi u vào t bào quang i n hai b c x ó thì hi u i n th hãm là: A. Uh2. B. Uh2-Uh1. C. Uh1. D. Uh1+Uh2. 20. Công thoát c a ng là 4,46eV. Chi u vào qu c u b!ng ng t cô l p v i n, qu c u t i n th l n nh t là 5V. Gi i h n quang i n c a ng và b c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là: A. 0,278µm; 0,232µm. B. 0,378µm; 0,232µm. C. 0,378µm; 0,132µm. D. 0,278µm; 0,132µm. 21. Chi u b c x i n t có b c sóng λ và công su t P vào b m t cat t c a m t t bào quang i n thì c -19 ng c tr ng vôn - ampe nh hình v$. Bi t kim lo i dùng làm cat t có công thoát êlectron 3,62.10 J và hi u su t l ng t là 1%. Giá tr& c a λ và công su t P là: A. 0,281µm; 2,84mW. B. 0,48µm; 1,66mW. C. 0,30µm; 2,66mW. D. 0,281µm; 2,84W 22. Chi u b c x i n t có b c sóng λ=0,3µm vào cat t c a m t t bào quang i n thì c ng dòng quang i n bão hoà là 3,2mA. Gi các thông s khác không i, ng i ta t ng c ng chùm sáng lên 1,5l n. Bi t hi u Trang 2- - - - - - - - - - - - - - Mã 134
  7. su t l ng t là 0,5%. Công su t c a b c x i n t khi ó là: A. 2,65mW. B. 3,975mW. C. 39,75mW. D. 26,5mW. 23. Trong m t môi tr ng trong su t ng tính, m t phôtôn có n ng l ng hf và b c sóng c a ánh sáng ó là λ, c là v n t c ánh sáng trong chân không. Chi t su t c a môi tr ng ó là: c cλ hf fλ A. n = . B. n = . C. n = . D. n = . fλ f c c 24. Kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang i n có công thoát êlectron là 1,8eV. Dùng ánh sáng kích thích có b c sóng 0,6µm và i u ch nh u UAK=20V. V n t c c c i c a các quang êlectron khi n m t A là: A. 2,67.106m/s. B. Không có m t êlectron nào v n an t. C. 4.105m/s. D. 6,5.105m/s. 14 14 25. ng th i chi u hai b c x i n th có t n s f1=7,4.10 Hz và f2=16.10 Hz vào m t qu c u b!ng ng t cách i n v i các v t khác. Bi t ng có công thoát êlectron là 0,414eV. K t lu n nào sau ây là úng? A. Ch có b c x có t n s f2 gây ra hi n t ng quang i n. i n th l n nh t c a qu c u là 0,83V. B. C hai b c x u gây ra hi n t ng quang i n. i n th l n nh t c a qu c u là 0,83V. C. Ch có b c x có t n s f1 gây ra hi n t ng quang i n. i n th l n nh t c a qu c u là 0,83V D. C hai b c x u không th gây ra hi n t ng quang i n. 26. Gi i h n quang i n c a kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang i n là λ0. L n l t chi u vào b m t cat t t bào quang i n ó các b c x i n t có b c sóng λ1=0,4µm và λ2=0,5µm thì v n t c ban u c c i c a quang êlectron trong hai tr ng h p khác nhau 1,5 l n. Giá tr& c a λ0 là: A. 0,55µm. B. 0,66µm. C. 0,625µm. D. 0,345µm. 27. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 0,5mm, màn quan sát cách hai khe là 2m, ánh sáng s d ng trong thí nghi m có b c sóng λ. Ng i ta o c kho ng cách gi a 9 vân sáng liên ti p trên màn quan sát là 12,8mm. B c sóng λ b!ng bao nhiêu? A. 0,4 µm. B. 0,60 µm. C. 0,54 µm. D. 0,48 µm. 14 28. Chi u b c x i n t có t n s f1=7,4.10 Hz vào cat t c a t bào quang i n thì quang êlectron có v n t c ban u c c i là v1, thay b c x trên b!ng b c x khác có t n s f2=16.1014Hz thì v n t c ban u c c i c a quang êlectron là v2=2v1. K t lu n nào sau ây là úng v công thoát c a kim lo i làm cat t và s thay i hi u i n th hãm? A. A=1,88eV, hi u i n th hãm t ng 3,65V. B. A=1,88eV, hi u i n th hãm t ng 5,36V. C. A=3,1eV, hi u i n th hãm t ng 3,65V. D. A=1,88V, hi u i n th hãm gi m 3,65V. 29. Phát bi u nào sau ây là sai khi so sánh tia h ng ngo i và tai t ngo i? A. Tia h ng ngo i có b c sóng ng#n h n tia t ngo i. B. u không th nhìn th y b!ng m#t th ng. C. Có cùng b n ch t là sóng i n t . D. u có tác d ng lên kính nh. 30. Trong thí nghi m v i t bào quang i n khi t ng c ng c a chùm sáng kích thích còn các thông s khác gi a không i thì hi u i n th hãm s$: A. Gi m i. B. Không i. C. T ng lên. D. Ch a th k t lu n v s thay i. 31. Hai b c x i n t có b c sóng và c ng l n l t là λ1,J1 và λ2,J2. L n l t chi u hai b c x ó vào cat t c a m t t bào quang i n thì thu c ng c tr ng vôn - ampe nh hình v$. (trong ó ng (1) ng v i b c x λ1,J1; ng (2) ng v i b c x λ2,J2). K t lu n nào sau ây là úng? A. λ1>λ2. B. J1
  8. ch a hai khe n màn quang sát là D, kho ng vân là i. B c sóng ánh sáng chi u vào hai khe c tính theo công th c: aD ai iD D A. λ = . B. λ = . C. λ = . D. λ = . i D a ai 34. Kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang i n có công thoát êlectron là 2,2eV. Chi u vào cat t c a t bào quang i n ó b c x i n t có b c sóng λ, khi có hi u i n th hãm b!ng 0,4V thì dòng quang i n tri t tiêu. Gi i h n quang i n c a kim lo i và b c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là: A. λ0=0,565µm, λ=0,478µm. B. λ0=0,565µm, λ=0,45µm. C. λ0=0,478µm, λ=0,35µm. D. λ0=0,55µm, λ=0,478µm. 35. Phát bi u nào sau ây là không úng ng v i k t qu rút ra t thí nghi m v i t bào quang i n? A. Giá tr& hi u i n th hãm (Uh) ph thu c vào b c sóng ánh sáng kích thích. B. Khi dòng quang i n tri t tiêu thì hi u i n th gi a an t và cat t âm. C. C ng dòng quang i n bão hoà không ph thu c vào c ng chùm sáng kích thích. D. Khi hi u i n th gi a an t và cat t b!ng không thì dòng quang i n v'n t n t i. 36. C ng dòng quang i n bão hoà: A. Không ph thu c vào c ng chùm sáng kích thích. B. T l thu n v i c ng chùm sáng kích thích. C. T l ngh&ch v i c ng chùm sáng kích thích. D. Không ph thu c vào b n ch t kim lo i làm cat t. 37. Phát bi u nào sau ây là sai khi so sánh tia X và tia t ngo i? A. Có cùng b n ch t là sóng i n t . B. Tia X có b c sóng dài h n tia t ngo i. C. Cùng có tác d ng lên kính nh. D. Có kh n ng phát quang m t s ch t. 38. Gi i h n quang i n c a m t kim lo i: A. Ph thu c vào hi u i n th hãm. B. Ph thu c vào phôtôn chi u vào kim lo i. C. Ph thu c vào ng n ng ban u c c i c a các êlectrôn quqng i n. D. Ph thuu c vào b n ch t c a kim lo i ó. 39. i u nào sau ây là úng khi nói v i u ki n thu c quang ph v ch h p th ? A. Nhi t c a ám khí hay h i h p th ph i cao h n nhi t c a ngu n phát ra quang ph liên t c. B. Nhi t c a ám khí hay h i h p th ph i nh" h n nhi t c a ngu n phát ra quang ph liên t c. C. Nhi t c a ám khí hay h i h p th ph i b!ng nhi t c a ngu n phát ra quang ph liên t c. D. Không c n i u ki n gì. 40. Cho các b c x tia h ng ngo i, ánh sáng ", ánh sáng tím, tia t ngo i, tia X, tia gama. N u xét theo th t này thì phát bi u nào sau ây là sai? A. B n ch t không i, t n s t ng d n. B. N ng l ng phôtôn c a các b c x gi m d n. C. Tính ch t h t th hi n rõ d n, tính ch t sóng th hi n m d n. D. Kh n ng gây ra hi n t ng quang i n t ng d n. ----H t----- Trang 4- - - - - - - - - - - - - - Mã 134
  9. TN100 t ng h p áp án 2 1. áp án : 001( ng v i các l ) 01. 11. 21. 31. 02. 12. 22. 32. 03. 13. 23. 33. 04. 14. 24. 34. 05. 15. 25. 35. 06. 16. 26. 36. 07. 17. 27. 37. 08. 18. 28. 38. 09. 19. 29. 39. 10. 20. 30. 40. 2. áp án : 002( ng v i các ch n). 01. 11. 21. 31. 02. 12. 22. 32. 03. 13. 23. 33. 04. 14. 24. 34. 05. 15. 25. 35. 06. 16. 26. 36. 07. 17. 27. 37. 08. 18. 28. 38. 09. 19. 29. 39. 10. 20. 30. 40.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản