Địa lý - THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
16
download

Địa lý - THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định được vị trí của Thủ đô Hà Nội trên bản đồ Việt Nam Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. 1 số dấu hiệu thể hiện Hà Nội là thành phố cổ, là trung tâm Chính trị, Kinh tế, Văn hoá, Khao học. Có ý thức tìm hiểu về thủ đô Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý - THỦ ĐÔ HÀ NỘI

  1. a lý(15) TH Ô HÀ N I I M c tiêu: H c sinh bi t. Xác nh ư c v trí c a Th ô Hà N i trên b n Vi t Nam Trình bày nh ng c i m tiêu bi u c a Th ô Hà N i. 1 s d u hi u th hi n Hà N i là thành ph c , là trung tâm Chính tr , Kinh t , Văn hoá, Khao h c. Có ý th c tìm hi u v th ô Hà N i. II. dùng d y h c: Giáo viên: - B n : Hành chính giao thông Vi t Nam, phi u h c t p cho ho t ng 2. B n Hà N i. H c sinh: - Sưu t m tranh nh v Hà N i. Các ho t ng d y - h c ch y u:
  2. Ho t ng c a Th y Ho t ng c a Trò I Ki m tra bài cũ: - G i 2 h c sinh lên cho bi t - 2 h c sinh lên tr ngh th công truy n th ng c a ngư i dân ng l i. b ng B c B . - Ch phiên ng b ng B c B coá c i m gì? Giáo viên nh n xét, ghi i m. - H c sinh m SGK Làm vi c c l p tìm hi u 109 l ng nghe. II Bài m i 1.Gi i thi u bài Giáo viên nêu Hà N i là - H c sinh quan sát Thành ph l n nh t mi n B c b n . 2 .Các ho t ng: - 2 h c sinh. *Ho t ng 1: - H c sinh tr l i khi
  3. Hà N i –Thành ph l n nhìn b n . trung tâm ng b ng B c B Giáo viên yêu c u h c sinh quan sát b n Hành chính giao thông Vi t Nam : - H c sinh l ng nghe. - Ch v trí Th ô Hà N i. - Tr l i câu h i: - 2 h c sinh cùng + Hà N i giáp v i nh ng t nh bàn b c th o lu n quan sát SGK và nào? tranh sưu t m và ghi phi u h c t p. + T Hà N i có th i t i các -Thăng Long, ông t nh khác b ng các lo i phương ti n giao thông ô, ông Quan, i La. 995 năm. nào? -G m các phư ng Giáo viên h i thêm: t à làm ngh Th công và buôn bán g n N ng em n Hà N i b ng nh ng ư ng giao H Hoàn Ki m. thông nào? Giáo viên ch t ý và k t lu n ghi b ng. - H c sinh báo cáo
  4. * Ho t ng 2: theo nhóm. Thành ph c ang ngày càng phát tri n H c sinh trao i nhóm 2 theo 2 bư c: - H c sinh th o lu n Bư c 1: nhóm 4. -Th ô Hà N i còn có tên là? - Nơi làm vi c c a n nay Hà N i ã ư c bao nhiêu tu i? cơ quan lãnh o cao nh t nư c có -Khu ph c có c i m? các nhà máy công nghi p, thương âu? m i, giao thông l n có vi n nghiên c u vi n B o tàng - i h c Qu c -Khu ph .m i có c i m gì ? gia. - K tên nh ng danh lam th ng c nh Hà N i? Bư c 2: các nhóm báo cáo - 2 h c sinh c. Giáo viên ch t ý: Hà N i t ng có tên i La, ông ô, ông Quan, Thăng Long - 995 tu i. Giáo viên k t h p ch trên b n
  5. Hà N i c trí khu ph c , khu m i. * Ho t ng3: Hà N i- Trung tâm chính tr , Văn hoá Khoa h c và Kinh t l n c a c nư c Ho t ng nhóm 4:Các nhóm th o lu n câu h i: - Nêu các d n ch ng th hi n Hà N i là: + Trung tâm chính tr . + Trung tâm Kinh t . + Trung tâm Văn hóa - Khoa h c. + K tên 1 s Trư ng i h c, Vi n B o tàng Hà N i. Các nhóm c i di n báo cáo giáo viên ch t ý và nêu thêm: có B o tàng H Chí Minh, B o tàng l ch s , B o tàng dân t c
  6. h c. 3 C ng c d n dò - H c sinh c ghi nh SGK - Tr l i câu h i SGK (110) - Chu n b bài Thành ph H i Phòng.
Đồng bộ tài khoản