ĐỊA LÝ - ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
228
lượt xem
33
download

ĐỊA LÝ - ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ và hệ thống kênh rạch chính trên bản đồ Việt Nam. - Trình bày những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên của đồng bằng Nam Bộ. - Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích bản đồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊA LÝ - ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

  1. A LÝ (T 20) : NG B NG NAM B I. M c tiêu : Sau bài h c, HS có kh năng : - Ch ư c v trí ng b ng Nam B và h th ng kênh r ch chính trên b n Vi t Nam. - Trình bày nh ng c i m cơ b n v i u ki n t nhiên c a ng b ng Nam B . - Rèn luy n k năng c, phân tích b n . II. dùng d y h c : -B n a lý Vi t Nam. - Lư c t nhiên ng b ng Nam B . III. Ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò * Gi i thi u bài m i * Ho t ng 1 - HS th o lu n, tr l i
  2. - Yêu c u quan sát lư c a lý t câu h i. nhiên Vi t Nam, th o lu n c p ôi , tr l i câu h i sau : 1. ng b ng Nam B do nh ng sông nào b i p nên ? - HS dư i l p l ng nghe, b sung. 2. Em có nh n xét gì v di n tích ng b ng Nam B (so sánh v i di n tích - HS quan sát, t ng h p ng b ng B c B ). ý ki n, hoàn thi n sơ . 3. K tên m t s vùng trũng do ng p nư c thu c ng b ng Nam B . 4. Nêu các lo i t có ng b ng Nam B . - Nh n xét câu tr l i c a HS. - Yêu c u HS hoàn thi n các n i dung - 2 – 3 HS nhìn vào sơ vào sơ sau : v a trình bày l i các n i dung chính v ng b ng Nam B v a ch trên b n . ng b ng Nam B - Ti n hành th o lu n nhóm, tr l i Ngu n g c Di n tích t hình thành câu h i. Do phù sa ng c ah t phù b ng có sa, t th ng sông di n tích Mê Công chua, l n nh t tm n và ng nư c ta Nai b i p lên
  3. - 3 – 4 HS tr l i. * Ho t ng 2 - HS các nhóm nh n xét, b sung. - Yêu c u th o lu n nhóm tr l i các câu h i sau : - HS nhìn sơ trình bày c i m v sông ngòi, kênh Quan sát hình 2, em hãy : r ch và nêu tên m t vài con 1. Nêu tên m t s sông l n, kênh sông l n c a ng b ng Nam r ch ng b ng Nam B . B . 2. Hãy nêu nh n xét v m ng lư i sông, kênh r ch ó. - H i: T nh ng c i m v sông - L ng nghe, ghi nh . ngòi, kênh r ch như v y, em có th suy ra ư c nh ng gì v c i m t ai c a ng b ng Nam B ? - HS tham gia chơi. - Nh n xét câu tr l i c a HS. - Yêu c u HS i n và hoàn thi n vào sơ sau : - Hoàn thi n sơ : ng b ng Nam B Sông ngòi, kênh r ch ch ng ch t, dày c
  4. - GV có th gi ng bài thêm ki n th c v m ng lư i sông ngòi, kênh r ch c a ng b ng Nam B như SGK. * Ho t ng 3: Trò chơi: “ Ô ch kỳ di u ” - GV ưa ra ô ch v i nh ng l i g i ý có n i dung ki n th c bài h c. - GV ph bi n lu t chơi. - GV t ch c cho HS chơi - GV nh n xét. - Yêu c u HS hoàn thi n sơ sau : ng b ng Nam B Do phù sa c a h th ng sông ng b ng có t phù sa, Sông ngòi, Mê Công và di n tích l n t chua, kênh r ch ng Nai b i nh t nư c ta tm n ch ng ch t p nên
  5. - 4 – 5 HS nhìn sơ , trình bày nh ng ki n th c ã h c v ng b ng Nam B . - HS dư i l p nh n xét, b sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản