Địa lý Khí hậu

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
80
lượt xem
9
download

Địa lý Khí hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Nắm sơ lược đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. 2. Kĩ năng: - Chỉ trên bản đồ ranh giới khí hậu giữa 2 miền Bắc và Nam. - Bước đầu biết giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam. - Nêu được các mùa khí hậu ở miền Bắc và miền Nam. - Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý Khí hậu

 1. ÑÒA LÍ KHÍ HAÄU I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Naém sô löôïc ñaëc ñieåm cuûa khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ôû nöôùc ta. 2. Kó naêng: - Chæ treân baûn ñoà ranh giôùi khí haäu giöõa 2 mieàn Baéc vaø Nam. - Böôùc ñaàu bieát giaûi thích vì sao coù söï khaùc nhau giöõa 2 mieàn khí haäu Baéc vaø Nam. - Neâu ñöôïc caùc muøa khí haäu ôû mieàn Baéc vaø mieàn Nam. - Nhaän bieát aûnh höôûng cuûa khí haäu tôùi ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa nhaân daân ta.
 2. 3. Thaùi ñoä: Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng khoù khaên cuûa khí haäu nöôùc ta vaø khaâm phuïc yù trí caûi taïo thieân nhieân cuûa nhaân daân ta. II. Chuaån bò: - Thaày: Hình SGK phoùng to - Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam, khí haäu Vieät Nam. - Troø: Quaû ñòa caàu - Tranh aûnh veà haäu quaû cuûa luõ luït hoaëc haïn haùn III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Ñòa hình vaø khoaùng saûn
 3. - Neâu yeâu caàu kieåm tra: 1/ Neâu ñaëc ñieåm veà ñòa - HS traû lôøi, keát hôïp chæ hình nöôùc ta. löôïc ñoà, baûn ñoà. 2/ Nöôùc ta coù nhöõng - Lôùp nhaän xeùt, töï ñaùnh khoaùng saûn chuû yeáu naøo giaù. vaø vuøng phaân boá cuûa chuùng ôû ñaâu?  Giaùo vieân nhaän xeùt 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Tieát Ñòa lí hoâm nay seõ - Hoïc sinh nghe giuùp caùc em tieáp tuïc tìm hieåu veà nhöõng ñaëc ñieåm cuûa khí haäu”. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:
 4. * Hoaït ñoäng 1: Nöôùc ta - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp coù khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa - Laøm vieäc theo nhoùm Muïc tieâu: Giuùp HS bieát ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, tröïc quan, hoûi ñaùp + Böôùc 1: Toå chöùc cho caùc - HS thaûo luaän, quan saùt nhoùm thaûo luaän ñeå tìm löôïc ñoà 1, quan saùt quaû hieåu theo caùc caâu hoûi: ñòa caàu, ñoïc SGK vaø traû lôøi: - Chæ vò trí cuûa Vieät Nam - Hoïc sinh chæ treân quaû Ñòa caàu? - Nöôùc ta naèm ôû ñôùi khí - Nhieät ñôùi
 5. haäu naøo? - ÔÛ ñôùi khí haäu ñoù, nöôùc ta - Noùi chung laø noùng, tröø coù khí haäu noùng hay laïnh? moät soá vuøng nuùi cao thöôøng maùt meû quanh naêm. -Neâu - Ñaëc ñieåm cuûa - Vì naèm ôû vò trí gaàn khí haäu nhieät ñôùi gioù bieån, trong vuøng coù gioù gioù muøa ôû nöôùc ta . muøa. Hoaøn thaønh baûng sau : Thôøi gian gioù Höôùng gioù chính muøa thoåi Thaùng 1
 6. Thaùng 7 Löu yù : Thaùng 1 : Ñaïi dieän cho muøa gioù ñoâng baéc. Thaùng 7 ñaïi dieän cho muøa gioù taây nam hoaëc ñoâng nam + Böôùc 2: - Söûa chöõa caâu traû lôøi cuûa - Nhoùm trình baøy, boå hoïc sinh sung - Goïi moät soá hoïc sinh leân - Hoïc sinh chæ baûn ñoà baûng chæ höôùng gioù thaùng 1 vaø höôùng gioù thaùng 7 treân Baûn ñoà Khí haäu VN hoaëc H1
