intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Decision of the finance minister

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

136
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

On the issuance anh publication of four - Vietnamese accounting standards ( first course)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Decision of the finance minister

 1.  0LQLVWU\RI)LQDQFH 62&,$/,675(38%/,&2)9,(71$0 ,QGHSHQGHQFH)UHHGRP+DSSLQHVV 1R4'%7&   +DQRL'HFHPEHU '(&,6,212)7+(),1$1&(0,1,67(5 2QWKH,VVXDQFHDQG3XEOLFDWLRQRIIRXU 
 2. 9LHWQDPHVH$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV ILUVWFRXUVH
 3. 
 4.     
 5. 7+(0,1,67(52)),1$1&( 3XUVXDQWWR2UGLQDQFHRQ$FFRXQWLQJDQG6WDWLVWLFVLVVXHGZLWK2UGHU1R/&7+'11 GDWHG0D\E\WKH6WDWH&RXQFLODQG&KDUWHURQ2UJDQL]DWLRQRI6WDWH$FFRXQWLQJLVVXHG ZLWK 'HFUHH 1R +'%7 GDWHG 0DUFK  E\ WKH &RXQFLO RI 0LQLVWHUV FXUUHQWO\ WKH *RYHUQPHQW
 6. 3XUVXDQWWR*RYHUQPHQW'HFUHH1R&3GDWHG0DUFKVWLSXODWLQJWKHDVVLJQPHQW RI DQG DXWKRULW\ DQG UHVSRQVLELOLW\ IRU DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW RI PLQLVWULHV DQG PLQLVWHULDO DJHQFLHV 3XUVXDQW WR *RYHUQPHQW 'HFUHH 1R &3 GDWHG 2FWREHU  RQ WKH DVVLJQPHQW DXWKRULW\DQGRUJDQL]DWLRQRIWKH0LQLVWU\RI)LQDQFH ,Q UHVSRQVH WR GHPDQGV IRU UHQHZLQJ WKH PDQDJHPHQW PHFKDQLVP LQ DFFRXQWLQJ DQG ILQDQFLDO VHFWRU DQG LPSURYLQJ TXDOLW\ RI DFFRXQWLQJ LQIRUPDWLRQ LQ WKH QDWLRQDO HFRQRP\ DQG WR H[DPLQHDQGFRQWUROWKHTXDOLW\RIDFFRXQWLQJZRUNV 8SRQSURSRVDORIWKH'LUHFWRURI$FFRXQWLQJ3ROLF\'HSDUWPHQW &KLHIRIWKH2IILFHRIWKH 0LQLVWU\RI)LQDQFH '(&,'(6 $UWLFOH 7R LVVXH IRXU 
 7. 9LHWQDPHVH $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV WKH ILUVW FRXUVH
 8. ZLWK WKH IROORZLQJQXPEHUVDQGQDPHV 6WDQGDUG,QYHQWRULHV 6WDQGDUG9LVLEOHIL[HGDVVHWV 6WDQGDUG,QYLVLEOHIL[HGDVVHWV 6WDQGDUG5HYHQXHDQGRWKHULQFRPH $UWLFOH 7KH IRXU 
 9. 9LHWQDPHVH $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV LVVXHG ZLWK WKLV 'HFLVLRQ DUH DSSOLFDEOHWRHQWHUSULVHVRIDOOGLIIHUHQWQDWLRQDOHFRQRPLFVHFWRUV $UWLFOH7KLVGHFLVLRQLVHIIHFWLYHIURP-DQXDU\6SHFLILFDFFRXQWLQJSROLFLHVPXVW EDVHRQWKHIRXUDFFRXQWLQJVWDQGDUGVLVVXHGZLWKWKLV'HFLVLRQWRPDNHQHFHVVDU\DPHQGPHQWVDQG VXSSOHPHQWV $UWLFOH'LUHFWRURIWKH$FFRXQWLQJ3ROLF\'HSDUWPHQW&KLHIRIWKH2IILFHRIWKH0LQLVWU\ RI )LQDQFH UHOHYDQW XQLWV RI WKH 0LQLVWU\ DUH UHVSRQVLEOH IRU LQVWUXFWLQJ DQG H[DPLQLQJ WKH LPSOHPHQWDWLRQRIWKLVGHFLVLRQ )LQDQFH0LQLVWHU 1JX\HQ6LQK+XQJ 6LJQHG
 10.  
 11. 6
 12.   
 13.     
 14. *(1(5$/ 7KHREMHFWLYHRIWKLV6WDQGDUGLVWRSUHVFULEHWKHDFFRXQWLQJWUHDWPHQWIRULQYHQWRULHVLQFOXGLQJ WKHGHWHUPLQDWLRQRIFRVWDQGVXEVHTXHQWUHFRJQLWLRQRILQYHQWRULHVDVDQH[SHQVHZULWHGRZQ RILQYHQWRULHVWRQHWUHDOLVDEOHYDOXHDQGJXLGDQFHRQWKHFRVWIRUPXODVWKDWDUHXVHGWRDVVLJQ FRVWVWRLQYHQWRULHVDVWKHEDVLVIRUERRNNHHSLQJDQGILQDQFLDOUHSRUWLQJ  7KLV 6WDQGDUG VKRXOG EH DSSOLHG LQ ILQDQFLDO VWDWHPHQWV SUHSDUHG LQ WKH FRQWH[W RI WKH KLVWRULFDO FRVW V\VWHP LQ DFFRXQWLQJ IRU LQYHQWRULHV XQOHVV RWKHUZLVH SHUPLWWHG XQGHU RWKHUVWDQGDUGV 7KHIROORZLQJWHUPVDUHXVHGLQWKLV6WDQGDUGZLWKWKHPHDQLQJVVSHFLILHG ,QYHQWRULHVDUHDVVHWV D
 15. +HOGIRUVDOHLQWKHRUGLQDU\FRXUVHRIEXVLQHVV E
 16. ,QWKHSURFHVVRISURGXFWLRQIRUVXFKVDOH F
 17. ,QWKHIRUPRIPDWHULDOVVXSSOLHVDQGWRROVWREHFRQVXPHGLQWKHSURGXFWLRQSURFHVV RULQWKHUHQGHULQJRIVHUYLFHV ,QYHQWRULHVHQFRPSDVV *RRGVSXUFKDVHGIRUUHVDOHLQFOXGLQJPHUFKDQGLVHLQYHQWRU\JRRGVLQWUDQVLWJRRGVRQ FRQVLJQPHQWDQGJRRGVKHOGE\DQRXWVLGHUIRUSURFHVVLQJ )LQLVKHGJRRGVSURGXFHGDQGKHOGE\DQDJHQWIRUVDOHV :RUNLQSURJUHVVEHLQJSURGXFHGDQGILQLVKHGJRRGVDZDLWLQJHQWU\LQWKHZDUHKRXVH  0DWHULDOV VXSSOLHV DQG WRROV NHSW LQ VWRFN RU KHOG E\ DQ RXWVLGHU IRU SURFHVVLQJ RU SXUFKDVHGQRZLQWUDQVLW &RVWVRIVHUYLFHVLQSURJUHVV 1HWUHDOLVDEOHYDOXHLVWKHHVWLPDWHGVHOOLQJSULFHLQWKHRUGLQDU\FRXUVHRIEXVLQHVVOHVVWKH HVWLPDWHGFRVWVRIFRPSOHWLRQDQGWKHHVWLPDWHGFRVWVQHFHVVDU\WRPDNHWKHVDOH )DLU YDOXH UHSUHVHQWV WKH DPRXQW D VLPLODU LWHP ZRXOG FXUUHQWO\ FRVW WR REWDLQ RQ WKH EDODQFHVKHHWGDWH    
 18.  &217(172)7+(67$1'$5' 0($685(0(172),19(1725,(6  ,QYHQWRULHV DUH GHWHUPLQHG DW FRVW :KHUH WKH QHW UHDOLVDEOH YDOXH LV ORZHU WKDQ FRVW LQYHQWRULHVVKRXOGEHPHDVXUHGDWWKHQHWUHDOLVDEOHYDOXH &2672),19(1725,(6 7KHFRVWRILQYHQWRULHVVKRXOGFRPSULVHDOOFRVWVRISXUFKDVHFRVWVRIFRQYHUVLRQDQGRWKHU 
 19.     
 20. FRVWVLQFXUUHGLQEULQJLQJWKHLQYHQWRULHVWRWKHLUSUHVHQWORFDWLRQDQGFRQGLWLRQ &RVWVRI3XUFKDVH 7KHFRVWVRISXUFKDVHRILQYHQWRULHVFRPSULVHWKHSXUFKDVH SULFHQRQUHLPEXUVDEOHWD[HVDQG GXWLHV DQG WUDQVSRUW KDQGOLQJ DQG RWKHU FRVWV GLUHFWO\ DWWULEXWDEOH WR WKH SXUFKDVH 7UDGH GLVFRXQWVDQGVDOHVUHEDWHVRQVXEVWDQGDUGDQGREVROHWHJRRGVSXUFKDVHGDUHGHGXFWHG 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2