intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Dịch thuật – Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Thông tin Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1
lượt xem
0
download

Dịch thuật – Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Thông tin Khoa học Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết với các nội dung: dịch thuật công cụ quan trọng để thực hiện nguyên tắc chia sẻ tri thức và đối thoại văn hóa trong xã hội tri thức; Viện thông tin Khoa học Xã hội với công tác dịch thuật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch thuật – Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Thông tin Khoa học Xã hội

 1. DÞCH THUËT - MéT NHIÖM Vô QUAN TRäNG HµNG §ÇU CñA C¤NG T¸C TH¤NG TIN KHOA HäC X· HéI NGUYÔN V¡N D¢N(*) 1. DÞch thuËt - mét c«ng cô quan träng ®Ó thùc thay thÕ hÕt ®−îc cho nh÷ng gi¸ trÞ ®éc hiÖn nguyªn t¾c chia sÎ tri thøc vµ ®èi tho¹i v¨n ®¸o cña tri thøc ®Þa ph−¬ng. VÝ dô nh− hãa trong x· héi tri thøc trong lÜnh vùc y häc, cho dï khoa häc vµ c«ng nghÖ cã ph¸t triÓn m¹nh ®Õn ®©u, X· héi tri thøc lµ mét x· héi t«n th× nh÷ng tri thøc y häc cæ truyÒn ®Þa träng sù ®a d¹ng tri thøc, nghÜa lµ t«n ph−¬ng trªn kh¾p thÕ giíi, trong ®ã cã träng ®a d¹ng v¨n hãa cña c¸c d©n téc. c¶ tri thøc y häc cæ truyÒn cña ng−êi §a d¹ng v¨n hãa sÏ m·i lµ mét thùc tÕ ViÖt Nam ta, vÉn sÏ lu«n cã chç ®øng trong thÕ giíi loµi ng−êi, gièng nh− ®a cña chóng, mµ cã thÓ nãi lµ mét chç d¹ng sinh häc trong thÕ giíi tù nhiªn. ®øng v÷ng ch¾c kh«ng dÔ thay thÕ.(*) MÆc dï thÕ giíi ®ang cã xu h−íng x©y Trong ®a d¹ng v¨n hãa, chóng ta dùng mét nÒn v¨n hãa toµn cÇu trong bèi kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ®a d¹ng c¶nh toµn cÇu hãa, nh−ng ®a d¹ng v¨n ng«n ng÷, mét th¸ch thøc còng kh¸ hãa vÉn ®−îc coi lµ mét ®iÒu kiÖn vµ g©y cÊn trong x· héi tri thøc hiÖn nay. nguån lùc cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, gãp Ng«n ng÷ lµ mét ph−¬ng tiÖn chuyÓn t¶i phÇn gi¶m thiÓu nh÷ng nguy c¬ xung ®ét tri thøc. Nh−ng hiÖn t¹i, trong thêi ®¹i cña t×nh tr¹ng ®ång hãa v¨n hãa. cña toµn cÇu hãa, hiÖn t−îng huû diÖt Trªn c¸i nÒn cña ®a d¹ng v¨n hãa, c¸c ng«n ng÷ thiÓu sè ®ang gia t¨ng ®Õn x· héi tri thøc sÏ ph¶i ¸p dông nguyªn møc b¸o ®éng. Ng−êi ta −íc tÝnh r»ng t¾c chia sÎ tri thøc cho c¶ c¸c tri thøc trong lÞch sö loµi ng−êi ®· tõng tån t¹i ®Þa ph−¬ng. Sù tham gia cña tri thøc kho¶ng 10.000 ng«n ng÷, nh−ng cho ®Õn ®Þa ph−¬ng chØ lµm giµu thªm cho nay chØ cßn kho¶ng 6.000 ng«n ng÷. nguån lùc ph¸t triÓn cña x· héi tri thøc. Ng−êi ta còng −íc tÝnh r»ng, trong vßng Kh«ng cã sù tham gia cña tri thøc ®Þa 100 n¨m n÷a, con sè nµy sÏ gi¶m tõ 50 ph−¬ng th× vÉn cã thÓ cã x· héi tri thøc, ®Õn 90%. Cã nghÜa lµ ngµy nay, cø hai nh−ng ®ã kh«ng ph¶i lµ mét x· héi tri tuÇn cã thÓ sÏ cã mét ng«n ng÷ bÞ tö thøc bÒn v÷ng, bëi v× nã sÏ mang trong vong. §iÒu nµy chñ yÕu lµ v× nhiÒu ng«n m×nh nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn cña sù xung ®ét x· héi. H¬n n÷a, sù ph¸t triÓn (*) PGS.TS., Nguyªn Phã ViÖn tr−ëng ViÖn Th«ng cña khoa häc ngµy nay vÉn kh«ng thÓ tin KHXH.