 7. + Böôùc 3: ( Ñoái vôùi HS khaù, gioûi ) - Yeâu caàu hoïc sinh ñieàn - Thaûo luaän vaø thi ñieàn muõi teân vaøo sô ñoà sau ñeå xem nhoùm naøo nhanh vaø reøn luyeän kó naêng xaùc laäp ñuùng. moái quan heä ñòa lí. - Giaûi thích sô neùt Vaønh ñai Noùng nhieät ñôùi Khí haäu nhieät Vò trí ñôùi gioù muøa - Gaàn bieån - Möa nhieàu - Trong vuøng coù - Gioù möa thay gioù muøa ñoåi theo muøa
 8. _GV keát luaän : Nöôùc ta coù khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa : nhieät ñoä cao, gioù vaø möa thay ñoåi theo muøa . * Hoaït ñoäng 2: Khí haäu - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp giöõa caùc mieàn coù söï khaùc nhau -Laøm vieäc caù nhaân hoaëc Muïc tieâu: Giuùp HS thaáy nhoùm ñoâi söï khaùc bieät khí haäu giöõa hai mieàn Phöông phaùp: Hoûi ñaùp, tröïc quan, thöïc haønh + Böôùc 1: - Treo baûn ñoà töï nhieân - Hoïc sinh leân baûng chæ Vieät Namvaø giôùi thieäu daõy nuùi Baïch Maõ.
 9.  Daõy nuùi Baïch Maõ laø ranh giôùi khí haäu giöõa 2 mieàn Baéc vaø Nam. - Phaùt phieáu hoïc taäp - Hoïc sinh laøm vieäc caù - Tìm söï khaùc nhau giöõa nhaân ñeå traû lôøi: khí haäu mieàn Baéc vaø mieàn - Söï cheânh leäch nhieät Nam veà: ñoä: + Söï cheânh leäch nhieät ñoä trong thaùng 1 vaø 7. + Caùc muøa khí haäu. Ñòa ñieåm Nhieät ñoä trung bình ( 0 C ) Thaùng 1 Thaùng7 Haø Noäi 16 29 TP. Hoà Chí Minh 26 27
 10. - Caùc muøa khí haäu: + Mieàn Baéc: haï vaø ñoâng + Mieàn Nam: möa vaø khoâ - Vì sao coù söï khaùc nhau - Do laõnh thoå keùo daøi vaø ñoù? nhieàu nôi nuùi saùt ra taän bieån. - Chæ treân löôïc ñoà H.1 nôi - Hoïc sinh chæ coù khí haäu muøa ñoâng vaø nôi noùng quanh naêm. + Böôùc 2: - Giaùo vieân söûa chöõa, hoaøn - HS trình baøy, boå sung, thieän nhaän xeùt.  Choát yù: Khí haäu nöôùc ta - Laëp laïi coù söï khaùc bieät giöõa mieàn
 11. Baéc vaø mieàn Nam. Mieàn Baéc coù muøa ñoâng laïnh, möa phuøn ; mieàn Nam noùng quanh naêm vôùi 2 muøa möa vaø muøa khoâ roõ reät. * Hoaït ñoäng 3: AÛnh - Hoaït ñoäng lôùp höôûng cuûa khí haäu Muïc tieâu: Giuùp HS neâu - Laøm vieäc caû lôùp ñöôïc aûnh höôûng cuûa khí haäutôùi ñôøi soáng vaø saûn xuaát Phöông phaùp: Hoûi ñaùp, giaûng giaûi, tröïc quan - Khí haäu coù aûnh höôûng gì - Tích cöïc: caây coái xanh tôùi ñôøi soáng vaø saûn xuaát toát quanh naêm. cuûa nhaân daân ta? - Tieâu cöïc: ñoä aåm lôùn
 12. gaây nhieàu saâu beänh, naám moác, aûnh höôûng cuûa luõ luït, haïn haùn, baõo.  Nhaän xeùt, ñaùnh giaù, giaùo - Hoïc sinh tröng baøy duïc tö töôûng. tranh aûnh veà haäu quaû cuûa luõ luït, haïn haùn. * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm baøn, Muïc tieâu: Oân laïi kieán thöùc lôùp vöøa hoïc Phöông phaùp: Troø chôi, thöïc haønh - Yeâu caàu hoïc sinh ñieàn - Thaûo luaän vaø thi ñieàn muõi teân vaøo sô ñoà sau ñeå xem nhoùm naøo nhanh vaø reøn luyeän kó naêng xaùc laäp ñuùng. moái quan heä ñòa lí. - Giaûi thích sô neùt 1’ 5. Toång keát - daën doø:
 13. - Xem laïi baøi - Chuaån bò: “Soâng ngoøi” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản