intTypePromotion=1
ADSENSE

Dịch thuật – Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Thông tin Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

20
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết với các nội dung: dịch thuật công cụ quan trọng để thực hiện nguyên tắc chia sẻ tri thức và đối thoại văn hóa trong xã hội tri thức; Viện thông tin Khoa học Xã hội với công tác dịch thuật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch thuật – Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Thông tin Khoa học Xã hội

DÞCH THUËT - MéT NHIÖM Vô QUAN TRäNG HµNG §ÇU<br /> CñA C¤NG T¸C TH¤NG TIN KHOA HäC X· HéI<br /> <br /> NGUYÔN V¡N D¢N(*)<br /> <br /> <br /> 1. DÞch thuËt - mét c«ng cô quan träng ®Ó thùc thay thÕ hÕt ®−îc cho nh÷ng gi¸ trÞ ®éc<br /> hiÖn nguyªn t¾c chia sÎ tri thøc vµ ®èi tho¹i v¨n ®¸o cña tri thøc ®Þa ph−¬ng. VÝ dô nh−<br /> hãa trong x· héi tri thøc trong lÜnh vùc y häc, cho dï khoa häc vµ<br /> c«ng nghÖ cã ph¸t triÓn m¹nh ®Õn ®©u,<br /> X· héi tri thøc lµ mét x· héi t«n th× nh÷ng tri thøc y häc cæ truyÒn ®Þa<br /> träng sù ®a d¹ng tri thøc, nghÜa lµ t«n ph−¬ng trªn kh¾p thÕ giíi, trong ®ã cã<br /> träng ®a d¹ng v¨n hãa cña c¸c d©n téc. c¶ tri thøc y häc cæ truyÒn cña ng−êi<br /> §a d¹ng v¨n hãa sÏ m·i lµ mét thùc tÕ ViÖt Nam ta, vÉn sÏ lu«n cã chç ®øng<br /> trong thÕ giíi loµi ng−êi, gièng nh− ®a cña chóng, mµ cã thÓ nãi lµ mét chç<br /> d¹ng sinh häc trong thÕ giíi tù nhiªn. ®øng v÷ng ch¾c kh«ng dÔ thay thÕ.(*)<br /> MÆc dï thÕ giíi ®ang cã xu h−íng x©y<br /> Trong ®a d¹ng v¨n hãa, chóng ta<br /> dùng mét nÒn v¨n hãa toµn cÇu trong bèi<br /> kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ®a d¹ng<br /> c¶nh toµn cÇu hãa, nh−ng ®a d¹ng v¨n<br /> ng«n ng÷, mét th¸ch thøc còng kh¸<br /> hãa vÉn ®−îc coi lµ mét ®iÒu kiÖn vµ<br /> g©y cÊn trong x· héi tri thøc hiÖn nay.<br /> nguån lùc cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, gãp<br /> Ng«n ng÷ lµ mét ph−¬ng tiÖn chuyÓn t¶i<br /> phÇn gi¶m thiÓu nh÷ng nguy c¬ xung ®ét<br /> tri thøc. Nh−ng hiÖn t¹i, trong thêi ®¹i<br /> cña t×nh tr¹ng ®ång hãa v¨n hãa.<br /> cña toµn cÇu hãa, hiÖn t−îng huû diÖt<br /> Trªn c¸i nÒn cña ®a d¹ng v¨n hãa, c¸c ng«n ng÷ thiÓu sè ®ang gia t¨ng ®Õn<br /> x· héi tri thøc sÏ ph¶i ¸p dông nguyªn møc b¸o ®éng. Ng−êi ta −íc tÝnh r»ng<br /> t¾c chia sÎ tri thøc cho c¶ c¸c tri thøc trong lÞch sö loµi ng−êi ®· tõng tån t¹i<br /> ®Þa ph−¬ng. Sù tham gia cña tri thøc kho¶ng 10.000 ng«n ng÷, nh−ng cho ®Õn<br /> ®Þa ph−¬ng chØ lµm giµu thªm cho nay chØ cßn kho¶ng 6.000 ng«n ng÷.<br /> nguån lùc ph¸t triÓn cña x· héi tri thøc. Ng−êi ta còng −íc tÝnh r»ng, trong vßng<br /> Kh«ng cã sù tham gia cña tri thøc ®Þa 100 n¨m n÷a, con sè nµy sÏ gi¶m tõ 50<br /> ph−¬ng th× vÉn cã thÓ cã x· héi tri thøc, ®Õn 90%. Cã nghÜa lµ ngµy nay, cø hai<br /> nh−ng ®ã kh«ng ph¶i lµ mét x· héi tri tuÇn cã thÓ sÏ cã mét ng«n ng÷ bÞ tö<br /> thøc bÒn v÷ng, bëi v× nã sÏ mang trong vong. §iÒu nµy chñ yÕu lµ v× nhiÒu ng«n<br /> m×nh nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn cña sù<br /> xung ®ét x· héi. H¬n n÷a, sù ph¸t triÓn (*)<br /> PGS.TS., Nguyªn Phã ViÖn tr−ëng ViÖn Th«ng<br /> cña khoa häc ngµy nay vÉn kh«ng thÓ tin KHXH.<br /> DÞch thuËt… 53<br /> <br /> ng÷ mÑ ®Î cña c¸c téc ng−êi ®· kh«ng c¸ biÖt. V× thÕ, céng ®ång quèc tÕ vÉn<br /> ®−îc sö dông hoÆc kh«ng cã ®−îc ®iÒu ®ang cè g¾ng kh¾c phôc th¸ch thøc nµy.<br /> kiÖn ®Ó ph¸t huy. Ch¼ng h¹n ë ch©u Phi<br /> cËn Sahara, hiÖn cã 2.500 ng«n ng÷, HiÖn t¹i theo UNESCO, tÝnh ®Õn<br /> nh−ng t¹i h¬n 30 n−íc ë khu vùc nµy, n¨m 2000, sè ng−êi sö dông Internet cã<br /> chiÕm 80% d©n sè cña c¶ ch©u Phi, ng«n ng«n ng÷ mÑ ®Î kh«ng ph¶i lµ tiÕng<br /> ng÷ chÝnh thøc l¹i kh«ng ph¶i lµ mét Anh ®· v−ît h¬n 50% vµ tõ ®ã ®Õn nay<br /> ng«n ng÷ cã nhiÒu ng−êi sö dông nhÊt. con sè nµy vÉn ®ang gia t¨ng nhanh<br /> chãng. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, Internet<br /> Nh− vËy, mét trong nh÷ng ®Æc ®· gióp c¸c céng ®ång ng«n ng÷ xÝch l¹i<br /> tr−ng cña x· héi tri thøc kh«ng ph¶i chØ gÇn nhau h¬n - ®iÒu ®ã ®· ®−îc minh<br /> lµ s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn tri thøc míi, häa mét c¸ch Ên t−îng nhÊt b»ng sù<br /> mµ cßn lµ b¶o vÖ vµ duy tr× tri thøc cò, n¨ng ®éng cña c¸c trang Internet b»ng<br /> môc ®Ých lµ ®Ó gi÷ g×n vµ lµm giµu cho tiÕng T©y Ban Nha. NhiÒu ng«n ng÷<br /> t©m hån con ng−êi, mét t©m hån mµ - kh¸c, nh− tiÕng Ên §é ch¼ng h¹n, còng<br /> nÕu kh«ng ®−îc chó ý b¶o vÖ - rÊt dÔ cã ®· chiÕm ®−îc vÞ trÝ trªn Internet, gãp<br /> nguy c¬ bÞ x· héi th«ng tin lµm cho phÇn chuyÓn t¶i c¸c ®Æc tr−ng v¨n hãa<br /> nghÌo nµn ®i, bÊt chÊp khèi l−îng th«ng cña c¸c nÒn v¨n hãa kh¸c nhau trªn thÕ<br /> tin vµ tri thøc phong phó vÉn kh«ng giíi. §Æc biÖt lµ ë ch©u Phi, hiÖn t¹i ®·<br /> ngõng gia t¨ng hµng ngµy trong c¸i x· cã mét sè ng«n ng÷ b¶n ®Þa ®−îc sö<br /> héi nhiÒu khi ®−îc gäi lµ “nhiÔu tin” dông trªn m¹ng. §©y lµ mét sù tiÕn bé<br /> nµy. ChÝnh v× thÕ mµ th¸ng 10/2003, rÊt ®¸ng khÝch lÖ cña giíi khoa häc vµ<br /> UNESCO ®· th«ng qua HiÖp ®Þnh vÒ c«ng nghÖ th«ng tin.<br /> B¶o vÖ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ. §ång<br /> thêi tæ chøc nµy còng cã mét ch−¬ng Trong tinh thÇn nµy, c¸c nhµ khoa<br /> tr×nh Ký øc ThÕ giíi ®Ó më réng thªm häc ®ang kªu gäi ph¸t triÓn mét lo¹i<br /> hiÖu lùc cho HiÖp ®Þnh nµy. c«ng nghÖ cã kh¶ n¨ng t¹o ra ®−îc mét<br /> “phÐp mµu cña sù th«ng dÞch” nh− lêi<br /> Tuy nhiªn sù ®a d¹ng ng«n ng÷ cña Paul Ricoeur ®· ph¸t biÓu, cho phÐp<br /> còng ®ang trë thµnh mét th¸ch thøc loµi ng−êi hiÓu biÕt lÉn nhau b»ng<br /> míi cho x· héi tri thøc trong lÜnh vùc ph−¬ng ph¸p th«ng dÞch chø kh«ng ph¶i<br /> c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng. b»ng c¸ch sö dông mét ng«n ng÷ phæ<br /> HiÖn t¹i tiÕng Anh ®ang chiÕm vÞ trÝ biÕn nh− ngµy nay, b»ng c¸ch ®ã nã<br /> thèng trÞ trong Internet. Vµ nhiÒu ng−êi chøng thùc kh¶ n¨ng v« tËn cña con<br /> cho r»ng viÖc thèng nhÊt sö dông tiÕng ng−êi trong viÖc t¹o lËp mét ý nghÜa<br /> Anh sÏ lµ mét ®iÒu thuËn lîi cho viÖc chung trªn nÒn t¶ng cña nh÷ng sù kh¸c<br /> tiÕp cËn tri thøc trong kh«ng gian thùc biÖt. B»ng c¸ch hßa hîp tÝnh phæ qu¸t<br /> t¹i ¶o. ThÕ nh−ng ®©y chÝnh l¹i lµ mét vµ tÝnh ®a d¹ng, sù th«ng dÞch sÏ cho<br /> nguyªn nh©n gãp phÇn lµm gia t¨ng phÐp t¹o lËp nh÷ng ®Æc ®iÓm chung mµ<br /> t×nh tr¹ng c¸ch biÖt sè. H¬n n÷a, trong vÉn b¶o tån vµ lµm phong phó thªm<br /> c¸c lÜnh vùc khoa häc nh©n v¨n vµ trong tÝnh ®a d¹ng cña tõng c¸ thÓ. Qu¸ tr×nh<br /> v¨n hãa - nghÖ thuËt, mét ng«n ng÷ th«ng dÞch ®em sù hiÓu biÕt ®Õn nh÷ng<br /> chung kh«ng thÓ chuyÓn t¶i ®−îc hÕt ý n¬i chØ cã sù nhiÔu lo¹n vµ m¬ hå ngù<br /> nghÜa v¨n hãa ®Æc thï cña c¸c ng«n ng÷ trÞ. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh th«ng dÞch<br /> 54 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015<br /> <br /> <br /> kh«ng dÉn ®Õn sù c¸o chung cña tÝnh ®a thÕ giíi cña UNESCO vÒ ®a d¹ng v¨n<br /> d¹ng, bëi nã kh«ng cã nghÜa lµ sù gièng hãa, ®−îc th«ng qua ngµy 2/11/2001 t¹i<br /> nhau mµ ®¬n thuÇn chØ lµ sù t−¬ng Paris: “Tµi s¶n v¨n hãa cña thÕ giíi, ®ã<br /> ®−¬ng. Sù th«ng dÞch chñ yÕu lµ mét chÝnh lµ sù ®a d¹ng trong ®èi tho¹i”.<br /> ph−¬ng tiÖn hßa gi¶i gi÷a tÝnh ®a d¹ng ¤ng nãi tiÕp: “§©y lµ dÞp ®Ó c¸c quèc gia<br /> v¨n hãa vµ tÝnh phæ qu¸t cña tri thøc. t¸i kh¼ng ®Þnh niÒm tin cña hä r»ng ®èi<br /> Theo nghÜa nµy, ®iÓm mÊu chèt lµ tho¹i liªn v¨n hãa lµ sù ®¶m b¶o tèt<br /> kh«ng hÒ cã mét ng«n ng÷ thÕ giíi phæ nhÊt cho hßa b×nh, vµ ®Ó hä døt kho¸t<br /> qu¸t, mµ chØ cã sù trao ®æi gi÷a c¸c di b¸c bá luËn ®Ò vÒ sù xung ®ét kh«ng<br /> s¶n v¨n hãa vµ tinh thÇn ®Ó cè t×m ra thÓ tr¸nh khái gi÷a c¸c nÒn v¨n hãa vµ<br /> mét tiÕng nãi chung. HiÖn t¹i, c¸c c«ng v¨n minh”. B¶n Tuyªn ng«n nµy còng<br /> nghÖ míi ®ang t¹o ra c¸c hÖ thèng dÞch kh¼ng ®Þnh, ®a d¹ng v¨n hãa lµ mét<br /> b»ng m¸y. Tõ ®ã rót ra r»ng c¸c x· héi nguån s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn cña loµi<br /> tri thøc sÏ ph¶i trë thµnh c¸c x· héi ng−êi. V× thÕ, loµi ng−êi ph¶i cã ý thøc<br /> th«ng dÞch [tiÕng Anh: “translation b¶o vÖ vµ ph¸t huy nã. Mµ mét trong<br /> society”]. §iÒu nµy hoµn toµn kh¸c biÖt nh÷ng c«ng cô gióp cho viÖc b¶o vÖ vµ<br /> víi viÖc sö dông mét thø tiÕng phæ qu¸t ph¸t huy hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng ®èi tho¹i<br /> (nh− tiÕng Anh ngµy nay ch¼ng h¹n) ®Ó cña ®a d¹ng v¨n hãa chÝnh lµ ho¹t<br /> thay cho tÊt c¶ - mét ®iÒu rÊt dÔ cã nguy ®éng dÞch thuËt. Hay nãi mét c¸ch s©u<br /> c¬ dÉn ®Õn sù n« dÞch v¨n hãa vµ ®ång xa vµ kh«ng kÐm phÇn chÝnh x¸c, dÞch<br /> nhÊt hãa v¨n hãa. NÕu ý t−ëng vÒ thuËt chÝnh lµ ho¹t ®éng ®èi tho¹i v¨n<br /> ph−¬ng ph¸p th«ng dÞch thµnh c«ng, hãa. §ã chÝnh lµ luËn chøng cho thÊy<br /> chóng ta cã thÓ nãi ®Õn mét lo¹i x· héi vai trß quan träng cña dÞch thuËt trong<br /> th«ng dÞch trong t−¬ng lai. viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi loµi<br /> Trong khi chê ®îi mét phÐp mµu cña ng−êi bÒn v÷ng theo h−íng nh©n v¨n,<br /> c«ng nghÖ th«ng dÞch, chóng ta hoµn d©n chñ vµ nh©n quyÒn.<br /> toµn cã thÓ tr«ng cËy vµo kh¶ n¨ng dÞch 2. ViÖn Th«ng tin KHXH víi c«ng t¸c dÞch thuËt<br /> thuËt cña con ng−êi trong viÖc gãp phÇn N¨m 1976, mét n¨m sau khi ViÖn<br /> x©y dùng x· héi tri thøc. Nh− thÕ, dÞch Th«ng tin KHXH ®−îc thµnh lËp, Chñ<br /> thuËt chÝnh lµ mét c«ng cô quan träng nhiÖm ñy ban Khoa häc x· héi ViÖt<br /> gãp phÇn thùc hiÖn chøc n¨ng chia sÎ Nam (nay lµ ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt<br /> tri thøc cña x· héi tri thøc. Nh−ng quan Nam) t¹i QuyÕt ®Þnh sè 54/KHXH-Q§<br /> träng h¬n, dÞch thuËt chÝnh lµ mét trong ngµy 24/3/1976 vÒ tæ chøc hÖ thèng<br /> nh÷ng c«ng cô gãp phÇn ®¶m b¶o tÝnh th«ng tin t¹i ñy ban ®· quy ®Þnh mét<br /> ®a d¹ng v¨n hãa cña x· héi tri thøc. trong nh÷ng nhiÖm vô cña ViÖn Th«ng<br /> Kh«ng cã dÞch thuËt, thÕ giíi giao l−u sÏ tin KHXH lµ:<br /> cã nguy c¬ bÞ n« dÞch bëi mét sè ng«n<br /> ng÷ phæ biÕn, ®i ®Õn chç xo¸ bá ®a d¹ng “DÞch vµ qu¶n lý viÖc dÞch tµi liÖu<br /> v¨n hãa vµ dÉn ®Õn nhÊt thÓ hãa v¨n khoa häc tõ tiÕng n−íc ngoµi ra tiÕng<br /> hãa d−íi sù chi phèi v¨n hãa cña nh÷ng ViÖt trong ph¹m vi ñy ban, phèi hîp víi<br /> n−íc cã søc m¹nh kinh tÕ. Mµ, nh− «ng c¸c c¬ quan kh¸c trong viÖc tæ chøc dÞch<br /> Koichiro Matsuura, Tæng gi¸m ®èc vµ sö dông tµi liÖu dÞch”.<br /> UNESCO ®· tuyªn bè trong Tuyªn ng«n ViÖn Th«ng tin KHXH ®· x¸c ®Þnh<br /> DÞch thuËt… 55<br /> <br /> quan ®iÓm r»ng: Mét trong nh÷ng chØ lµ ®ãng b»ng kim chØ -, phô tr¸ch tñ<br /> nhiÖm vô hµng ®Çu cña bÊt kú mét c¬ tµi liÖu vµ lµm nh÷ng c«ng viÖc lÆt vÆt<br /> quan th«ng tin khoa häc nµo lµ x©y kh¸c. C«ng viÖc cø thÕ diÔn ra s«i ®éng<br /> dùng nguån tµi liÖu khoa häc. Vµ dÞch trong kho¶ng chôc n¨m. Tµi liÖu dÞch,<br /> thuËt chÝnh lµ c«ng viÖc phôc vô cho ngoµi viÖc phôc vô ®éc gi¶ t¹i chç, cßn<br /> nhiÖm vô ®ã. ®−îc dïng ®Ó lµm t− liÖu cho c¸c bµi<br /> tæng thuËt, cho t¹p chÝ Th«ng tin<br /> Qu¶ thùc, mét ng−êi lµm c«ng t¸c KHXH, cho c¸c Ên phÈm th«ng tin<br /> th«ng tin khoa häc kh«ng thÓ kh«ng chuyªn ngµnh vµ sau ®ã lµ th«ng tin<br /> thùc hiÖn c«ng viÖc dÞch thuËt. DÞch chuyªn ®Ò cña ViÖn. VÒ sau, tµi liÖu<br /> thuËt nh»m môc ®Ých tr−íc hÕt lµ th«ng dÞch b¾t ®Çu ®−îc ®−a vµo kho th− viÖn<br /> tin toµn v¨n cho ng−êi dïng tin; thø hai ®Ó phôc vô réng r·i ®éc gi¶. Cho ®Õn<br /> lµ dÞch thuËt lµm c¬ së cho l−îc thuËt nay, kho tµi liÖu dÞch nµy vÉn tån t¹i.<br /> c¸c tµi liÖu n−íc ngoµi, nÕu kh«ng dÞch<br /> ®−îc th× kh«ng thÓ l−îc thuËt ®−îc; thø Ngoµi ra, song song víi viÖc dÞch tµi<br /> ba lµ dÞch ®Ó phôc vô cho tæng thuËt. §ã liÖu ®Ó x©y dùng kho tin, ViÖn Th«ng<br /> chÝnh lµ mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a c¸c tin KHXH cßn tæ chøc dÞch ®Ó xuÊt b¶n<br /> lo¹i h×nh th«ng tin cña ViÖn Th«ng tin c¸c cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ khoa häc ®Æc<br /> KHXH. Nh− vËy, dÞch thuËt lµ nhiÖm biÖt. Cuèn s¸ch ®Çu tiªn mµ ViÖn ®·<br /> vô c¬ b¶n ®Çu tiªn cña ng−êi lµm c«ng tuyÓn chän, tæ chøc dÞch vµ xuÊt b¶n<br /> t¸c th«ng tin khoa häc, ®Æc biÖt lµ th«ng (n¨m 1978) lµ: Cã thÓ nu«i ®−îc 10 tû<br /> tin KHXH. ng−êi kh«ng? cña J. Klatsmann. Råi sau<br /> ®ã, mét sè tµi liÖu kh¸c ®−îc xuÊt b¶n<br /> Ban ®Çu, ViÖn Th«ng tin KHXH chñ phôc vô cho c«ng t¸c t− t−ëng nh− Håi<br /> tr−¬ng dÞch c¸c tµi liÖu n−íc ngoµi ®Ó ký V−¬ng Minh (1979); Ghi chÐp vÒ<br /> lµm kho tin. Mét m¹ng l−íi céng t¸c Trung Quèc (1979); C¸c khoa häc x· héi<br /> viªn ®−îc x©y dùng ®Ó phôc vô cho c«ng vµ th«ng tin (1980). NhiÒu c«ng tr×nh<br /> viÖc dÞch thuËt. C¸c phßng chuyªn m«n dÞch thuËt ®−îc giíi khoa häc ®¸nh gi¸<br /> chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc t×m tin vµ biªn cao vÒ mÆt chÊt l−îng phôc vô nghiªn<br /> tËp c¸c tµi liÖu dÞch thuËt cña céng t¸c cøu, l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña c¸c cÊp,<br /> viªn. Khi ®ã, c¸c bµi dÞch chñ yÕu ®−îc c¸c ngµnh nh−: Chñ nghÜa x· héi vµ tin<br /> c¸c céng t¸c viªn viÕt tay. C¸c phßng häc cña N. N. Moissev (1989); CÈm<br /> chuyªn m«n l¹i ph¶i chuyÓn b¶n th¶o nang tµi kho¶n kh¸ch hµng (1993); CÈm<br /> cho mét tæ ®¸nh m¸y cña ViÖn ®¸nh l¹i nang tÝn dông (1994); CÈm nang thanh<br /> tµi liÖu dÞch b»ng m¸y tÝnh c¬ cæ ®iÓn. to¸n quèc tÕ (1996); Nhá lµ ®Ñp cña E. F.<br /> Sau ®ã c¸c tµi liÖu dÞch ®−îc ®em vÒ Schumacher (1994); Chñ nghÜa tam d©n<br /> phßng ®ãng thµnh tõng hå s¬ vµ l−u gi÷ cña T«n Trung S¬n (1995); Marx - nhµ<br /> t¹i phßng ®Ó phôc vô c¸c ®éc gi¶ ®Æc t− t−ëng cña c¸i cã thÓ cña Michel<br /> biÖt. Cã nh÷ng khi tæ ®¸nh m¸y ®¸nh VadÐe (1996); ChiÕn tranh vµ chèng<br /> kh«ng kÞp th× c¸c phßng chuyªn m«n chiÕn tranh cña A. Toffler vµ H. Toffler<br /> ph¶i thuª ®¸nh m¸y bªn ngoµi, vµ mçi (1998); Cã mét n−íc Mü kh¸c: Sù nghÌo<br /> phßng còng thuª thªm mét ng−êi lµm ®ãi ë Hoa Kú cña Michael Harrington<br /> phô ®éng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc sù (2006); Mét sè vÊn ®Ò mòi nhän trong<br /> vô nh− ®ãng quyÓn tµi liÖu - mµ còng nghiªn cøu triÕt häc ®−¬ng ®¹i (2008);<br /> 56 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015<br /> <br /> <br /> D−íi l¨ng kÝnh triÕt häc cña V. E. luËn th«ng tin, nh−ng dÞch thuËt vÉn<br /> Davidovich (2008); T− duy chiÕn l−îc ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc<br /> cña A. K. Dixit vµ B. J. Nalebuff xö lý vµ tæng thuËt th«ng tin. Kh«ng cã<br /> (2010);... Cã nh÷ng cuèn s¸ch thuéc diÖn dÞch thuËt th× kh«ng thÓ cã c¸c bµi tæng<br /> tham kh¶o hÑp nh− ThÊt b¹i lín. Sù ra thuËt vµ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ. V× thÕ,<br /> ®êi vµ c¸i chÕt cña chñ nghÜa céng s¶n dÞch thuËt lu«n lµ mét nhiÖm vô quan<br /> trong thÕ kû XX cña Zbigniew träng hµng ®Çu cña c«ng t¸c th«ng tin<br /> Brzezinski (1992), §Õ chÕ tan vì. Cuéc khoa häc.<br /> næi dËy cña c¸c d©n téc ë Liªn X« cña §Æc biÖt, tõ th¸ng 9/1990, ViÖn b¾t<br /> HÐlÌne CarrÌre d’Encausse (1993). §©y ®Çu xuÊt b¶n B¶n tin “Tµi liÖu phôc vô<br /> cã thÓ nãi lµ mét nguån tin quan träng nghiªn cøu” (Tin nhanh), dïng l−u<br /> cña ViÖn Th«ng tin KHXH do dÞch thuËt hµnh néi bé. §©y lµ lo¹i h×nh tµi liÖu<br /> ®¶m nhiÖm. dÞch toµn v¨n c¸c bµi viÕt míi ®−îc c«ng<br /> Tõ n¨m 1994, khi Th«ng tin chuyªn bè trªn s¸ch, b¸o vµ chñ yÕu lµ t¹p chÝ<br /> ®Ò KHXH ®−îc xuÊt b¶n thay cho b¶n n−íc ngoµi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ<br /> tin C¸i míi trong KHXH, th× dÞch thuËt thùc tiÔn cña KHXH&NV còng nh−<br /> vÉn ®ãng gãp c¸c bµi dÞch tõ nguån tin nh÷ng vÊn ®Ò quèc tÕ ®ang ®−îc giíi<br /> n−íc ngoµi ®Ó xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm dïng tin n−íc ta quan t©m. Tin nhanh<br /> th«ng tin chuyªn ®Ò ®−îc ng−êi sö dông thÓ hiÖn tÝnh ®Æc thï vµ ®éc ®¸o cña<br /> rÊt quan t©m. Nh÷ng bµi dÞch toµn v¨n th«ng tin KHXH ë n−íc ta, phôc vô kÞp<br /> trong c¸c Ên phÈm nµy ®· ®−îc giíi thêi cho nghiªn cøu KHXH vµ ho¹ch<br /> nghiªn cøu sö dông lµm nguån tham ®Þnh chÝnh s¸ch trong qu¸ tr×nh ®æi míi,<br /> kh¶o cho c«ng viÖc nghiªn cøu cña hä. c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc.<br /> Nã ®· nhanh chãng trë thµnh b¶n tin<br /> Còng b¾t ®Çu tõ n¨m 2005, t×nh<br /> mòi nhän cña ViÖn vµ gãp phÇn ®¸p øng<br /> h×nh thÕ giíi trë nªn trµn ngËp th«ng<br /> mét nhu cÇu th«ng tin rÊt lín ë n−íc ta<br /> tin h¬n bao giê hÕt, cïng víi viÖc ViÖt<br /> hiÖn nay. TÝnh −u viÖt cña Tin nhanh lµ<br /> Nam gia nhËp C«ng −íc Bern vÒ quyÒn<br /> xö lý nhanh, dÞch, biªn tËp víi chÊt<br /> t¸c gi¶, h×nh thøc phæ biÕn th«ng tin cò<br /> l−îng tèt, néi dung th«ng tin phong phó<br /> kh«ng cßn ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vµ yªu<br /> vµ kh¸ tËp trung vÒ nhiÒu lÜnh vùc ®ang<br /> cÇu cña x· héi th«ng tin hiÖn ®¹i. Tõ<br /> ®−îc quan t©m. (Còng do vËy, mét sè c¬<br /> ®©y, ViÖn Th«ng tin KHXH kh«ng cßn<br /> quan cña §¶ng ®· t¸i sö dông c¸c tµi<br /> xuÊt b¶n c¸c s−u tËp chuyªn ®Ò gåm c¸c<br /> liÖu cña Tin nhanh cho c¸c Ên phÈm cña<br /> bµi dÞch cña n−íc ngoµi, mµ chuyÓn<br /> m×nh). Trªn c¬ së vèn tin nhanh nµy, tõ<br /> sang h×nh thøc xuÊt b¶n - víi sù liªn<br /> n¨m 2010, ViÖn b¾t ®Çu liªn kÕt víi Nxb.<br /> kÕt víi c¸c nhµ xuÊt b¶n, ®Æc biÖt lµ<br /> KHXH xuÊt b¶n Ên phÈm Niªn gi¸m<br /> Nxb. KHXH - c¸c Ên phÈm chuyªn ®Ò<br /> th«ng tin KHXH n−íc ngoµi, tËp hîp c¸c<br /> d−íi d¹ng chuyªn luËn th«ng tin. §ã lµ<br /> bµi dÞch toµn v¨n tõ nguån tin n−íc<br /> h×nh thøc xö lý tæng quan mét vÊn ®Ò<br /> ngoµi ®Ó phôc vô nghiªn cøu vµ qu¶n lý<br /> cña KHXH dùa trªn nguån tin ®a d¹ng<br /> KHXH. S¸u sè Niªn gi¸m th«ng tin<br /> trong vµ ngoµi n−íc.<br /> KHXH n−íc ngoµi ®−îc xuÊt b¶n cho ®Õn<br /> Tuy nhiªn, mÆc dï kh«ng cßn ®¨ng nay ®· thùc sù trë thµnh nh÷ng cuèn cÈm<br /> c¸c bµi dÞch toµn v¨n trong c¸c chuyªn nang quý gi¸ cho c¸c nhµ nghiªn cøu<br /> DÞch thuËt… 57<br /> <br /> KHXH trªn c¶ n−íc. cña ViÖn Th«ng tin KHXH ®−îc coi lµ<br /> mét lùc l−îng tinh nhuÖ cña ViÖn Hµn<br /> Nh×n tæng thÓ, víi h×nh thøc th«ng l©m KHXH trong c«ng t¸c tiÕp cËn vµ<br /> tin toµn v¨n trªn c¸c Ên phÈm cña ViÖn khai th¸c th«ng tin. Céng víi ®éi ngò<br /> Th«ng tin KHXH, víi h×nh thøc xuÊt céng t¸c viªn cã uy tÝn, ViÖn Th«ng tin<br /> b¶n thµnh s¸ch, víi h×nh thøc Tin KHXH ®· trë thµnh ®Þa chØ tin cËy vÒ<br /> nhanh..., hµm l−îng dÞch thuËt trong nguån tin phôc vô nghiªn cøu.<br /> ho¹t ®éng th«ng tin cña ViÖn ®ang<br /> Tõ ®Çu thÕ kû XXI, ViÖn Th«ng tin<br /> chiÕm mét tû träng lín nhÊt. §iÒu ®ã<br /> KHXH b¾t ®Çu cã sù chuyÓn giao thÕ<br /> cho thÊy vai trß cña dÞch thuËt trong<br /> hÖ, mét lùc l−îng trÎ ®ang dÇn thay thÕ<br /> th«ng tin quan träng nh− thÕ nµo.<br /> cho c¸c thÕ hÖ cò vÒ h−u. Nh−ng, víi sù<br /> VÒ ®éi ngò dÞch gi¶, ngoµi m¹ng l−íi n¨ng ®éng, thÕ hÖ trÎ ngµy nay ®ang<br /> céng t¸c viªn, ViÖn Th«ng tin KHXH ®· nhanh chãng n¾m b¾t chuyªn m«n, trau<br /> cã mét lùc l−îng nßng cèt nh÷ng ng−êi dåi ngo¹i ng÷ ®Ó ®¶m nhiÖm thµnh c«ng<br /> lµm dÞch thuËt. Tõ nh÷ng n¨m ®Çu nhiÖm vô dÞch thuËt. Qua c«ng viÖc<br /> thµnh lËp, ViÖn ®· thu hót mét sè l−îng thùc tÕ nh− dÞch Tin nhanh, dÞch s¸ch<br /> lín c¸c sinh viªn häc tõ c¸c n−íc XHCN phôc vô nghiªn cøu, dÞch tin cho T¹p<br /> vÒ. Tõ nguån du häc ®ã, ViÖn ®· cã mét chÝ Th«ng tin KHXH..., thÕ hÖ trÎ cña<br /> nguån nh©n lùc hÇu nh− thuéc ®ñ c¸c ViÖn Th«ng tin KHXH thùc sù ®·<br /> thø tiÕng phæ biÕn trªn thÕ giíi. Bªn tr−ëng thµnh nhanh chãng. MÆc dï cßn<br /> c¹nh ®ã, ViÖn cßn tiÕp nhËn c¸c sinh cÇn ph¶i nç lùc, nh−ng hä ®· hiÓu ®−îc<br /> viªn häc ngo¹i ng÷ trong n−íc. Ngoµi ra, tÇm quan träng cña dÞch thuËt, hiÓu<br /> c¸c c¸n bé cã chuyªn m«n KHXH còng ®−îc nhiÖm vô cña ng−êi lµm c«ng t¸c<br /> ®−îc ®µo t¹o, båi d−ìng ngo¹i ng÷ ng¾n th«ng tin khoa häc. §ã lµ ®iÒu quan<br /> h¹n ë trong vµ ngoµi n−íc. Cã thÓ nãi, träng, nã sÏ gióp cho ViÖn Th«ng tin<br /> trong thêi gian ®Çu, ®éi ngò lµm th«ng KHXH ph¸t triÓn vµ ®ãng gãp nhiÒu<br /> tin nãi chung vµ dÞch thuËt nãi riªng h¬n n÷a cho khoa häc n−íc nhµ <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2