 2. DÞch thuËt… 53 ng÷ mÑ ®Î cña c¸c téc ng−êi ®· kh«ng c¸ biÖt. V× thÕ, céng ®ång quèc tÕ vÉn ®−îc sö dông hoÆc kh«ng cã ®−îc ®iÒu ®ang cè g¾ng kh¾c phôc th¸ch thøc nµy. kiÖn ®Ó ph¸t huy. Ch¼ng h¹n ë ch©u Phi cËn Sahara, hiÖn cã 2.500 ng«n ng÷, HiÖn t¹i theo UNESCO, tÝnh ®Õn nh−ng t¹i h¬n 30 n−íc ë khu vùc nµy, n¨m 2000, sè ng−êi sö dông Internet cã chiÕm 80% d©n sè cña c¶ ch©u Phi, ng«n ng«n ng÷ mÑ ®Î kh«ng ph¶i lµ tiÕng ng÷ chÝnh thøc l¹i kh«ng ph¶i lµ mét Anh ®· v−ît h¬n 50% vµ tõ ®ã ®Õn nay ng«n ng÷ cã nhiÒu ng−êi sö dông nhÊt. con sè nµy vÉn ®ang gia t¨ng nhanh chãng. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, Internet Nh− vËy, mét trong nh÷ng ®Æc ®· gióp c¸c céng ®ång ng«n ng÷ xÝch l¹i tr−ng cña x· héi tri thøc kh«ng ph¶i chØ gÇn nhau h¬n - ®iÒu ®ã ®· ®−îc minh lµ s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn tri thøc míi, häa mét c¸ch Ên t−îng nhÊt b»ng sù mµ cßn lµ b¶o vÖ vµ duy tr× tri thøc cò, n¨ng ®éng cña c¸c trang Internet b»ng môc ®Ých lµ ®Ó gi÷ g×n vµ lµm giµu cho tiÕng T©y Ban Nha. NhiÒu ng«n ng÷ t©m hån con ng−êi, mét t©m hån mµ - kh¸c, nh− tiÕng Ên §é ch¼ng h¹n, còng nÕu kh«ng ®−îc chó ý b¶o vÖ - rÊt dÔ cã ®· chiÕm ®−îc vÞ trÝ trªn Internet, gãp nguy c¬ bÞ x· héi th«ng tin lµm cho phÇn chuyÓn t¶i c¸c ®Æc tr−ng v¨n hãa nghÌo nµn ®i, bÊt chÊp khèi l−îng th«ng cña c¸c nÒn v¨n hãa kh¸c nhau trªn thÕ tin vµ tri thøc phong phó vÉn kh«ng giíi. §Æc biÖt lµ ë ch©u Phi, hiÖn t¹i ®· ngõng gia t¨ng hµng ngµy trong c¸i x· cã mét sè ng«n ng÷ b¶n ®Þa ®−îc sö héi nhiÒu khi ®−îc gäi lµ “nhiÔu tin” dông trªn m¹ng. §©y lµ mét sù tiÕn bé nµy. ChÝnh v× thÕ mµ th¸ng 10/2003, rÊt ®¸ng khÝch lÖ cña giíi khoa häc vµ UNESCO ®· th«ng qua HiÖp ®Þnh vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. B¶o vÖ di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ. §ång thêi tæ chøc nµy còng cã mét ch−¬ng Trong tinh thÇn nµy, c¸c nhµ khoa tr×nh Ký øc ThÕ giíi ®Ó më réng thªm häc ®ang kªu gäi ph¸t triÓn mét lo¹i hiÖu lùc cho HiÖp ®Þnh nµy. c«ng nghÖ cã kh¶ n¨ng t¹o ra ®−îc mét “phÐp mµu cña sù th«ng dÞch” nh− lêi Tuy nhiªn sù ®a d¹ng ng«n ng÷ cña Paul Ricoeur ®· ph¸t biÓu, cho phÐp còng ®ang trë thµnh mét th¸ch thøc loµi ng−êi hiÓu biÕt lÉn nhau b»ng míi cho x· héi tri thøc trong lÜnh vùc ph−¬ng ph¸p th«ng dÞch chø kh«ng ph¶i c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng. b»ng c¸ch sö dông mét ng«n ng÷ phæ HiÖn t¹i tiÕng Anh ®ang chiÕm vÞ trÝ biÕn nh− ngµy nay, b»ng c¸ch ®ã nã thèng trÞ trong Internet. Vµ nhiÒu ng−êi chøng thùc kh¶ n¨ng v« tËn cña con cho r»ng viÖc thèng nhÊt sö dông tiÕng ng−êi trong viÖc t¹o lËp mét ý nghÜa Anh sÏ lµ mét ®iÒu thuËn lîi cho viÖc chung trªn nÒn t¶ng cña nh÷ng sù kh¸c tiÕp cËn tri thøc trong kh«ng gian thùc biÖt. B»ng c¸ch hßa hîp tÝnh phæ qu¸t t¹i ¶o. ThÕ nh−ng ®©y chÝnh l¹i lµ mét vµ tÝnh ®a d¹ng, sù th«ng dÞch sÏ cho nguyªn nh©n gãp phÇn lµm gia t¨ng phÐp t¹o lËp nh÷ng ®Æc ®iÓm chung mµ t×nh tr¹ng c¸ch biÖt sè. H¬n n÷a, trong vÉn b¶o tån vµ lµm phong phó thªm c¸c lÜnh vùc khoa häc nh©n v¨n vµ trong tÝnh ®a d¹ng cña tõng c¸ thÓ. Qu¸ tr×nh v¨n hãa - nghÖ thuËt, mét ng«n ng÷ th«ng dÞch ®em sù hiÓu biÕt ®Õn nh÷ng chung kh«ng thÓ chuyÓn t¶i ®−îc hÕt ý n¬i chØ cã sù nhiÔu lo¹n vµ m¬ hå ngù nghÜa v¨n hãa ®Æc thï cña c¸c ng«n ng÷ trÞ. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh th«ng dÞch
 3. 54 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 kh«ng dÉn ®Õn sù c¸o chung cña tÝnh ®a thÕ giíi cña UNESCO vÒ ®a d¹ng v¨n d¹ng, bëi nã kh«ng cã nghÜa lµ sù gièng hãa, ®−îc th«ng qua ngµy 2/11/2001 t¹i nhau mµ ®¬n thuÇn chØ lµ sù t−¬ng Paris: “Tµi s¶n v¨n hãa cña thÕ giíi, ®ã ®−¬ng. Sù th«ng dÞch chñ yÕu lµ mét chÝnh lµ sù ®a d¹ng trong ®èi tho¹i”. ph−¬ng tiÖn hßa gi¶i gi÷a tÝnh ®a d¹ng ¤ng nãi tiÕp: “§©y lµ dÞp ®Ó c¸c quèc gia v¨n hãa vµ tÝnh phæ qu¸t cña tri thøc. t¸i kh¼ng ®Þnh niÒm tin cña hä r»ng ®èi Theo nghÜa nµy, ®iÓm mÊu chèt lµ tho¹i liªn v¨n hãa lµ sù ®¶m b¶o tèt kh«ng hÒ cã mét ng«n ng÷ thÕ giíi phæ nhÊt cho hßa b×nh, vµ ®Ó hä døt kho¸t qu¸t, mµ chØ cã sù trao ®æi gi÷a c¸c di b¸c bá luËn ®Ò vÒ sù xung ®ét kh«ng s¶n v¨n hãa vµ tinh thÇn ®Ó cè t×m ra thÓ tr¸nh khái gi÷a c¸c nÒn v¨n hãa vµ mét tiÕng nãi chung. HiÖn t¹i, c¸c c«ng v¨n minh”. B¶n Tuyªn ng«n nµy còng nghÖ míi ®ang t¹o ra c¸c hÖ thèng dÞch kh¼ng ®Þnh, ®a d¹ng v¨n hãa lµ mét b»ng m¸y. Tõ ®ã rót ra r»ng c¸c x· héi nguån s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn cña loµi tri thøc sÏ ph¶i trë thµnh c¸c x· héi ng−êi. V× thÕ, loµi ng−êi ph¶i cã ý thøc th«ng dÞch [tiÕng Anh: “translation b¶o vÖ vµ ph¸t huy nã. Mµ mét trong society”]. §iÒu nµy hoµn toµn kh¸c biÖt nh÷ng c«ng cô gióp cho viÖc b¶o vÖ vµ víi viÖc sö dông mét thø tiÕng phæ qu¸t ph¸t huy hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng ®èi tho¹i (nh− tiÕng Anh ngµy nay ch¼ng h¹n) ®Ó cña ®a d¹ng v¨n hãa chÝnh lµ ho¹t thay cho tÊt c¶ - mét ®iÒu rÊt dÔ cã nguy ®éng dÞch thuËt. Hay nãi mét c¸ch s©u c¬ dÉn ®Õn sù n« dÞch v¨n hãa vµ ®ång xa vµ kh«ng kÐm phÇn chÝnh x¸c, dÞch nhÊt hãa v¨n hãa. NÕu ý t−ëng vÒ thuËt chÝnh lµ ho¹t ®éng ®èi tho¹i v¨n ph−¬ng ph¸p th«ng dÞch thµnh c«ng, hãa. §ã chÝnh lµ luËn chøng cho thÊy chóng ta cã thÓ nãi ®Õn mét lo¹i x· héi vai trß quan träng cña dÞch thuËt trong th«ng dÞch trong t−¬ng lai. viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi loµi Trong khi chê ®îi mét phÐp mµu cña ng−êi bÒn v÷ng theo h−íng nh©n v¨n, c«ng nghÖ th«ng dÞch, chóng ta hoµn d©n chñ vµ nh©n quyÒn. toµn cã thÓ tr«ng cËy vµo kh¶ n¨ng dÞch 2. ViÖn Th«ng tin KHXH víi c«ng t¸c dÞch thuËt thuËt cña con ng−êi trong viÖc gãp phÇn N¨m 1976, mét n¨m sau khi ViÖn x©y dùng x· héi tri thøc. Nh− thÕ, dÞch Th«ng tin KHXH ®−îc thµnh lËp, Chñ thuËt chÝnh lµ mét c«ng cô quan träng nhiÖm ñy ban Khoa häc x· héi ViÖt gãp phÇn thùc hiÖn chøc n¨ng chia sÎ Nam (nay lµ ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt tri thøc cña x· héi tri thøc. Nh−ng quan Nam) t¹i QuyÕt ®Þnh sè 54/KHXH-Q§ träng h¬n, dÞch thuËt chÝnh lµ mét trong ngµy 24/3/1976 vÒ tæ chøc hÖ thèng nh÷ng c«ng cô gãp phÇn ®¶m b¶o tÝnh th«ng tin t¹i ñy ban ®· quy ®Þnh mét ®a d¹ng v¨n hãa cña x· héi tri thøc. trong nh÷ng nhiÖm vô cña ViÖn Th«ng Kh«ng cã dÞch thuËt, thÕ giíi giao l−u sÏ tin KHXH lµ: cã nguy c¬ bÞ n« dÞch bëi mét sè ng«n ng÷ phæ biÕn, ®i ®Õn chç xo¸ bá ®a d¹ng “DÞch vµ qu¶n lý viÖc dÞch tµi liÖu v¨n hãa vµ dÉn ®Õn nhÊt thÓ hãa v¨n khoa häc tõ tiÕng n−íc ngoµi ra tiÕng hãa d−íi sù chi phèi v¨n hãa cña nh÷ng ViÖt trong ph¹m vi ñy ban, phèi hîp víi n−íc cã søc m¹nh kinh tÕ. Mµ, nh− «ng c¸c c¬ quan kh¸c trong viÖc tæ chøc dÞch Koichiro Matsuura, Tæng gi¸m ®èc vµ sö dông tµi liÖu dÞch”. UNESCO ®· tuyªn bè trong Tuyªn ng«n ViÖn Th«ng tin KHXH ®· x¸c ®Þnh
 4. DÞch thuËt… 55 quan ®iÓm r»ng: Mét trong nh÷ng chØ lµ ®ãng b»ng kim chØ -, phô tr¸ch tñ nhiÖm vô hµng ®Çu cña bÊt kú mét c¬ tµi liÖu vµ lµm nh÷ng c«ng viÖc lÆt vÆt quan th«ng tin khoa häc nµo lµ x©y kh¸c. C«ng viÖc cø thÕ diÔn ra s«i ®éng dùng nguån tµi liÖu khoa häc. Vµ dÞch trong kho¶ng chôc n¨m. Tµi liÖu dÞch, thuËt chÝnh lµ c«ng viÖc phôc vô cho ngoµi viÖc phôc vô ®éc gi¶ t¹i chç, cßn nhiÖm vô ®ã. ®−îc dïng ®Ó lµm t− liÖu cho c¸c bµi tæng thuËt, cho t¹p chÝ Th«ng tin Qu¶ thùc, mét ng−êi lµm c«ng t¸c KHXH, cho c¸c Ên phÈm th«ng tin th«ng tin khoa häc kh«ng thÓ kh«ng chuyªn ngµnh vµ sau ®ã lµ th«ng tin thùc hiÖn c«ng viÖc dÞch thuËt. DÞch chuyªn ®Ò cña ViÖn. VÒ sau, tµi liÖu thuËt nh»m môc ®Ých tr−íc hÕt lµ th«ng dÞch b¾t ®Çu ®−îc ®−a vµo kho th− viÖn tin toµn v¨n cho ng−êi dïng tin; thø hai ®Ó phôc vô réng r·i ®éc gi¶. Cho ®Õn lµ dÞch thuËt lµm c¬ së cho l−îc thuËt nay, kho tµi liÖu dÞch nµy vÉn tån t¹i. c¸c tµi liÖu n−íc ngoµi, nÕu kh«ng dÞch ®−îc th× kh«ng thÓ l−îc thuËt ®−îc; thø Ngoµi ra, song song víi viÖc dÞch tµi ba lµ dÞch ®Ó phôc vô cho tæng thuËt. §ã liÖu ®Ó x©y dùng kho tin, ViÖn Th«ng chÝnh lµ mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a c¸c tin KHXH cßn tæ chøc dÞch ®Ó xuÊt b¶n lo¹i h×nh th«ng tin cña ViÖn Th«ng tin c¸c cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ khoa häc ®Æc KHXH. Nh− vËy, dÞch thuËt lµ nhiÖm biÖt. Cuèn s¸ch ®Çu tiªn mµ ViÖn ®· vô c¬ b¶n ®Çu tiªn cña ng−êi lµm c«ng tuyÓn chän, tæ chøc dÞch vµ xuÊt b¶n t¸c th«ng tin khoa häc, ®Æc biÖt lµ th«ng (n¨m 1978) lµ: Cã thÓ nu«i ®−îc 10 tû tin KHXH. ng−êi kh«ng? cña J. Klatsmann. Råi sau ®ã, mét sè tµi liÖu kh¸c ®−îc xuÊt b¶n Ban ®Çu, ViÖn Th«ng tin KHXH chñ phôc vô cho c«ng t¸c t− t−ëng nh− Håi tr−¬ng dÞch c¸c tµi liÖu n−íc ngoµi ®Ó ký V−¬ng Minh (1979); Ghi chÐp vÒ lµm kho tin. Mét m¹ng l−íi céng t¸c Trung Quèc (1979); C¸c khoa häc x· héi viªn ®−îc x©y dùng ®Ó phôc vô cho c«ng vµ th«ng tin (1980). NhiÒu c«ng tr×nh viÖc dÞch thuËt. C¸c phßng chuyªn m«n dÞch thuËt ®−îc giíi khoa häc ®¸nh gi¸ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc t×m tin vµ biªn cao vÒ mÆt chÊt l−îng phôc vô nghiªn tËp c¸c tµi liÖu dÞch thuËt cña céng t¸c cøu, l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña c¸c cÊp, viªn. Khi ®ã, c¸c bµi dÞch chñ yÕu ®−îc c¸c ngµnh nh−: Chñ nghÜa x· héi vµ tin c¸c céng t¸c viªn viÕt tay. C¸c phßng häc cña N. N. Moissev (1989); CÈm chuyªn m«n l¹i ph¶i chuyÓn b¶n th¶o nang tµi kho¶n kh¸ch hµng (1993); CÈm cho mét tæ ®¸nh m¸y cña ViÖn ®¸nh l¹i nang tÝn dông (1994); CÈm nang thanh tµi liÖu dÞch b»ng m¸y tÝnh c¬ cæ ®iÓn. to¸n quèc tÕ (1996); Nhá lµ ®Ñp cña E. F. Sau ®ã c¸c tµi liÖu dÞch ®−îc ®em vÒ Schumacher (1994); Chñ nghÜa tam d©n phßng ®ãng thµnh tõng hå s¬ vµ l−u gi÷ cña T«n Trung S¬n (1995); Marx - nhµ t¹i phßng ®Ó phôc vô c¸c ®éc gi¶ ®Æc t− t−ëng cña c¸i cã thÓ cña Michel biÖt. Cã nh÷ng khi tæ ®¸nh m¸y ®¸nh VadÐe (1996); ChiÕn tranh vµ chèng kh«ng kÞp th× c¸c phßng chuyªn m«n chiÕn tranh cña A. Toffler vµ H. Toffler ph¶i thuª ®¸nh m¸y bªn ngoµi, vµ mçi (1998); Cã mét n−íc Mü kh¸c: Sù nghÌo phßng còng thuª thªm mét ng−êi lµm ®ãi ë Hoa Kú cña Michael Harrington phô ®éng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc sù (2006); Mét sè vÊn ®Ò mòi nhän trong vô nh− ®ãng quyÓn tµi liÖu - mµ còng nghiªn cøu triÕt häc ®−¬ng ®¹i (2008);
 5. 56 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 D−íi l¨ng kÝnh triÕt häc cña V. E. luËn th«ng tin, nh−ng dÞch thuËt vÉn Davidovich (2008); T− duy chiÕn l−îc ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc cña A. K. Dixit vµ B. J. Nalebuff xö lý vµ tæng thuËt th«ng tin. Kh«ng cã (2010);... Cã nh÷ng cuèn s¸ch thuéc diÖn dÞch thuËt th× kh«ng thÓ cã c¸c bµi tæng tham kh¶o hÑp nh− ThÊt b¹i lín. Sù ra thuËt vµ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ. V× thÕ, ®êi vµ c¸i chÕt cña chñ nghÜa céng s¶n dÞch thuËt lu«n lµ mét nhiÖm vô quan trong thÕ kû XX cña Zbigniew träng hµng ®Çu cña c«ng t¸c th«ng tin Brzezinski (1992), §Õ chÕ tan vì. Cuéc khoa häc. næi dËy cña c¸c d©n téc ë Liªn X« cña §Æc biÖt, tõ th¸ng 9/1990, ViÖn b¾t HÐlÌne CarrÌre d’Encausse (1993). §©y ®Çu xuÊt b¶n B¶n tin “Tµi liÖu phôc vô cã thÓ nãi lµ mét nguån tin quan träng nghiªn cøu” (Tin nhanh), dïng l−u cña ViÖn Th«ng tin KHXH do dÞch thuËt hµnh néi bé. §©y lµ lo¹i h×nh tµi liÖu ®¶m nhiÖm. dÞch toµn v¨n c¸c bµi viÕt míi ®−îc c«ng Tõ n¨m 1994, khi Th«ng tin chuyªn bè trªn s¸ch, b¸o vµ chñ yÕu lµ t¹p chÝ ®Ò KHXH ®−îc xuÊt b¶n thay cho b¶n n−íc ngoµi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ tin C¸i míi trong KHXH, th× dÞch thuËt thùc tiÔn cña KHXH&NV còng nh− vÉn ®ãng gãp c¸c bµi dÞch tõ nguån tin nh÷ng vÊn ®Ò quèc tÕ ®ang ®−îc giíi n−íc ngoµi ®Ó xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm dïng tin n−íc ta quan t©m. Tin nhanh th«ng tin chuyªn ®Ò ®−îc ng−êi sö dông thÓ hiÖn tÝnh ®Æc thï vµ ®éc ®¸o cña rÊt quan t©m. Nh÷ng bµi dÞch toµn v¨n th«ng tin KHXH ë n−íc ta, phôc vô kÞp trong c¸c Ên phÈm nµy ®· ®−îc giíi thêi cho nghiªn cøu KHXH vµ ho¹ch nghiªn cøu sö dông lµm nguån tham ®Þnh chÝnh s¸ch trong qu¸ tr×nh ®æi míi, kh¶o cho c«ng viÖc nghiªn cøu cña hä. c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. Nã ®· nhanh chãng trë thµnh b¶n tin Còng b¾t ®Çu tõ n¨m 2005, t×nh mòi nhän cña ViÖn vµ gãp phÇn ®¸p øng h×nh thÕ giíi trë nªn trµn ngËp th«ng mét nhu cÇu th«ng tin rÊt lín ë n−íc ta tin h¬n bao giê hÕt, cïng víi viÖc ViÖt hiÖn nay. TÝnh −u viÖt cña Tin nhanh lµ Nam gia nhËp C«ng −íc Bern vÒ quyÒn xö lý nhanh, dÞch, biªn tËp víi chÊt t¸c gi¶, h×nh thøc phæ biÕn th«ng tin cò l−îng tèt, néi dung th«ng tin phong phó kh«ng cßn ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vµ yªu vµ kh¸ tËp trung vÒ nhiÒu lÜnh vùc ®ang cÇu cña x· héi th«ng tin hiÖn ®¹i. Tõ ®−îc quan t©m. (Còng do vËy, mét sè c¬ ®©y, ViÖn Th«ng tin KHXH kh«ng cßn quan cña §¶ng ®· t¸i sö dông c¸c tµi xuÊt b¶n c¸c s−u tËp chuyªn ®Ò gåm c¸c liÖu cña Tin nhanh cho c¸c Ên phÈm cña bµi dÞch cña n−íc ngoµi, mµ chuyÓn m×nh). Trªn c¬ së vèn tin nhanh nµy, tõ sang h×nh thøc xuÊt b¶n - víi sù liªn n¨m 2010, ViÖn b¾t ®Çu liªn kÕt víi Nxb. kÕt víi c¸c nhµ xuÊt b¶n, ®Æc biÖt lµ KHXH xuÊt b¶n Ên phÈm Niªn gi¸m Nxb. KHXH - c¸c Ên phÈm chuyªn ®Ò th«ng tin KHXH n−íc ngoµi, tËp hîp c¸c d−íi d¹ng chuyªn luËn th«ng tin. §ã lµ bµi dÞch toµn v¨n tõ nguån tin n−íc h×nh thøc xö lý tæng quan mét vÊn ®Ò ngoµi ®Ó phôc vô nghiªn cøu vµ qu¶n lý cña KHXH dùa trªn nguån tin ®a d¹ng KHXH. S¸u sè Niªn gi¸m th«ng tin trong vµ ngoµi n−íc. KHXH n−íc ngoµi ®−îc xuÊt b¶n cho ®Õn Tuy nhiªn, mÆc dï kh«ng cßn ®¨ng nay ®· thùc sù trë thµnh nh÷ng cuèn cÈm c¸c bµi dÞch toµn v¨n trong c¸c chuyªn nang quý gi¸ cho c¸c nhµ nghiªn cøu
 6. DÞch thuËt… 57 KHXH trªn c¶ n−íc. cña ViÖn Th«ng tin KHXH ®−îc coi lµ mét lùc l−îng tinh nhuÖ cña ViÖn Hµn Nh×n tæng thÓ, víi h×nh thøc th«ng l©m KHXH trong c«ng t¸c tiÕp cËn vµ tin toµn v¨n trªn c¸c Ên phÈm cña ViÖn khai th¸c th«ng tin. Céng víi ®éi ngò Th«ng tin KHXH, víi h×nh thøc xuÊt céng t¸c viªn cã uy tÝn, ViÖn Th«ng tin b¶n thµnh s¸ch, víi h×nh thøc Tin KHXH ®· trë thµnh ®Þa chØ tin cËy vÒ nhanh..., hµm l−îng dÞch thuËt trong nguån tin phôc vô nghiªn cøu. ho¹t ®éng th«ng tin cña ViÖn ®ang Tõ ®Çu thÕ kû XXI, ViÖn Th«ng tin chiÕm mét tû träng lín nhÊt. §iÒu ®ã KHXH b¾t ®Çu cã sù chuyÓn giao thÕ cho thÊy vai trß cña dÞch thuËt trong hÖ, mét lùc l−îng trÎ ®ang dÇn thay thÕ th«ng tin quan träng nh− thÕ nµo. cho c¸c thÕ hÖ cò vÒ h−u. Nh−ng, víi sù VÒ ®éi ngò dÞch gi¶, ngoµi m¹ng l−íi n¨ng ®éng, thÕ hÖ trÎ ngµy nay ®ang céng t¸c viªn, ViÖn Th«ng tin KHXH ®· nhanh chãng n¾m b¾t chuyªn m«n, trau cã mét lùc l−îng nßng cèt nh÷ng ng−êi dåi ngo¹i ng÷ ®Ó ®¶m nhiÖm thµnh c«ng lµm dÞch thuËt. Tõ nh÷ng n¨m ®Çu nhiÖm vô dÞch thuËt. Qua c«ng viÖc thµnh lËp, ViÖn ®· thu hót mét sè l−îng thùc tÕ nh− dÞch Tin nhanh, dÞch s¸ch lín c¸c sinh viªn häc tõ c¸c n−íc XHCN phôc vô nghiªn cøu, dÞch tin cho T¹p vÒ. Tõ nguån du häc ®ã, ViÖn ®· cã mét chÝ Th«ng tin KHXH..., thÕ hÖ trÎ cña nguån nh©n lùc hÇu nh− thuéc ®ñ c¸c ViÖn Th«ng tin KHXH thùc sù ®· thø tiÕng phæ biÕn trªn thÕ giíi. Bªn tr−ëng thµnh nhanh chãng. MÆc dï cßn c¹nh ®ã, ViÖn cßn tiÕp nhËn c¸c sinh cÇn ph¶i nç lùc, nh−ng hä ®· hiÓu ®−îc viªn häc ngo¹i ng÷ trong n−íc. Ngoµi ra, tÇm quan träng cña dÞch thuËt, hiÓu c¸c c¸n bé cã chuyªn m«n KHXH còng ®−îc nhiÖm vô cña ng−êi lµm c«ng t¸c ®−îc ®µo t¹o, båi d−ìng ngo¹i ng÷ ng¾n th«ng tin khoa häc. §ã lµ ®iÒu quan h¹n ë trong vµ ngoµi n−íc. Cã thÓ nãi, träng, nã sÏ gióp cho ViÖn Th«ng tin trong thêi gian ®Çu, ®éi ngò lµm th«ng KHXH ph¸t triÓn vµ ®ãng gãp nhiÒu tin nãi chung vµ dÞch thuËt nãi riªng h¬n n÷a cho khoa häc n−íc nhµ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản